INSTRUKCJA DLA WYKONWAC“W - mzb. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK“W ZAM“WIENIA Utrzymanie czysto›ci

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSTRUKCJA DLA WYKONWAC“W - mzb. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK“W ZAM“WIENIA...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA Utrzymanie czystoci i porzdku na nieruchomociach zarzdzanych przez Miejski Zarzd Budynkw w Kielcach

w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. _________________________________________________________________________________________________________________

S P I S T R E C I :

1. Instrukcja dla wykonawcw.

2. Formularz ofertowy. - Druk nr 1

3. Szczegowy wykaz wymaganych zacznikw. - Druk nr 2 4. Formularz owiadczenia Wykonawcy - art.22 ust.1 ustawy Pzp - Druk nr 3 5. Formularz owiadczenia Wykonawcy - art.24 ust.1 ustawy Pzp - Druk nr 4

6. Formularz owiadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitaowej - Druk nr 5 7. Wzr umowy. - Druk nr 6

8. Opis przedmiotu zamwienia zacznik nr 2 do umowy - Druk nr 7 9. Wykaz usug zrealizowanych w cigu ostatnich 3 lat - Druk nr 8

10. Arkusz kalkulacyjny zacznik nr 1 do umowy - Druk nr 9 11. Wykaz osb, ktre bd uczestniczyy w realizacji

zamwienia - Druk nr 10

12. Wykaz sprztu wymaganego przy realizacji zamwienia - Druk nr 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA Utrzymanie czystoci i porzdku na nieruchomociach zarzdzanych przez Miejski Zarzd Budynkw w Kielcach

w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. _________________________________________________________________________________________________________________

-2-

INSTRUKCJA DLA WYKONWACW

I. Zamawiajcy

Miejski Zarzd Budynkw w Kielcach

ul. Paderewskiego 20 25-004 Kielce tel.: (41) 36 76 720 faks: (41) 36 76 917 godziny pracy: 730 1530 (od poniedziaku do pitku) adres strony internetowej: www.mzb.kielce.pl II. Tryb udzielania zamwienia Zamwienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z

zasadami okrelonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamwienia Miejski Zarzd Budynkw w Kielcach ogasza przetarg nieograniczony pn:

Utrzymanie czystoci i porzdku na nieruchomociach zarzdzanych przez Miejski Zarzd Budynkw w Kielcach

w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Oznaczenie sprawy : MZB/CZ i P/2015 Rodzaj zamwienia: usugi

Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 90 00 00 00 -7 Usugi odbioru ciekw, usuwania odpadw, czyszczenia/sprztania i usugi ekologiczne 90 91 00 00 -9 Usugi sprztania 90 91 12 00 -8 Usugi sprztania budynkw 90 91 13 00 -9 Usugi czyszczenia okien

Przedmiotem zamwienia jest utrzymanie czystoci i porzdku na nieruchomociach zarzdzanych przez MZB w Kielcach, tj.: utrzymanie w stanie czystoci i porzdku korytarzy i klatek schodowych, wej do budynkw, przedsionkw, wiatroapw, strychw, korytarzy piwnicznych, pralni, suszarni, wzkowni, wsplnych kuchni, sanitariatw wsplnego uytku, kabin windowych oraz utrzymanie czystoci i porzdku na terenach zewntrznych wok budynkw, zgodnie ze szczegowym opisem przedmiotu zamwienia zaczonym do SIWZ jako Druk nr 7 (zacznik nr 2 do umowy) na warunkach okrelonych we wzorze umowy oraz zaczonym do umowy zacznikiem nr 1 (arkusz kalkulacyjny Druk nr 9).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA Utrzymanie czystoci i porzdku na nieruchomociach zarzdzanych przez Miejski Zarzd Budynkw w Kielcach

w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. _________________________________________________________________________________________________________________

-3-

Zamawiajcy zastrzega sobie moliwo rezygnacji z czci zamwienia w czasie realizacji zamwienia. Zamawiajcy w trakcie trwania umowy ma prawo do zmiany iloci nieruchomoci, ich lokalizacji oraz okresu wiadczenia usugi.

