1
93 AZIJA Kakšno je površje? Najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju površja Azije so imela gubanja, zato večino njenega površja predstavljajo gorovja. Od zahoda proti vzhodu poteka veriga gorovij, ki se začne na polotoku Mala Azija, kjer vrhovi segajo do 3000 metrov nadmorske višine. Nato se začnejo dvigovati, najvišja gorstva so Hindukuš, Karakorum in Himalaja, kjer najvišji vrhovi segajo tudi več kot 8000 metrov visoko. Gorovja se proti vzhodu nato postopno znižujejo in se zaključijo na jugovzhodu Azije. Od zahoda proti vzhodu se razprostirajo tudi višavja: Anatolsko višavje, Iransko višavje in Tibetanska visoka planota. Na severu celine je Srednjesibirsko višavje. Azijska višavja so na razmeroma visokih nadmorskih višinah. Najvišje je Tibetanska visoka planota, ki jo imenujejo tudi streha sveta, saj je povprečna nadmorska višina več kot 5000 metrov. Na Dekanskem polotoku je Dekanska planota, planotast je tudi vzhodni del Arabskega polotoka. Nižine prevladujejo ob velikih rekah. Ob rekah Evfrat in Tigris je Mezopotamija. Na jugu se ob vznožju Himalaje, ob rekah Ind, Ganges in Bramaputra, razprostira Severnoindijsko nižavje. Na vzhodu sta Veliko kitajsko nižavje in Mandžurija, v Srednji Aziji je Turansko nižavje in v Severni Aziji Zahodnosibirsko nižavje. RAZUMEM TUDI TO Planota je uravnana ali rahlo razgibana reliefna oblika na relativno visoki nadmorski višini v gorovju ali hribovju. Večino površja Azije predstavljajo gorovja, višavja in planote. Nižine prevladujejo predvsem ob rekah. RAZUMEM TUDI TO Višavje je obsežno območje vzpetega sveta. STATISTIČNA DEJSTVA Najvišji vrh Azije in sveta je Mount Everest, ki je visok 8848 metrov. NEVERJETNICE Najnižja točka na kopnem je Mrtvo morje, katerega gladina je kar 430 metrov pod morsko gladino. ekvator severni povratnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VV VV V V V V V V V V VV VVVV V V V V V VV V V VVVVVVVVVVVVVVVV V VVV V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V VV V V VVV V V V V V V V V V V V V V V V V V V M e z o p o t a m i j a T u ransko n i ž a v j e Tari mska kotl i na Džungarija Puščava Gobi Mandžurija Veliko kitajsko nižavje Zahodno sibirsko nižavje S i b i r i j a M e z o p o t a m i j a T u ransko n i ž a v j e Tari mska kotl i na Džungarija Puščava Gobi Mandžurija Veliko kitajsko nižavje Zahodno sibirsko nižavje S i b i r i j a K a vka z v i š av j e A n a t o l s k o Iransko višavje H i n d u k u š Tibetanska visoka planota Južnokitajsko hribovje Srednjesibirsko višavje H i m a l a j a K u n l u n S h a n T j a n š a n A l t a j V e r h o j a n s k o g o r o v j e U r a l K a r a k o r u m Dekanska planota K a vka z v i š av j e A n a t o l s k o Iransko višavje H i n d u k u š Tibetanska visoka planota Južnokitajsko hribovje Srednjesibirsko višavje H i m a l a j a K u n l u n S h a n T j a n š a n A l t a j V e r h o j a n s k o g o r o v j e U r a l K a r a k o r u m Dekanska planota 7 439 m 8 611 m 7.723 m 4 506 m 8 848 m Mt. Everest Aralsko jezero Balhaško jezero Bajkalsko jezero Aralsko jezero Balhaško jezero Bajkalsko jezero T i g r i s E v f r a t S i r D a r j a U r a l O b O b I r t i š J e n i s e j L e n a L ena R u m e n a r e k a J a n g c e M ek o n g I r a v a d i B r a m a p u t r a G a n g e s I nd A m u D a r j a T i g r i s E v f r a t S i r D a r j a U r a l O b O b I r t i š J e n i s e j L e n a L ena R u m e n a r e k a J a n g c e M ek o n g I r a v a d i B r a m a p u t r a G a n g e s I nd A m u D a r j a

