of 31 /31
INNOWACYJNA SZKOŁA INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA ZAWODOWA Autorzy: Autorzy: Anna Szulc kl.2TAE Anna Szulc kl.2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE Magdalena Dzieszko kl.1TA Magdalena Dzieszko kl.1TA ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w PRUDNIKU ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w PRUDNIKU

INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

  • Upload
    bedros

  • View
    62

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA. Autorzy: Anna Szulc kl.2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE Magdalena Dzieszko kl.1TA ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w PRUDNIKU. Praca w Polsce, czy za granicą? Wybór należy do Ciebie. Spis treści. Wstęp Pojęcie bezrobocia Rodzaje bezrobocia Przyczyny bezrobocia - PowerPoint PPT Presentation

Text of INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Page 1: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

INNOWACYJNA SZKOŁA INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWAZAWODOWA

Autorzy:Autorzy: Anna Szulc kl.2TAEAnna Szulc kl.2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAEDominika Krasoń kl. 2TAE Magdalena Dzieszko kl.1TAMagdalena Dzieszko kl.1TA

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w PRUDNIKUZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w PRUDNIKU

Page 2: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA
Page 3: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

WstępWstęp Pojęcie bezrobociaPojęcie bezrobocia Rodzaje bezrobociaRodzaje bezrobocia Przyczyny bezrobociaPrzyczyny bezrobocia Skutki bezrobociaSkutki bezrobocia Sposoby walki z bezrobociemSposoby walki z bezrobociem Zalety podejmowania pracy za granicą Zalety podejmowania pracy za granicą Wady wynikające z pracy poza granicami naszego krajuWady wynikające z pracy poza granicami naszego kraju Talent mangament, czyli sposoby zatrzymania pracownika w Talent mangament, czyli sposoby zatrzymania pracownika w

PolscePolsce Najczęstsze przyczyny podejmowania decyzji o odejściu z firmyNajczęstsze przyczyny podejmowania decyzji o odejściu z firmy Praca na wesołoPraca na wesoło BibliografiaBibliografia

Page 4: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Stopa bezrobocia w woj. opolskimStopa bezrobocia w woj. opolskim

Page 5: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Stopa bezrobocia i liczba Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w Polscebezrobotnych w Polsce

Page 6: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Co to jest bezrobocie?Co to jest bezrobocie? BezrobocieBezrobocie -to zjawisko -to zjawisko

polegające na tym, że pewna polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i poszukujących pracy i akceptujących istniejący akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. znajduje zatrudnienia.

Według Międzynarodowej Według Międzynarodowej Organizacji Pracy-osoba Organizacji Pracy-osoba bezrobotna to ta, która w bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę. dłużej niż przez godzinę.

Page 7: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Rodzaje bezrobociaRodzaje bezrobocia• W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się:W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się:

Bezrobocie strukturalne,Bezrobocie strukturalne,wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może również z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w Wynikać może również z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobów pracy.zatrudnienia zasobów pracy.

Bezrobocie technologiczne,Bezrobocie technologiczne,wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia.do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia.

Page 8: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Bezrobocie koniunkturalne,Bezrobocie koniunkturalne,wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Poziom popytu zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Poziom popytu jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego.poziomu bezrobocia naturalnego.

Bezrobocie frykcyjne,Bezrobocie frykcyjne,jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości.zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości.

Bezrobocie sezonoweBezrobocie sezonowe,,jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.

Page 9: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

• W zależności na formę występowania wyróżnia sięW zależności na formę występowania wyróżnia się::

Bezrobocie krótkookresowe-Bezrobocie krótkookresowe- do trzech miesięcy bez zatrudnienia. do trzech miesięcy bez zatrudnienia.

Bezrobocie średniookresowe-Bezrobocie średniookresowe- od trzech miesięcy do roku bez zatrudnienia. od trzech miesięcy do roku bez zatrudnienia.

Bezrobocie długookresowe-Bezrobocie długookresowe- dotyczy osób pozostających bez pracy od sześciu do dotyczy osób pozostających bez pracy od sześciu do dwunastu miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, ponieważ dłuższe dwunastu miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, ponieważ dłuższe pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie.pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie.

