Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās kļūdas, veicot iepirkumus un ieviešot līgumus

  • View
    790

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās kļūdas, veicot iepirkumus un ieviešot līgumus / Dainis Gipters, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūraPrezentācija no 2011. gada 9. decembra seminārā "Daudzdzīvokļu māju renovācija. Publisko iepirkumu likums. Būvniecības kvalitāte".

Text of Iepirkumu procedūras organizēšana pašvaldības uzņēmumos, biežāk pieļautajās...

  • 1. Iepirkumaprocedra09.12.2011.

2. Iepirkuma procedras mris Nodroint iepirkuma procedras atkltumu, piegdtju brvu un taisngu konkurenci un Eiropas Savienbas un valsts ldzeku efektvu izmantoanu 3. Iepirkumu plnoana Bvdarbu sagatavoanai nepiecieamie pakalpojumi: tehniski ekonomisk pamatojuma izstrde inenierizptes darbi bves tehnisk apsekoana bvprojektana bvprojekta ekspertze bveksperta piesaiste Bvdarbi Autoruzraudzba Bvuzraudzba 4. Iepirkuma priekmets Publiski bvdarbu lgumi iepirkuma lgumi, kurifinansils interess rakstveid noslgti starp vienu vaivairkiem pasttjiem un vienu vai vairkiempiegdtjiem un kuru priekmets ir: likuma 1.pielikum minto bvdarbu veikanavai o bvdarbu veikana kop ar bvprojektanu,vai bve (kopjais likuma 1.pielikum mintobvdarbu rezultts, kas ir pietiekams, lai bve kalpotunoteiktajam mrim),k ar jebkur cits darjums, kura rezultt pasttjsiegst tiesbas uz bvi, kas celta atbilstoi tnoteiktajm prasbm. 5. Pakalpojumu un bvdarbuapjomi un paredzam lgumcena Lgumcenu aprina atbilstoi Likuma 9.panta piektajai daai, un t irvisu bvdarbu vai bves kopj vrtba, ieskaitot to piegu unpakalpojumu lgumcenu, kuri nepiecieami publiska bvdarbulguma izpildei un kurus pasttjs paredzjis attiecgi veikt vaisniegt bvdarbu izpildtjam. Paredzams lgumcenas noteikanaskrtbu bvdarbu lgumam regul MK noteikumi Nr. 1014(19.12.2006.) Noteikumi par Latvijas bvnormatvu LBN 501-06Bvizmaksu noteikanas krtba. Ietver visus papildinjumus un iespjams nkotnes izvles(projektana + autoruzraudzba; bves 1. un 2.krta, ja vlas, laiabas krtas realiztu viens un tas pats bvnieks u.tml.) visasiespjams nkotnes opcijas nosaka iepirkuma procedrasdokumentos; em vr, aprinot paredzamo lgumcenu; iekauj kiespjamos papildinjumus vai grozjumus iepirkuma lgum. 6. Iepirkuma procedras dokumenti nosaka: dokumentus, kas iesniedzami, lai prliecintos, vai uzkandidtu vai pretendentu neattiecas iepirkumu likumosnoteiktie izslganas noteikumi; dokumentus, kas iesniedzami, lai apliecintu pretendentatiesbas veikt komercdarbbu bvniecbas jom; prasbas pretendenta kvalifikcijai (finansilais stvoklis unprofesionls spjas); tehnisks specifikcijas (apjomi, materili, tehnoloijas, videsprasbas, lguma izpildes noteikumi u.c.), bvprojekts; piedvjumu izvles kritrijus (zemk cena vai saimnieciskivisizdevgkais piedvjums); citas prasbas (noformjums, nodroinjumi). 7. Mazie iepirkumi (8.1pants) - I Izveido iepirkuma komisiju vismaz 3 loceku sastv. Iepirkuma komisija nosaka objektvas un pamatotas prasbaspretendentiem un iepirkuma priekmetam, k ar kritrijus, pckuriem izvlsies visizdevgko piedvjumu. IUB mjas lap public paziojumu par plnoto lgumu un nosakapiedvjumu iesnieganas termiu, kas nav sks par 10 dienm. Pasttja mjas lap public pretendentiem un iepirkumapriekmetam noteikts prasbas. Pretendenti iesniedz apliecinjumus, ka nav pasludints tomakstnespjas process, k ar, ka tiem nav nodoku pardu, kasprsniedz 100 latu. 8. Mazie iepirkumi (8.1pants) - II Iepirkuma komisija saska ar noteiktajiem kritrijiem noatbilstoajiem piedvjumiem izvlas visatbilstoko. Potencilajam uzvartjam pieprasa izziu par nodoku nomaksu,kas izsniegta ne agrk k mnesi pirms iesnieganas (paredzvismaz 10 darbdienas iesnieganai). Iepirkuma komisija sagatavo rakstveida lmumu. Pasttjs 3 darbdienu laik inform visus pretendentus parpieemto lmumu. Pc pretendentu pieprasjuma pasttjs 3 darbdienu laik izsniedzvai nosta lmumu. Ne vlk k 5 dienas pc tam, kad noslgts lgums, public IUBmjas lap informatvo paziojumu par noslgto lgumu. 