I. FIZI˚NI ZEMLJEVID EVROPE I. FIZIČNI ZEMLJEVID EVROPE

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: I. FIZI˚NI ZEMLJEVID EVROPE I. FIZIČNI ZEMLJEVID EVROPE

93

AZIJA

Kakšno je površje?

Najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju površja Azije so imela gubanja, zato večino njenega površja predstavljajo gorovja. Od zahoda proti vzhodu poteka veriga gorovij, ki se začne na polotoku Mala Azija, kjer vrhovi segajo do 3000 metrov nadmorske višine. Nato se začnejo dvigovati, najvišja gorstva so Hindukuš, Karakorum in Himalaja, kjer najvišji vrhovi segajo tudi več kot 8000 metrov visoko. Gorovja se proti vzhodu nato postopno znižujejo in se zaključijo na jugovzhodu Azije.Od zahoda proti vzhodu se razprostirajo tudi višavja: Anatolsko višavje, Iransko višavje in Tibetanska visoka planota. Na severu celine je Srednjesibirsko višavje. Azijska višavja so na razmeroma visokih nadmorskih višinah. Najvišje je Tibetanska visoka planota, ki jo imenujejo tudi streha sveta, saj je povprečna nadmorska višina več kot 5000 metrov. Na Dekanskem polotoku je Dekanska planota, planotast je tudi vzhodni del Arabskega polotoka.Nižine prevladujejo ob velikih rekah. Ob rekah Evfrat in Tigris je Mezopotamija. Na jugu se ob vznožju Himalaje, ob rekah Ind, Ganges in Bramaputra, razprostira Severnoindijsko nižavje. Na vzhodu sta Veliko kitajsko nižavje in Mandžurija, v Srednji Aziji je Turansko nižavje in v Severni Aziji Zahodnosibirsko nižavje.

RAZUMEM TUDI TO

Planota je uravnana ali rahlo razgibana reliefna oblika na relativno visoki nadmorski višini v gorovju ali hribovju.

Večino površja Azije predstavljajo gorovja, višavja in planote. Nižine prevladujejo predvsem ob rekah.

RAZUMEM TUDI TO

Višavje je obsežno območje vzpetega sveta.

STATISTIČNA DEJSTVA

Najvišji vrh Azije in sveta je Mount Everest, ki je visok 8848 metrov.

NEVERJETNICE Najnižja točka na kopnem je Mrtvo morje, katerega gladina je kar 430 metrov pod morsko gladino.

ekvator

severni povratnik

severni tečajnik

. ..... ... . ..

. ... .

.

. .

.

. . .. . ..

. . . ...

. ...

... . .

... . .

. . . . . . . . .... . .

.. ..

.

. ....

..

.

.

. .

. ... . . . . ....

. . . .....

....

..

VV

VV

VV

VV

VV

V V V V

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VVVVV

VV

V V

V V

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VVVVVVVV V V VV V V V V

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

V

V V V V V V V V V V V V V V V VVV V V V V V V V V V V V VVVVVVVV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VVVVVV

