23
Mr Jasenka Ljutić

III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Mr Jasenka Ljutić

Page 2: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Uvod Organizaciona šema III ciklusa Uslovi upisa Struktura III ciklusa Vrednovanje rezultata na III ciklusu Napredovanje kroz studij Važne napomene za kandidate Uloga Mentora Dokumenti i obrasci Diskusija i pitanja

Page 3: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Po Bolonjskom procesu doktorski je studij logičan nastavka studija (3+2) ili (4+1) po kojem doktorski studij kao III. ciklus studija traje tri godine, odnosno 3+2+3 ili 4+1+3

Ministarstvo prosvjete kulture i sporta SBK izdalo je saglasnost 11.01.2011. god. za

organizovanje i realizaciju doktorskog studija na IUT ( broj: 03-38-393/10) Za sticanje akademskog stepena doktora nauka tokom studija potrebno je steći

najmanje 180 ECTS, uz uslov da je polaznik prethodno stekao ili mu je priznato 300 ECTS

Studijski program trećeg ciklusa studija realizuje se kroz:

1. Nastavu

2. Naučno-istraživački rad

3. Izradu i odbranu doktorske disertacije

Nastava se izvodi ukoliko na jednom predmetu ima tri ili više studenata Konzultativna (mentorska) nastava se obavezno izvodi ukoliko predmet sluša i

manje od tri studenta.

Page 4: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Internacionalni Univerzitet Travnik

I CIKLUS

3-4 god.

II CIKLUS

1-2 god.

III CIKLUS

3 god.

EKONOMSKI FAKULTET

Finansije, bankarstvo i osiguranje.

Računovodstvo i revizija

Marketing i trgovina

Preduzetništvo

Menadžment

Ekonomija

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Bezbjednost u saobraćaju

Telekomunikacije

Menadžment u saobraćaju

Drumski i gradski saobraćaj

Saobraćaj

EKOLOŠKI FAKULTET

Zaštita okoliša u gradovima

Inženjerstvo zaštite životne

sredine

Ekologija i zaštita životne sredine

Page 5: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Pored osnovnih uslova propisanih zakonom , kandidat mora ispunjavati slijedeće uslove:

završen diplomski akademski studiji sa najmanje 300 ECTS bodova.

mora imati prosječnu ocjenu 8.00 na Master studiju, odnosno II. ciklusu studija.

mora raspolagati znanjem engleskog ili drugog svjetskog jezika,

Na prvu godinu pojedinih doktorskih studija mogu se upisati i kandidati nematičnih

struka (fakulteta), ali prethodno moraju polagati razliku predmeta po pojedinim fakultetima, i to:

Ekonomski fakultet (Mikroekonomija; Makroekonomija);

Saobraćajni fakultet (Savremeni transportini sistemi; Inženjerska ekonomika u drumskom i gradskom saobraćaju);

Ekološki fakultet (Održivi razvoj i zaštita okoline; Sistemi za podršku u ekologiji);

Page 6: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Na Univerzitetu postoji mogućnost mentorske izrade i odbrane doktorske disertacije, namijenjen kandidatima koji su ranije (po starom sistemu) završili magistarski studij (u pravilu najkasnije do 2009./2010. akademske godine) i nakon određene prakse u zvanju magistra nauka

Ovim se kandidatima priznaje 60 ECTS bodova doktorskog studija Na Univerzitetu postoji i mogućnost izrade i odbrane doktorske disertacije,

namijenjen kandidatima koji već imaju zvanje doktora nauka iz matičnih i nematičnih struka (oblasti nauka)

Strani državljani imaju pravo upisa na studij pod jednakim uslovima kao i

državljani Bosne i Hercegovine, uz prethodnu nostrifikaciju diplome ranije završenog ciklusa studija

Page 7: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Nastavni program trećeg ciklusa studija čine: Studijske oblasti, podoblasti i discipline;

Obavezni predmeti;

Izborni predmeti; te

Istraživački, terenski i praktični rad. Student je dužan položiti sve ispite i obaviti sve ostale provjere znanja. Obim studijskog programa iznosi 60 ECTS studijskih bodova u jednoj studijskoj

godini, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru. Doktorski se studij realizuje kroz:

Šestu godinu studija: XI. i XII. semestar;

Sedmu godinu studija: XIII. i XIV. semestar; te

Osmu godinu studija: XV. – XVI. semestar.