Bezrobocie ukryte-Bezrobocie ukryte- to pewna nieokreślona liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą to pewna nieokreślona liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z zarejestrować się jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego. punktu widzenia zatrudniającego.

Bezrobocie rejestrowane-Bezrobocie rejestrowane- to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających określone w to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.

Page 10: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Przyczyny bezrobociaPrzyczyny bezrobocia likwidacja niektórych gałęzi przemysłu likwidacja niektórych gałęzi przemysłu

np. górnictwanp. górnictwa

zmniejszenie popytu na konkretne dobra zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługiczy usługi

ograniczenie produkcjiograniczenie produkcji

brak informacji o miejscach pracybrak informacji o miejscach pracy

brak mobilnościbrak mobilności

przeniesienie zakładów do innego rejonuprzeniesienie zakładów do innego rejonu

niedostosowanie do potrzeb rynku niedostosowanie do potrzeb rynku wykształcenia pracownikówwykształcenia pracowników

zmiany w technologiizmiany w technologii

wysokie obciążenia fiskalnewysokie obciążenia fiskalne

Page 11: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Skutki bezrobociaSkutki bezrobocia niewykorzystany, nieproduktywny niewykorzystany, nieproduktywny

potencjał ludzkipotencjał ludzki

znaczne koszty materialne związane z znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługązajmujących się ich problemami i obsługą

spadek dochodu rodzin, rozszerzenie się spadek dochodu rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwaspołecznych kręgów ubóstwa

degradacja psychiczna i moralna osób degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy( poczucie pozostających bez pracy( poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności)społecznej bezużyteczności)

zjawiska patologii społecznej- alkoholizm, zjawiska patologii społecznej- alkoholizm, narkomania, przestępczość itd.narkomania, przestępczość itd.

utrata kwalifikacjiutrata kwalifikacji

Page 12: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Sposoby walki z bezrobociemSposoby walki z bezrobociemDziałania rządu:Działania rządu:

ograniczenie biurokracji związanej z otwieraniem nowych firmograniczenie biurokracji związanej z otwieraniem nowych firm

upusty w podatkach dla pracodawców uruchamiających nowe stanowiska pracyupusty w podatkach dla pracodawców uruchamiających nowe stanowiska pracy

wspieranie małych i średnich przedsiębiorstwwspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

uznanie części obowiązkowej składki ZUS jako podatku od wartości dodanej pracyuznanie części obowiązkowej składki ZUS jako podatku od wartości dodanej pracyzwolnienia a płatności VAT przy eksporciezwolnienia a płatności VAT przy eksporcie

polityka proexportowa państwa prowadząca do zwiększenia produkcji i zatrudnieniapolityka proexportowa państwa prowadząca do zwiększenia produkcji i zatrudnienia

skracanie czasu pracyskracanie czasu pracy

stworzenie systemu bardziej elastycznego kształceniastworzenie systemu bardziej elastycznego kształcenia

Page 13: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Działania samorządówDziałania samorządów::

stawianie na małe i średnie stawianie na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz współpraca z przedsiębiorstwa oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcamilokalnymi przedsiębiorcami

walka z odpływem ludzi na Zachód- to walka z odpływem ludzi na Zachód- to zakłady pracy z udziałem obcego zakłady pracy z udziałem obcego kapitału powinny instalować się w kapitału powinny instalować się w PolscePolsce

przyciąganie kapitału zagranicznegoprzyciąganie kapitału zagranicznego

mądre korzystanie z unijnych dotacjimądre korzystanie z unijnych dotacji

uruchomienie robót publicznychuruchomienie robót publicznych

Page 14: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Działania bezrobotnych:Działania bezrobotnych:

większa elastycznośćwiększa elastyczność

podwyższanie swoich kwalifikacjipodwyższanie swoich kwalifikacji

nauka nowego zawodunauka nowego zawodu

Page 15: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Zalety podejmowania pracy za Zalety podejmowania pracy za granicągranicą

Szerszy rynek pracy, większe możliwości Szerszy rynek pracy, większe możliwości podjęcia zatrudnienia,podjęcia zatrudnienia,