9. Atklts konkurss I Iepirkuma komisijas izveidoana ts sastv ir vismaz 3 loceki (IIInodaa). Atklta konkursa nolikuma sagatavoana (51. panta pirm daa). Paziojuma par lgumu sagatavoana publicana IUB mjaslapinternet (26.pants un 28.pants). Brva un tiea elektronisku pieeja atklta konkursa nolikumam vaikonkursa nolikuma izsniegana pc iespjamo piegdtjupieprasjuma (30. panta pirm daa). Grozjumi konkursa nolikum, ja nepiecieams (29. panta tre daaun 30.panta ceturt daa). 10. Atklts konkurss II Papildu informcijas sniegana par konkursa nolikumu (30. pantaotr un tre daa) un ieinteresto piegdtju sanksme (55. pantapirm daa). Ieinteresto piegdtju piedvjumu iesniegana iesnieganastermi ne sks par 30 dienm (zem ES sliekiem) vai 52 dienm(virs ES sliekiem) no dienas, kad paziojums par lgumu publictsIUB mjaslap internet (29. panta otr daa; 55. panta otr daa). Piedvjumu atvrana (55. panta ceturt un piekt daa). Piedvjumu vrtana un lmuma pieemana izvlotiespiedvjumu ar viszemko cenu vai saimnieciski visizdevgkopiedvjumu, saska ar paziojum nordtopiedvjuma izvleskritriju (56. pants); procedras dokumentana (35. panta pirmdaa). 11. Atklts konkurss III Informcijas par pieemto lmumu nostana pretendentiem 3darbdienu laik pc tam, kad pieemts lmums (32.panta pirmdaa). Papildu informcijas sniegana pretendentiem par pieemtolmumu 3 darbdienu laik, ja saemts attiecgs pieprasjums(32.panta otr daa). Iepirkuma procedras ziojuma sagatavoana (35.pants). Paziojuma par iepirkuma procedras rezulttiem publicana IUBmjaslap internet ne vlk k 48 dienu laik pc tam, kadpieemts lmums (27.panta pirm daa, 28. pants). Iepirkuma lguma noslgana ne agrk k 11.dien pc dienas,kad paziojums par iepirkuma procedras rezulttiem publicts IUBmjaslap internet (67. pants). 12. Iepirkumu dokumentu pieejamba Visiem dokumentiem jbt brvi elektroniski pieejamiem noiepirkuma izsludinanas dienas. Ja dokumenti nav pieejami no iepirkuma izsludinanas dienas,pasttjam jpagarina piedvjumu iesnieganas termi. 13. Tehnisks specifikcijas Bvdarbu apjomus nosaka saska ar tehnisko projektu un ietverbvdarbu apjomu sarakst (17.panta (2) daa). Lai pretendentam sniegtu pilngu priekstatu par iepirkumapriekmetu, nepietiek ar projekta ekonomikas dau, pretendentamjizsniedz ar bvprojekts. Prasbas materiliem un tehnoloijm, tai skait vides prasbas(ekomarjumi, citi standarti). Lguma izpildes termi. Minimlais garantijas termi un nosacjumi. Lguma izpildes noteikumi. 14. Konstatts problmas Bvdarbus realiz, pamatojoties uz novecojuiem projektiem mainjus skotnji plnots izmaksas, mainjies ar objektafiziskais stvoklis. Bvdarbu iepirkumos darbu un apjomu saraksti ir nepilngi unneatbilst bvprojektam. Prasbas materiliem un tehnoloijm netiek noteiktas ar mriizmantot ts saimnieciski visizdevgk piedvjuma kvalitteskritrijos. 