Page 8: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Doktorski studijski program na IUT realizuje se na sljededi način:

U XI. semestru sluša se i polaže jedan obavezni predmet za sve smjerove (Kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja), kao i jedan izborni predmet. Pored toga, kandidati trebaju izvršiti izbor i prijavu tema doktorske disertacije;

U XII. semestru sluša se i polaže jedan izborni predmet, piše i brani jedan seminarski rad iz oblasti doktorske disertacije te nastavlja rad na doktorskoj disertaciji;

U XIII. semestru struktura rada i aktivnosti ista je kao i u XII. semestru;

Page 9: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

■ U XIV. semestru sluša se i polaže jedan izborni predmet, piše i brani jedan seminarski rad iz oblasti doktorske disertacije te nastavlja rad na doktorskoj disertaciji; ■ U XV. semestru piše se i brani seminarski rad iz oblasti doktorske disertacije, nastavlja se rad na doktorskoj disertaciji, a ispita više nema; te ■ U XVI. semestru završava se rad na doktorskoj disertaciji te vrši njena predaja i odbrana.

Page 10: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Globalni okvir studijskog programa prezentovan je u tabeli

Dodatno sticanje ECTS bodova razrađeno u sljedećoj tabeli:

Page 11: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Student stiče pravo da prijavi doktorsku tezu na kraju XI. semestra. Kandidati koji su završili magistarske studije po starom sistemu obrazovanja,

doktorsku disertaciju prijavljuju prilikom upisa na doktorski studij

Prijava teme doktorske disertacije sadrži:

Curriculum vitae (biografiju) kandidata

Tema i radna hipoteza doktorske disertacije

Naziv i radna struktura doktorske disertacije

Kratak prikaz sadržaja pojedinih poglavlja

Obrazloženje teme doktorske disertacije

Metodološke napomene

Spisak literature

Page 12: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Na temu doktorske disertacije i najavu potencijalnog mentora prethodnu saglasnost daju dekan organizatora studija i rektor Univerziteta.

Nakon prijema radne verzije projekta (prijave teme) disertacije organizator studija Senatu Univerziteta predlaže Komisiju za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije

Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije podnosi izvještaj nastavno-naučnom vijeću u roku 30 dana od prijema prijave

Komisija za ocjenu doktorske disertacije ima najmanje tri člana, od kojih najmanje jedan nije u radnom odnosu na Univerzitetu

Članovi Komisije moraju biti iz naučne oblasti iz koje se brani disertacija od kojih najmanje dva člana moraju biti doktori nauka iz uže naučne oblasti iz koje se brani disertacija, a jedan član može biti iz šire naučne oblasti

Page 13: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Prije predaje disertacije, mentor je dužan da pregleda i izvrši reviziju doktorskog rada

Nakon razmatranja izvještaja nastavno-naučno vijeće u roku 30 dana Senatu Univerziteta podnosi izvještaj Komisije i svoje mišljenje

Na osnovu pozitivne odluke Senata Univerziteta o prihvatanju podobnosti doktorske teze i kandidata, student stiče pravo da upiše XII. semestar i nastavi rad na naučnom usavršavanju

Po prijemu izvještaja Komisije rektor Univerziteta omogućuje da se izvještaj Komisije i doktorska disertacija stave na uvid javnosti

Page 14: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Student stiče pravo da konačnu verziju doktorske disertacije preda Senatu Univerziteta u toku XVI. Semestra

Konačna verzija doktorske disertacije dostavlja se u pet primjeraka tvrdog i pet primjeraka mekog uveza te prikladne grafičke obrade, sukladno propisanim uslovima Senata Univerziteta

Prilikom predaje doktorske disertacije, student treba da, kao autor, već ima objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze

Doktorsku disertaciju student je dužan odbraniti najkasnije do prestanka statusa studenta u skladu sa zakonom, odnosno do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju akademskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa doktorskih studija.

