Henryk Wieniawski Violin Competition

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  1/20

  XIII MIDZYNARODOWY

  KONKURS SKRZYPCOWY

  im. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

  Pozna14-29 padziernika 2006

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  2/20

  OMAL NAZAJUTRZ PO KONKURSIE w 2001 r. zaczto w Towarzystwie Wie-niawskiego myle o nastpnej 13 (!) edycji turnieju. Nie byo wtpliwoci co dojednego: na czele jury powinien znw stan artysta wielkiego formatu, znany w wieciewirtuoz, przyjazny formom konkursowej rywalizacji. Jednoczenie w pomysach pro-gramowych i regulaminowych otwarty na kompromisy z organizatorami. Suszneambicje i dowiadczenia tych ostatnich pochony jednak zbyt duo czasu. Dopierow poowie 2005 r. udao si doprowadzi do momentu, w ktrym tej ogromnej odpowie-dzialnoci podj si prof. Konstanty Andrzej Kulka, jeden z najznakomitszych polskichartystw muzykw, skrzypek solista i kameralista, pedagog. Od blisko 40 lat

  zwizany z Konkursami Wieniawskiego, chocia sam nigdy nie ubiega si w nich o lau-ry. W jednym z wywiadw prasowych na pytanie, czy przed tym nowym zadaniem od-czuwa trem podobn do premierowego wystpu, odpowiedzia: zawsze boj si, czywszystko spamitam, czy zagram tak, jakbym chcia. O Konkurs jednak jestem spokoj-niejszy. Wprawdzie debiutuj w roli przewodniczcego, mam jednake ogromne zaufa-nie do doskonaych fachowcw, zarwno jurorw, jak i organizatorw. Mona byowreszcie odetchn, tym bardziej e od grudnia 2003 r. Towarzystwo Wieniawskiegomiao te swego nowego dobrodzieja finansowego Fundacj Grayny i Jana Kulczy-kw. Odpowiednio wczeniej przygotowane i zatwierdzone preliminarze gwarantowaytake rodki pastwowe i samorzdowe.

  Z rnych stron wiata napyno w terminie ponad 100 zgosze na Konkurs. By toefekt dobrej i skutecznej promocji: informacje, programy, afisze w por trafiy pod waciwe

  adresy, przede wszystkim do szk muzycznych. Zaakceptowano rwnie przywrcenie rw-nowagi midzy utworami patrona Konkursu i pozostaych kompozytorw; Wieniawskiegotrzeba byo zagra w kadym etapie. Prof. Kulka osobicie obejrza i przesucha przeszo set-k kaset VHS. Zakwalifikowa mniej ni poow. Pierwsze sito byo chyba zbyt surowe. Re-kordowa w 2006 r. ilo blisko 20 midzynarodowych turniejw skrzypcowych na wieciesprawia, i tylko 32 osoby (zamiast oczekiwanych 40-45) stany na poznaskiej estradzie.

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  3/20

  THE DAY AFTER THE COMPETITION IN 2001 preparations for the next, 13th

  competition, started at the Henryk Wieniawski Society. One thing was certain: thejury should be chaired by a great artist, a world renowned virtuoso, friendly to competi-tion rivalry. At the same time open to compromises with the organizers as regards theprogramme and regulations. But the organizers spent too much time on attempts toachieve their ambitions and to find someone who would meet their expectations. It wasin mid 2005 when Prof. Konstanty Andrzej Kulka, one of the most eminent Polish mu-sicians, a violinist, soloist and chamber musician, and a teacher decided to assume thisgreat responsibility. He has been involved in H. Wieniawski Competitions for nearly

  40 years, although he himself had never competed for the main prize. In one of his inter-views when asked whether he still experienced stage fright identical to that he experi-enced during his first night performance he said: I am always worried whether I willremember everything, whether I will play the way I would like to play. But I am more atease when it comes to the Competition. Although it is a first for me in my capacity asjury chair, I have great confidence in the excellent professionals, both jurors and organiz-ers. The organizers heaved a sigh of relief; particularly that ever since December 2003the Henryk Wieniawski Society has had a new sponsor the Grayna and Jan KulczykFoundation. Preliminary budget estimates, prepared early enough and approved, guar-anteed an inflow of state and local funds.