15. Kandidtu un pretendentu izslganas noteikumi: atzts par vaingu noziedzgos nodarjumos. atzts par vaingu btisk darba tiesbu prkpum. atzts par vaingu konkurences tiesbu prkpum pasludints makstnespjas process, apturta vai prtrauktasaimniecisk darbba, uzskta tiesvedba par bankrotu, ldzplnotajam lguma beigu termiam bs likvidts. ir nodoku pardi, kas kopum prsniedz 100 latus. sniedzis nepatiesu informciju t kvalifikcijas novrtanai vaivispr nav sniedzis pieprasto informciju. 16. Kandidtu un pretendentu izslganas noteikumi Iepirkumiem, kurus organiz saska ar PIL 8.1pantu,nepiemro 39.pantu, bet tikai tos izslganas noteikumus, kasminti 8.1pant. 17. Kdas kandidtu un pretendentuizslganas noteikumu piemroan Nolikumos nav iekauti izslganas noteikumi atbilstoi aktulajaiPIL redakcijai vai ar netiek iekauti visi PIL paredztie izslganasnoteikumi. Izslganas noteikumi netiek attiecinti uz personm, uz kuruspjm pretendents balsts savas kvalifikcijas apliecinanai, vaipretji tiek attiecinti uz visiem piesaisttajiem apakuzmjiem. Izzias par nodoku nomaksu un makstnespju tiek pieprastasvisiem pretendentiem ar atklt konkurs. Nav emts vr, ka saska ar 39.panta (1) 5) nodoku pardsdrkst bt ldz 100 latiem, ka jpieprasa izzia par darba mjumnea vidjiem darba ienkumiem. Nav nordes, ka tiks prbaudts, vai pretendents nav atzts parvaingu darba tiesbu btiskos prkpumos. 18. Nepamatoti pretendentuizslganas noteikumi Pretendents nav piedaljies bvlaukuma apskat.Ja piedvjumus var sagatavot tikai pc lguma izpildes vietasapskates vai iepazans kltien ar iepirkuma procedras papildudokumentiem, pasttjs pagarina piedvjumu iesnieganastermiu, lai piegdtjiem btu iespja uzzint visu informciju, kasnepiecieama piedvjumu sagatavoanai. 19. Nepamatoti pretendentuizslganas noteikumi Pretendentam bijusi negatva sadarbba ar pasttju (vai citiempasttjiem saska ar pasttja saemto informciju).Saska ar PIL 42.pantu pretendentam dotas tiesbas iesniegtpierdjumus, ka tas sps izpildt lgumu, nevis pasttjam paredztastiesbas sameklt pierdjumus par tiem gadjumiem, kad lguma izpildenav bijusi veiksmga. 20. Ieteikumi Izslganas noteikumus defint preczi atbilstoi PIL aktulajairedakcijai. Nenodarboties ar jaunu,PIL neparedztu izslganasnoteikumu radanu! Nordt nolikum, kdas izzias un informciju pasttjs saska arPIL saems pats (piemram, informcija no Valsts darbainspekcijas). Neparedzt izslganu par apliecinjumu neiesnieganu, jasaska ar PIL par attiecgajiem apstkiem paredzts pieprast nopretendenta kompetentu institciju izziu iesnieganu. 21. Kvalifikcijas prasbas Kvalifikcijas prasbu mris - mazint pasttja risku,prliecinoties par pretendenta saimniecisko un finansilo stabilitti un par pretendenta spju - tehnisko un profesionlo atbilstbu lguma izpildei nepiecieamajm spjm. PIL nenosaka izvirzms prasbas, tikai uzskaitadokumentus, kurus pretendents var iesniegt savasatbilstbas apliecinanai. Pretendentam izvirzts prasbas nedrkst prsniegtrobeu, kas objektvi nepiecieama iepirkumaveikanai ! 22. Prasbas pretendenta saimnieciskajam un finansilajam stvoklim Praks visbiek tiek prasti dokumenti, kas apliecina apgrozjumu,k ar kredtiestu apliecinjumi par spju piesaistt finansjumu. Problmas ar pierdjumiem par spju piesaistt finansjumu. Citi komersanta saimniecisko stvokli raksturojoie rdtji(visprjais apgrozjuma koeficients, pozitvs paa kapitls). 23. Prasbas pretendentatehniskajm un profesionlajm spjm Pasttjs nosaka minimls prasbas pretendenta pieredzei,personla kvalifikcijai, tehniskajam nodroinjumam samrgi ariepirkuma priekmetu! Samrgums izpauas gan iepriekjs pieredzes apliecinanaipieprasto objektu skait, gan to raksturojum un apjom, ganprasbu, kas tiek izvirztas komersantam un vienlaikus aratbildgajam b

Search related