Po završetku doktorskog studija na Internacionalnom Univerzitetu Travnik te dostizanja ukupno 180 ECTS bodova, obranivši pri tome doktorsku disertaciju, kandidat stiče naučni naziv: Doktor nauka – (sa specifikacijom fakulteta i usmjerenja)

Page 15: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Mentor se određuje iz reda vanrednih i redovnih profesora, članova akademije nauka te osoba u zvanju profesora iz uže naučne oblasti doktorske disertacije

naučni radnik može istovremeno biti mentor za izradu najviše pet doktorskih disertacija, odnosno doktorskih umjetničkih projekata

Mentor je dužan pregledati doktorsku disertaciju, odnosno doktorski umjetnički projekt u roku 30 dana od dana njihovog prijema i odlučiti o davanju pisane saglasnosti da ih student može predati na ocjenu.

Na zahtjev mentora, Senat Univerziteta, odnosno nastavno naučno vijede fakulteta može produžiti ovaj rok, iz opravdanih razloga, za još 30 dana

Mentor se imenuje na prijedlog studenta. Ako student nije u mogudnosti da predloži mentora, mentora predlaže Senat Univerziteta, odnosno nastavno-naučno vijede organizatora studija, ali uz saglasnost studenta.

Page 16: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Zadatak mentora je da pomogne kandidatu u:

• Izboru i definisanju teme doktorske disertacije;

• Analizi kredibiliteta teze;

• Profiliranju plana i programa doktorskog studija;

• Definisanju pedagoških i didaktičkih specifičnosti individualnog doktorskog studija;

• Asistiranju kod organizacije i izvođenja studija;

• Izboru seminarskih radova;

• Metodološkom profilisanju obrade teme koja je prihvadena za doktorski rad;

• Definisanju, organizovanju i izvođenju istraživanja predviđenih studijem;

• Izboru osnovne i pomodne literature;

• Selekciji i pronalaženju ostalih izvora potrebnih za uspješno završavanje rada;

• Koordinaciji sa komisijama koje su uključene u raznim fazama doktorskog studija;

• Reviziji doktorskog rada po fazama;

• Reviziji završenog rada; te

• Pripremi kandidata za odbranu rada.

Page 17: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Dostupni dokumenti na www.iu-travnik.com :

1.Elaborat za doktorski studij na IUT

2.Pravilnik za doktorski studij na IUT

3.Knjiga nastave za doktorski studij na IUT

4.Obrasci za studente

5.Obrasci za mentore

6.Obrasci za komisiju

7.Obrasci za dekane

Page 18: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Knjiga nastave za III Ciklus sadrži: Svrhu studijskog programa Cilj studijskog programa Kompetencije diplomiranih studenata Strukturu studijskog programa po semestrima Listu izbornih predmeta

Page 19: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Obrasci za studente podrazumijevaju:

• Obrazac 0: prijava za doktorski studij

• Obrazac 1: Prijave teme za izradu doktorske disertacije

• Obrazac 2: Lični podaci kandidata za izradu doktorske disertacije

• Obrazac 5: urnek izgleda naslovne stranice doktorske disertacije

Page 20: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Obrasci za mentora podrazumijevaju:

• Obrazac 3: Saglasnost mentora

• Obrazac 9: Izvještaj mentora prilikom promocije kandidata za doktora nauka

Page 21: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Obrasci za komisiju podrazumijevaju:

• Obrazac 4: Izvještaj o ocjeni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije

• Obrazac 6: izvještaj o ocjeni doktorske disertacije

• Obrazac 10: upustvo za pisanje izvještaja o ocjeni doktorske disertacije

Page 22: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Obrasci za dekane podrazumijevaju:

• Obrazac 7: Zahtjev na davanje saglasnosti na izvještaj o urađenoj doktorskoj disertaciji

• Obrazac 8: izvještaj dekana prilikom promocije kandidata za doktora nauka

Page 23: III CIKLUS Doktorski studij na Internacionalnom ... CIKLUS.pdf · objavljen ili prihvaćen rad u renomiranom časopisu sa rezultatima iz teze Doktorsku disertaciju student je dužan

Hvala na pažnji i sretno!