Hrvatski veterinarski institut je javni znanstveni ... Na¥¾alost, pred II. Svjetski rat najve¤â€i dio

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hrvatski veterinarski institut je javni znanstveni ... Na¥¾alost, pred II. Svjetski rat...

 • 1

  Hrvatski veterinarski institut je javni znanstveni institut u vlasništvu Republike Hrvatske. Temeljne zadaće Instituta su dijagnostika zaraznih i nametničkih bolesti životinja,

  pretraživanja hrane, hrane za životinje i vode, kontrola veterinarsko-medicinskih proizvoda

  i znanstveno istraživački rad.

 • 2

  Sadržaj

  Vizija i misija 3 Povijest Instituta 3 Nacionalni referentni laboratoriji 4 Usluge koje pruža Hrvatski veterinarski institut 5 Organizacija Hrvatskog veterinarskog instituta 5 Akreditacija laboratorija Hrvatskog veterinarskog instituta 5 Kontakt 6 Laboratorijska dijagnostika zaraznih i nametničkih bolesti životinja 9

  Usluge dijagnostike bolesti životinja u središnjici Hrvatskog veterinarskog instituta 10

  Odjel za bakteriologiju i parazitologiju 10 Laboratorij za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku bakterijskih bolesti, Zagreb 10 Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju, Zagreb 13 Laboratorij za mastitise i kakvoću sirovog mlijeka, Zagreb 15 Laboratorij za parazitologiju, Zagreb 16 Laboratorij za pripremu hranjivih podloga i sterilizaciju, Zagreb 17

  Odjel za virologiju 19 Laboratorij za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku, Zagreb 19 Laboratorij za bjesnoću i opću virologiju, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb 21 Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti, Zagreb 23

  Odjel za patološku morfologiju 26 Laboratorij za opću patologiju, Zagreb 26 Laboratorij za transmisivne spongiformne encefalopatije, Zagreb 26 Laboratorij za patologiju riba, Zagreb 27

  Hrvatski veterinarski institut – Proizvodnja dijagnostičkih reagenasa 28

  Usluge dijagnostike bolesti životinja u podružnicama Hrvatskog veterinarskog instituta 29

  Podružnica Centar za peradarstvo 29 Laboratorij za bakteriologiju, Centar za peradarstvo, Zagreb 29 Laboratorij za patologiju, Centar za peradarstvo, Zagreb 30 Laboratorij za virusologiju i serologiju, Centar za peradarstvo, Zagreb 31

  Podružnica Veterinarski zavod Križevci 35 Laboratorij za dijagnostiku, Križevci 35

  Podružnica Veterinarski zavod Rijeka 37 Laboratorij za dijagnostiku, Rijeka 37

  Podružnica Veterinarski zavod Split 39 Laboratorij za dijagnostiku, Split 39

  Podružnica Veterinarski zavod Vinkovci 42 Laboratorij za dijagnostiku, Vinkovci 42

 • 3

  Vizija i misija

  Vizija Hrvatskog veterinarskog instituta je biti vodeći nacionalni veterinarski institut u regiji, a misija pružanje visokokvalitetnih laboratorijskih i savjetodavnih usluga iz područja veterinar- skog javnog zdravstva, dijagnostike zaraznih i nametničkih bolesti životinja i kontrole veterinarsko

  medicinskih proizvoda.

  Našu misiju i viziju ostvarujemo na način da u suvremeno opremljenim laboratorijima s kvalitetnim i

  educiranim kadrovima stalno pratimo i razvijamo najnovije laboratorijske metode kojima pružamo

  vrhunsku uslugu našim kupcima.

  Najvažniji strateški cilj Hrvatskog veterinarskog instituta je pružanje pravovremenih i visoko

  kvalitetnih usluga kupcima. Za postizanje ovog cilja redovito provodimo različite postupke nad-

  zora i kontrole metoda pretraživanja. U metode pretraživanja ugrađujemo najnovije znanstvene

  spoznaje uklopljene u važeće zakonske okvire. Stalno poboljšavamo način rada, a zadovljostvo

  našim uslugama provjeravamo trajnom komunikacijom s kupcima redovitim traženjem njihova

  mišljenja i ugradnjom korisnih savjeta u naš rad.

  Povijest Instituta

  Dvadeseto stoljeće je počelo u hrvatskom veterinarstvu značajnim ostvarenjem. Godine 1901. osnovan je prvi veterinarski zavod u području jugoistočne Europe, Kraljevski hrvatsko- slavonski zemaljski bakteriološki zavod u Križevcima, čija je zadaća bila otkrivanje uzroka oboljenja i

  uginuća domaćih životinja. Taj zavod je današnji Veterinarski zavod Križevci, podružnica Hrvatskog

  veterinarskog instituta.

  Rješenjem Ministarstva poljoprivrede od 11. svibnja 1933. godine pri Veterinarskom fakultetu

  Sveučilišta u Zagrebu osniva se Veterinarska eksperimentalna stanica Ministarstva poljoprivrede

  koja će s vremenom prerasti u Hrvatski veterinarski institut.

  Prva zadaće Veterinarske eksperimentalne stanice bila je proizvodnja učinkovitih lijekova i vakcina

  protiv zaraznih i nametničkih bolesti životinja, koje su u razdoblju prije II. Svjetskog rata uzrokovale

  ogromne štete u poljoprivredi. Istodobno se razvijaju i uvode laboratorijske metode za dijagnos-

  tiku zaraznih i nametničkih bolesti životinja.

  Nažalost, pred II. Svjetski rat najveći dio opreme za proizvodnju lijekova i vakcina seli se 1939.

  godine u Zemun, a ostatak proizvodnih kapaciteta se 1940. godine pridružuje PLIBAH-u, te u Veteri-

  narskojh eksperimentalnoj stanici ostaje samo laboratorijska dijagnostika bolesti životinja. Počet-

  kom II. Svjetskog rata Veterinarska eksperimentalna stanica seli se u Savsku cestu 143, gdje se i

  danas nalazi središnjica Hrvatskog veterinarskog instituta.

  Godine 1933. rješenjem Ministarstva poljoprivrede osnovano je Veterinarsko odjeljenje pri Higi-

  jenskom zavodu Split, koje se razvilo u današnji Veterinarski zavod Split.

  Nakon završetka II svjetskog rata osnivaju se Veterinarski zavodi Rijeka i Vinkovci 1947. godine. Svi

  veterinarski zavodi danas su podružnice Hrvatskog veterinarskog instituta.

 • 4

  Centar za peradarstvo osnovan je 1964. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

  a u sastav Instituta ušao je 1993. godine.

  U razdoblju nakon II svjetskog rata Institut sve više razvija laboratorijske metode za dijagnostiku

  bolesti životinja i pretraživanja hrane, hrane za životinje, vode i veterinarsko medicinskih proizvoda.

  Tijekom godina Institut je više puta mijenjao svoje ime, a od 1995. godine zove se Hrvatski veteri-

  narski institut, koji ima pet podružnica: Veterinarski zavodi u Križevcima, Rijeci, Splitu i Vinkovcima

  te Centar za peradarstvo u Zagrebu.

  Najveći procvat Hrvatski veterinarski institut doživljava od 2007. godine, kada su temeljito rekon-

  struirani središnjica i podružnice Instituta, svi laboratoriji su opremljeni suvremenom analitičkom i

  dijagnostičkom opremom, a akreditirano je više od 240 metoda.

  Danas u Hrvatskom veterinarskom institutu radi više od šezdeset doktora znanosti, od kojih više

  od 45 ima znanstvena zvanja. Zaposlenici Hrvatskog veterinarskog instituta su prethodnih godina

  imali više od 160 edukacija u inozemnim laboratorijima.

  Nacionalni referentni laboratoriji

  Prije ulaska u Europsku uniju, većina laboratorija Hrvatskog veterinarskog instututa započela je u svom području djelovanja surađivati s europskim referentnim laboratorijima. Ulaskom u Europsku uniju 19 laboratorija Hrvatskog veterinarskog instituta proglašeno je nacionalnim

  referentnim laboratorijima. Ti laboratoriji kontinuirano surađuju s europskim referentnim labora-

  torijima sudjelujući u njihovim radionicama, treninzima i međulaboratorijskim usporedbama. Oni

  su odgovorni i za nadzor rada službenih laboratorija u Republici Hrvatskoj.

 • 5

  Usluge koje pruža Hrvatski veterinarski institut Usluge koje pruža Hrvatski veterinarski institut mogu se podijeliti u nekoliko velikih skupina:

  Laboratorijska dijagnostika zaraznih i nametničkih bolesti životinja Laboratorijska analitika hrane i hrane za životinje Laboratorijska analitika vode Pregled dokumentacije i analitika veterinarsko medicinskih pripravaka Dezinfekcija, dezinskecija i deratizacija

  Organizacija Hrvatskog veterinarskog instituta

  Hrvatski veterinarski institut danas radi na 6 lokacija:

  Akreditacija laboratorija Hrvatskog veterinarskog instituta

  Hrvatski veterinarski institut prvi je puta akreditiran 14. 05. 2008. prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, kada je akreditirano 35 metoda u 14 laboratorija. Danas Hrvatski veterinarski institut ima 247 akreditiranih metoda u 29 laboratorija. Sve akreditirane metode u ovom katalogu označene su asteriksom „ * “.

 • 6

  Kontakt

  Hrvatski veterinarski institut Zagreb Savska cesta 143, PP 883, 10000 Zagreb Centrala Hrvatskog veterinarskog instituta: 01/612-36-66 Ured ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta: 01/612-36-00 Telefaks Hrvatskog veterinarskog instituta: 01/619-08-41 E-mail: ured@veinst.hr Web stranica www.veinst.hr OIB 29059177553

  Veterinarski zavod Križevci

  Zakmardijeva 10

  48260 Križevci

  Tel. 048/681-416

  Podružnice Hrvatskog veterinarskog instituta

  Veterinarski zavod Rijeka

  Podmurvice 29

  51000 Rijeka

  Tel. 051/672-223

 • 7

  Veterinarski zavod Split

  Poljička cesta 33

  21000 Split

  Tel. 021/370-752

  Veterinarski zavod Vinkovci

  Josipa Kozarca 24

  32100 Vinkovci

  Tel. 032/331-288

  Centar za peradarstvo Zagreb

  Heinzelova 55

  10000 Zagreb

  Tel. 01/2441-394

 • 8

 • 9

  Laboratorijska dijagnostika zaraznih i nametničkih bolesti životinja

  Laboratorijska dijagnostika zaraznih i nametničkih bolesti životinja u Hrvatskom veterinarskom institutu provodi se u više laboratorija na svim lokacijama Instituta. U središnjici Hrvatskog veterinarskog instituta dijagnostika zaraznih i nametn