Inspectierapport BSO Visser 't Hooft 13-12-2016 ...¢  Buitenschoolse opvang (BSO) Visser 't Hooft behoort

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Inspectierapport BSO Visser 't Hooft 13-12-2016 ...¢  Buitenschoolse opvang (BSO) Visser...

 • Inspectierapport Buitenschoolse opvang Visser "t Hooft Kemphaan 17 1902 KA Castricum Registratienummer 133716879

  Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Castricum Datum inspectie: 13 december 2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status: Definitief Datum vaststelling inspectierapport: 13 januari 2017

 • 2 van 18 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 13-12-2016

  BSO Visser "t Hooft te Castricum

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2

  Het onderzoek ............................................................................................................. 3

  Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4

  Overzicht getoetste inspectie-items ............................................................................... 11

  Gegevens voorziening ................................................................................................. 17

  Gegevens toezicht ...................................................................................................... 17

  Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ....................................................................... 18

 • 3 van 18 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 13-12-2016

  BSO Visser "t Hooft te Castricum

  Het onderzoek

  Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

  Beschouwing De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) één maal bezocht in het kader van de naleving Wko door een toezichthouder van de GGD. Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de Wko. Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. De locatie Buitenschoolse opvang (BSO) Visser 't Hooft behoort tot Stichting Tabijn en is gevestigd in de basisschool gelijknamig aan de BSO. De BSO bestaat uit 2 basisgroepen en is op schooldagen open op maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 tot 18:00 uur. Daarnaast is de buitenschoolse opvang ook open op vrijdag van 12:00 tot 18:00 uur. De openingstijden in de vakanties zijn van 8:30 uur tot 18:00 uur. Inspectiegeschiedenis Tijdens de jaarlijkse inspectie van september 2013 werden geen tekortkomingen geconstateerd. Tijdens de jaarlijkse inspectie van april 2014, werden tekortkomingen geconstateerd binnen domeinen:  Pedagogisch Klimaat, item inhoud pedagogisch beleidsplan;  Personeel en Groepen, item verklaringen omtrent het gedrag;  Veiligheid en Gezondheid, item risico-inventarisatie. Op bovengenoemde overtredingen, is door de gemeente Castricum geen handhaving ingezet. Op basis hiervan werd besloten de BSO tijdens de inspectie van 2015, op alle voorwaarden opnieuw te beoordelen. Tijdens de jaarlijkse inspectie van augustus 2015, voldeed de houder aan alle getoetste voorwaarden. De inspectie Deze jaarlijkse inspectie heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 13 december 2016. De toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de beroepskrachten en er heeft een observatie plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de nodige documenten ingezien. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke geëvalueerd. Conclusie Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

  Advies aan College van B&W Geen handhaving.

 • 4 van 18 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 13-12-2016

  BSO Visser "t Hooft te Castricum

  Observaties en bevindingen

  Pedagogisch klimaat

  Binnen de Wko gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op inhoud en volledigheid. Onderzocht is of in het pedagogisch beleidsplan onder andere de vier wettelijk gestelde pedagogische basisdoelen (van professor Riksen-Walraven) zijn uitgewerkt. Daarnaast is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang handelen naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan specifiek. Pedagogisch beleid De houder beschikt over een algemeen (overkoepelend) pedagogisch beleidsplan. Daarnaast heeft zij voor elke opvangvorm een locatiespecifiek pedagogisch werkplan. Hierin staat de vertaalslag van de overkoepelende visie naar de specifieke praktijk. Tijdens deze inspectie is de inhoud van het pedagogisch plan getoetst op de wettelijke voorwaarden. Het document is in 2016 vastgesteld en bevat de nodige informatie. Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. Pedagogische praktijk De uitgangspunten van het pedagogisch plan en andere (pedagogische) beleidsstukken worden door de houder onder de aandacht gebracht bij de beroepskrachten tijdens teamoverleg en gedurende de opvang door middel van bijvoorbeeld feedback van de leidinggevende. Het laatste overleg met pedagogische inhoud heeft op 20 december 2016 plaatsgevonden. Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk is het openbare ‘veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen’ (december 2014) gebruikt. Daarin staan de specifieke indicatoren beschreven waarop wordt geobserveerd. Indicatoren uit dit veldinstrument zijn cursief weergegeven. Emotionele Veiligheid Het moment van vertrek (van kind of beroepskracht) verloopt rustig en goed georganiseerd. De beroepskrachten hebben een duidelijke taakverdeling (wie ontvangt ouder, begeleidt kind bij vertrek, houdt zicht op de aanwezige kinderen?). De beroepskrachten nemen van ieder afzonderlijk kind afscheid met een persoonlijke opmerking of groet. Het vertrekmoment wordt gebruikt om samen met het kind terug te kijken op positieve en negatieve gebeurtenissen. De beroepskrachten nemen afscheid van de groep als zijzelf vertrekken. Praktijkobservatie De opvang vindt afhankelijk van de geboden activiteit, in diverse ruimtes plaats. Het aanbod op de dag van de observatie bestaat uit: creatieve activiteiten zoals Kerstversiering maken en strijkmozaïek, Trefbal in de gymzaal en gitaarles in een andere ruimte. De ouders halen hun kind op bij de activiteit waar het kind mee bezig is en krijgen daar de overdracht. Vanwege het kindaantal kan na overleg met haar collega's één van de beroepskrachten naar huis. Zij loopt even langs de groepen en zegt de kinderen én haar collega's gedag en wenst ze een fijne avond.

 • 5 van 18 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 13-12-2016

  BSO Visser "t Hooft te Castricum

  Sociale Competentie De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en wederhoor’ De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen. Praktijkobservatie Tijdens het Trefballen krijgen twee kinderen ruzie. Eén van de beroepskrachten heeft gezien wat er gebeurd is en neemt een kind apart. Het kind krijgt eerst de gelegenheid om uit te leggen wat er heeft plaatsgevonden. De beroepskracht luistert naar het verhaal. Vervolgens legt hij het kind uit dat als iemand nee zegt, dit betekent dat je moet stoppen. Het kind sputtert eerst nog tegen maar lijkt daarna het toch eens te zijn met de beroepskracht. Samen gaan ze weer naar de gymzaal om aan het spel deel te nemen. Bovenstaande betreft slechts enkele voorbeelden van verschillende observaties. Naar aanleiding van de praktijkobservaties is geconcludeerd dat tijdens het inspectiebezoek voldoende is voorzien in het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen en het naleven van het pedagogisch beleid. Gebruikte bronnen:  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw K. Lammertsma)  Interview (beroepskrachten)  Observaties (pedagogische praktijk binnen- en buitenruimte, diverse documenten)  Pedagogisch beleidsplan (Op de website)  Notulen teamoverleg (8 november, 22 november, 20 december 2016)

 • 6 van 18 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 13-12-2016

  BSO Visser "t Hooft te Castricum

  Personeel en groepen

  Binnen de Wko gelden eisen voor de kwalificatie en inzet van beroepskrachten, stagiaires en beroepskrachten in opleiding. Tijdens de inspectie is onder andere naar verklaringen omtrent het gedrag, passende beroepskwalificaties, de opvang in groepen en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio) ge