INFORMAČN LIST PREDMETU Univerzita J. Selyeho ?N LIST PREDMETU Vysok škola: Univerzita J. Selyeho Fakulta: Pedagogick fakulta Kd predmetu: KBIO/ANT1/11 Nzov predmetu: Antropolgia

 • View
  227

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of INFORMAČN LIST PREDMETU Univerzita J. Selyeho ?N LIST PREDMETU Vysok škola: Univerzita J. Selyeho...

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KBIO/ANT1/11

  Nzov predmetu: Antropolgia 1

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: Prednka / CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 / 1 Za obdobie tdia: 13 / 13Metda tdia: prezenn

  Poet kreditov: 4

  Odporan semester/trimester tdia: 3.

  Stupe tdia: I.

  Podmieujce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predmetu:

  Vsledky vzdelvania:

  Strun osnova predmetu:- Anatomick nzvoslovia, zkladn roviny, smery a osi udskho tela.- Oporno-pohybov sstava. Kostrov sstava, anatmia lebky, kostra hornch a dolnch konatn.- Svalov sstava.- Prehad hlavnch svalovch skupn hlavy, krku, trupu, hornch a dolnch konatn.- Dchacia sstava. Anatmia hornch a dolnch dchacch ciest.- Trviaca sstava. Anatomick stavba jednotlivch orgnov.- Cievna sstava. Anatmia srdca, krvn cievy.- Miazgov sstava. Slezina, lymfatick cievy.- Moov sstava. Anatomick stavba obliky, moov cesty.- Pohlavn stroje. Rozmnoovacia sstava.- Nervov sstava. stredn nervov sstava, mozog, miecha, perifrny nervov systm hlavova miechov nervy.- Zmyslov orgny. Anatomick stavba oka, polohovo -sluchovho orgnu, uchov orgn, chuovorgn, koa.

  Odporan literatra:ihk, R.: Anatomie I.-III. Avicenum Praha, 1987, 1989, 1997.Dylevsk,I.,Druga,R., Mrzkov ,O.2000: Grada,Avicenum,664sFeneis, H.: Anatomick obrazov slovnk. Avicenum Praha, 1981, 484s.Fleischmann, J.-Linc, R.: Anatmia loveka I. SPN Bratislava, 1992, 268s.Pospil, M., F. a kol.: Biolgia loveka I. Prrodovedeck fakulta UK Bratislava, 1998, 340s.Sinelnikov, R., D.: Atlas anatomie lovka I.-III. Avicenum Praha, 1970.Smith, T.: udsk telo. Fortuna Print Bratislava, 1996, 240s.

  Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:

  Poznmky:

  Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 130

 • A B C D E FX

  33.85 16.92 20.77 7.69 6.15 14.62

  Vyuujci: PaedDr. Melinda Nagy, PhD..

  Dtum poslednej zmeny: 14.06.2016

  Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KIN/AP/IN/12

  Nzov predmetu: Potaov hardvr 2

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: Prednka / CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 2 / 1 Za obdobie tdia: 26 / 13Metda tdia: prezenn

  Poet kreditov: 3

  Odporan semester/trimester tdia: 3.

  Stupe tdia: I.

  Podmieujce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predmetu:

  Vsledky vzdelvania:

  Strun osnova predmetu: histria vvoja potaovho hardvru, Von Neumannova koncepcia potaa , klasifikcia potaov, boolovks algebra, logick lnky, logick obvody - ich nvrh a realizcia stavebn prvky slicovch systmov, procesor potaa, pamov podsystm potaa, vstupno-vstupn podsystm potaa, vstupno-vstupn podsystm potaa, prehad potaovch komponentov na trhu a ich porovnanie.

  Odporan literatra:1. FRITACK, N.-KOLESR, M.-KOLENIKA, J.-HLAVAT, J.: Logick systmy. Alfa/SNTL Bratislava 19862. FRITACK, N.-JELINA, M.: slicov potae. Alfa Bratislava 19933. KRAJOVI, T.: Potae. Vydavatestvo STU, Bratislava, 19974. PLANDER, I.: Paraleln architektry potaov. In: Paraleln systmy TK SAV-DT VTSTatransk Lomnica 1990

  Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:

  Poznmky:

  Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 162

  A B C D E FX

  11.11 24.69 22.84 12.35 22.22 6.79

  Vyuujci: Ing. Ondrej Tak, PhD.., Ing. Ondrej Tak, PhD..

 • Dtum poslednej zmeny: 19.06.2016

  Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KBIO/BCH1/10

  Nzov predmetu: Biochmia a molekulrna biolgia I.

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: Prednka / CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 / 1 Za obdobie tdia: 13 / 13Metda tdia: prezenn

  Poet kreditov: 3

  Odporan semester/trimester tdia:

  Stupe tdia: I.

