INFORMAČN LIST PREDMETU Univerzita J. Selyeho ?N LIST PREDMETU Vysok škola: Univerzita J. Selyeho Fakulta: Pedagogick fakulta Kd predmetu: KBIO/ANT1/11 Nzov predmetu: Antropolgia 1

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    226

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>INFORMAN LIST PREDMETU</p><p>Vysok kola: Univerzita J. Selyeho</p><p>Fakulta: Pedagogick fakulta</p><p>Kd predmetu:KBIO/ANT1/11</p><p>Nzov predmetu: Antropolgia 1</p><p>Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: Prednka / CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 / 1 Za obdobie tdia: 13 / 13Metda tdia: prezenn</p><p>Poet kreditov: 4</p><p>Odporan semester/trimester tdia: 3.</p><p>Stupe tdia: I.</p><p>Podmieujce predmety:</p><p>Podmienky na absolvovanie predmetu:</p><p>Vsledky vzdelvania:</p><p>Strun osnova predmetu:- Anatomick nzvoslovia, zkladn roviny, smery a osi udskho tela.- Oporno-pohybov sstava. Kostrov sstava, anatmia lebky, kostra hornch a dolnch konatn.- Svalov sstava.- Prehad hlavnch svalovch skupn hlavy, krku, trupu, hornch a dolnch konatn.- Dchacia sstava. Anatmia hornch a dolnch dchacch ciest.- Trviaca sstava. Anatomick stavba jednotlivch orgnov.- Cievna sstava. Anatmia srdca, krvn cievy.- Miazgov sstava. Slezina, lymfatick cievy.- Moov sstava. Anatomick stavba obliky, moov cesty.- Pohlavn stroje. Rozmnoovacia sstava.- Nervov sstava. stredn nervov sstava, mozog, miecha, perifrny nervov systm hlavova miechov nervy.- Zmyslov orgny. Anatomick stavba oka, polohovo -sluchovho orgnu, uchov orgn, chuovorgn, koa.</p><p>Odporan literatra:ihk, R.: Anatomie I.-III. Avicenum Praha, 1987, 1989, 1997.Dylevsk,I.,Druga,R., Mrzkov ,O.2000: Grada,Avicenum,664sFeneis, H.: Anatomick obrazov slovnk. Avicenum Praha, 1981, 484s.Fleischmann, J.-Linc, R.: Anatmia loveka I. SPN Bratislava, 1992, 268s.Pospil, M., F. a kol.: Biolgia loveka I. Prrodovedeck fakulta UK Bratislava, 1998, 340s.Sinelnikov, R., D.: Atlas anatomie lovka I.-III. Avicenum Praha, 1970.Smith, T.: udsk telo. Fortuna Print Bratislava, 1996, 240s.</p><p>Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:</p><p>Poznmky:</p><p>Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 130</p></li><li><p>A B C D E FX</p><p>33.85 16.92 20.77 7.69 6.15 14.62</p><p>Vyuujci: PaedDr. Melinda Nagy, PhD..</p><p>Dtum poslednej zmeny: 14.06.2016</p><p>Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.</p></li><li><p>INFORMAN LIST PREDMETU</p><p>Vysok kola: Univerzita J. Selyeho</p><p>Fakulta: Pedagogick fakulta</p><p>Kd predmetu:KIN/AP/IN/12</p><p>Nzov predmetu: Potaov hardvr 2</p><p>Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: Prednka / CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 2 / 1 Za obdobie tdia: 26 / 13Metda tdia: prezenn</p><p>Poet kreditov: 3</p><p>Odporan semester/trimester tdia: 3.</p><p>Stupe tdia: I.</p><p>Podmieujce predmety:</p><p>Podmienky na absolvovanie predmetu:</p><p>Vsledky vzdelvania:</p><p>Strun osnova predmetu: histria vvoja potaovho hardvru, Von Neumannova koncepcia potaa , klasifikcia potaov, boolovks algebra, logick lnky, logick obvody - ich nvrh a realizcia stavebn prvky slicovch systmov, procesor potaa, pamov podsystm potaa, vstupno-vstupn podsystm potaa, vstupno-vstupn podsystm potaa, prehad potaovch komponentov na trhu a ich porovnanie.