  Over 100 musicians from all over the world applied to participate in the Competition.This was the effect of good and effective promotion: information, programmes, and bill-

  boards found their right destinations, particularly in music schools, on time. The balancebetween the pieces composed by H. Wieniawski and other composers has been restored.Competition entrants had to play Wieniawskis music at every stage. Prof. Kulka has per-sonally watched and listened to over one hundred VHS tapes and accepted less than half ofthe musicians. Perhaps this first screening was too harsh. Because of the record number ofnearly 20 international violin competitions in the world in 2006 only 32 persons (instead

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  4/20

  Zachwiay si te proporcje midzy liczb cudzoziemcw i Polakw. Jurorzy postanowili jed-nak palm pierwszestwa XIII Konkursu Wieniawskiego obdarzy Polk, talent szczegl-

  ny, szlifowany w szkoach zaprzyjanionych miast Poznania i Hanoweru.Pikn klamr udao si spi dwutygodniow rywalizacj modych wirtuozw. Rozpo-cza j orkiestra The Academy of Saint Martin in the Fields pod dyrekcj Nevillea Marri-nera, a zamkna Sinfonia Varsovia z Maximem Vengerovem. Pierwszy w Poznaniuwystp synnego skrzypka wielu gospodarzom turnieju podziaa na wyobrani. Moewanie ten artysta w 2011 r. pozwoli otworzy prawdziwie nowy rozdzia KonkurswWieniawskiego?

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  5/20

  of an expected 40-45) appeared on stage in Pozna. The proportion between the numberof foreign and Polish musicians was also affected. The jurors decided to award the first

  prize of the 13

  th

  H. Wieniawski Violin Competition to a Polish musician, a special talent,refined in the schools of two twinned cities Pozna and Hanover.The two weeks of rivalry between the young virtuosos were opened by the Academy of

  Saint Martin in the Fields conducted by Neville Marriner and closed by Sinfonia Varsoviawith Maxim Vengerov. The first performance of the famous violinist in Pozna stirred theimagination of many a competition host. Perhaps it is Maxim Vengerov who will opena truly new chapter of the Wieniawski Violin Competition in 2011?

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  6/20

  176

  Proj.IgorMorski

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  7/20

  PROGRAM

  I etap:1. J.S. Bach jeden utwr do wyboru spord nastpujcych: Adagio, Fuga g-moll, BWV 1001, Grave i Fuga

  z 2 Sonaty na skrzypce solo a-moll, BWV 1003, Adagio i Fuga z 3 Sonaty na skrzypce solo C-dur,BWV 1005, Chaconne z 2 Partity na skrzypce solo d-moll, BWV 1004;

  2. H. Wieniawski jeden z Kaprysw ze zbioruLcole moderne pour violon seul, op. 10;3 N. Paganini jeden z Kaprysw do wyboru spord 24 Kaprysw op. 1 na skrzypce solo (1 12, 15, 17,

  18, 19, 21, 22, 23, 24);4. Utwr dowolny na skrzypce solo lub z towarzyszeniem fortepianu (do 12 minut);

  II etap:

  1. W.A. Mozart jeden koncert na skrzypce i orkiestr do wyboru spord nastpujcych: G-dur, KV 216,D-dur, KV 218, A-dur, KV 219 (z towarzyszeniem fortepianu);2. H. Wieniawski jeden utwr do wyboru spord nastpujcych: Fantazja na tematy zFaustaCh. Gounoda,

  op. 20, Wariacje na temat wasny, op. 15, Legenda, op. 17, Scherzo-Tarantella g-moll, op. 16;

  III etap:I. Sonata na skrzypce i fortepian do wyboru spord nastpujcych:1. G. Bacewicz Sonata nr 4;2. L. van Beethoven Sonata Es-dur, op. 12 nr 3, Sonata a-moll, op. 23, Sonata F-dur, op. 24, Sonata A-dur,

  op. 30 nr 1, Sonata c-moll, op. 30, Sonata G-dur, op. 30 nr 3;3. J. Brahms Sonata G-dur, op. 78, Sonata A-dur, op. 100, Sonata d-moll, op. 108;4. C. Franck Sonata A-dur na skrzypce i fortepian;

  5. S. Prokofiew Sonata nr 1, Sonata nr 2;6. M. Ravel Sonata G-dur;7. K. Szymanowski Sonata d-moll, op. 9;II.Utwr H. Wieniawskiego do wyboru spord nastpujcych: Polonez D-dur, op. 4, Polonez A-dur, op. 21

  (z towarzyszeniem fortepianu);

  IV etap:1. H. Wieniawski jeden koncert na skrzypce i orkiestr do wyboru spord nastpujcych: I Koncert skrzyp-

  cowy fis-moll, op. 14, II Koncert skrzypcowy d-moll, op. 22;2. Jeden koncert na skrzypce i orkiestr do wyboru spord nastpujcych:

  L. van Beethoven Koncert skrzypcowy D-dur, op. 61,J. Brahms Koncert skrzypcowy D-dur, op. 77,

  P. Czajkowski Koncert skrzypcowy D-dur, op. 35,F. Mendelssohn-Bartholdy Koncert skrzypcowy e-moll, op. 64,

  J. Sibelius Koncert skrzypcowy d-moll, op. 47,D. Szostakowicz I Koncert skrzypcowy a-moll, op. 77,K. Szymanowski I Koncert skrzypcowy, op. 35.

