Click here to load reader

HUBUNGAN KEPUASAN KERJA DENGAN KECENDERUNGAN · PDF filehubungan kepuasan kerja dengan kecenderungan hendak berhenti kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah di bahagian kuching,

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HUBUNGAN KEPUASAN KERJA DENGAN KECENDERUNGAN · PDF filehubungan kepuasan kerja dengan...

 • HUBUNGAN KEPUASAN KERJA DENGAN KECENDERUNGAN HENDAK

  BERHENTI KERJA DI KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH

  DI BAHAGIAN KUCHING, SARAWAK

  ASREENA BINTI ABDUL RAHMAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • HUBUNGAN KEPUASAN KERJA DENGAN KECENDERUNGAN HENDAK

  BERHENTI KERJA DI KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH DI

  BAHAGIAN KUCHING, SARAWAK

  ASREENA BINTI ABDUL RAHMAN

  Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana

  Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL, 2006

 • iv

  Istimewa Buat Keluarga Tercinta…

  Ayahanda dan bonda yang dikasihi…

  Ayahanda Abdul Rahman Bin Hj Mohd Wasli,

  Bonda Dayang Binti Siam

  Restu dan doa kalian membolehkan diriku menghadapi

  segala rintangan dan dugaan

  Segala jasa kalian tidak ternilai harganya,

  Terima kasih khas buat ibu dan ayah tersayang...

  Abang…

  Amezam Bin Abdul Rahman

  Kakak…

  Afariza Binti Abdul Rahman

  Doa kalian hanya Allah SWT yang dapat membalasnya, terima kasih…

  Buat semua rakan-rakan dan insan yang disayangi,

  Doa, dorongan dan bantuan mengiringi kejayaan ini.

  Semoga segala jasa dan pengorbanan kalian akan diberkati Allah SWT

  HendakNya.

  ~Amin~

 • v

  PENGHARGAAN

  Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Amat Mengasihani. Segala puji

  bagi Allah S.W.T serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad

  S.A.W kerana dengan taufik dan hidayahNya telah menganugerahkan kekuatan dan

  kesihatan kepada hambaNya untuk menyempurnakan tesis ini dengan jayanya.

  Semasa menjalankan kajian ini, saya telah mendapat bantuan, sokongan dan

  kerjasama yang tidak ternilai daripada pelbagai pihak. Di sini saya ingin mengambil

  kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada mereka yang berkenaan.

  Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing saya Prof.

  Madya Syed Mohamad Shafeq b. Syed Mansor Al Habshi yang telah banyak

  memberikan tunjuk ajar, nasihat, bimbingan dan dorongan tanpa jemu sehingga

  terhasilnya tesis ini.

  Saya turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bahagian Perancangan dan

  Penyelidikan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Pengarah Pendidikan

  Sarawak dan Pendaftar Sekolah-Sekolah Sarawak kerana memberi kebenaran kepada

  saya untuk menjalankan penyelidikan ini di sekolah-sekolah menengah di Bahagian

  Kuching. Tidak lupa juga kepada Pengetua-Pengetua sekolah, Guru Penolong Kanan

  yang terlibat dalam penyelidikan ini diucapkan terima kasih.

  Penghargaan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara

  langsung atau tidak langsung dalam menjayakan kajian ini.

  Sesungguhnya hanya Allah yang dapat membalas segala jasa baik yang telah

  dicurahkan. Insya’Allah. Assalamu’alaikum wrt.wbt.

 • vi

  ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kepuasan kerja dan hubungannya

  dengan kecenderungan hendak berhenti kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah

  di bahagian Kuching. Tinjauan ini dibuat ke atas 350 orang guru yang dipilih secara

  rawak bersistematik dan mereka terdiri daripada kumpulan professional. Set soal selidik

  Job Descriptive Index (JDI) yang mengandungi 72 item bagi mengukur tahap kepuasan

  kerja dari aspek kerja itu sendiri, gaji yang diterima, peluang kenaikan pangkat,

  penyeliaan dan rakan sekerja telah digunakan. Ujian-t dan Ujian Anova telah dilakukan

  untuk melihat perbezaan terhadap kepuasan kerja dari segi kelima-lima aspek kepuasan

  kerja tersebut. Manakala untuk mengukur kecenderungan hendak berhenti kerja di

  kalangan responden, pengkaji menggunakan Propensity To Leave Index (PLI). Pengkaji

  menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS 10.0 for Windows) dalam

  penghasilan data. Keputusan kajian menunjukkan bahawa guru-guru mengalami tahap

  kepuasan kerja yang sederhana. Keputusan kajian terhadap kecenderungan hendak

  berhenti kerja mendapati 82.6 % guru-guru berada di tahap sederhana untuk berhenti

  kerja. Hanya 8.6 % sahaja berkemungkinan tinggi untuk berhenti kerja. Manakala

  hubungan kepuasan kerja dan kecenderungan hendak berhenti kerja menunjukkan tiada

  hubungan di semua sub skala. Hasil kajian secara keseluruhannya tidak mempunyai

  hubungan antara tahap kepuasan kerja dengan kecenderungan hendak berhenti kerja di

  kalangan guru-guru sekolah menengah di bahagian Kuching.

 • vii

  ABSTRACT

  This research is to identify the level of jobs satisfaction with the tendency to

  resign among the secondary school teachers in Kuching Division. About 350 teachers

  were taken as respondents in this study. The data were analyzed by using Statistical

  Packages for Social Science (SPSS 10.0 for Windows) in term of percentage, T-test and

  Oneway ANOVA. There were five sub scales for the level of satisfaction such as the job

  itself, salary, chances of promotion, supervision and staffs. These levels were measured

  by using questionnaires of Job Descriptive Index (JDI). Meanwhile, the tendency to

  resign was measured by using the questionnaire of Propensity to Leave Index (PLI).

  Generally the results show that the teachers job satisfactions were moderate. Meanwhile,

  the results of the tendency to stop working showed 82.6 % of the respondents at the

  moderate level and only 8.6 % at the high level. There is no relationship between job

  satisfaction and the tendency to resign at all sub scale. Conclusion, there is no

  relationship between job satisfaction and the tendency to resign among the secondary

  school teachers in Kuching Division.

 • viii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA HALAMAN

  1

  PENGESAHAN PENYELIA

  PENGAKUAN

  DEDIKASI

  PENGHARGAAN

  ABSTRAK

  ABSTRACT

  KANDUNGAN

  SENARAI JADUAL

  SENARAI RAJAH

  SENARAI LAMPIRAN

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  1.2 Latar Belakang Masalah

  1.3 Pernyataan Masalah

  1.4 Persoalan Kajian

  1.5 Objektif Kajian

  1.6 Tujuan Kajian

  1.7 Kerangka Teoritis

  1.8 Kepentingan Kajian

  1.9 Batasan Kajian

  1.10 Konsep-konsep dalam Kajian

  ii

  iii

  iv

  v

  vi

  vii

  viii

  xii

  xvi

  xvii

  1

  4

  8

  9

  10

  10

  11

  14

  14

  15

 • ix

  2

  3

  1.10.1 Definisi Konsep Kepuasan

  Kerja

  1.10.2 Definisi Istilah

  1.10.3 Sosio Demografi

  1.11 Model Kajian

  1.12 Hipotesis Kajian

  1.13 Kesimpulan

  SOROTAN KAJIAN

  2.1 Pengenalan

  2.2 Tahap Kepuasan Kerja Guru di Malaysia

  2.2.1 Kepuasan Kerja Aspek Kerja Itu

  Sendiri

  2.2.2 Kepuasan Kerja Aspek Gaji

  2.2.3 Kepuasan Kerja Aspek Pangkat

  2.2.4 Kepuasan Kerja Aspek

  Penyeliaan

  2.2.5 Kepuasan Kerja Aspek Rakan

  Sekerja

  2.3 Perbezaan Kepuasan Kerja Aspek

  Demografi

  2.4 Hubungan Kepuasan Kerja dengan

  Kecenderungan Berhenti Kerja

  2.5 Kesimpulan

  METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan

  3.2 Reka Bentuk Kajian

  3.3 Lokasi Kajian

  16

  18

  23

  24

  25

  26

  27

  27

  27

  28

  29

  30

  32

  34

  36

  37

  38

  39

  39

  39

  40

 • x

  4

  5

  3.4 Sampel Kajian

  3.5 Pengelolaan Kajian

  3.6 Instrumen Kajian

  3.6.1 Job Descriptive Index (JDI)

  3.6.2 Skala Pemarkatan JDI

  3.6.3 Skala Pemarkatan Propensity to

  Leave Index (PLI)

  3.7 Penganalisisan Data

  3.8 Kesimpulan

  KEPUTUSAN KAJIAN

  4.1 Pengenalan

  4.2 Analisis Deskriptif Subjek

  4.2.1 Latar Belakang Responden

  4.2.2 Tahap Kepuasan Kerja

  Responden

  4.3 Analisis Inferensi Hipotesis (Ujian t)

  4.4 Analisis Inferensi Hipotesis (Ujian Anova

  Sehala)

  4.5 Analisis Inferensi Hipotesis (Ujian

  Korelasi Pearson)

  4.6 Kesimpulan

  PERBINCANGAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan

  5.2 Perbincangan Analisis Deskriptif

  Responden

  5.2.1 Tahap Kepuasan Kerja Aspek

  Kerja Itu Sendiri

  5.2.2 Tahap Kepuasan Kerja Aspek

  Gaji

  41

  42

  43

  43

  47

  47

  49

  50

  51

  51

  53

  53

  63

  67

  76

  81

  83

  84

  84

  85

  86

  88

 • xi

  5.2.3 Tahap Kepuasan Kerja Aspek

  Pangkat

  5.2.4 Tahap

Search related