</p><p>Odporan literatra:1. FRITACK, N.-KOLESR, M.-KOLENIKA, J.-HLAVAT, J.: Logick systmy. Alfa/SNTL Bratislava 19862. FRITACK, N.-JELINA, M.: slicov potae. Alfa Bratislava 19933. KRAJOVI, T.: Potae. Vydavatestvo STU, Bratislava, 19974. PLANDER, I.: Paraleln architektry potaov. In: Paraleln systmy TK SAV-DT VTSTatransk Lomnica 1990</p><p>Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:</p><p>Poznmky:</p><p>Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 162</p><p>A B C D E FX</p><p>11.11 24.69 22.84 12.35 22.22 6.79</p><p>Vyuujci: Ing. Ondrej Tak, PhD.., Ing. Ondrej Tak, PhD..</p></li><li><p>Dtum poslednej zmeny: 19.06.2016</p><p>Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.</p></li><li><p>INFORMAN LIST PREDMETU</p><p>Vysok kola: Univerzita J. Selyeho</p><p>Fakulta: Pedagogick fakulta</p><p>Kd predmetu:KBIO/BCH1/10</p><p>Nzov predmetu: Biochmia a molekulrna biolgia I.</p><p>Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: Prednka / CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 / 1 Za obdobie tdia: 13 / 13Metda tdia: prezenn</p><p>Poet kreditov: 3</p><p>Odporan semester/trimester tdia:</p><p>Stupe tdia: I.</p><p>Podmieujce predmety:</p><p>Podmienky na absolvovanie predmetu:</p><p>Vsledky vzdelvania:</p><p>Strun osnova predmetu:- topochmia bunky- biochmia membrnovho transportu ionov- energetika biochemickch reakcii v bunke- biochemizmus a klasifikcia enzmov- biochmia fotosyntzy- fotorespircia- biochmia dchania a biologick oxidcia- metabolizmus sacharidov, tukov a dusikatch ltok- biosyntza nukleovch kyseln a bielkovn- regulcia metabolickch procesov v ivch organizmoch</p><p>Odporan literatra:Michalk, I.: Biochmia, SPU Nitra, 2005Michalk, I.: Nvody na laboratrne cvinie z biochmie, SPU Nitra, 2004Ajtai, K., Szilgyi, L.: Biokmiai gyakorlatok, Tanknyvkiad, Budapest, 1989krka, B., Ferenk, M.: Biochmia. Bratislava: Slovak Acad. Press, 2000 - 924 s. ISBN80-88908-58-2Ducho, J. a kol.: Lekrska chmia a biochmia:Uebnica pre lekrske fakulty - Martin: Osveta,1988 - 749 s.Biochmia - Martin: Osveta, 1985 - 555 s.Geri, J., krka, B.: Biochmia pre stredn ponohospodrske koly. - Bratislava: Slovenskpedag. naklad., 1973 - 107 s.</p><p>Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:</p><p>Poznmky:</p><p>Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 154</p></li><li><p>A B C D E FX</p><p>34.42 12.34 33.77 12.34 7.14 0.0</p><p>Vyuujci: prof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.., prof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc..</p><p>Dtum poslednej zmeny: 14.06.2016</p><p>Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.</p></li><li><p>INFORMAN LIST PREDMETU</p><p>Vysok kola: Univerzita J. Selyeho</p><p>Fakulta: Pedagogick fakulta</p><p>Kd predmetu:KBIO/BCH2/12</p><p>Nzov predmetu: Biochmia a molekulrna biolgia 2</p><p>Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 Za obdobie tdia: 13Metda tdia: prezenn</p><p>Poet kreditov: 2</p><p>Odporan semester/trimester tdia: 6.</p><p>Stupe tdia: I.</p><p>Podmieujce predmety:</p><p>Podmienky na absolvovanie predmetu:</p><p>Vsledky vzdelvania:</p><p>Strun osnova predmetu:- Strun dejiny molekulrnej biolgie. Predmet a obsah molekulrnej biolgie.