GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  1/70

  Panax notoginseng (Burk.) F.H. Chen;Ho Ngu Gia B (Araliaceae)

  TAM THATNhan sam Tam that,Kim bat hoanRe cu a che bien cua

  cay TAM THAT

  Trc y Tam tht c xc nh l Panax ps eudoginseng,nhng sau c ngh l P. no tog ins eng[Nguyn Minh c, Nguyn Thi Nhm v on T Tuyt Trinh,Tp ch Dc liu, Tp 4, s 3, trang 68 (1999).]

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  2/70

  - Cay, la tng t Nhan sam, nhng la kep co 5-7 la chet.- Gan la chnh co gai, hoa xanh nhat.- Cum hoa: tan n- Qua mong hnh cau, chn o, hat hnh cau, - -Cu u nan + soc doc.Nguon goc, trong trot : nguon goc Van nam ,Trung quoc. Trc ay co trong mot so tnhbien gii pha Bac nh Lao cai, Cao bang, Hagiang nhng hien nay viec trong trot khong phattrien.

  I- AC IEM THC VAT

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  3/70

  Tam thatPanax notoginseng(Burk.) F.H. Chen;Ho Ngu Gia B(Araliaceae)

  I- AC IEM THC VAT

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  4/70

  Tam thatPanax notoginseng(Burk.) F.H. Chen;Ho Ngu Gia B (Araliaceae)

  I- AC IEM THC VATRe cu Tam that

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  5/70

  Re cu a phi say kho hoac che bien cua cay tamthat,Che bien: La cu rieng, re con rieng. Phi nang heocu roi lan, vo, lam nhieu lan cho en khi cu chac lai,phi kho roi xoc vi sap, trong bao cho vo ngoaibong ep. Khi dung th hap mem, thai phien, co thetan bot e dung dan di dang tra, dang ru thuochoac nau chung vi ga Phan khong tao phien cth say kho, xay bot.Dc lieu sau khi che bien co hnh dang thay oi,hnh con quay (con vu) hay hnh cu ca rot dai 2-6 cm.Mat ngoai nau xam hoac vang xam, co nhieu vet seocon laicua re nhanh. The chat cng chac, v luc auhi ang, sau hi ngot.

  II- BO PHAN DUNG VA CHE BIEN

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  6/70

  Re cu chu yeu la cac saponin dammaran co cau tao:- 20(S)-Protopanaxadiol: chu yeu G-Rb1 (1,8 ), G-Rb2, G-Rd, N-R4, N-Fa, Gypenosid-XVII . . .- 20(S)-Protopanaxatriol: chu yeu G-Rg1 (1,9 ), G-Re, G-Rg2, G-Rh1, N-R1, N-R2, N-R3, N-R6 . . .N= notoginsenosidCac bo phan khac cua cay nh re con, la hoa eu cocha saponin dammaran

  Saponin: ch gom nhom dammaran.III- THANH PHAN HOA HOC

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  7/70

  1. Soi vi phau va soi botIV. KIEM NGHIEM1. Bn

  2. M mm v

  3. ng tit trong vng m mm v4. ng tit trn b libe

  5. Tia ty

  6. Libe

  7. Tng pht sinh libe-g8. Mch g

  9. M mm ty

  Vi phu

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  8/70

  1. Soi vi phau va soi botIV. KIEM NGHIEM1. Mnh bn & m mm

  2. M mm v cha tinh bt

  3. Mnh mch

  4. Tinh bt

  Bt

  2

  1

  3

  34

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  9/70

  2. Phn ng mu- Phan ng Liebermann Burchardt: can dch chietMeOH/Ac2O + H2SO4 vang o tm xanh luc.- Dch chiet MeOH/UV 365 nm huynh quangxanh nhat (+ acid boric/aceton + acid citric) huynh quang vang luc di UV 365 nm.3. SKLM+ Chat hap phu: silica gel F 254+ Dch cham: can saponin/EtOH, dungmoiCHCl3:MeOH:H2O (65:35:10, lp di),+ Phat hien bang UV 254, H2SO4 20 /con 50 .+ So sanh vi G-Rb1 va G-Rg1 chuan .4. HPLC

  IV KIEM NGHIEM

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  10/70

  - Theo ong y, tam that la thuoc tr huyet, codung cam mau, giam viem, giam au.- Dung cha: ho ra mau, non ra mau, chay maucam, ai tien ra mau, t cung xuat huyet, chanthng.- La v thuoc bo nh nhan sam, ac biet tot chophu n sau khi sinh n (ham ga . . .).- Phu n co thai khong nen dung.- Lieu: 6-12 g/ngay.

