Click here to load reader

Iestādes struktūras izveidošanas un amatu sarakstu saskaņošanas kārtība

  • View
    845

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valsts kancelejas direktores vietniece valsts pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās Baibas Pētersones prezentācijas Reformu vadības grupai 2010.gada 8.janvārī

Text of Iestādes struktūras izveidošanas un amatu sarakstu saskaņošanas kārtība

Iestdes struktras izveidoanas un amatu sarakstu saskaoanas krtba

Baiba Ptersone Direktores vietniece valsts prvaldes attstbas un politikas koordincijas liets Reformu vadbas grupa 08.01.2010.

Problmas, ko risina instrukcija: Sadrumstalota (mazas, vairku lmeu struktrvienbas) un neprskatma iestdes struktra Nepamatoti liels vadtju lmea amatu skaits Atirgi atalgojumi par ldzgu funkciju veikanu (atirga amatu klasifikcija dads iestds) Trkst kritriju atbalsta funkciju veicju skaita noteikanai Atldzbas fonda plnoana un ldzeku pieirana nav saistta ar faktisko amata vietu skaitu iestd Nav noteikts maksimli pieaujamais amata vietu skaits iestd; Tendence slpt faktiski nodarbinto skaitu iestd, izmantojot uzmuma lgumus

2 2

Instrukcijas projekts nosaka: Iestd ir ne vairk k 2 lmeu struktrvienbas: Departaments vismaz 11 amata vietas, max 2 vietnieki Nodaa vismaz 5 amata vietas Noteikta vlam ministriju un padotbas iestu struktraMinistrija Padotbas iestde

1. Ministru kabineta loceka birojs; 1. Nozares (apaknozares) politikas ievieanas 2. Nozares (apaknozares) politikas plnoanas struktrvienbas; struktrvienba; 2. Projektu vadbas struktrvienba; 3. Stratisks plnoanas struktrvienba; 3. Projektu uzraudzbas struktrvienba; 4.rvalstu ldzfinansto projektu (turpmk 4. Administratv struktrvienba; projektu) vadbas struktrvienba; 5. Audita struktrvienba, ja to nosaka Eiropas 5. Projektu uzraudzbas struktrvienba; Savienbas tiesbu akti vai rvalstu finanu paldzbas jomu reglamentjoie tiesbu akti; 6. Juridisk struktrvienba; 6. Citas struktrvienbas atbilstoi iestdes 7.Starptautisko (Eiropas Savienbas) lietu funkcijm. koordincijas struktrvienba; 8. Administratv struktrvienba; 9. Iekj audita struktrvienba; 10. Nozares (apaknozares) politikas ievieanas vai uzraudzbas (kontroles) struktrvienba; 11. Citas struktrvienbas atbilstoi iestdes funkcijm.

3

Instrukcijas projekts nosaka: Ierobeots iestdes vadtja vietnieku skaits Ministrijas valsts sekretram 2 Padotbas iestds 1-3 (atkarb no iestdes lieluma)

Defin atbalsta funkcijas un nosaka ieteicamo atbalsta funkciju patsvaru uz 100 nodarbintajiem iestd Paredz amatu saraksta saskaoanu, lai noteiktu maksimli pieaujamo amata vietu skaitu iestd Amatu saraksts ir iesniedzams Finanu ministrij k pielikums atldzbas pieprasjumam un tiek izmantots k pamatojums atalgojuma fonda ldzeku pieiranai iestdei

Iestdes struktrshma ar maksimli pieaujamo amata vietu skaitu tiek iekauta iekauta iestdes nolikum (apstiprina MK)

4

??? Normatv akta juridiskais statuss instrukcija (obligts piemroanas raksturs) vai ieteikumi (vadlnijas, ko piemrobrvprtgi) Delejums Valsts prvaldes iekrtas likum

Ministru kabinets nosaka iestdes struktras izveidoanas kritrijus, krtbu un iestdes amatu sarakstu saskaoanas krtbu.

5

Paldies par uzmanbu!

Brvbas bulvris 36, Rga, LV-1520 Tlr.: 67082900, fakss: 67280469 E-pasts: [email protected] www.mk.gov.lv

6 6

Search related