Informator 3.novembar 2014 ministarstvu/informator...¢  Title: Microsoft Word - Informator 3.novembar

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Informator 3.novembar 2014 ministarstvu/informator...¢  Title: Microsoft Word - Informator...

 • 1 Информатор о раду Министарства финансија – ажуриран 3. новембар 2014. године

  ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

  Београд, новембар 2014. година

  САДРЖАЈ:

 • 2 Информатор о раду Министарства финансија – ажуриран 3. новембар 2014. године

  1.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА И ИНФОРМАТОРУ 3  2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА .................... 4  3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ................................................................................ 9  4. ЈАВНОСТ РАДА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ................................................. 10  5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ................... 12  6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ........................................... 23  7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ................................................................................................................................................. 24  8. НОРМАТИВНА АКТА .................................................................................................... 48  9. УСЛУГЕ КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ................................................................................... 63  10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ................................................................. 67  11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ............................................ 69  12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ................................................................................................................................................. 71  13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ....................................................................... 104  14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ........................................................................ 129  15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА .................................................................................................................. 131  16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД ........................................................................ 133  17. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА ................................ 144  18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ..................................................................... 144  19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП ........................................................................................................................... 145  20. ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ......... 146  21. ИМЕНИК ...................................................................................................................... 154 

 • 3 Информатор о раду Министарства финансија – ажуриран 3. новембар 2014. године

  1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА И ИНФОРМАТОРУ

  Информатор о раду Министарства финансија је јединствен документ који садржи податке о Министарству финансија, сачињен на основу члана 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС“ бр. 68/10). НАЗИВ ОРГАНА: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА СЕДИШТЕ: Кнеза Милоша 20 11000 Београд Србија Матични број: 17862146 Порески идентификациони број: 108213413 Email: informacije@mfin.gov.rs ДАТУМ ПРВОГ ОБЈАВЉИВАЊА: На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја крајем децембра 2007. године објављен је Информатор о раду Министарства финансија. АЖУРИРАНО НА ДАН: 3. новембар 2014. године ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАТОРА: - на интернет презентацији Министарства финансија и под насловом „ИНФОРМАТОР О РАДУ МИНИСТАРСТВA ФИНАНСИЈА“, http://mfin.gov.rs/ - у електронском и штампаном облику у просторијама Министарства финансија, улица Кнеза Милоша 20. ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ТАЧНОСТ И ПОТПУНОСТ ПОДАТАКА КОЈЕ САДРЖИ ИНФОРМАТОР : др Душан Вујовић, министар финансија За објављивање и ажурирање Информатора о раду задужена је Марија Милић, лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја Тел: + 381 11 3642 649 е-mail:marija.milic@mfin.gov.rs

 • И

  2  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сект макроек и фис анали проје

  Порес

  Управа з

  Управа

  Управ

  Управа за прањ

  Управа за с

  Управа

  Информатор о

  2. ОРГАНИЗ

  ор за ономске калне изе и кције

  Сектор за имовинско- правне послове

  ска управа

  за јавни дуг

  а за трезор

  ва царина

  а спречавање ња новца

  слободне зоне

  а за дуван

  о раду Минист

  ЗАЦИОНА С

  Сектор буџета

  У

  П

  Р

  А

  В

  Е

  арства финанс

  СТРУКТУРА

  р а

  Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ

  Група за инт ревизију

  Одсек за јавност рада

  Одељење контролу држ

  помоћи

  сија – ажурира

  А МИНИСТА

  Сектор за фискални систем

  Држ

  терну у

  Кабин

  Минист М

  за жавне

  ан 3. новембар

  АРСТВА ФИ

  Сектор за нац. фонд за управљање средствима

  ЕУ

  жавни секретари

  нет министра

  тарство фина МИНИСТАР

  2014. године

  ИНАНСИЈА

  Сектор за царински систем и политику

  С ме

  и

  Група за јавних н

  ансија

  Одељ буџе инспе

  Група за су неправилно превара у п средствима

  Се фин

  с

  Сектор за еђународну сарадњу

  а систем набавки

  љење за етску екцију

  узбијање ности и поступању са а ЕУ

  ектор за нансијски истем

  Сект јавна пред

  с е к р е т а р и ј а т

  Одсек за пр

  Одељење з

  Одељење з оперативне

  Одељење з послове

  Група за ин технологиј

  4

   

  тор за а дузећа

  равне послове

  за људске ресурсе

  за стручно- е послове

  за финансијске

  нформационе је

  Сектор за интерну

  контролу и интерну ревизију

 • Информатор о раду Министарства финансија – ажуриран 15. новембар 2013. године

  КАБИНЕТ МИНИСТРА

  СЕКРЕТАРИЈАТ - Одсек за правне послове -Oдељење за људске ресурсе - Одељење за стручно-оперативне по