2
Škola za citoskrinere citologije štitaste ţlezde - osnovni nivo znanja Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Telefon/Faks 021/425-509 P R I J A V A za Edukativni kurs Škola za citoskrinere citologije štitaste žlezde - osnovni nivo znanja Ime ________________________________________ Prezime ________________________________________ Licenca broj ________________________________________ Naziv ustanove ________________________________________ Mesto i poštanski broj ________________________________________ Kontakt telefon ________________________________________ E-mail ________________________________________ Datum ________________________________________ Citoskriner Da Ne ________________________________________ Potpis ________________________________________ UNIVERZITET U NOVOM SADU MEDICINSKI FAKULTET CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU U različitim ustanovama i laboratorijama korišteni su različiti termini i opisi kojima su objašnjavane promene u tkivu štitne žlezde na citološkim uzorcima dobijenim aspiracijom tankom iglom (eng. fine needle aspiration, FNA). Ovakva tumačenja stvarala su konfuziju i kod citopatologa i kod kliničara. Razvila se potreba da se uvede jezgrovita i jasna terminologija u interpretaciji citoloških nalaza štitne žlezde dobijenih putem FNA koja će omogućiti bolje razumevanje i biti od pomoći kliničarima Pod pokroviteljstvom Nacionalnog Instituta za karcinome (eng. National Cancer Institute, NCI) 22. oktobra 2007. godine u Bethesda (Maryland, SAD), održana je naučna konferencija pod nazivom „The National Cancer Institute Thyroid Fine Needle Aspiration State of the Science Conference“. (referenca, bethesda atlas). Na osnovu zaključaka ove Konferencije nastao je Bethesda sistem za interpretaciju citopatologije štitne žlezde (eng. The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology, BSRTC). Radi boljeg razumevanja, BSRTC preporučuje da svaki citološki nalaz FNA štitne žlezde počinje opštom (generalnom) dijagnostičkom kategorijom. Svaka od nabrojanih kategorija ima i određen rizik od nastanka karcinoma, koji se kreće od 0-3% za kategoriju „benignih“ lezija, pa do 100% za kategoriju „maligne“ promene. Neke od opštih kategorija imaju i subkategorije, preporuka je da se i one unesu u citološki nalaz, dok se za neke dodatne komentare odlučuje sam citopatolog . AKREDITOVAN EDUKATIVNI KURS CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU Kurs je akreditovan sa 12 KME bodova za predavače i 6 KME bodova za polaznike 1. oktobar - 21. decembar 2018. godine Medicinski fakultet Novi Sad Hajduk Veljkova 3

Ime Škola za citoskrinere citologije štitaste ţlezde ... edukacija/Seminari 2018...Škola za citoskrinere citologije štitaste ţlezde - osnovni nivo znanja Licenca broj Centar

  • Upload
    others

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Škola za citoskrinere citologije

štitaste ţlezde - osnovni nivo znanja

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju

Telefon/Faks

021/425-509

P R I J A V A

za Edukativni kurs

Škola za citoskrinere citologije štitaste žlezde

- osnovni nivo znanja

Ime

________________________________________

Prezime

________________________________________

Licenca broj

________________________________________

Naziv ustanove

________________________________________

Mesto i poštanski broj

________________________________________

Kontakt telefon

________________________________________

E-mail

________________________________________

Datum

________________________________________

Citoskriner Da Ne

________________________________________

Potpis

________________________________________

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET

CENTAR ZA KONTINUIRANU

MEDICINSKU EDUKACIJU

U različitim ustanovama i laboratorijama korišteni

su različiti termini i opisi kojima su objašnjavane promene u

tkivu štitne žlezde na citološkim uzorcima dobijenim

aspiracijom tankom iglom (eng. fine needle aspiration,

FNA). Ovakva tumačenja stvarala su konfuziju i kod

citopatologa i kod kliničara. Razvila se potreba da se uvede

jezgrovita i jasna terminologija u interpretaciji citoloških

nalaza štitne žlezde dobijenih putem FNA koja će omogućiti

bolje razumevanje i biti od pomoći kliničarima

Pod pokroviteljstvom Nacionalnog Instituta za

karcinome (eng. National Cancer Institute, NCI) 22. oktobra

2007. godine u Bethesda (Maryland, SAD), održana je

naučna konferencija pod nazivom „The National Cancer

Institute Thyroid Fine Needle Aspiration State of the

Science Conference“. (referenca, bethesda atlas).

Na osnovu zaključaka ove Konferencije nastao je

Bethesda sistem za interpretaciju citopatologije štitne žlezde

(eng. The Bethesda System for Reporting Thyroid

Cytopathology, BSRTC).