  V. TAC DUNG VA CONG DUNG

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  11/70

  Panax vietnamensis Ha et Grushv.;Ho Ngu Gia B (Araliaceae)

  SAM VIET NAMSam Ngoc Linh, Sam K5,Sam ot truc, Cu Ngai rm con

  Than re va re cu a che bien cuacay Sam Viet namRhizoma et Radix Panacis vietnamensis)

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  12/70

  I- VAI DONG LCH S Sam Viet nam, con goi SamNgoc linh, Sam K5, la loaiPanax moc hoang da, cphat hien tai nh Ngoc Linhthuoc tnh Gia lai-Kon tumvao nam 1973. ay la loaiPanax au tien c tmthay trong vung thuoc khhau nhiet i va gan xchao nhat.Theo ieu tra, ay la caythuoc dau cua dan tocngi Se-ang song trenday Trng sn, dung etang lc va cha nhieubenh tat.

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  13/70

  I- VAI DONG LCH S

  Sam Viet nam(Panax vietnamesis Ha etGrushv. Araliaceae)

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  14/70

  I- VAI DONG LCH S

  Nhieu cong trnh nghien cu a e ngh cac ten khoahoc khac nhau, nhng sau cung Sam VN c xacnhan va cong bo la mot loai Panax mi cua the gii viten la: Panax vietnamensis Ha et Grushv. Ho Ngu giab (Araliaceace)

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  15/70

  II- AC IEM THC VAT- Cay, la, hoa tng t cac cay thuoc chi Panax.-iem khac biet so vi Nhan sam:+ Qua co om en.+ a so (85 ) ch co 1 hat (Nhan sam: 2 hat),ch co mot t qua 2 hoac oi khi 3 hat.+ Bo phan di mat at cua cay sam moc hoanggom mot than re rat phat trien, gom nhieu otnen c goi la Sam ot truc va tan cungbang mot re cu nho.Tuy nhien, cay Sam VN trong co khuynh hngcho bo phan di at la cac re cu, thanh tngchum.

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  16/70

  II- AC IEM THC VAT

  Vung nui Tra Linh, nh Ngoc Linh, tnh Quang Namni co vung trong Sam VN t nhien

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  17/70

  II- AC IEM THC VATCay Sam Viet nam trongdi tan rng t nhien

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  18/70

  II- AC IEM THC VATTan qua Sam Viet nam

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  19/70

  II- AC IEM THC VATQua ac trng cua Sam Viet nam vi cham en au va a so (85 ) ch co 1 hat.

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  20/70

  II- AC IEM THC VATBo phan di mat at cua Sam Viet nam

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  21/70

  II- AC IEM THC VAT

  Cay Sam Viet nam trong

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  22/70

  II- AC IEM THC VAT

  Bo phan di at Sam Viet nam trong 2-6 tuoi

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  23/70

  1. Re va than re cha ham lng saponin rat cao(15-20 ) chu yeu thuoc nhom dammaran, ch rat tsaponin nhom oleanIII. THANH PHAN HOA HOC

  T bo phan di mat at cua Sam VN, Nguyen Minhc va CS. a chiet xuat phan lap va xac nh hn50 saponin, trong o co 24 saponin dammaran miat ten vina-ginsenosid-R1-24.1. N. M. Duc et al.,Chem. Pharm. Bull., 41, 2010 (1993);2. N. M. Duc et al., Chem . Pharm. Bull., 42, 115 (1994);3. N. M. Duc et al., Chem . Pharm Bull., 42, 634 (1994);4. N. M. Duc et al. Saponins Used in Modern and TraditionalMedicine Plenum Press NewYork and London pp. 129-149(1996).

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  24/70

  1) Re va than re:III. THANH PHAN HOA HOCCac saponin a biet gom:- Nhom protopanaxadiol:G-Rb1 (2.0 ),G-Rb2, G-Rb3 (0.1 ), G-Rd (0.89 ),pseudo-G-Rc1, gypenosid-IX, gypenosid-XVII,quinquenosid-R1, noto-ginsenosid-Fa, vamajorosid-F1.- Nhom protopanaxatriol:G-Re (0.17 ), 20-gluco-G-Rf, G-Rg1 (1.37 ), G-Rh1, 20R)-G-Rh1, pseudo-G-Rs1, notoginsenosid-R1; (0,36 ), va notoginsenosid-R6.

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  25/70

  III- THANH PHAN HOA HOC

  OH

  O-Glc2-Xyl

  HO

  O

  OH

  - Cac Ocotillol saponin: pseudo-G-RT4, 24(S)-pseudo-G-F11, majonosid-R1 (0.14 ), vamajonosid-R2 (5.3 ), saponin chu yeu cua SamVN.

  - Saponin co aglycon la acid oleanolic: G-Ro andhemslosid-Ma3.

  Majonosid-R2

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  26/70

  III- THANH PHAN HOA HOCCac saponin miNhom ocotillol

  OH

  O-R1

  HO

  O

  OHR2 R1 R2

  V-R1 -Glc2-Rha -CH36 AcV-R2 -Glc2-Xyl -CH36 AcV-R5 -Glc2-Xyl4-Glc -CH3

  V-R6 -Glc2-Xyl -CH36 GlcV-R14 -Glc2-Xyl -CH2OH

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  27/70

  III- THANH PHAN HOA HOCCac saponin miNhom ppd va ppt R3-OOHR1-O

  R1 R2 R3V-R4 -Glc2-Glc -OH -GlcV-R7 -Glc2-Glc2-Xyl -H -GlcV-R16 -Glc2-Xyl -H -GlcV-R17 -Glc2-Glc -H -AraV-R18 -Glc2-Glc -H -Xyl

  R2

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  28/70

  III- THANH PHAN HOA HOCCac saponin miNhom mach nhanh bien oiGlc-O

  OH

  R1-O

  R1 R2 R3V-R8 -Glc2-Glc -OH (A)V-R15 -H -O-Glc (A)V-R19 -Glc2-Glc -H (B)V-R9 -Glc2-Glc -H (C)V-R12 -H -O-Glc (D)V-R13 -Glc2-Glc -H (E)VR-21 24S -H -O-Glc (E)VR-22 24R -H -O-Glc (E)

  R2

  R3

  OHGlc-O O2HGlc-OGlc-O OHGlc-O OH

  HO

  (A)

  (B)

  (C)

  (D)

  (E)

  HO

  HO

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  29/70

  II- THANH PHAN HOA HOC

  RV-R10 -GlcV-R11 -Glc2-Xyl

  Glc-O

  Glc2-Glc-O

  HO

  HO OR

  O

  OH

  V-R3

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  30/70

  III- THANH PHAN HOA HOCGlc-O

  Glc2-Glc-O V-R20

  HOO

  Glc-O

  Glc2-Glc-O V-R23

  HO

  OHGlc-O

  V-R24

  HO

  Glc2-Glc-OCH2OH

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  31/70

  Cac saponin a biet:Nhom protopanaxadiol: G-Rb2, G-Rb3, G-Rd, G-F2,notoginsenosid-Fe, notoginsenosid-Fc, gypenosid-IX.Nhom protopanaxatriol: G-Re, G-Rg1, pseudo-G-Rs1.Cac saponin occotilol: 24 (S)- pseudo-G-F11, VG-R1.Vo Duy Huan, Nguyen Minh Duc, R. Kasai and K. Yamasaki,P r o c e e d i n g o f t h e T h i r d I n d o c h i n a C o n f e r e n c e o n P h a r m a c e u t i c a l

  Sciences, 20-23 May, 2003, Bangkok, Thailand, pp. OP65-OP75.

  2. T la, Vo Duy Huan, Nguyen Minh c va CS achiet xuat, phan lap va xac nh cau truc cua 19saponin, trong o co 8 saponin dammaran mi cat ten la vina-ginsenosid-L1-L8.