- Nukleov kyseliny. truktra DNA chemick truktra; organizcia DNA sekvenci; fyziklno-chemick vlastnosti; metdy tdia DNA- truktra RNA chemick truktra; typy RNA; vlastnosti, rozdiely voi DNA.- Replikcia DNA- Translcia- Transkripcia. Genetick kd- Molekulrne zklady regulcie gnovej expresie- Rekombinantn DNA. Vyuitie rekombinantnch DNA technolgie.- Klonovanie DNA, sekvenovanie DNA a jeho vznam. Vyuitie sekvennch databz v biolgie.Molekulov hodiny.- Molekulrna genetika loveka. udsk genm: jeho vekos a organizcia. Zkladn metdytdia udskej DNA. Polymorfizmy udskej DNA.</p><p>Odporan literatra:FERENK A KOL.: Biochmia, Slovak Academic Press, Bratislava, 2000GLOV, Z.: Molekulrna biolgia, SPU Nitra, 2005GLOV, Z.: Praktick cvienie z molekulrnej biolgie, SPU Nitra, 2005GRONES, J.: Molekulrna biolgia. Bratislava : Univerzita Komenskho, 1998 - 265 s. ISBN80-223-1209-6ERDEI, A., ET AL.: Immunolgiai gyakorlatok, Tanknyvkiad, Budapest, 1986ROSYPAL A KOL.: Molekulrn genetika, SPN, Praha, 1989WATSON A KOL.: Rekombinantn DNA, Academia, Praha, 1988</p><p>Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:</p><p>Poznmky:</p><p>Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 95</p></li><li><p>A B C D E FX</p><p>42.11 34.74 16.84 5.26 1.05 0.0</p><p>Vyuujci: prof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc..</p><p>Dtum poslednej zmeny: 14.06.2016</p><p>Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.</p></li><li><p>INFORMAN LIST PREDMETU</p><p>Vysok kola: Univerzita J. Selyeho</p><p>Fakulta: Pedagogick fakulta</p><p>Kd predmetu:KPD/BIO/SZ/11</p><p>Nzov predmetu: Biolgia loveka</p><p>Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: PrednkaOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 Za obdobie tdia: 13Metda tdia: prezenn</p><p>Poet kreditov: 2</p><p>Odporan semester/trimester tdia:</p><p>Stupe tdia: I.</p><p>Podmieujce predmety:</p><p>Podmienky na absolvovanie predmetu:</p><p>Vsledky vzdelvania:</p><p>Strun osnova predmetu:Obsahom kurzu je oboznmenie posluchov s morfologickmi a funknmi charakteristikamiudskho tela a telesnm vvinom loveka, ktor sa rozober od prenatlneho veku do dospelostis drazom na vekov zvltnosti vvinu jednotlivch sstav.</p><p>Odporan literatra:Bodzsr, .: Humnbiolgia. Budapest, 2003.Dylevsk, I: Somatolgia. Martin, 2003.Mader, S. S.: Human biology. Wm. C. Brown Publishers, USA, Third edition 1992.Mal, H., Klementa, J.: Biologie det a dorostu. Praha : SPN, 1985.Nagy, M.: Humnbiolgia. Lilium Aurum, Dunajsk Streda, 2006.Netter, F. H.: Anatomick atlas lovka. Grada, Praha, 2003.Pospil, M. a kol. : Biolgia loveka. PriFUK Bratislava, 1998.marda, J. a kol.: Biologie pro psychology a pedagogy. Portl, Praha, 2004.</p><p>Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:</p><p>Poznmky:</p><p>Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 980</p><p>A B C D E FX</p><p>2.86 13.06 21.43 25.41 32.04 5.2</p><p>Vyuujci: PaedDr. Melinda Nagy, PhD..</p><p>Dtum poslednej zmeny: 14.06.2016</p><p>Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.