Radi boljeg razumevanja, BSRTC preporučuje da

svaki citološki nalaz FNA štitne žlezde počinje opštom

(generalnom) dijagnostičkom kategorijom. Svaka od

nabrojanih kategorija ima i određen rizik od nastanka

karcinoma, koji se kreće od 0-3% za kategoriju „benignih“

lezija, pa do 100% za kategoriju „maligne“ promene.

Neke od opštih kategorija imaju i subkategorije,

preporuka je da se i one unesu u citološki nalaz, dok se za

neke dodatne komentare odlučuje sam citopatolog .

AKREDITOVAN EDUKATIVNI KURS

CENTAR ZA KONTINUIRANU

MEDICINSKU EDUKACIJU

Kurs je akreditovan sa 12 KME bodova za

predavače i 6 KME bodova za polaznike

1. oktobar - 21. decembar 2018. godine

Medicinski fakultet Novi Sad

Hajduk Veljkova 3

Šef Edukacionog tima

Prof. dr Ţivka Eri

Predavači

Prof. dr Ţivka Eri

specijalista patolog, subspecijalista citolog,

Institut za plućne bolesti Vojvodine

Sremska Kamenica

Prof. dr Slavica Kneţević Ušaj

specijalista patolog, subspecijalista citolog,

Institut za Onkologiju Vojvodine

Sremska Kamenica

Prof. dr Ljiljana Tadić Latinović

specijalista patolog, subspecijalista citolog,

Klinički centar Banja Luka, RS, BiH

Doc. dr Dragana Tegeltija

specijalista patolog, subspecijalista citolog,

Institut za plućne bolesti Vojvodine

Sremska Kamenica

Doc. dr Golub Samardţija

specijalista patolog, Institut za plućne bolesti

Vojvodine, Sremska Kamenica

Polaznici kursa na kraju imaju proveru znanja i to

teoretska i praktična provera znanja (ispit se sastoji iz

teoretskog dela - 30 test pitanja, kao i praktičnog - 30

citoloških preparata).

Nakon poloţenog ispita dobija se sertifikat

sa nazivom:

CITOSKRINER CITOLOGIJE

ŠTITASTE ŢLEZDE.

Prijave se primaju do 27. 09. 2018. godine

Adresa: Medicinski fakultet Novi Sad,

Hajduk Veljkova 3

Telefon: + 381 21 425 509

E-mail Centra: [email protected]

Edukativni kurs namenjen je lekarima,

genetičarima i biolozima.

Broj mesta je ograničen na 10.

Učesnici kursa plaćaju kotizaciju u iznosu od

200.000,00 dinara (u kotizaciju је uračunat PDV)

na račun Medicinskog fakulteta Novi Sad broj

840-1633666-55 (poziv na broj 291-500/18).

Edukativni kurs

Škola za citoskrinere citologije štitaste žlezde -

osnovni nivo znanja

Novi Sad

1. oktobar - 21. decembar 2018. godine

P R O G R A M

1. oktobar 2018. godine u 9.00 časova -

Dogovor o programu realizacije edukativnog kursa

U okviru kursa predviđeno je da se za 480 sati teorijske

i praktične nastave uključujući i seminare teoretski i prak-

tično savladaju sledeće teme:

1. Anatomske, histološke i citološke karakteristike štitaste

žlezde. Fiziologija štitaste žlezde. Zapaljenja štitaste žlezde.

Karcinomi štitaste žlezde. Osnove mikroskopiranja.

2. I Nedijagnostički ili nezadovoljavajući. Mikroskopiranje,

fiksiranje, bojenje MGG punktata.

3. II Benigno. Konzistentno sa benignim folikularnim

nodusom (adenomatoidni nodusi, koloidni nodusi,...).

Konzistentan sa limfocitnim (Hashimoto) tiroiditisom (u

odgovarajućem kliničkom kontekstu). Konzistentan sa

granulomatoznim (subakutnim) tireoiditisom.

4. III Atipija neodređenog značaja ili folikularna lezija

neodređenog značaja (AUS/FLUS).

5. IV Folikularna neoplazma ili suspektno na folikularnu

neoplazmu (FN/SFN). Posebno navesti ukoliko se radi o

Hürthle ćelijskom (onkocitnom) tipu.

6. V Suspektno na malignitet. Suspektno na papilarni

karcinom. Suspektno na medularni karcinom. Suspektno na

metastatski karcinom. Suspektno na limfom. Ostali.

7. VI Maligno. Papilarni tiroidni karcinom (PTC). Loše

diferentovani karcinom (PDTC). Medularni tireoidni

karcinom (MTC). Nediferentovani (anaplastični) karcinom.

Planocelularni karcinom. Karcinom sa mešovitim

obeležjima (navesti komponente). Metastatski karcinom.

Non –Hodgkinov limfom. Ostali.

8. Praktični rad u laboratoriji (tehnička obrada preparata,

mikroskopiranje svakodnevnih prispelih neskriniranih

preparata).