IV. Oferty czciowe i wariantowe

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

V. Zamwienia uzupeniajce Zamawiajcy, w przypadku wystpienia okolicznoci okrelonych art. 67 ust. 1 pkt.6

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zastrzega sobie moliwo udzielenia Wykonawcy zamwienia uzupeniajcego, stanowicego nie wicej ni 50% wartoci zamwienia podstawowego, jeeli zaistnieje taka konieczno.

VI. Zamawiajcy:

- nie dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn, - nie przewiduje aukcji elektronicznej, - nie zamierza zawiera umowy ramowej, - nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamwienia, - nie przeprowadza dialogu technicznego.

VII. Zlecanie robt podwykonawcom 7.1. Zamawiajcy da wskazania przez Wykonawc (w formularzu ofertowym zacznik do SIWZ - Druk nr 1) czci zamwienia, ktrej wykonanie zamierza powierzy podwykonawcy i podania przez Wykonawc nazw (firm) podwykonawcw, na ktrych zasoby Wykonawca powouje si na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania speniania warunkw udziau w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 7.2. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktrego zasoby Wykonawca powoywa si, na zasadach okrelonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania speniania warunkw udziau w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowizany wykaza Zamawiajcemu, i proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spenia je w stopniu nie mniejszym ni wymagany w trakcie postpowania o udzielenie zamwienia. 7.3. Szczegowe postanowienia dotyczce zlecania usug podwykonawcom zawarte s we wzorze umowy - zacznik do SIWZ Druk nr 6. 7.4. W dalszej czci SIWZ - pod pojciem umowa o podwykonawstwo naley rozumie umow w formie pisemnej o charakterze odpatnym, ktrej przedmiotem s dostawy lub usugi stanowice cz zamwienia publicznego, zawart midzy wybranym przez zamawiajcego wykonawc a innym podmiotem podwykonawc. VIII. Termin wykonania zamwienia

Zamwienie bdzie realizowane w terminie: 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA Utrzymanie czystoci i porzdku na nieruchomociach zarzdzanych przez Miejski Zarzd Budynkw w Kielcach

w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. _________________________________________________________________________________________________________________

-4-

IX. Warunki udziau w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunkw.

O zamwienie mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy: 9.1. Speniaj warunki udziau w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczce: a) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli

przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku: Zamawiajcy dokona oceny speniania warunku udziau w postpowaniu w tym zakresie na podstawie owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp wg wzoru okrelonego w zaczniku do SIWZ - (Druk nr 3) Wymagana forma dokumentw: - orygina na zaczonym druku

b) posiadania wiedzy i dowiadczenia; Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku: Wykonawca przedoy wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywanych gwnych usug w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotw, na rzecz ktrych usugi zostay wykonane oraz zaczeniem dowodw, czy zostay wykonane lub s wykonywane naleycie. Zamawiajcy wymaga, aby Wykonawca wskaza w wykazie (Druk nr 8) wykonane usugi sprztania w co najmniej 10 budynkach w okresie jednego roku kalendarzowego oraz usugi utrzymania czystoci i porzdku na terenach zewntrznych o powierzchni co najmniej 50 000m2 w okresie jednego roku kalendarzowego, z podaniem ich iloci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotw, na rzecz ktrych usugi zostay wykonane oraz zaczeniem dowodw, czy zostay wykonane lub s wykonywane naleycie.

W przypadku gdy Zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz ktrego dostawy wskazane w wykazie jw. na Druku nr 8, zostay wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma obowizku przedkadania powyszych dowodw.

W razie koniecznoci, szczeglnie gdy wykaz lub dowody, o ktrych mowa w pkt. 9.1.b) budz wtpliwoci Zamawiajcego lub gdy z powiadczenia lub innego dokumentu wynika, e zamwienie nie zostao wykonane lub zostao wykonane nienaleycie Zamawiajcy moe zwrci si bezporednio do waciwego podmiotu, na rzecz ktrego dostawy byy lub miay zosta wykonane, o przedoenie dodatkowych informacji lub dokumentw bezporednio Zamawiajcemu.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje usugi o szerszym zakresie ni Zamawiajcy wskaza powyej, zobowizany jest wskaza dostawy potwierdzajce spenienie warunkw udziau w niniejszym postpowaniu.

Dowodam