  177

  XIII MIDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY im. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  8/20

  178

  Polskim hymnem narodowym orkiestra kameralna The Academy of St. Martin in the Fields rozpocza koncertotwierajcy XIII Midzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Uroczysto odbya siw auli uniwersyteckiej 14 padziernika 2006 r. Program tworzyy: Koncert na orkiestr smyczkowGrayny Bacewicz, Symfonia hiszpaska Eduarda Lalo i VIII Symfonia Antonina Dworzaka

  Sir Neville Marriner,twrca i szef londyskiej orkiestry,dobrze ju znanej w Poznaniu,po raz pierwszy goci na tej estradzie

  Alena Baeva, laureatka I nagrodyXII Konkursu Wieniawskiego, bya wykonawczynipartii solowej Symfonii E. Lalo. Na zdjciu:skrzypaczce gratuluje N. Marriner i dzikuj owacjczonkowie synnej orkiestry

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  9/20

  Podobnie jak w poprzednich edycjach o zakwalifikowaniu kandydata do Konkursu decydowa przegld wideo-kaset z nagraniami wsplnego dla wszystkich eliminacyjnego programu. Obejrza je i przesucha przewod-niczcy jury prof. K.A. Kulka, wybierajc do waciwej rywalizacji spord stu kilku kaset 49 osbz 20 krajw, w tym 19 Polakw. Do Konkursu przystpio niestety tylko 32 kandydatw (w wikszoci z Polski).Oto ich nazwiska: Kinga Natalia Augustyn (Polska), Micha Brya (Polska), Magdalena Filipczak (Polska),Oganes Girunyan (Rosja), Agnieszka Guz (Polska), Piotr Jasiurkowski (Polska), Jonian-Ilias Kadesha (Alba-nia/Grecja), Pawe Kisza (Polska), Simeon Klimashevskiy (Rosja), Wojciech Koprowski (Polska), StepanLavrov (Rosja), Mah-Ri-Sol Lee (Korea Pd.), Mari Lee (Korea Pd.), Maria Machowska (Polska), Jarosaw Nad-rzycki (Polska), Marta Pawowska (Polska), Wojciech Pawner (Polska), Maria Shalgina (Rosja), Saki Shirokoji(Japonia), Lev Solodovnikov (Rosja), Anna Maria Stakiewicz (Polska), Airi Suzuki (Japonia), Natalia Szadkow-ski (Polska), Marianna Szadowiak (Polska), Agata Szymczewska (Polska), Stefan Tarara (Niemcy), LudwikaMaja Tomaszewska (Polska), Chen-Han Tsai (Tajwan), Bart Vandenbogaerde (Belgia), Bartosz Woroch (Pol-ska), Nany Zhou (USA), Anna Zikowska (Polska).

  179

  XIII MIDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY im. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

  Przed oficjalnym otwarciem Konkursuodbyo si spotkanie z kandydatami

  i losowanie kolejnoci wystpw.Los wskaza nazwisko Polaka,

  Wojciecha Koprowskiego (w rodku grnego zdjcia),ktry rozpocz XIII Konkurs Wieniawskiego

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  10/20

  JURY:

  KONSTANTY ANDRZEJ KULKA (przewodniczcy) BARTOMIEJ NIZIOEDUARD GRACZ IGOR OZIMIDA HAENDEL ZLATKO STAHULJAKKOICHIRO HARADA WANDA WIKOMIRSKA (wiceprzewodniczca)MARINA JASZWILI LINA YUWOLFGANG MARSCHNER GRIGORIJ ZHYSLIN

  180

  Przewodniczcy juryprof. Konstanty Andrzej Kulka

  (z prawej) i dyrektor Konkursu Andrzej Wituski

  Tradycyjne zdjcie czonkw jury w Sali im. Lubraskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  11/20

  181

  XIII MIDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY im. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