  III- THANH PHAN HOA HOC

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  32/70

  III- THANH PHAN HOA HOCR2-OOH

  R1-OR1 R2

  20(S)PPD -Glc2-Glc -OHV-R7 -Glc2-Glc2-Xyl -GlcV-L1 -Glc2-Glc2-Xyl -HV-L2 -Glc2-Glc2-Xyl -Glc6-Ara(f)

  Saponin dammaran mi trong la

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  33/70

  III- THANH PHAN HOA HOCSaponin dammaran mi trong laR2-OOH

  R1-OR1 R2

  V-L3 -Glc2-Glc -Glc6-XylV-L4 -Glc2-Glc2-Xyl -Glc6-XylV-L8 -Glc2-Glc -Glc

  OH

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  34/70

  III- THANH PHAN HOA HOCSaponin dammaran mi trong laR2-OOH

  R1-OR1 R2

  V-L3 -Glc2-Glc -Glc6-XylV-L4 -Glc2-Glc2-Xyl -Glc6-XylV-L8 -Glc2-Glc -Glc

  OH

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  35/70

  R2-OOH

  R1-O

  HO

  R1 R2V-L5 -Glc -Glc -Ara(f)V-L6 -Glc -Glc6-XylV-L7 -Glc2-Glc -Glc6-Xyl

  Saponin dammaran mi trong laIII- THANH PHAN HOA HOC

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  36/70

  Saponin dammaran mi trong laIII. THANH PHAN HOA HOC

  HO

  HO OR

  O

  OH24(S)

  R20(S),25 epoxydammaran -H-3,6,12, 24(S) tetrolV-L8 -Glc2-Rha

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  37/70

  Cc thnh phn khc:

  - Tinh du: 0.05 - 0.01 trong thn r ti.- Glucid: 6.19 (dng tdo) v 26.77 (sau khithy phn)

  - Acid bo: acid palmitic, acid stearic, acid oleic, acidlinoleic, acid linolenic ... Trong hm lng acidlinoleic v linolenic chim n 43 .- Amino acid: 17 amino acid gm nhiuamino acidthit yu nh Tryp, Lys, His, Arg, Threo, Ser, Pro, Gly,Ala, Val , Leu, Isoleu - Nguyn tvi lng: Fe, Sr, Ti, B, Rb, Mn, Zn, Br,Ni, Cu, Co, Cr, Se

  III. THANH PHAN HOA HOC

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  38/70

  III. THANH PHAN HOA HOC

  CH2 CH CHOH C C) CH C C CH CH)5 CH P v)H H

  H

  HCH2 CH CHOH C C) C C CH CH)5 CH Pv)

  OA c

  OHCH2 CH CHOH C C) C C CH CH)5 CH Pv)

  H

  HCH2 CH CH C C) CH CH CH CH)n CH Pv)

  R1 R2R1: OH orOAc; R: OH orOAc; n = 6 ?)

  OHCH2 CH CHOH C C) C C CH CH)5 CH Pv)

  H

  H

  HCH2 CH CHOH C C) C C CH CH)5 CH Pv)

  OH

  H

  HCH2 CH CHOH C C) C C CH CH)4 CH Pv)

  OH

  Trn Cng Lun vCS (1990) phn lp v xc nh7hp chtpolyacetylen, trong c2 hp cht mi l

  Pv2 and Pv7. (falcarinol)

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  39/70

  1. Soi vi phau va soi bot.III. KIEM NGHIEM1. Bn2. ng tit vng m mm v3. Tia ty4. B libe5. Tng pht sinh libe-g6. Mch g7. ng tit vng ty8. M mm ty.

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  40/70

  1. Soi vi phau va soi bot.III. KIEM NGHIEM

  1 2

  3 4

  5 6

  1. Mnh nha mu nu2. Mnh mch3. M mm cha tinh th

  Ca oxalat4. ng tit5. Mnh m mm mang

  mnh nha

  6. Tinh bt

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  41/70

  2. Cc phn ng- Phan ng Liebermann Burchardt: can dch chietMeOH/Ac2O + H2SO4 vang o tm xanh luc.- DVN IV: + Phn ng to bt.+ CnMeOH + dd SbCl

  3 Hunh

  quang xanh 365 nm3. SKLM+ Chat hap phu: silica gel F 254+ Dch cham: can saponin/EtOH,+ H dung moi: CHCl3:MeOH:H2O(65:35:10, lp di),+ Phat hien: H2SO4 20 /con 50 .+ So vi MR2, G-Rb1 va G-Rg1