  Podmieujce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predmetu:

  Vsledky vzdelvania:

  Strun osnova predmetu:- topochmia bunky- biochmia membrnovho transportu ionov- energetika biochemickch reakcii v bunke- biochemizmus a klasifikcia enzmov- biochmia fotosyntzy- fotorespircia- biochmia dchania a biologick oxidcia- metabolizmus sacharidov, tukov a dusikatch ltok- biosyntza nukleovch kyseln a bielkovn- regulcia metabolickch procesov v ivch organizmoch

  Odporan literatra:Michalk, I.: Biochmia, SPU Nitra, 2005Michalk, I.: Nvody na laboratrne cvinie z biochmie, SPU Nitra, 2004Ajtai, K., Szilgyi, L.: Biokmiai gyakorlatok, Tanknyvkiad, Budapest, 1989krka, B., Ferenk, M.: Biochmia. Bratislava: Slovak Acad. Press, 2000 - 924 s. ISBN80-88908-58-2Ducho, J. a kol.: Lekrska chmia a biochmia:Uebnica pre lekrske fakulty - Martin: Osveta,1988 - 749 s.Biochmia - Martin: Osveta, 1985 - 555 s.Geri, J., krka, B.: Biochmia pre stredn ponohospodrske koly. - Bratislava: Slovenskpedag. naklad., 1973 - 107 s.

  Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:

  Poznmky:

  Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 154

 • A B C D E FX

  34.42 12.34 33.77 12.34 7.14 0.0

  Vyuujci: prof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.., prof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc..

  Dtum poslednej zmeny: 14.06.2016

  Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KBIO/BCH2/12

  Nzov predmetu: Biochmia a molekulrna biolgia 2

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 Za obdobie tdia: 13Metda tdia: prezenn

  Poet kreditov: 2

  Odporan semester/trimester tdia: 6.

  Stupe tdia: I.

  Podmieujce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predmetu:

  Vsledky vzdelvania:

  Strun osnova predmetu:- Strun dejiny molekulrnej biolgie. Predmet a obsah molekulrnej biolgie.- Nukleov kyseliny. truktra DNA chemick truktra; organizcia DNA sekvenci; fyziklno-chemick vlastnosti; metdy tdia DNA- truktra RNA chemick truktra; typy RNA; vlastnosti, rozdiely voi DNA.- Replikcia DNA- Translcia- Transkripcia. Genetick kd- Molekulrne zklady regulcie gnovej expresie- Rekombinantn DNA. Vyuitie rekombinantnch DNA technolgie.- Klonovanie DNA, sekvenovanie DNA a jeho vznam. Vyuitie sekvennch databz v biolgie.Molekulov hodiny.- Molekulrna genetika loveka. udsk genm: jeho vekos a organizcia. Zkladn metdytdia udskej DNA. Polymorfizmy udskej DNA.

  Odporan literatra:FERENK A KOL.: Biochmia, Slovak Academic Press, Bratislava, 2000GLOV, Z.: Molekulrna biolgia, SPU Nitra, 2005GLOV, Z.: Praktick cvienie z molekulrnej biolgie, SPU Nitra, 2005GRONES, J.: Molekulrna biolgia. Bratislava : Univerzita Komenskho, 1998 - 265 s. ISBN80-223-1209-6ERDEI, A., ET AL.: Immunolgiai gyakorlatok, Tanknyvkiad, Budapest, 1986ROSYPAL A KOL.: Molekulrn genetika, SPN, Praha, 1989WATSON A KOL.: Rekombinantn DNA, Academia, Praha, 1988

  Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:

  Poznmky:

  Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 95

 • A B C D E FX

  42.11 34.74 16.84 5.26 1.05 0.0

  Vyuujci: prof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc..

  Dtum poslednej zmeny: 14.06.2016

  Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KPD/BIO/SZ/11

  Nzov predmetu: Biolgia loveka

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: PrednkaOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 Za obdobie tdia: 13Metda tdia: prezenn

  Poet kreditov: 2

  Odporan semester/trimester tdia:

  Stupe tdia: I.

  Podmieujce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predmetu:

  Vsledky vzdelvania:

  Strun osnova predmetu:Obsahom kurzu je oboznmenie posluchov s morfologickmi a funknmi charakteristikamiudskho tela a telesnm vvinom loveka, ktor sa rozober od prenatlneho veku do dospelostis drazom na vekov zvltnosti vvinu jednotlivch sstav.

  Odporan literatra:Bodzsr, .: Humnbiolgia. Budapest, 2003.Dylevsk, I: Somatolgia. Martin, 2003.Mader, S. S.: Human biology. Wm. C. Brown Publishers, USA, Third edition 1992.Mal, H., Klementa, J.: Biologie det a dorostu. Praha : SPN, 1985.Nagy, M.: Humnbiolgia. Lilium Aurum, Dunajsk Streda, 2006.Netter, F. H.: Anatomick atlas lovka. Grada, Praha, 2003.Pospil, M. a kol. : Biolgia loveka. PriFUK Bratislava, 1998.marda, J. a kol.: Biologie pro psychology a pedagogy. Portl, Praha, 2004.

  Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:

  Poznmky:

  Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 980

  A B C D E FX

  2.86 13.06 21.43 25.41 32.04 5.2

  Vyuujci: PaedDr. Melinda Nagy, PhD..

  Dtum poslednej zmeny: 14.06.2016

  Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. Dr. Annamria VrkonyinKczy, DSc.garantprof. Dr. Jnos Nemcsk, DSc.

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KBIO/BOT1/10

  Nzov predmetu: Botanika 1

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: Prednka / CvienieOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 / 1 Za obdobie tdia: 13 / 13Metda tdia: prezenn

  Poet kreditov: 3

  Odporan semester/trimester tdia:

  Stupe tdia: I.

  Podmieujce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predm

Recommended

View more >