  St jurorw w auli uniwersyteckiej.Od prawej: B. Nizio, K. Harada,

  G. Zhyslin (stoi) i L. Yu

  Jurorzy odwiedzili te siedzibTowarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiegoprzy ul. witosawskiej; spotkali si z czonkamizarzdu i pracownikami biura. Na zdjciu od lewej:

  K. Harada, I. Haendel, W. Wikomirska, B. Nizio,M. Grabarczyk (czonek zarzdu) i W. Marschner

  Czonkowie jury: Marina Jaszwili i Igor Ozimprzegldaj najnowszy numerGazety na Wieniawskiego,codziennego wydawnictwa konkursowego

  Wybitny skrzypek i pedagog niemieckiprof. Wolfgang Marschner za swoje

  dugoletnie zasugi dla polskiej wiolinistyki,wyrniony zosta podczas Konkursu

  przez ministra kultury RP medalem Gloria Artis

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  12/20

  182

  Rosjanka Maria Shalgina reprezentowaa grupw duym stopniu ju uksztatowanych muzycznieuczestnikw konkursu

  16-letnia Mari Lee z Korei Pd. od pierwszego wystpuznalaza si w gronie ulubiecw publicznoci

  Wielu konkursowiczom w rywalizacjitowarzyszyli najblisi. Na zdjciu: Japonka Airi Suzuki(pierwsza z lewej) z rodzicami

  Niemiec Stefan Tarara zwraca uwagsuchaczy muzycznym temperamentemi nieodcznym umiechem

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  13/20

  183

  XIII MIDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY im. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

  Bracia: Wojciech Pawner, uczestnik XIII Konkursu(z lewej) i Piotr wspzwycizca Konkursu w 1991 r.

  Najmodsza kandydatka do laurw,zaledwie 13-letnia Amerykanka Nancy Zhou

  Finalistom Konkursutowarzyszya Orkiestra Symfoniczna

  Filharmonii Poznaskiej pod dyrekcjTadeusza Wojciechowskiego

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  14/20

  184

  Pnym wieczorem 28 padziernika 2006 r.dyrektor Andrzej Wituski w obecnoci czonkw juryogosi wyniki XIII Konkursu

  Agata Szymczewska (Polska) I nagroda i zoty medaloraz 23 nagrody pozaregulaminowem.in. w formie koncertw i recitali

  Airi Suzuki (Japonia) II nagroda i srebrny medal

  oraz nagrody pozaregulaminowe

  Anna Maria Stakiewicz (Polska) III nagroda

  i brzowy medal oraz nagrody pozaregulaminowe

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  15/20

  185

  XIII MIDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY im. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

  Lev Solodovnikov (Rosja) IV nagroda

  Maria Machowska (Polska) V nagroda Jarosaw Nadrzycki (Polska) V nagroda

  Wojciech Pawner (Polska) VI nagroda

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  16/20

  186

  Po poudniu ostatniego dniaXIII Konkursu Wieniawskiego

  w Ratuszu odbyo si wrczenieponad 40 nagrdpozaregulaminowych,ufundowanych przez instytucje,firmy i przedsibiorstwaoraz osoby prywatne.Na zdjciu: laureaci turnieju

  Wieczorem w auli uniwersyteckiej, ukoronowanie dwutygodniowej rywalizacji: sowo dyrektoraAndrzeja Wituskiego, uroczysto wrczenia gwnych nagrd i koncert laureatw. Jurorzy i laureaci stanlido wsplnej fotografii, a w czci muzycznej razem zagrali Legend

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  17/20

  187

  XIII MIDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY im. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

  Triumfatorka Konkursu Agata Szymczewska z dyplomem I nagrody i ze zotym medalem

  Srebrna medalistka Airi Suzuki na koncerciegalowym z Orkiestr Filharmonii Poznaskiejpod dyrekcj Tadeusza Wojciechowskiego

  Wreszcie chwila odprenia tu po Konkursie tradycyjne spotkanie uczestnikw, goci i gospodarzy.Zaciekawienie m.in. samej Idy Haendel wzbudziy sodkie skrzypce i wielki tort dziea mistrzaAdama Nowaka (czonka Zarzdu naszego Towarzystwa). To take okazja do spotka starych znajomych;na zdjciu (z prawej) Jan Kulczyk wczesny gwny prywatny sponsor Towarzystwa Wieniawskiegoi XIII Konkursu z Vadimem Brodskim, triumfatorem turnieju w 1977 r.