</p></li><li><p>INFORMAN LIST PREDMETU</p><p>Vysok kola: Univerzita J. Selyeho</p><p>Fakulta: Pedagogick fakulta</p><p>Kd predmetu:KBIO/BOT1/10</p><p>Nzov predmetu: Botanika 1</p><p>Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: Prednka / CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 / 1 Za obdobie tdia: 13 / 13Metda tdia: prezenn</p><p>Poet kreditov: 3</p><p>Odporan semester/trimester tdia:</p><p>Stupe tdia: I.</p><p>Podmieujce predmety:</p><p>Podmienky na absolvovanie predmetu:</p><p>Vsledky vzdelvania:</p><p>Strun osnova predmetu:- Defincia zkladnch pojmov. Strun dejiny problematiky.- Pojmy v systematike, taxonomii a urovan rastln, rastlinn orgny, charakteristika, veobecnmorfologick znaky, klenie vych rastln.- Kore: Organolgia primrna stavba a funkcie jednotlivch pletv. Sekundrna stavba korea.Korene jednoklnolistovch a dvojklnolistovch. Metamorfza korea zo truktrneho hadiska.Morfolgia koreov sstavy, tvary a metamorfzy korea. hypokotyl, vhonok.- Stonka: Organolgia primrna stavba a jednotliv jej pletiv. Sekundrna stavba. Stavba stonkyjedno- a dvojklnolistovch rastln. Metamorfzy stonky z hadiska jej stavby.- Morfolgia vznam, vvoj fylofenetick, ontogenetick, telomov teria. tvary, rozkonrovanie,rdovos a metamorfoza stonky.- List: Organolgia zkladn stavba a typy pletv. Stavba listu trv, C4 rastln a ihlin.- Morfolgia organolgia listu, listov ilnatina, tvary listovej epele, listy jednoduch a zloen,vvoj listu, verncia a postavenie listov, filotaxia.- Kvet: vod do embryolgie rastln. Samie pohlavn orgny, mikrosporogenza, vznik a stavbapeovho zrna. Samiie pohlavn orgny, megasporogenza, stavba zrodonho mieka.- Morfolgia skvetia jednoduch a zloen, kvet - stavba kvetu, kvetn obaly, tyinka plodolisty.- Plody: Oplodnenie. Vznik a stavba embrya. Anatomick stavba plodu.- Opelenie, oplodnenie, vznik a vvoj semena a plodu, sstava plodov, rozirovanie semien aplodov. Kvetn vzorec a diagram, znaky a znaky pouvan v kvetnom vzorci a diagrame.- Rozmnoovanie rastln vegetatvne a generatvne.</p><p>Odporan literatra:Benkov, M., Svobodov, Z.: Anatmia a morfolgia rastln. Bratislava : Prroda, 1971 - 123 sDostal, J.,Bobk, M., a kol.: Botanika - anatmia a morfolgia rastln. Bratislava, SPN, 1992;ervenka, M., Vek k na urovanie vych rastln, I. Slovensk pedagogick nakladatestvo,Bratislava, 1985Dostal, J., ervenka, M., Vek k na urovanie vych rastln, II. Slovensk pedagogicknakladatestvo, Bratislava, 1992</p></li><li><p>Lux, A., Erdelsk, O. a kol. : Praktikum z anatmie a morfolgie rastln. UK Bratislava, 1998;Slavkov, Z.: Morfologie rostlin. Karolinum. Praha, 2002.</p><p>Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:</p><p>Poznmky:</p><p>Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 175</p><p>A B C D E FX</p><p>6.29 9.14 16.0 12.57 45.71 10.29</p><p>Vyuujci: Ing. Pavol Balzs, PhD.., Ing. Pavol Balzs, PhD..</p><p>Dtum poslednej zmeny: 14.06.2016</p><p>Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.</p></li><li><p>INFORMAN LIST PREDMETU</p><p>Vysok kola: Univerzita J. Selyeho</p><p>Fakulta: Pedagogick fakulta</p><p>Kd predmetu:KBIO/BOT2/10</p><p>Nzov predmetu: Botanika 2</p><p>Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: Prednka / CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 / 1 Za obdobie tdia: 13 / 13Metda tdia: prezenn</p><p>Poet kreditov: 3</p><p>Odporan semester/trimester tdia:</p><p>Stupe tdia: I.