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i Podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych,nabycie nowych,

Zdobycie doświadczenia zawodowego I Zdobycie doświadczenia zawodowego I innych umiejętności zawodowych,innych umiejętności zawodowych,

Poznanie nowych i innych technologii,Poznanie nowych i innych technologii,

Doskonalenie znajomości języków Doskonalenie znajomości języków obcych,obcych,

Zawieranie nowych znajomości i Zawieranie nowych znajomości i przyjaźni,przyjaźni,

Poznawanie innej kultury - rozwijanie Poznawanie innej kultury - rozwijanie własnej osobowości.własnej osobowości.

Zdobycie potrzebnych do życia pieniędzy,Zdobycie potrzebnych do życia pieniędzy,

Page 16: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Wady wynikające z pracy poza Wady wynikające z pracy poza granicami naszego krajugranicami naszego kraju

rozłąka z rodziną,rozłąka z rodziną,

wysokie koszty utrzymania wysokie koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty),(zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty),

stres spowodowany słabą znajomością stres spowodowany słabą znajomością języka,języka,

obce środowisko, inna kultura, obce środowisko, inna kultura, tradycja, obyczaje,tradycja, obyczaje,

wyłączenie polskiego rynku pracy,wyłączenie polskiego rynku pracy,

obawa przed nieznanymi metodami obawa przed nieznanymi metodami pracy i technologiami.pracy i technologiami.

Page 17: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Zalety pracy w PolsceZalety pracy w Polsce Mniejsze koszty utrzymaniaMniejsze koszty utrzymania Praca na miejscuPraca na miejscu Więcej przyjaciółWięcej przyjaciół Eliminowanie efektu Eliminowanie efektu

„eurosieroctwa”„eurosieroctwa” Brak blokady językowejBrak blokady językowej

Page 18: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Wady pracy w PolsceWady pracy w Polsce Niższe wynagrodzenieNiższe wynagrodzenie Ograniczenie możliwości zrobienia Ograniczenie możliwości zrobienia

międzynarodowej kariery międzynarodowej kariery Rezygnacja z możliwości poznania Rezygnacja z możliwości poznania

nowej kultury i nowych miejscnowej kultury i nowych miejsc Długi staż pracy- wydłużony wiek Długi staż pracy- wydłużony wiek

emerytalnyemerytalny Większy wyzysk pracownikaWiększy wyzysk pracownika

Page 19: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Talent mangament, czyli sposoby Talent mangament, czyli sposoby zatrzymania pracownika w Polscezatrzymania pracownika w Polsce

Dobre dopasowanie Pracowników do kultury Dobre dopasowanie Pracowników do kultury organizacji oraz ról, które mają w niej pełnić. organizacji oraz ról, które mają w niej pełnić. Dopasowanie naturalnych talentów Dopasowanie naturalnych talentów Pracowników do zlecanych im zadań jest Pracowników do zlecanych im zadań jest kluczowym elementem wpływającym na kluczowym elementem wpływającym na wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy. wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy.

Zapewnianie Pracownikom możliwości Zapewnianie Pracownikom możliwości ciągłego rozwoju zawodowego. Ludzie chcą ciągłego rozwoju zawodowego. Ludzie chcą się uczyć nowych rzeczy, chcą pracować w się uczyć nowych rzeczy, chcą pracować w firmach, które dbają o rozwój Pracowników i firmach, które dbają o rozwój Pracowników i realizują interesujące projekty, realizują interesujące projekty, umożliwiające ciągłe podnoszenie umożliwiające ciągłe podnoszenie kompetencji. Nie wszystkim Pracownikom kompetencji. Nie wszystkim Pracownikom zależy na awansach pionowych, ale na ogół zależy na awansach pionowych, ale na ogół zależy im na interesującej pracy, która zależy im na interesującej pracy, która rozwija ich umiejętności, daje satysfakcję i rozwija ich umiejętności, daje satysfakcję i zwiększa zaangażowanie. zwiększa zaangażowanie.