  Przebieg koncertu mona byo obserwowatake przed aul UAM na specjalnym ekranie

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  18/20

  188

  29 padziernika 2006 r. w samo poudnie Port LotniczyPozna-awica otrzyma imi Henryka Wieniawskiego.

  W hallu portu umieszczono stosown tablic, ktrodsoniy Ida Haendel, Wanda Wikomirska i MarinaJaszwili, trzy wielkie artystki tworzce yw historiKonkursw Wieniawskiego

  W uroczystoci wzi udzia prezydent PoznaniaRyszard Grobelny (na zdjciu z prawej z dyrektorem Konkursu Andrzejem Wituskim)

  Jednym z honorowych goci Konkursui dyrektora Wituskiego by Herbert Schmalstieg,byy dugoletni nadburmistrz Hanoweru,miasta partnerskiego Poznania. Wszechstronnawsppraca stolic Wielkopolski i Dolnej Saksonii,zwaszcza na polu muzyki, bya owocem m.in.szczeglnych wzajemnych sympatii obu panw

  i niezwykego, osobistego zaangaowaniaHaralda Boehlmanna, kierujcego w tym czasieresortem kultury w hanowerskim magistracie.Na zdjciu: gratuluje zwyciczyni Konkursu

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  19/20

  189

  XIII MIDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY im. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

  Jeszcze nie wybrzmiay emocje i echa ostatnichakordw konkursowych, a ju nastpnego dnia(30 padziernika 2006 r.) Towarzystwoim. Wieniawskiego wraz ze swymi dobrodziejamiponownie zaprosio melomanw do auli UAMna pierwszy w Poznaniu wystp Maxima Vengerova.Jeden z najwikszych wspczesnych artystw:skrzypek, altowiolista, dyrygent i pedagog,rozpocz yciorys artystyczny zwycistwemw Konkursie im. K. Lipiskiego i H. Wieniawskiegow Lublinie. Mia wtedy 10 lat, przyjechaz Nowosybirska, zafascynowa si Wieniawskimi Polsk. Dzisiaj zna go cay muzyczny wiat

  Z Orkiestr Sinfonia Varsovia pod dyrekcjAndrzeja Boreyki, wybitnego rosyjskiego dyrygentapolskiego pochodzenia (w latach 19911995dyrektora Filharmonii Poznaskiej), M. Vengerovbrawurowo zagra I Koncert skrzypcowyDymitra Szostakowicza. W programie koncertubya teSymfonia fantastycznaHectora Berlioza

  Ten fantastyczny wieczr stworzy take okazjdo wspomnie o dopiero co zakoczonym Konkursie

  i snucia pierwszych planw na przyszo.Na zdjciu: Maxim Vengerov w rozmowie

  z Id Haendel i Grigorijem yslinem

  Konstanty Andrzej Kulka przewodniczcy jury(z prawej) z Andrzejem Wituskim, dyrektorem Konkursu

  i Wadysaw Stryk z dyrekcji Filharmonii,w rkach ktrej znajdoway si trudne sprawy organizacji

  konkursowej i koncertowej widowni

 • 7/24/2019 Henryk Wieniawski Violin Competition

  20/20

  190

  Dzie po XIII Konkursie Wieniawskiego do zbiorowej fotografii stan prawie w komplecie dwudziestokilkuosobowy zesp odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg tego bardzo skomplikowanegoprzedsiwzicia, zbierajc od uczestnikw turnieju, jurorw i goci sporo ciepych sw w liczbie znacznie przekraczajcej wyrazy niezadowolenia. Std wikszo umiechnitych twarzy.Na zdjciu w pierwszym rzdzie od prawej: Andrzej Wituski (dyrektor Konkursu), Krystyna Wasiowska,Magdalena Winiewska, Iwona Leniewicz, Helena Jankowska, Ewa Mikoajczak, Barbara Gumna,Wadysaw Radomski, Anna Staczyk, Monika Kusz, Romuald Poczyski (zastpca dyrektora).W drugim rzdzie od prawej: Piotr Tkacz, Natalia ak, Iwona Tomaszewska, Katarzyna Tuliszka, Laura Stawska,

  Aleksander Radzewski (zastpca dyrektora), Marek Koczy, Benedykt Niewczyk, Izabela Jackowiak,Tomasz Cyz (rzecznik prasowy i redaktor Gazety na Wieniawskiego), Sylwia Wilczak i Marta Kamierska.W trzecim rzdzie od prawej: Pawe Burchardt, Filip Winiewski, Waldemar y i Krzysztof Szaniecki