Mezopotam

ija

Turansko n

ižavj

e

Tarimskakotlina

Džungarija Puščava Gobi

Mandžurija

Veliko kitajsko nižavje

Z a h o d n os i b i r s k on i ž a v j e

Si b i r i j

a

Mezopotam

ija

Turansko n

ižavj

e

Tarimskakotlina

Džungarija Puščava Gobi

Mandžurija

Veliko kitajsko nižavje

Z a h o d n os i b i r s k on i ž a v j e

Si b i r i j

a

Kavkaz

v i š a v j e

A

natolsko

I ranskov i šav j e Hindukuš

T i b e t a n s k a v i s o k a p l a n o t a

Južnokitajskohribovje

Srednjesibirskovišavje

H

im

a l a j a

K u n l u n S h a n

T j a n š a n

A l t a j

Verhojansko gorovje

Ur

a

l

Karakorum

Dekanskap l ano ta

Kavkaz

v i š a v j e

A

natolsko

I ranskov i šav j e Hindukuš

T i b e t a n s k a v i s o k a p l a n o t a

Južnokitajskohribovje

Srednjesibirskovišavje

H

im

a l a j a

K u n l u n S h a n

T j a n š a n

A l t a j

Verhojansko gorovje

Ur

a

l

Karakorum

Dekanskap l ano ta

7 439 m

8 611 m7.723 m

4 506 m

8 848 mMt. Everest

Aralsko jezero

Balhaško jezero

Bajkalsko jezero

Aralsko jezero

Balhaško jezero

Bajkalsko jezero

Tigris

Evfr a

t

Sir Darja

Ura

l

Ob

Ob

Irtiš

Jen

isej

Lena

Lena

Rumen

a re

kaJa

ngce

Mekong

IravadiB

ramaputra

Ganges

Ind

Amu D

arja

Tigris

Evfr a

t

Sir Darja

Ura

l

Ob

Ob

Irtiš

Jen

isej

Lena

Lena

Rumen

a re

kaJa

ngce

Mekong

IravadiB

ramaputra

Ganges

Ind

Amu D

arja

X. FIZIČNI ZEMLJEVID AZIJE 3

...

.

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V V VVV V V VV VV VVVVV VV VVV VVVVVVVV VVVVV

VV

VV

VVV

VVVVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

V

V V V V V V V V V VVV V V VV V V V V V V V V VV VVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Arktični krog

V. JUŽNA EVROPA

. . . . .

. . . .

. . . ..

. . .

. . . . . . . . . . .

. . .. .

. .

. . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . ..

.

. . . . . . . . . . . . . . . .

..

..

..

.

. . . . .

.

. ..

. . .

.

. .

. .

. . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . .

. . .

..

.

.

.

....

.

. .

..

..

. . .

. . . . . . . ..

. .

. .. . . ..

. . . .

..

..

..

V VV V V VV V VV V VV V V V V V V V V V V VV V VV VV V VV V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V VV V V VV V VV VV V VV VV VVV VVVVVVVV VVVV VV

VV

VV

VV

VV

VVVVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V V VVVVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Severni tečajnik

K a v k a z

U

r

a

l

K a v k a z

U

r

a

l

Sk

an

di n

av

s ki

po

l ot o

k

Jutla

ndija

B a l k a n s k i

p o l o t o k

Ap

en

i n s k i

po

l o t o k

P i r e n e j s k i

p o l o t o k

Sk

an

di n

av

s ki

po

l ot o

k

Jutla

ndija

B a l k a n s k i

p o l o t o k

Ap

en

i n s k i

po

l o t o k

P i r e n e j s k i

p o l o t o k

Sardinija

Sicilija

Malta

No

va

Ze

ml j

a

Svalbard

G r e n l a n d i j a

Is landi ja

Br

it

an

s k o

ot

j e

Kre t a

Korzika

Baleari

Sardinija

Sicilija

Malta

No

va

Ze

ml j

a

Svalbard

G r e n l a n d i j a

Is landi ja

Br

it

an

s k o

ot

j e

Kre t a

Korzika

Baleari

Jadransko morje

S r e d o z e ms k o m o r j e

Gibraltarski preliv

S e v e r n o m o r j e

N o r v e š k o m o r j e

At

la

nt

sk

i

oc

ea

n

S e v e r n o l e d e n om o r j e

Egejsko m

orje

Bos

por

D

ardanele

Črno morjeJadransko morje

S r e d o z e ms k o m o r j e

Gibraltarski preliv

S e v e r n o m o r j e

N o r v e š k o m o r j e

At

la

nt

sk

i

oc

ea

n

S e v e r n o l e d e n om o r j e

Egejsko m

orje

Bos

por

D

ardanele

Črno morje

Kaspijsko jezero

Kaspijsko jezero

V V V V V V Meja plavajočega ledu

Sklenjen led na morju

Ledeniki200 m2 000 m4 000 mveč kot 4 000 m

Globina morja

Depresija0 m100 m200 m500 m1 000 m2 000 m

Nadmorska višina

7

6

5

4

3

7

6

5

4

3

J K L

A B C G L O QD E F H J K M N P

H

60°

40°

30°

30° 40°

50°

40°

50° 10° 70° 90° 100°

50°

60°

20°

20° 30° 40° 50° 60° 80°°03 °02 °01 °040°60°

30°

800 km6004000 0021:25,000,000I. FIZIČNI ZEMLJEVID EVROPE (Evropa – celina ali polotok)

I. FIZIČNI ZEMLJEVID EVROPE (Evropa – celina ali polotok)

...

.

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V V VVV V V VV VV VVVVV VV VVV VVVVVVVV VVVVV

VV

VV

VVV

VVVVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

V

V V V V V V V V V VVV V V VV V V V V V V V V VV VVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Arktični krog

V. JUŽNA EVROPA

. . . . .

. . . .

. . . ..

. . .

. . . . . . . . . . .

. . .. .

. .

. . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . ..

.

. . . . . . . . . . . . . . . .

..

..

..

.

. . . . .

.

. ..

. . .

.

. .

. .

. . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . .

. . .

..

.

.

.

....

.

. .

..

..

. . .

. . . . . . . ..

. .

. .. . . ..

. . . .

..

..

..

V VV V V VV V VV V VV V V V V V V V V V V VV V VV VV V VV V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V VV V V VV V VV VV V VV VV VVV VVVVVVVV VVVV VV

VV

VV

VV

VV

VVVVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V V VVVVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Severni tečajnik

K a v k a z

U

r

a

l

K a v k a z

U

r

a

l

Sk

an

di n

av

s ki

po

l ot o

k

Jutla

ndija

B a l k a n s k i

p o l o t o k

Ap

en

i n s k i

po

l o t o k

P i r e n e j s k i

p o l o t o k

Sk

an

di n

av

s ki

po

l ot o

k

Jutla

ndija

B a l k a n s k i

p o l o t o k

Ap

en

i n s k i

po

l o t o k

P i r e n e j s k i

p o l o t o k

Sardinija

Sicilija

Malta

No

va

Ze

ml j

a

Svalbard

G r e n l a n d i j a

Is landi ja

Br

it

an

s k o

ot

j e

Kre t a

Korzika

Baleari

Sardinija

Sicilija

Malta

No

va

Ze

ml j

a

Svalbard

G r e n l a n d i j a

Is landi ja

Br

it

an

s k o

ot

j e

Kre t a

Korzika

Baleari

Jadransko morje

S r e d o z e ms k o m o r j e

Gibraltarski preliv

S e v e r n o m o r j e

N o r v e š k o m o r j e

At

la

nt

sk

i

oc

ea

n

S e v e r n o l e d e n om o r j e

Egejsko m

orje

Bos

por

D

ardanele

Črno morjeJadransko morje

S r e d o z e ms k o m o r j e

Gibraltarski preliv

S e v e r n o m o r j e

N o r v e š k o m o r j e

At

la

nt

sk

i

oc

ea

n

S e v e r n o l e d e n om o r j e

Egejsko m

orje

Bos

por

D

ardanele

Črno morje

Kaspijsko jezero

Kaspijsko jezero

V V V V V V Meja plavajočega ledu

Sklenjen led na morju

Ledeniki200 m2 000 m4 000 mveč kot 4 000 m

Globina morja

Depresija0 m100 m200 m500 m1 000 m2 000 m

Nadmorska višina

7

6

5

4

3

7

6

5

4

3

J K L

A B C G L O QD E F H J K M N P

H

60°

40°

30°

30° 40°

50°

40°

50° 10° 70° 90° 100°

50°

60°

20°

20° 30° 40° 50° 60° 80°°03 °02 °01 °040°60°

30°

800 km6004000 0021:25,000,000I. FIZIČNI ZEMLJEVID EVROPE (Evropa – celina ali polotok)

I. FIZIČNI ZEMLJEVID EVROPE (Evropa – celina ali polotok)

...

.

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V V VVV V V VV VV VVVVV VV VVV VVVVVVVV VVVVV

VV

VV

VVV

VVVVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

V

V V V V V V V V V VVV V V VV V V V V V V V V VV VVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Arktični krog

V. JUŽNA EVROPA

. . . . .

. . . .. . . .

.

. . .

. . . . . . . . . . .

. . .. .

. .

. . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . ..

.

. . . . . . . . . . . . . . . .

..

..

..

.

. . . . .

.

. ..

. . .

.

. .

. .

. . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . .

. . .

..

.

.

.

....

.

. .

..

..

. . .

. . . . . . . ..

. .

. .. . . ..

. . . .

..

..

..

V VV V V VV V VV V VV V V V V V V V V V V VV V VV VV V VV V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V VV V V VV V VV VV V VV VV VVV VVVVVVVV VVVV VV

VV

VV

VV

VV

VVVVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V V VVVVVVVVVVVVVV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Severni tečajnik

K a v k a z

U

r

a

l

K a v k a z

U

r

a

l

Sk

an

di n

av

s ki

po

l ot o

k

Jutla

ndija

B a l k a n s k i

p o l o t o k

Ap

en

i n s k i

po

l o t o k

P i r e n e j s k i

p o l o t o kS

ka

nd

i na

vs k

i

po

l ot o

k

Jutla

ndija

B a l k a n s k i

p o l o t o k

Ap

en

i n s k i

po

l o t o k

P i r e n e j s k i

p o l o t o k

Sardinija

Sicilija

Malta

No

va

Ze

ml j

a

Svalbard

G r e n l a n d i j a

Is landi ja

Br

it

an

s k o

ot

j e

Kre t a

Korzika

Baleari

Sardinija

Sicilija

Malta

No

va

Ze

ml j

a

Svalbard

G r e n l a n d i j a

Is landi ja

Br

it

an

s k o

ot

j e

Kre t a

Korzika

Baleari

Jadransko morje

S r e d o z e ms k o m o r j e

Gibraltarski preliv

S e v e r n o m o r j e

N o r v e š k o m o r j e

At

la

nt

sk

i

oc

ea

n

S e v e r n o l e d e n om o r j e

Egejsko m

orje

Bos

por

D

ardanele

Črno morjeJadransko morje

S r e d o z e ms k o m o r j e

Gibraltarski preliv

S e v e r n o m o r j e

N o r v e š k o m o r j e

At

la

nt

sk

i

oc

ea

n

S e v e r n o l e d e n om o r j e

Egejsko m

orje

Bos

por

D

ardanele

Črno morje

Kaspijsko jezero

Kaspijsko jezero

V V V V V V Meja plavajočega ledu

Sklenjen led na morju

Ledeniki200 m2 000 m4 000 mveč kot 4 000 m

Globina morja

Depresija0 m100 m200 m500 m1 000 m2 000 m

Nadmorska višina

7

6

5

4

3

7

6

5

4

3

J K L

A B C G L O QD E F H J K M N P

H

60°

40°

30°

30° 40°

50°

40°

50° 10° 70° 90° 100°

50°

60°

20°

20° 30° 40° 50° 60° 80°°03 °02 °01 °040°60°

30°

800 km6004000 0021:25,000,000I. FIZIČNI ZEMLJEVID EVROPE (Evropa – celina ali polotok)

I. FIZIČNI ZEMLJEVID EVROPE (Evropa – celina ali polotok)

GEO7 RZ UCB 2018 prenova notranjost_V13.indd 93 18/06/2019 09:38