Click here to load reader

INŠTALÁCIA - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931002001SK.pdf · zariadenie, ktoré zabezpečí odpojenie od siete, alebo bipolárny vypínač s minimálnou vzdialenost'ou

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INŠTALÁCIA - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931002001SK.pdf · zariadenie, ktoré...

 • 26

  NÁVOD NA POUŽITIE

  INŠTALÁCIA ....................................27

  RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .............................................. 32

  UPOZORNENIA ........................................... 32

  PRED POUŽÍVANÍM RÚRY ......................... 33

  PRÍSLUŠENSTVO RÚRY ............................ 34

  ÚDRŽBA A ČISTENIE ................................. 34

  PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV............................................... 36

  SERVIS......................................................... 36

  Aby ste čo najlepšie využili možnosti rúry, pozorne si prečítajte celý návod na používanie a odložte ho pre ďalšie potreby.

 • 27

  INŠTALÁCIAOdporúčaniaDôležité upozornenie: akýkoľvek zásah pri inštalácii alebo údržbe múže byt' vykonaný, iba ak je rúra odpojená od elektrickej siete.

  • Inštaláciu musí vykonat' kvalifikovaný technik podľa pokynov výrobcu a v súlade s platnými normami STN.

  • Po vybalení rúry skontrolujte, či sa rúra počas prepravy nepoškodila a či sa dvierka správne zatvárajú. V prípade, že máte pochybnosti, obrát'te sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko.

  • Po vybalení rúry ju nechajte na základni z polystyrénu, aby sa nepoškodila.

  • Pri inštalácii rúry vám odporúčame navliect' si ochranné rukavice.• Rúra je vybavená dvoma rukovät'ami na boku (B), ktoré uľahčujú manipuláciu pri

  inštalácii (obr. 1).Pripravte linkuVstavaná rúra pod doskou• Nábytok v kuchyni v priamom kontakte s rúrou musí odolávat' teplu (min. 80 °C).• Vykonajte všetky práce na vyrezanie otvoru v linke ešte pred vložením spotrebičov. Pozorne

  odstráňte piliny, ktoré by mohli spôsobit' ich nesprávnu činnost'.• Rozmery nábytku, do ktorého je možné rúru namontovat', sú uvedené na obrázkoch 2-3-4.• Aby bolo zabezpečené správne vetranie, odporúčame vám nechat' otvor na dne linky,

  dodržiavajúc rozmery na obr. 4. Po vykonaní inštalácie nesmie byt' dno rúry prístupné.• Vyžaduje sa minimálna vzdialenost' 5 mm medzi horným okrajom rúry a spodným okrajom

  pracovnej dosky. Túto medzeru nesmiete nikdy zakryt' (Obr. 3).• Počas inštalácie dávajte pozor, aby sa steny rúry nedostali do priameho kontaktu s nábytkom

  vedľa.• Ak je skrinka linky pevne namontovaná na stenu, musí byt' zakotvená konzolami (G), pozri

  Obr. 4.

  2

  34

  1

 • 28

  Varná doskaUpozornenie: pri inštalácii varnej dosky na povrch z materiálu, ktorý nie je z dreva (napr. plast, keramika, mramor, kameň a pod.) nezabudnite vyžiadat' upevňovacie podložky (Obr. 7-9) v servisnom stredisku.• Varná doska musí byt' vsunutá do pracovnej dosky s hrúbkou min. 20 po max 50 mm.• Medzi varnú dosku a rúru nevkladajte žiadne materiály (napr. priečky, izoláciu a pod.).• Vysoké časti linky budú musiet' byt' vo vzdialenosti aspoň 100 mm od okraja varnej dosky

  (Obr. 5).• V pracovnej doske urobte otvor s rozmermi uvedenými v Popise spotrebiča varnej dosky,

  dodávaným s doskou.• Odporúča sa utesnit' vnútorné okraje pracovnej dosky lepidlom na drevo alebo silikónom.• Na varnú dosku pripevnite dodávané tesnenie (ak ešte nie je namontované), potom, čo ste

  starostlivo vyčistili povrch, kde má byt' namontované.Tradičná elektrická varná doskaDôležité upozornenie: pred inštaláciou varnej dosky odstráňte prípadnú ochrannú fóliu.