Page 20: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Najczęstsze przyczyny podejmowania Najczęstsze przyczyny podejmowania decyzji o odejściu z firmydecyzji o odejściu z firmy ::

Brak możliwości dalszego rozwoju zawodowego.Brak możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Trudne relacje z przełożonym. Trudne relacje z przełożonym. Niezadowolenie z zakresu obowiązków - pracownik uważał, że nie mógł robić tego, Niezadowolenie z zakresu obowiązków - pracownik uważał, że nie mógł robić tego,

co naprawdę lubi i chce robić w życiu. co naprawdę lubi i chce robić w życiu. Brak nowych wyzwań. Brak nowych wyzwań. Niejasne oczekiwania, cele. Niejasne oczekiwania, cele. Zbyt niskie wynagrodzenie – nieadekwatne do osiąganych wyników.Zbyt niskie wynagrodzenie – nieadekwatne do osiąganych wyników. Brak perspektyw otrzymania wyższego wynagrodzenia. Brak perspektyw otrzymania wyższego wynagrodzenia. Brak jasnych zasad nagradzania za dobrze wykonaną pracę. Brak jasnych zasad nagradzania za dobrze wykonaną pracę. Trudności we współpracy w firmie, przy czym częściej chodziło o rozwiązania Trudności we współpracy w firmie, przy czym częściej chodziło o rozwiązania

systemowe, niż o konkretne relacje interpersonalne. Najczęściej podawane systemowe, niż o konkretne relacje interpersonalne. Najczęściej podawane przyczyny dotyczyły źle funkcjonujących kanałów komunikacji wewnętrznej, procedur przyczyny dotyczyły źle funkcjonujących kanałów komunikacji wewnętrznej, procedur utrudniających realizację zadań (słynne już dziś procedury zakupów), utrudniających realizację zadań (słynne już dziś procedury zakupów), wykorzystywanych systemów informatycznych czy innych narzędzi pracy. wykorzystywanych systemów informatycznych czy innych narzędzi pracy.

Niedostateczne docenianie przez firmę codziennego wysiłku, jaki pracownik wkładał Niedostateczne docenianie przez firmę codziennego wysiłku, jaki pracownik wkładał w wykonywanie swoich obowiązków. w wykonywanie swoich obowiązków.

Brak konstruktywnych informacji zwrotnych na temat jakości wykonywanej pracy. Brak konstruktywnych informacji zwrotnych na temat jakości wykonywanej pracy.

Page 21: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Praca jest dla człowieka, a nie Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracyczłowiek dla pracy

Page 22: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA
Page 23: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA
Page 24: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA
Page 25: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA
Page 26: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA
Page 27: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA
Page 28: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA
Page 29: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA
Page 30: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

BibliografiaBibliografia http://www.rybno.infocentrum.com.pl/?KatID=22http://www.rybno.infocentrum.com.pl/?KatID=22 http://comeniusprojektp.canalblog.com/archives/unia_europejska_w_dobhttp://comeniusprojektp.canalblog.com/archives/unia_europejska_w_dob

ie_globalizacji/index.htmlie_globalizacji/index.html http://www.sciaga.pl/tekst/60508-61-sposoby_przeciwdzialaniu_bezrobohttp://www.sciaga.pl/tekst/60508-61-sposoby_przeciwdzialaniu_bezrobo

ciu_panstwo_a_rynek_pracyciu_panstwo_a_rynek_pracy http://www.sciaga.pl/tekst/32143-33-bezrobocie_i_rynek_pracyhttp://www.sciaga.pl/tekst/32143-33-bezrobocie_i_rynek_pracy http://www.ifcpress.com.pl/publikacje.php?op=ViewPart&id=47http://www.ifcpress.com.pl/publikacje.php?op=ViewPart&id=47 http://images.google.pl/images?hl=pl&source=hp&q=bezrobocie&gbv=2http://images.google.pl/images?hl=pl&source=hp&q=bezrobocie&gbv=2

&aq=f&oq&aq=f&oq==

www.demotywatory.plwww.demotywatory.pl http://www.okazyjny.pl/dowcipy,praca,69.htmlhttp://www.okazyjny.pl/dowcipy,praca,69.html

Page 31: INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA