Click here to load reader

Humanistyczny Socjologia Studia pierwszego stopnia (studia ... · PDF fileSocjologia Poziom kształcenia: (studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) Studia

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Humanistyczny Socjologia Studia pierwszego stopnia (studia ... · PDF fileSocjologia Poziom...

1

Zacznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziaw w sprawie warunkw,

jakim powinny odpowiada programy ksztacenia, programy i plany studiw wyszych

P r o g r a m s t u d i w

Oglna charakterystyka studiw

Wydzia prowadzcy kierunek studiw:

Humanistyczny

Kierunek studiw:

(nazwa kierunku musi by adekwatna do zawartoci programu

ksztacenia a zwaszcza do zakadanych efektw ksztacenia)

Socjologia

Poziom ksztacenia:

(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)

Studia pierwszego stopnia

Profil ksztacenia:

(oglnoakademicki, praktyczny)

Oglnoakademicki

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) ksztacenia: Nauki spoeczne

Forma studiw:

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

Studia stacjonarne

Liczba semestrw: 6

Liczba punktw ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

odpowiadajcych poziomowi studiw:

180

2

czna liczba godzin dydaktycznych:

3 100

Tytu zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

Licencjat z socjologii

Specjalno:

Brak

Oglne cele ksztacenia oraz moliwoci zatrudnienia i

kontynuacji ksztacenia przez absolwentw kierunku:

Celem ksztacenia jest przygotowanie absolwentw do wejcia na rynek

pracy dziki oferowanej szerokiej wiedzy oglnej, rozwijanej zdolnoci

analizy zjawisk spoecznych (dostpnych i ukrytych), kreowanej zdolnoci

komunikacji i elastycznej adaptacji do podejmowania nowych wyzwa i

zada realizowanych w formule indywidualnej i zespoowej. cieki karier

zawodowych absolwentw IS UMK:

Kariera naukowa w IS UMK i poza IS UMK.

Kariera medialna. Nasi absolwenci s zatrudnieni m.in. w takich

masmediach, jak: Presspublika, Eurosport, TVP3 Bydgoszcz, TVP3

Biaystok, portal Interia.pl, Gazeta Olsztyska, Dziennik

Batycki, Gos Koszaliski, Program I Polskiego Radia, Gazeta

Pomorska.

Wasna dziaalno gospodarcza.

Zatrudnienie w sektorze przedsibiorstw (w tym w firmach

badawczych).

3

Kariera w administracji rzdowej i samorzdzie terytorialnym.

Kariera w sektorze pozarzdowym.

Absolwenci ksztacenia maj moliwo kontynuowa edukacj na studiach

II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych oferowanych przez IS.

Wskazanie zwizku programu ksztacenia z misj i strategi

UMK:

Program studiw nawizuje do misji UMK sformuowanej jako nauczanie

na poziomie akademickim oraz prowadzenie innych form dziaalnoci

edukacyjnej i popularyzatorskiej, odpowiadajcych aktualnym i przyszym

potrzebom i aspiracjom spoeczestw.

Program studiw nawizuje do Strategii Rozwoju UMK na lata 2011-2020

w zakresie wizji UMK (zapewnienie studentom moliwoci uzyskania

najwyszego poziomu wyksztacenia i wszechstronnego rozwoju,

wydawania dyplomw cieszcych si najwyszym uznaniem pracodawcw)

a przede wszystkim poprzez zgodno z celami kierunkowymi i

operacyjnymi w obszarze ksztacenia (Obszar 2 Strategii). Naley tu

wskaza przede wszystkim korespondowanie oferty dydaktycznej z celem

kierunkowy numer 2 w obszarze ksztacenia: peniejsze uwzgldnianie w

ofercie potrzeb rynku pracy, oczekiwa rodowiska gospodarczego,

instytucji samorzdowych i organizacji () .

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektw ksztacenia

oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu

studiw uwzgldniono opinie interesariuszy, w tym w

szczeglnoci studentw, absolwentw, pracodawcw:

Program bazuje na rokrocznie prowadzonych wywiadach zogniskowanych

realizowanych ze studentami naszego Instytutu w roli respondentw.

Badania fokusowe skoncentrowane s kwestiach oferty dydaktycznej, treci

4

kursw, korespondowania oferty z wyzwaniami rynku pracy, potrzebach

zmian w tym zakresie. Dodatkowo, wiedzy o potrzebach studentw w

zakresie procesu dydaktycznego (plusy, minusy, postulaty) dostarcza

ankietyzacja w systemie USOS. Instytut stale utrzymuje kontakt z

absolwentami (zbudowana baza absolwentw z radami dla studentw

dotyczcymi procesu ksztacenia i wobec meandrw rynku pracy). Orodek

Bada Pryzmat dziaajcy przy Instytucie realizuje badania dla podmiotw

prywatnych i publicznych przy okazji rozpoznajc oczekiwania w zakresie

profili potencjalnego pracownika oraz pozyskujc praktykw do

prowadzenia zaj dydaktycznych w IS.

Wymagania wstpne (oczekiwane kompetencje kandydata)

zwaszcza w przypadku studiw drugiego stopnia:

Nie dotyczy

.

Moduy ksztacenia wraz z zakadanymi efekty ksztacenia

Moduy ksztacenia Przedmioty Liczba

punktw

ECTS

Charakter

zaj

obligatoryjny/

fakultatywny

Przynaleno do

obszaru

ksztacenia

(w przypadku

przyporzdkowan

Zakadane efekty

ksztacenia

Sposoby

weryfikacji

zakadanych

efektw

ksztacenia

5

ia kierunku do

wicej ni jednego

obszaru

ksztacenia)

osiganych przez

studenta

MK1. Czowiek jako

istota spoeczna (modu

obligatoryjny)

MK2. Struktura

spoeczna i jej

przemiany (modu

obligatoryjny)

MK3. Badania

socjologiczne (modu

obligatoryjny)

Wstp do socjologii

Psychologia spoeczna

Antropologia spoeczna

8

7

7

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

K_W05;

K_W02; K_W03;

K_W04; K_W05;

K_W07; K_W08;

K_U04;

K_W01;K_W06;

K_W11; K_U01;

K_U02;K_U03;

K_U05; K_U06;

K_U07; K_U09;

K_U10; K_K02;

K_K05; K_K07

1

1+4

1

1

1

1

3

2

1

1

1+3

1+3

Mikrosocjologia

Makrosocjologia

Teorie zmiany spoecznej

Polska dla pocztkujcych

czyli jak rozumie swj

kraj w warunkach

transformacji

Socjologia instytucji i

zrzesze

4

7

7

4

7

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Metodologia nauk

spoecznych

Logika

Metody i techniki bada

spoecznych

Statystyka i SPSS

7

3

12

7

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Obligatoryjny

6

MK4. Podstawy teorii

socjologicznych (modu

obligatoryjny)

MK5. Przedmioty

uzupeniajce (modu

obligatoryjny)

MK6. Seminarium

licencjackie (modu

obligatoryjny)

MK 7. Ekonomia i

demografia modu

fakultatywny

Praktyki studenckie

8

Obligatoryjny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

K_W01; K_W04;

K_W09;

K_W10; K_U05;

K_U09; K_U10;

K_K01; K_K02;

K_K03;

K_U02; K_U05;

K_U09; K_K06;

K_K07;

K_W02K_W03;

K_U03; K_U04;

-

2

2

2

-

-

1+3

3

1

1+3

5

Historia socjologii

Historia filozofii

Wspczesne teorie

socjologiczne

BHP

WF

Technologia pracy

umysowej

Seminarium licencjackie

Wybrane problemy

ekonomii

Demografia

Socjologia gospodarki w

teorii i praktyce

9

6

6

0

2

3

10

4

4

3

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Obligatoryjny

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

7

MK8. Socjologia norm i

wartoci modu

fakultatywny

MK9. Problemy socjalizacji modu

fakultatywny

MK10. Problemy spoeczne modu

fakultatywny

MK11. Socjologia

kultury modu

fakultatywny

Etyka spoeczna

Socjologia religii

Nowe zjawiska religijne

Socjologia rodziny

Socjologia wychowania

Spoeczestwo i

pokolenia

Polityka spoeczna

Programy Unii

Europejskiej w praktyce

Socjologia kultury

Wspczesna filozofia

kultury

4

3

3

3

3

4

4

3

7

4

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

Fakultatywny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy