Click here to load reader

Home - KEI Rijswijk · Web view Voor u ligt het jaarverslag 2018/2019 van Stichting KEI Rijswijk. KEI Rijswijk is van start gegaan in mei 2018. In 1.5 jaar tijd is KEI gegroeid van

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Home - KEI Rijswijk · Web view Voor u ligt het jaarverslag 2018/2019 van Stichting KEI...

24
Inhoud Jaarverslag 2019 3 Inleiding: 4 KEI in het kort 5 Regelingen KEI Rijswijk Schoolspullenpas: 5 Maar wat doet KEI Rijswijk nog meer? 7 Achter de schermen: 7 Wensen voor de toekomst: 9 Dankwoord 10 Financieel verslag 2019 12 1. Algemeen 13 GRONDSLAGEN VOOR DIT VERSLAG 13 2. Balans 15 3. Staat van baten en lasten 16 4. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 17 5. Toelichting op staat van baten en lasten over 2019 18 CONTROLEVERKLARING 20 Bijlage 1: verslag activiteiten planning 2020 24
Jaarverslag 2019
Secretaris: L.J. Maria
Penningmeester: R. Heerema-Richardson
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2018/2019 van Stichting KEI Rijswijk. KEI Rijswijk is van start gegaan in mei 2018.
In 1.5 jaar tijd is KEI gegroeid van een website met regelingen naar een stichting welke actief bezig is in de gemeente Rijswijk. Onze doelstelling is om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen we niet alleen. Door samen te werken met onze ketenpartners kunnen we niet alleen meer mensen bereiken, maar hebben we ook ons aanbod aan deze kinderen kunnen vergroten.
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. KEI Rijswijk heeft niet stil gezeten en hier hebben veel kinderen uit Rijswijk van kunnen profiteren.
In het jaarverslag zal u vooral de cijfers lezen van KEI Rijswijk als het gaat om de regelingen. Achter elk cijfer zit een gezicht, een kind met een vraag welke ze soms niet hardop durven uit te spreken. Vanuit KEI Rijswijk zijn wij trots dat wij mogen doen wat wij doen; we zien de kinderen en de gezinnen.
Er is nog veel te doen binnen de gemeente Rijswijk voor deze kinderen en met veel passie blijven we ons dan ook inzetten voor deze kinderen. Onze wensen zijn niet groter dan de wensen van de kinderen en hun ouders. Onze werkethiek is gericht op het bedienen van de kinderen en hierbij ook de gezinnen waar deze kinderen in mogen opgroeien.
Zoals al eerder is geschreven, doen we dit niet alleen. Allen zetten we ons in voor een kind welke niet altijd gezien wordt, een cijfer in een verslag, maar voor ons een kind met een toekomst en dromen. Een kind welke het recht heeft om gezien en ondersteund te worden als het door omstandigheden niet altijd lukt vanuit de eigen sociale omgeving.
Ik wens u veel leesplezier bij het hierop volgend verslag.
KEI in het kort
KEI Rijswijk zet zich in voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen welke in het bezit zijn van een actieve ooievaarspas. Dit primaire proces bestaat uit het aanbieden van 4 regelingen plus een extra ondersteuning voor in de december maand. Deze laatste kan inhoudelijk variëren
De standaard regelingen zijn; de schoolspullenpas, de schoolreis- werkweekregeling, computerregeling en de fietsregeling.
Het secundaire proces van KEI Rijswijk bestaat uit het zichtbaar maken van KEI Rijswijk, doorlopend behoefte onderzoek, doorverwijzen van de klanten binnen het sociaal domein, vergroten van de bekendheid en mogelijkheden van de ooievaarspas bij de inwoners van de gemeente Rijswijk, KEI Rijswijk neemt deel aan verschillende bijeenkomsten en werkgroepen om zo KEI Rijswijk meer in kaart te brengen en de behoeften van de klant te kunnen verwoorden. KEI Rijswijk neemt deel of bezoekt diverse evenementen om zichtbaarheid te vergroten, kennis te verbreden of om het netwerk te vergroten.
KEI Rijswijk bestaat uit een vrijwillig bestuur, een financieel medewerker, een consulent en een aantal vrijwilligers.
Regelingen KEI Rijswijk Schoolspullenpas:
2018: Aantal passen 1.002
2019: Aantal passen 1.024, € 93.554,- aan schoolspullen
Belangrijk om te weten; dit jaar kregen de kinderen die van groep 8 naar de middelbare school gingen één pas van € 250,-. In 2018 waren dit twee passen van ieder € 125,-. In 2018 ontvingen er 46 kinderen passen van € 125,-
Doelstelling van 2019 was om actief te communiceren met de klanten en de winkels over de mogelijkheden van de schoolspullenpas. Dit heeft er toe geleid dat de klanten de nodige informatie kregen over de winkels waar de schoolspullenpas gebruikt kon worden maar ook een voorbeeld lijst van welke spullen een schoolgaand kind nodig had. De consulent is meerdere keren langs de winkels gegaan om te vragen of er bijzonderheden waren m.b.t. de pas en de aanschaf van schoolspullen. Hiernaast werden de klanten actief gewezen op de termijn van de schoolspullenpas.
Dit alles heeft er toe geleid dat de schoolspullenpas efficiënter is gebruikt en het aantal aanvragen is verhoogd ten opzichte van vorig jaar.
Schoolreisregeling:
2019; 571 schoolreisjes met een totaal waarde van € 27.612,-
Bij de schoolreisregeling zien we dat de klanten ons weten te vinden, maar nog lang niet iedereen. Door contact te houden met scholen door middel van een nieuwsbrief maar ook door persoonlijk langs te gaan bij de school, zien we dat de scholen in Rijswijk effectief communiceren over de schoolreis werkweek regeling met de ouders van de leerlingen.
Zo vermelden ze op de factuur het bedrag van het schoolreisje en verwijzen ze naar KEI Rijswijk voor de mogelijkheid van het verkrijgen van een tegemoetkoming voor de schoolreis kosten.
De schoolreisregeling kent vanaf dit schooljaar een paar kleine aanpassingen. Zo kunnen de kampkosten van groep 8 ook deels vergoed worden uit het budget van het afgelopen schooljaar (mocht dat er nog zijn) en wordt er gekeken naar de inhoudelijke vergoeding welke geboden kan worden.
Computerregeling:
2019: 83 computers met een totale waarde van € 32.828,-
De computerregeling is een redelijk nieuwe regeling. Eerst werd deze regeling aangeboden door de gemeente en daarna overgenomen door KEI Rijswijk. Bij de computerregeling aanvraag zien wij een stabilisatie van de aantal aanvragen door de klanten van KEI Rijswijk. Dit betekent niet dat de vraag minder is geworden, de wens van het aanpassen van de leeftijdscategorie is uitgesproken door de klanten, omdat de kinderen in deze tijden eerder een computer nodig hebben voor school dan met 10 jaar. Hiernaast merken wij dat er ook een vraag is voor kinderen van 14 jaar voor de computerregeling. Dit zijn vooral kinderen vanuit het speciaal onderwijs (zij starten doorgaans later met de middelbare school) en kinderen afkomstig uit het AZC. De aanpassing van de computerleeftijd is besproken met de gemeente en er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het aanpassen van deze leeftijdscategorie.
De klanten kunnen zelf kiezen voor een winkel waar ze de laptop/computer aanschaffen. Hierin zien we dat relatief veel klanten kiezen voor de Media Markt. Hierdoor is er ook contact met de Media Markt om er voor te zorgen dat alle transacties zo soepel mogelijk verlopen.
Fietsregeling:
2019: 215 fietsen uitgegeven
De fietsregeling is een nieuwe regeling van KEI Rijswijk. De fietsregeling is opgezet, zodat kinderen van 10 t/m 17 jaar een fiets kunnen aanvragen om bijvoorbeeld van huis naar school te kunnen fietsen. Doorgaans zien we dat de ouders de basisschool in de buurt kiezen maar voor de middelbare school dient het kind verder van huis te gaan en de kosten van het OV zijn te hoog voor de ouders.
Voor de fietsregeling is er een samenwerking uitgezet met Stanislas Pro College en ANWB kinderfietsplan. De financiële ondersteuning om het op te zetten is voor een groot stuk afkomstig van Fonds1818 met daarbij ook een stuk vanuit de PRG Diaconie. Door de hoeveelheid aanvragen is er financiële ondersteuning aangevraagd bij Nationaal Fonds Kinderhulp voor de aanschaf van nieuwe fietsen.
Naast dat de kinderen een fiets krijgen, ontvangen ze ook een fiets herstelkaartje. Met dit kaartje kan éénmalig de reparatiekosten van de fiets betaald worden door KEI Rijswijk.
December regeling;
2019: meer dan 1000 kinderen
Door de samenwerking aan te gaan met het Financieel Netwerk Rijswijk, de Rijswijkse uitdaging, PGR Diaconie, de weggeefwinkel, Welzijn Rijswijk, Nationaal Fonds Kinderhulp en Sint voor ieder 1 hebben wij dit jaar meer kinderen kunnen bereiken.
Doelstelling van de samenwerking was om er voor te zorgen dat de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een extraatje kunnen krijgen in de maand december in de vorm van een cadeaupakket dat afgestemd is op leeftijd en geslacht. Een secundaire doelstelling was om een samenwerking op te zetten wat organisaties binnen Rijswijk samen zou brengen waarbij ieder een aandeel had binnen diens eigen expertise waarbij de kracht van samenwerking centraal staat. De samenwerkingsgesprekken zijn gestart in maart 2019. Rochelle Heerema vanuit het Financieel Netwerk Rijswijk had in het verleden al contact gehad met Sint voor ieder 1.
Maar wat doet KEI Rijswijk nog meer?
Achter de schermen:
· Les geven en koffieochtenden bijwonen op scholen.
· Inspiratiesessies
· Actief doorverwijzen i.v.m. kosten schoolboeken
· Aanwezig bij diverse bijeenkomsten vanuit de ketenpartners
· VN Global Goals
· Contacten onderhouden met organisaties binnen het sociale domein en met organisaties vergelijkbaar met KEI Rijswijk.
Samenwerking partners
Ook al hebben wij slechts één consulent in dienst bij KEI Rijswijk, maar alleen is ze nooit! Door samen te werken met diverse partners is er niet alleen een netwerk opgezet voor het delen van kennis, informatie, maar wordt er ook effectief doorverwezen naar elkaar en kan er, door een snelle schakeling tussen de partijen, samen worden gezocht naar oplossingen voor problemen van de klanten/ inwoners van Rijswijk. Dit laatste verloopt op individueel vlak. Soms wordt er ook door verschillende klanten dezelfde vraag gesteld. Op dat moment verzamelt de consulent deze vragen en onderzoekt zij de mogelijkheden van ondersteuning. Dit kan zijn bij KEI Rijswijk of bij een ketenpartner.
Hiernaast krijgt KEI Rijswijk ook aanbod van goederen door externe partijen of krijgt KEI Rijswijk de vraag om kinderen aan te leveren die mogelijk gebruik willen maken van een kort durende actie of een doorlopende actie met een select aantal plekken. Omdat KEI Rijswijk 1300 kinderen in het bestand heeft kan er vanuit KEI Rijswijk niet gekozen worden uit deze kinderen. Door samen te werken met ketenpartners of een ondersteunende rol te hebben in het opzetten van een project, kan KEI Rijswijk wel de klanten bedienen maar is het voor de klanten niet zichtbaar dat KEI Rijswijk hierin deel neemt. Een voorbeeld hiervan is de rugzakken uitgifte via de voedselbank. De klanten van de voedselbank woonachtig in Rijswijk met een kind welke naar school toe gaat kregen een ophaalcode waarmee ze een rugzak konden ophalen bij een ketenpartner van KEI Rijswijk. Door deze constructie worden de klanten bediend, wordt de ketenpartner bekend bij de doelgroep en zijn er heel veel kinderen blij met, in dit geval, een nieuwe rugzak.
Huidige samenwerkingspartners:
Scholen in Rijswijk en randgemeenten, welzijn Rijswijk, Don Bosco, weggeefwinkel, Rijswijks financieel netwerk, Rijswijks dialoog/ Rijswijkse uitdaging, Rotary Rijswijk, Trias, Haaglanden Beweegt, Sportief besteed, Knijnenburg, De Bibliotheek aan de Vliet Rijswijk, gemeente Rijswijk, Stichting de Kornuiten, CJG, Sociaal Wijkteam, Financieel service punt, etc.
Informatie van de samenwerkende partners is te vinden op het kantoor van KEI Rijswijk. Mochten de klanten vragen hebben over de ketenpartners dan kan de consulent ze hier inhoudelijk meer informatie over verschaffen met daarbij (indien wenselijk) een warme overdracht.
Door het verspreiden van de informatie en het onderhouden van een warm contact met de partners heeft KEI Rijswijk de doorverwijzende rol kunnen vergroten.
Vanuit de partners ontvangt KEI Rijswijk het signaal dat de samenwerking als prettig wordt ervaren en dat KEI toegankelijk is voor vragen en ook zelf actief informatie deelt met derden.
Bereik klanten en geïnteresseerden
KEI Rijswijk heeft een nieuwsbrief voor klanten (6x per jaar) maar ook voor samenwerkende partners en geïnteresseerden (4x per jaar).
Door middel van het versturen van een nieuwsbrief houdt KEI diverse doelgroepen op de hoogte van de ontwikkelingen van KEI maar ook van de regelingen van KEI. In het verleden is gemerkt, dat de nieuwsbrief een effectieve manier van communiceren is. Een voorbeeld hiervan is dat op het moment dat het nieuws van de decemberregeling werd verspreid er na 30 minuten na het versturen van de brief er al meer dan 50 gezinnen een aanvraag hadden ingediend.
Naast de nieuwsbrief maakt KEI ook gebruik van facebook voor nieuwtjes welke wellicht interessant zijn voor de klanten om te weten. KEI Rijswijk schakelt de krant in op het moment dat een regeling aangevraagd kan worden (bijvoorbeeld schoolspullenpas) of wanneer er een nieuwe regeling is ontwikkeld (bijvoorbeeld fietsregeling).
Waar is KEI nog meer te vinden?
Je vindt ons niet alleen op kantoor en bij scholen of bij de ketenpartners. Zo hebben we deelgenomen aan diverse evenementen: Lancering schoolspullenpas, Strandwalfestival en week van de armoede.
Ook heeft de consulent les gegeven op school vanuit de Carrousel (Financieel netwerk) en worden er inspiratiesessies gehouden met als thema “Alle kinderen Kansrijk”.
Wensen voor de toekomst:
Zoals eerder aangegeven, KEI Rijswijk zit niet stil! Daarom zal KEI Rijswijk ook niet KEI Rijswijk zijn als we niet luisteren naar de klanten en onderzoeken wat we hier mee kunnen doen
Sportkledingregeling
Door te luisteren naar de klanten hebben wij besloten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een sportkledingregeling. Vanuit de gemeente Rijswijk wordt de contributie van diverse sport opties voor kinderen met een ooievaarspas betaald.
Het wringt echter op het vlak van kleding en schoeisel (denk aan voedbalschoenen, judo pakken, etc.) Klanten geven aan dat hun kind niet de sport kan doen welke het kind graag wenst. Niet omdat de ooievaarspas de contributie niet betaalt, maar omdat ouders de sportkleding, welke nodig zijn voor de betreffende sport, zelf niet kunnen betalen.
Tegemoetkoming kosten YCMA kampen.
Vanuit KEI Rijswijk wordt onderzocht of het mogelijk is om een gedeeltelijke vergoeding te bieden voor de kosten van het YMCA kamp voor kinderen met een ooievaarspas. Dit zomerkamp wordt ieder jaar gehouden waarbij kinderen een week lang op kamp gaan. Vakantie vieren kost geld en ook op dit vlak willen we kinderen een ondersteuning bieden. Vanuit Armoede Fonds en PRG diaconie is er op dit moment een bedrag gereserveerd om 10 kinderen in 2020 mee te kunnen laten gaan met het YMCA kamp.
Verjaardag pakketten:
Vanuit Stichting Jarige Job worden er pakketten aangeboden voor kinderen uit gezinnen, die gebruik maken van de voedselbank. Vanuit de cijfers is bekend dat niet ieder gezin, welke recht heeft op voedselpakketten van de voedselbank, hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Wel is het mogelijk dat deze gezinnen een ooievaarspas hebben. In 2020 wordt er onderzoek gedaan of een verjaardag pakket mogelijk is voor de kinderen met een ooievaarspas woonachtig in Rijswijk
Bijzondere aanvraag:
Bij KEI Rijswijk komen er aanvragen binnen welke niet toegekend kunnen worden vanuit de richtlijnen van de regelingen maar welke wel begrijpelijk zijn. Een voorbeeld hierin is dat een ouder in oktober in Rijswijk zijn of haar ooievaarspas ontvangt en buiten de mogelijkheden van de schoolspullenpas valt maar wellicht deze wel goed kan gebruiken voor diens kinderen. Of dat een kind met 10 jaar een computer heeft ontvangen welke met 12 jaar stuk is gegaan en ouder geen verzekering heeft kunnen betalen waardoor de computer alsnog niet gebruikt kan worden.
Deze regeling geeft ouders éénmalig de mogelijkheid om een ondersteunde dienst aan te vragen. In 2020 wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het opzetten van een “bijzondere aanvraag”.
Website in een nieuw jasje:
Na 1,5 jaar doet de website van KEI het nog steeds goed, al is het wel wenselijk dat er goed gekeken gaat worden naar de manier waarop er gecommuniceerd wordt met de klanten en ook welke informatie er op staat. Zo zal er onderzocht worden in hoeverre de pagina aansluit bij de beleefwereld van de klant en ook de ketenpartners.
CRM:
Om de efficiëntie te vergroten van KEI Rijswijk is er besloten om te kijken naar een CRM systeem. Hiervoor worden er gesprekken gevoerd met een aantal partijen om te onderzoeken welke partij het beste kan aansluiten bij de wensen van KEI Rijswijk.
Hervatting decemberregeling
Vanuit de samenwerkende partners is aangegeven dat ze graag in 2020 weer een decemberregeling willen draaien. Er wordt hierbij gekeken naar de mogelijkheid om de samenwerkingen uit te breiden waarbij er gekeken wordt naar welke partijen mogelijk een bijdragen kunnen leveren in het bieden van een uitdeel locatie of het bereiken van de doelgroep. Hiernaast wordt er gekeken naar het verfijnen van de huidige opzet van de regeling en uitgifte waardoor het proces nog soepeler zal verlopen.
Voor een volledig beeld van onze activiteiten planning 2020 verwijs ik u graag naar bijlage 1.
Dankwoord
KEI Rijswijk heeft drie bestuursleden, één financieel medeweker, één consulent en daarnaast een heel netwerk aan mensen welke ondersteunen; ieder op hun eigen manier en binnen hun eigen werk/interesseveld. Hierbij een speciale dank aan al deze mensen welke KEI ondersteunen.
· Michelle O Connelly; dank voor al je creatieve ondersteuning tijdens de evenementen.
· Knijnenburg producties; dank voor het drukken van onze flyers en poster voor de lancering schoolspullenpas 2019.
· Max; dank voor je onwijs mooie grafische ontwerpen.
· Bibliotheek aan de Vliet Rijswijk; dank voor het mogen printen van ontelbaar veel brieven.
· Rochelle Heerema; dank voor de samenwerking op verschillende vlakken!
En ook dank aan
Sint voor ieder 1, De Weggeef Winkel Rijswijk, Welzijn Rijswijk, Haaglanden beweegt, Trias, sportief besteed, Stanislas Pro College, ANWB Kinderfietsplan, Leergeld Den Haag, CJG, Sociaal Wijkteam, de scholen van Rijswijk en in de rand gemeenten.
Een speciale dank aan Fonds1818, Nationaal Fonds Kinderhulp, Armoede Fonds, de Diaconie en de gemeente Rijswijk voor de financiële ondersteuning welke KEI Rijswijk mogelijk maakt!
En dank aan het bestuur en de klanten van KEI Rijswijk voor jullie vertrouwen in onze consulent.
Bijlage 1: verslag activiteiten planning 2020
KEI Rijswijk is in mei 2018 gestart. Waar we vorig jaar nog drie regelingen hadden, hebben we dit jaar een extra regeling weten op te zetten en succesvol laten draaien.
De schoolspullenpas, schoolreiswerkweekregeling, computerregeling en de fietsregeling zorgen ervoor dat de kinderen van Rijswijk steeds meer mee kunnen doen. Het ondersteunen bij het indienen en verwerken van de aanvragen wordt gedaan met passende zorg. De ondersteuning wordt gedaan tijdens de inloop van KEI Rijswijk waar gemiddeld zo’n 5 tot 10 klanten per inloop komen.
Naast de dit jaar extra gelanceerde regeling, de fietsregeling, blijft KEI Rijswijk luisteren naar de wensen van de klanten. KEI Rijswijk heeft een signalerende rol binnen het netwerk in Rijswijk. Door wensen te inventariseren en in gesprek te blijven met de ketenpartners wordt er gezocht naar de meest passende ondersteuning. Deze aanpak wordt als prettig ervaren door zowel de klanten als de ketenpartners. KEI Rijswijk heeft de doelstelling om dit in 2020 door te zetten en daar waar nodig te verfijnen.
De ondersteuning vanuit KEI Rijswijk voor de inwoners van Rijswijk, gaat verder dan het aanbieden van vier regelingen. Zo neemt onze consulent bijvoorbeeld deel in het organiseren van inspiratiesessies, legt ze contacten met sociale partijen in Rijswijk en daarbuiten, geeft ze gastlessen over armoede en bezoekt de consulent landelijke bijeenkomsten over armoede om zo de kennis en ervaring te vergroten maar ook te delen met anderen.
Dit is o.a. nodig om de naamsbekendheid van KEI Rijswijk te vergroten onder de doelgroep alsook contacten te leggen en te onderhouden met andere ondersteunende organisaties binnen Rijswijk.
In het afgelopen anderhalf jaar hebben we van ons laten horen en hebben de klanten ons zichtbaar weten te vinden. Dit jaar is er bijvoorbeeld een verhoging in het effectief gebruik van de schoolspullenpas en stromen de schoolreis-werkweek aanvragen binnen. Een ander voorbeeld is dat binnen 10 minuten na het lanceren van “December cadeau” er 19 gezinnen een aanvraag hebben ingediend. Dit laat zien dat de klanten KEI Rijswijk weten te vinden maar dat KEI Rijswijk ook de klanten boeit en bindt aan haar dienstverlening.
Het “KEI-effect” willen we graag in het jaar 2020 doorzetten door contact te blijven leggen met de klanten, samenwerkende partijen en de sociale organisaties van Rijswijk.
Voor 2020 is onze doelstelling om de stichting niet alleen stabiel te laten draaien maar ook om uit te breiden met een extra regeling. Hiernaast hebben wij besloten dat er gekeken wordt hoe de…

Search related