  • Ak je pracovná doska drevená, použite príslušné dodávané svorky a skrutky.1. Vsuňte 4 svorky (B) (Obr. 6) na príslušné miesta na spodnej strane varnej dosky.

  2. Varnú dosku nainštalujte do pracovnej dosky.

  • Ak je pracovná doska z mramoru alebo iného materiálu (napr. plast, keramika, mramor, kameň a pod.), upevnenie treba urobit' pomocou zvláštnych konzol (C) (Obr. 7), s kódom 4819 310 18528, ktoré dostanete v servisnom stredisku.

  1. Upevnite konzoly v príslušných otvoroch pomocou dodávaných skrutiek.2. Varnú dosku nainštalujte do pracovnej dosky.

  5 6

  7

 • 29

  Sklokeramická varná doskaDôležité upozornenie: pred inštaláciou varnej dosky odstráňte prípadnú ochrannú fóliu.Skontrolujte, či otvor v pracovnej doske, určený na umiestnenie varnej dosky, je vyrezaný v súlade s rozmermi na popise spotrebiča varnej dosky, pričom dodržiavajte tolerancie.Varnú dosku nevsúvajte do pracovnej dosky silou. Mohlo by to spôsobit' prasknutie sklokeramickej dosky (aj v neskoršom čase)!

  • Ak je pracovná doska drevená, použite príslušné dodávané svorky a skrutky (Obr. 8).1. Upevnite svorky (D) (Obr. 8) príslušnými dodávanými skrutkami (E) (Obr. 8) podľa obrázku,

  dodržiavajte uvedené vzdialenosti.2. Varnú dosku nainštalujte do pracovnej dosky.• Ak je pracovná doska z mramoru, plastu, keramiky, kameňa a pod., musíte varnú dosku

  upevnit' zvláštnymi konzolami (F) (Obr. 8), kód 4819 404 78697, ktoré dostanete v servisnom stredisku.

  1. Varnú dosku nainštalujte do pracovnej dosky.2. Umiestnite 4 konzoly (F) podľa Obr. 9, v závislosti od hrúbky pracovnej dosky.3. Upevnite 4 skrutky (G) na miesta (H) (Obr. 9).

  8

  9

 • 30

  Elektrické zapojenieUzemnenie rúry vyplýva zo zákona.• Elektrické zapojenie musí vykonat' kvalifikovaný technik podľa pokynov výrobcu a v súlade s

  platnými normami STN.• Pracovník vykonávajúci inštaláciu je zodpovedný za správne vykonané elektrické zapojenie

  a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.• Prívodný elektrický kábel musí byt' dostatočne dlhý, aby bolo možné vykonat' zapojenie rúry

  zasunutej v linke.• Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy, počas inštalácie je potrebné použit' prístupné

  zariadenie, ktoré zabezpečí odpojenie od siete, alebo bipolárny vypínač s minimálnou vzdialenost'ou kontaktov 3 mm.

  • Nepoužívajte rozdvojky alebo elektrické predlžovačky.• Po inštalácii nesmú byt' elektrické časti prístupné.

  Zapojenie rúry k elektrickej sieti• Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu elektrickej siete.

  Výrobný štítok sa nachádza na prednom okraji rúry, vidno ho po otvorení dvierok.1. Odskrutkujte dve upevňovacie skrutky krytu svorkovnice, umiestnenej na spodnej časti

  zadného krytu rúry.2. Vyberte kryt, aby ste mali prístup k svorkovnici a vsuňte prívodný elektrický kábel

  (pozri tabuľku) cez otvor umiestnený na dne rúry.3. Zapojte kábel ku svorkovnici úplne utiahnúc skrutky a zachyt'te ho do držiaka kábla.4. Vrát'te kryt na miesto tak, že vsuniete dva jazýčky do príslušných miest a upevníte ho dvoma

  skrutkami.

  Tabuľka prívodných elektrických káblov

  Počet vodičov Typ kábla

  1N+ ~ H05 RR-F 3 X 4 mm²

  2 + ~ H05 RR-F 3 X 4 mm²

  2N+ ~ H05 RR-F 4 X 2,5 mm²

  3N+ ~ H05 RR-F 5 X 1,5 mm²

  3 + ~ H05 RR-F 4 X 2,5 mm²

 • 31

  Prepojenie varná doska / rúraDôležité upozornenie: nezapájajte rúru k elektrickej sieti, kým ste neukončili prepojenie.• Pred pripojením rúry k elektrickej sieti skontrolujte, či je model varnej dosky uvedený v

  schéme kombinácií varná doska/dodávaná rúra.• Zapojte koncovky varnej dosky (C) (Obr. 10) ku koncovkám rúry (D), pričom dodržiavajte

  zhodnost' farieb a zarovnanie vodiacich líšt viditeľných na hornej strane koncoviek.• Urobte prepojenie zatlačením koncoviek na doraz, skontrolujte, či zaskočil jazýček. • Odskrutkujte maticu skrutky (H) (Obr. 10) uzemnenia na hornom kryte rúry a vsuňte

  zeleno-žltý kábel uzemnenia, pričom nechajte podložku na mieste. Zaskrutkujte maticu úplne spät' na skrutku.

  Dôležité upozornenie: ak koncovky varnej dosky nezodpovedajú farbou a možnost'ou prepojenia označeniam na štítku prepojenia varná doska/rúra, ktorý je na hornej strane rúry, vyžiadajte si súpravu s kódom AMC 873 v našom servisnom stredisku.Upevnenie rúry• Rúru nadvihnite tak, že ju uchopíte za príslušné otvory na bokoch a vložte ju na miesto v linke,

  pričom dávajte pozor, aby sa nezachytil prívodný elektrický kábel (obr.11).• Pred upevnením rúru vycentrujte v linke.• Skontrolujte, či sú plastové vymedzovacie vložky správne umiestnené v príslušných

  montážnych otvoroch. Pristúpte potom k ukotveniu rúry k linke pomocou dodávaných skrutiek (Obr.12).

  10

  11

  12

 • 32

  RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIALikvidácia obalu• Materiál obalu je 100% recyklovateľný a je

  označený symbolom recyklácie .• Rôzne časti obalu preto nevyhadzujte voľne,

  ale zlikvidujte ich v súlade s pokynmi miestnych úradov.

  Likvidácia starých elektrospotrebičov• Elektrospotrebiče boli vyrobené z

  recyklovateľného alebo znovu využiteľného materiálu. Likvidujte ich v súlade s predpismi o likvidácii odpadov. Pred likvidáciou ich znehodnot'te odrezaním prívodného elektrického kábla.

  • Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

  • Zabezpečte, aby bol spotrebič zlikvidovaný správnym spôsobom, užívateľ tým prispieva k predchádzaniu potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie.

  • Symbol na výrobku a na sprievodnej dokumentácii znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzat' ako s domovým odpadom, ale musí byt' odovzdaný v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. Podrobnejšie informácie o manipulácii, znovuzískaní materiálov a recyklácii tohto spotrebiča si vyžiadajte na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.

  Úspora energie• Rúru predohrievajte iba ak je to uvedené v

  tabuľke varenia v Popise spotrebiča alebo vo vašom recepte.

  • Používajte tmavé formy na pečenie, s čiernym lakom alebo smaltom, pretože veľmi dobre pohlcujú teplo.

  UPOZORNENIAUpozornenie:• Rúru nesmú používat' deti a postihnuté

  osoby bez dohľadu.• Nedovoľte, aby sa deti so spotrebičom

  hrali.• Spotrebič nesmú používat’ osoby

  (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnost’ami alebo ktoré nevedia spotrebič používat’ a neboli o jeho používaní poučené osobami zodpovednými za ich bezpečnost’.

  • Prístupné časti rúry sa počas používania môžu zohriat', preto nedovoľte, aby sa deti priblížili k spotrebiču.

  • Pri čistení SKLA nepoužívajte abrazívne materiály a prostriedky, aby ste predišli jeho poškodeniu.

  • Počas používania bude spotrebič veľmi horúci. Dávajte pozor a nedotýkajte sa ohrievacích článkov vnútri rúry.

  • Rúra je určená výhradne na používanie v domácnosti, na prípravu jedál. Nie sú povolené iné využitia. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednost' v prípade neprimeraného použitia alebo v prípade chybného nastavenia ovládacích prvkov.

  • Prípadné opravy alebo zásahy musí vykonat' výhradne kvalifikovaný technik.

  • Nedovoľte, aby bola rúra vystavená atmosferickým vplyvom.

  • Na dvierka neklaďte t'ažké veci, pretože by mohli poškodit' vnútro rúry alebo závesy. Nevešajte sa na dvierka.

  • Na rukovät' dvierok nevešajte nič t'ažké.• Dno rúry neprikrývajte alobalom, ani

  ničím iným.• Dvierka rúry sa musia dobre zatvárat'.

  Udržiavajte povrchy tesnenia dvierok čisté.• Do horúcej rúry nikdy nevlievajte priamo

  vodu. Smalt by sa mohol poškodit'.• Ovocné št'avy, ktoré kvapkajú z plechu by

  mohli zanechat' neodstrániteľné škvrny. Odporúčame vám rúru pred opätovným používaním vyčistit'.

 • 33

  • Po dne rúry neposúvajte hrnce a panvice, aby ste nepoškriabali náter.

  • Zvyšková skondenzovaná voda po ukončení pečenia by mohla poškodit', časom, rúru a okolostojaci nábytok. Odporúčame:

  - nastavit' čo najnižšiu teplotu;- jedlo prikryt';- vybrat' jedlo z rúry; - osušit' vlhké časti po vychladnutí rúry.

  • Ovládací panel a rukovät' dvierok sa počas dlhšej činnosti rúry zohrejú na vysokú teplotu.

  • Nedotýkajte sa rúry vlhkými čast'ami tela a nepoužívajte ju, ak ste bosí.

  • Pri vyt'ahovaní zástrčky elektrického kábla net'ahajte za rúru ani za kábel.

  • Nedovoľte, aby sa deti dotýkali:- ovládacích prvkov a rúry všeobecne,

  najmä počas činnosti a ihneď po vypnutí rúry, aby ste predišli zraneniam;

  - obalového materiálu (vrecká, polystyrén, kovové časti a pod.);

  - rúry, ktorá sa má zlikvidovat'.

  • Skontrolujte, či sa elektrické káble a iné spotrebiče, používané v blízkosti rúry, nedotýkajú horúcich častí alebo či sa nemôžu zachytit' v dvierkach rúry.

  • Niektoré modely rúry sú vybavené chladiacim vzduchovým systémom, aby sa predišlo tomu, že predná čast' rúry alebo vnútro skrinky, do ktorej je vstavaná, dosiahnu mimoriadne vysoké teploty.

  Upozornenie: horúci vzduch uniká otvorom medzi ovládacím panelom a dvierkami rúry. Preto vetracie otvory nezakrývajte.

  • Do rúry alebo jej blízkosti neklaďte horľavé materiály: ak spotrebič náhodou zapnete, horľavý materiál by sa mohol zapálit'.

  • Pri vyberaní riadu a príslušenstva z horúcej rúry používajte ochranné rukavice.

  • Ak pri pečení mäsa alebo zákuskov pridáte alkohol (napríklad rum, koňak, víno a pod.) nezabudnite, že alkohol sa pri vysokých teplotách vyparuje. Nie je preto vylúčené, že výpary alkoholu by sa mohli vznietit' pri dosiahnutí elektrického ohrievacieho článku.

  • V rúre nezohrievajte a nevarte potraviny v uzavretých nádobách. Tlak, ktorý sa vytvára v ich vnútri by mohol spôsobit' prasknutie nádoby a poškodit' rúru.

  • Na pečenie nepoužívajte plastové nádoby (s výnimkou tých, ktoré sú na to určené; pozri pokyny výrobcu). Pri vysokých teplotách by sa mohli roztavit'.

  • Pri používaní veľkého množstva tuku a oleja majte vždy prípravu jedla pod kontrolou. Olej a tuk by sa mohli príliš zohriat' a spôsobit' požiar!

  • Vyhýbajte sa vyberaniu úplne naložených častí príslušenstva. Buďte veľmi opatrní.

  PRED POUŽÍVANÍM RÚRY• Vyberte z rúry príslušenstvo a zohrejte rúru

  na 200 °C približne na jednu hodinu, aby sa odstránili pachy a dym z izolačného materiálu a ochranných mazadiel. Počas tejto operácie sa odporúča nechat' otvorené okno.

  • Pred používaním odstráňte:

  - nálepky umiestnené na prednej strane a na dvierkach rúry, s výnimkou výrobného štítku;

  - ochrannú lepenku a ochrannú fóliu z ovládacieho panelu a z častí rúry;

  - prípadné nálepky na príslušenstve (napríklad na spodnej strane nádoby na odkvapkávanie).

 • 34

  PRÍSLUŠENSTVO RÚRY

  ÚDRŽBA A ČISTENIEDôležité upozornenie: absolútne sa vyhýbajte používaniu prístrojov, ktoré na čistenie využívajú vysokotlakový prúd vody alebo prúd horúcej pary.Vonkajšok rúry• Čistite vlhkou handrou. Ak je veľmi špinavý,

  pridajte k vode malé množstvo umývacieho prostriedku na riad. Osušte suchou handrou.

  • Nepoužívajte korozívne, ani abrazívne čistiace prostriedky, ináč by sa vytvorili matné miesta. Ak by sa nejaký z týchto prostriedkov dostal náhodou do styku s rúrou, ihneď ho odstráňte vlhkou handrou.

  • Malé rozdiely vo farbe na prednej časti spotrebiča sú spôsobené použitím rôznych materiálov, ako sklo, plast a kov.

  Rúry s prednou čast'ou z hliníka• Používajte jemný čistiaci prostriedok a

  mäkkú handru na sklo alebo handru z mikrovlákna, ktorá nezanecháva chĺpky. Handrou utrite povrch vo vodorovnom smere, nepritláčajte.

  • Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky, drsné špongie alebo handry. Hliníkové povrchy čistite suchou handrou.

  Príslušenstvo rúry• Príslušenstvo ponorte ihneď po používaní do

  roztoku umývacieho prostriedku na riad. Zvyšky jedla môžete odstránit' vhodnou kefou alebo špongiou.

  Príslušenstvo, ktoré nie je súčast'ou výbavy, môžete kúpit' prostredníctvom servisného strediska. Zoznam dodávaného príslušenstva rúry je uvedený v oddelenom popise spotrebiča (v bode Príslušenstvo). Nádoba na odkvapkávanie (1)Používa sa na zachytávanie tuku alebo kúskov jedla, ak ju vložíte pod rošt, alebo ako plech na pečenie, napríklad na pečenie mäsa, kurčat'a, rýb so zeleninou alebo bez zeleniny. Aby ste predišli vystrekovaniu tuku a zadymeniu, nalejte do nádoby trochu vody.

  Plech na pečenie zákuskov (2)Používa sa na pečenie sušienok, tort, pizze.

  Rošt (3)Používa sa na pečenie samostatne alebo ako držadlo na hrnce, formy na torty alebo akejkoľvek inej nádoby na pečenie. Môže byt' vložený na ktorúkoľvek úroveň. Rošt možno vložit' zahnutím smerom hore alebo smerom dolu.

  Ražeň (4)Používa sa podľa popisu v príslušnej časti v Popise spotrebiča.

  1

  3

  4

  2

 • 35

  Upozornenie: pri nasledujúcich operáciách sa odporúča používanie ochranných rukavíc. Aby ste predišli prípadným poraneniam, ako aj aby ste nepoškodili dvierka rúry a závesy, starostlivo dodržiavajte tieto pokyny.

  Vybratie dvierok rúry:1. Úplne otvorte dvierka rúry (pozri obr. 1).