</p><p>Podmieujce predmety:</p><p>Podmienky na absolvovanie predmetu:</p><p>Vsledky vzdelvania:</p><p>Strun osnova predmetu:- Cyanobacteria (Cyanophyta), Rodophyta, Dinophyta, Cryophyta Chrysophyta, Bacillariophyta,Phaeophyta, Xantophyta, Euglenophyta, Chlorophyta - triedy- Prasinophyceae, Chlamydophyceae, Chlorophyceae, Chlorophyta - triedy- Pleurastrophyceae, Ulvophyceae, Zygnematophyceae, Charophyceae, Myxomycota,Plasmodiophoromycota, Labyrinthulomycota, Oomycota, Hyphochytridioomycota,Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycotina, Deuteromycotina, Lichenes, Basidiomycotina,- A kkalgk, moszatok, gombaszer szervezetek s gombk trzsfejldse.</p><p>Odporan literatra:URBAN, Z., - KALINA, T.: Systm a evoluce nich rostlin. SNP Praha, 1980, 416 s.VA, J.: Systm a vvoj hub a houbovch organizmu. Nakladatelstv Karolinum, Praha, 2001,164 s.PECIAR, V., ERVENKA, M., HINDK, F.: Zklady systmu a evolcie vtrusnch rastln.Bratislava: SPN, 1984, 485 s.KEIZER, G.J.: Encyklopedie hub. 2. vyd., eslice: Rebo Productions, 1999, 288 s., ISBN80-7234- 117-0KALINA, T.: Systm a vvoj sinc a as. Praha : Nakladatelstv Karolinum, 2001, 165 s.BAKOR, M.: Zklady systmu nich rastln I. UPJ Koice, 2002, 140 s.</p><p>Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:</p><p>Poznmky:</p><p>Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 156</p><p>A B C D E FX</p><p>16.67 16.67 7.05 7.05 42.95 9.62</p><p>Vyuujci: Ing. Pavol Balzs, PhD.., Ing. Pavol Balzs, PhD..</p><p>Dtum poslednej zmeny: 14.06.2016</p></li><li><p>Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.</p></li><li><p>INFORMAN LIST PREDMETU</p><p>Vysok kola: Univerzita J. Selyeho</p><p>Fakulta: Pedagogick fakulta</p><p>Kd predmetu:KBIO/BOT3/11</p><p>Nzov predmetu: Botanika 3</p><p>Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: Prednka / CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 / 2 Za obdobie tdia: 13 / 26Metda tdia: prezenn</p><p>Poet kreditov: 4</p><p>Odporan semester/trimester tdia: 3.</p><p>Stupe tdia: I.</p><p>Podmieujce predmety:</p><p>Podmienky na absolvovanie predmetu:</p><p>Vsledky vzdelvania:</p><p>Strun osnova predmetu:- Histrie botaniky,- Taxonmick kategrie, hierarchick systm, Zkladn zdroje taxonomickch informci,- Hlavn vvojov smery vych rastln.- Bryophyta, Pheridophyta, Gymnospermatophyta, Gnetophyta, Angospermatophyta.- Charakteristika tried: Magnoliopsida, Liliopsida. Magnoliopsida: podtriedy Magnoliidae,Hamamelidae Rosidae Caryophyllidae, Dilleniidae Asteridae Liliopsida: podtriedy Aridae,Alismatadae, Liliidae. Commelinidae, Ziadiberidae, Arecidae.- Vvoj flry Slovenska, Ochrana fytogenofondu.</p><p>Odporan literatra:Bertov L. (Ed.): Flra Slovenska IV/1 (Veda, Bratislava, 1984), IV/2 (1985), IV/3 (1992), IV/4(1988).Bertov L. &amp; Goliaov K. (Eds.): Flra Slovenska V/1. Veda, Bratislava, 1993.Briggs D., Walters S. M.: Promnlivost a evoluce rostlin. Univerzita Palackho, Olomouc,2001.Dostl J., ervenka M.: Vek k na urovanie rastln I. a II. SPN, Bratislava, 1991 a 1992.Futk J. (Ed.): Flra Slovenska II., III. Bratislava 1966 (II) a 1982 (III).Goliaov K. (Ed.): Flra Slovenska V/2. Veda, Bratislava 1997.G...</p></li></ul>

Recommended

View more >