INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL ... ... INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL
INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL ... ... INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL
INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL ... ... INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL
INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL ... ... INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL

INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL ... ... INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL ... ... INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN SULTAN HAJI HASSANAL

 • INSTITUT TAHFIZ AL-QURAN

  SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH

  Spg 175 KM 2 Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha,

  Bandar Seri Begawan BA 2112

  : 2222 090/093/096 : 2222 069

  * SILA ISI DENGAN HURUF BESAR

  MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON

  Nama Pemohon

  ( Mengikut Kad Pengenalan Pintar )

  Nama Pemohon

  (ejaan jawi)

  Tarikh Lahir / / Tempat Lahir

  No. Kad Pintar K U H Umur

  Jantina Lelaki Perempuan Bangsa

  No. Surat Beranak No. Sijil Kerakyatan ( Jika Berkenaan )

  Warganegara No. Pasport

  Alamat Rumah

  Poskod:

  Telefon Rumah Telefon Bimbit

  KEPUTUSAN P.S.R (Jika ada) PENGLIBATAN DALAM KOKURIKULUM (jika ada) [atau yang setaraf dengannya] TAHUN AKTIVITI

  Tahun Menduduki Peperiksaan

  MATA PELAJARAN GRED MATA PELAJARAN GRED

  Bahasa Melayu Science

  English MIB

  Mathematics

  No. Index PSR :

  Nama Sekolah

  Pada Tahun ini

  (2019)

  Sekolah Persediaan/Menengah Arab

  Kelas : Tahun _________

  SUAMPRIPAHS

  SUAMPRIPAD

  SPA BSB

  MA’HAD ISLAM BRUNEI SA. TEMBURONG SA.BELAIT

  Sekolah Rendah/Swasta

  Kelas : Tahun _________

  Sekolah Ugama

  Kelas: Darjah _________

  SESI PAGI

  SESI PETANG

  Sekolah Menengah

  Kelas: Tahun _________

  GAMBAR TERBARU

  BERUKURAN

  PASPOT

  [ SILA TAMPAL ]

  RUJ:

  BORANG PERMOHONAN MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT MENENGAH TAHUN 7

  DI ITQSHHB BAGI SESI PENGAJIAN 2020M

 • KETERANGAN IBU BAPA / PENJAGA

  BAPA IBU PENJAGA

  1

  NAMA PENUH

  2 TARIKH LAHIR / / / / / /

  3 TEMPAT LAHIR

  4 NO. KAD PINTAR

  5 WARNA KAD PINTAR K U H K U H K U H

  6

  PEKERJAAN

  7

  ALAMAT TEMPAT

  BEKERJA

  8 NO. TELEFON PEJABAT

  9 NO. TELEFON BIMBIT

  ORANG YANG MUDAH DIHUBUNGI

  Nama

  Hubungan Dengan Pemohon

  No. Telefon Rumah No. Telefon Bimbit No. Telefon Pejabat

  PERAKUAN

  Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberikan adalah benar dan salinan sijil / dokumen yang

  disertakan adalah sah seperti yang dikehendaki.

  Tarikh:

  Tandatangan Pemohon

  Tandatangan Ibu/ Bapa/ Penjaga

 • UNTUK KEGUNAAN PEJABAT ITQSHHB

  SEMAKAN DAN PENGESAHAN

  Lampiran salinan sijil dan dokumen:

  1. Surat Beranak / Sijil Kerakyatan

  2. Kad Pintar /Pasport

  3. Sijil Peperiksaan PSR

  4. Sijil Sekolah Ugama (Darjah VI)

  5. Lain-lain sila nyatakan

  ### Saya telah menerima dan menyemak borang permohonan ini beserta segala lampirannya.

  Tarikh: Nama Penerima Borang: Tandatangan

  KEPUTUSAN PERMOHONAN (Untuk Kegunaan Pejabat ITQSHHB)

  Disahkan bahawa calon ini memenuhi / tidak memenuhi syarat-syarat permohonan dan akan / tidak dipanggil

  temuduga:

  Alasan:

  Tarikh:

  Nama Ketua / Panel Penapis Borang:

  Tandatangan:

 • SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

  Pemohon-pemohon yang ingin mengikuti pengajian di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal

  Bolkiah hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:-

  SYARAT :

  1. Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara

  Brunei Darussalam atau penduduk tetap.

  2. Bagi yang bukan rakyat (ibu/bapa yang bertugas di Jabatan Kerajaan atau Government Linked

  Companies di Negara Brunei Darussalam) boleh juga memohon dengan menghadapkan surat

  permohonan khas kepada Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah melalui

  Pengetua Institut.

  3. Umur tidak melebihi (14) tahun pada 1 Januari 2020 atau berada dalam Tahun 6 Pengajian di

  Sekolah-Sekolah Kerajaan atau Swasta pada 2019.

  4. Lulus dengan memperolehi sekurang-kurangnya pangkat ‘C’ dalam semua matapelajaran bagi

  Peperiksaan Penilaian Sekolah Rendah (P.S.R) atau yang setaraf dengannya.

  5. Lulus Temuduga hafazan Al-Quran yang dijalankan di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal

  Bolkiah.

  6. Berkesanggupan tinggal di asrama sepanjang tempoh pengajian.

  7. Mematuhi peraturan-peraturan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

  8. Penerimaan pelajar tertakluk kepada keputusan Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji

  Hassanal Bolkiah.

  PERHATIAN

  Borang-borang yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke Pejabat ITQSHHB, bermula 8 Julai 2019

  dan tidak lewat 19 Ogos 2019 (jika lewat dari tarikh yang tertera tidak akan dilayan) ke alamat :

  Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah

  Simpang 175, KM 2, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha

  Bandar Seri Begawan BA 2112

  Negara Brunei Darussalam

  Untuk keterangan lanjut sila hubungi melalui nombor telefon:-

  2222090 / 2222093 / 2222096 sambungan 229 / 230 / 206

  Salinan dokumen-dokumen berkenaan hendaklah disertakan bersama borang permohonan ini.

  Borang-borang bolehlah dihantar tanpa menunggu keputusan PSR dan salinan keputusan boleh dihantar ke ITQSHHB sebaik

  sahaja keputusan diumumkan.