  2. Nadvihnite dve blokovacie páčky a zatlačte ich smerom vpred, až na doraz (pozri obr. 2).

  3. Zatvorte dvierka, nakoľko je potrebné, aby ste ich mohli vybrat' potiahnutím smerom hore (pozri obr. 3).

  Počas čistenia a/alebo odmontovania dvierok dávajte pozor na závesy (obr. 4).

  Namontovanie dvierok na miesto:1. Vsuňte závesy do vodiacich otvorov a úplne spust'te

  dvierka.2. Znovu spust'te blokovacie páčky. 3. Dvierka rúry úplne zatvorte.

  Upozornenie: aby ste predišli prípadným poraneniam, ako aj aby ste nepoškodili dvierka rúry a závesy, starostlivo dodržiavajte horeuvedené pokyny.

  Výmena zadnej žiarovky v rúre:1. Rúru odpojte od elektrickej siete.2. Odskrutkujte kryt osvetlenia smerom vľavo, potom,

  ako ste nechali rúru vychladnút' (pozri obr. 5).3. Vymeňte žiarovku (pozri poznámku).4. Zaskrutkujte kryt osvetlenia na miesto.5. Zapojte rúru do elektrickej siete.

  Poznámka: používajte výhradne žiarovky s výkonom 25 W/230 V, typu E-14, T300 °C, ktoré dostanete v našom servisnom stredisku.Dôležité upozornenie: rúru nezapínajte, ak ste nenamontovali na miesto kryt osvetlenia.

  1

  2

  3

  5

  4

 • 36

  PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOVRúra nefunguje:

  • Skontrolujte, či je elektrická siet' pod napätím a či je rúra zapojená do elektrickej siete.

  • Rúru vypnite a znovu ju zapnite, aby ste skontrolovali, či sa problém odstránil.

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

  • Skontrolujte, či ovládač funkcií rúry nie je v polohe “0” alebo v polohe “osvetlenie” .

  - Ak elektronický programátor (ak sa dodáva) indikuje “ ”, pozrite popis spotrebiča a/alebo popis elektronického programátora.

  - Ak elektronický programátor (ak sa dodáva) indikuje “F XX”, zavolajte najbližšie servisné stredisko. Uveďte pritom číslo, ktoré nasleduje po písmene “F”.

  SERVISPredtým, ako zavoláte servis:

  1. Skontrolujte, či nedokážete vyriešit' problém sami, pomocou bodov popísaných v “Príručka na odstraňovanie problémov”.

  2. Spotrebič vypnite a znovu zapnite, aby ste sa presvedčili, či sa problém neodstránil.

  Ak po horeuvedených kontrolách problém pretrváva, zavolajte najbližšie servisné stredisko.

  Vždy uveďte:

  • krátky popis poruchy;

  • presný typ a model rúry;

  • servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na výrobnom štítku), umiestnené na pravom vnútornom okraji vnútra rúry (vidno ho, ak sú otvorené dvierka). Servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;

  • Vašu úplnú adresu;• Vaše telefónne číslo.

  Vždy, keď je potrebná oprava, obrát'te sa na autorizované servisné stredisko (aby bolo zaručené použitie originálnych náhradných dielov a správne vykonanie opravy).

  Nedodržanie týchto pokynov môže znamenat' zníženie bezpečnosti a kvality výrobku.

  VYHLÁSENIE O ZHODE • Táto rúra môže príst’ do kontaktu s

  potravinami a spíňa požiadavky nariadenia (ES) č.1935/2004.

  • Bola navrhnutá ako spotrebič na prípravu jedál.Akékoľvek iné použitie (napr. vykurovanie miestnosti) sa bude považovat’ za nevhodné a preto nebezpečné.

  • Tento spotrebič bol navrhnutý, skonštruovaný a predáva sa:

  - v súlade s bezpečnostnými požiadavkami “Nízkonapät’ovej” smernice 2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23 EHS v znení nasledujúcich úprav);

  - v súlade ochrannými požiadavkami Smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES;

  - v súlade s požiadavkami Smernice 93/68/EHS.