  III. KIEM NGHIEM

  1.Cao MeOH TP 4. G-Rd2. Saponin TP 5. G-Rg13. G-Rb1 6. M-R2

  1 2 3 4 5 6

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  42/70

  III KIEM NGHIEM

  Sac o HPLC Sam VNtrc (tren cung) va saukhi che bien (hap 2, 4,6, 8h)

  4. HPLC

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  43/70

  Tac ong dc lyIV- TAC DUNG VA CONG DUNGCao Sam Viet namTang lc, chong met moi, kch thch TKTW, tangtrong lng c quan sinh duc thu th nghiem,tang hong cau, hemoglobin va hematocrit, hang huyet, cai thien s co bop cua tim, tacdung adaptogen, khang khuan va long mMajonoside-R2Chong stress (N.T.T.Huong va CS;1996,1997, 1998).Chong khoi u (Konoshima va CS; 1998,1999).

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  44/70

  Cong dung: nh Nhan sam. Ngoai ra, co tacdung khang sinh nen c dung bao che cacche pham tr viem hong. Hien nay gia Sam Viet nam at gap nhieulan Nhan sam va cac cay tng can (> 300trieu ong/kg SmVN kh, 2012). Cay thuoc quy a vao sach o can co bienphap bao ve va ay manh trong trot.

  IV- TAC DUNG VA CONG DUNG

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  45/70

  Schefflera octophylla (Lour.) Harms.Ho Ngu Gia B (Araliaceae)DVN III ghi loai Schefflera heptaphylla (L.) Frodin

  NGU GIA B CHAN CHIMSam Nam, Cay angVo than va vo re cay Ngu gia b chan

  chim (Cortex Schefflerae octophyllae)

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  46/70

  I- AC IEM THC VAT

  Cay xanh quanh nammoc o cao 800 1.000 m.Cay cao en 10m.La kep chan vt gomchu yeu 8 la chet.Hoa: tanQua hnh cau

  Ngu gia b chan chimSchefflera octophylla (Lour.)Harms. -Araliaceae)

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  47/70

  Tan hoa va qua

  Ngu gia b chan chimSchefflera octophylla (Lour.)Harms. -Araliaceae)

  I- AC IEM THC VAT

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  48/70

  II. BO PHAN DUNGVo than va vo re phi say kho.La cung c dungIII. THANH PHAN HOA HOC1. Vo than- Tinh dau.- Saponin triterpen 5 vong, thuoc 2 nhom olean vaursan.Maeda, Ohtani, Kasai, Nguyen Minh c, Yamasaki vaCS. (1993) a chiet xuat, phan lap va xac nh 12saponin triterpen trong o co 9 saponin cau truc mi. 12saponin triterpen nay tao thanh 6 cap ong phansaponin olean va ursan.

  (Maeda et al, Phytochemistry, 37, 1137 (1994)

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  49/70

  III- THANH PHAN HOA HOCSaponin nhom olean

  Scheffoleosid A-FR1 R2 R3 R4

  A OH -OH CH2OH CH3B OH -OH CHO CH3C OH -O-Ara CH2OH CH3 CaudosidD H -OH COOH CH3E H -O-GlcA2-Gal2-Glc CH2OH CH3F OH -OH CH3 CH2OH

  R2

  R1

  R4 R3

  COO-Glc-Glc4-Rha

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  50/70

  III- THANH PHAN HOA HOCSaponin nhom ursan

  Scheffursosid A-FR1 R2 R3 R4

  A OH -OH CH2OH CH3 AsiaticosidB OH -OH CHO CH3C OH -O-Ara CH2OH CH3D H -OH COOH CH3 chat a bietE H -O-GlcA2-Gal2-Glc CH2OH CH3F OH -OH CH3 CH2OH

  R2

  R1

  R4 R3

  COO-Glc-Glc4-Rha

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  51/70

  III- THANH PHAN HOA HOCSaponin nhom olean & ursan 6 cap ong phan

  Scheffursosid A-F Scheffoleosid A-FR1 R2 R3 R4

  A OH -OH CH2OH CH3 AB OH -OH CHO CH3 BC OH -O-Ara CH2OH CH3 CD H -OH COOH CH3 DE H -O-GlcA2-Gal2-Glc CH2OH CH3 EF OH -OH CH3 CH2OH F

  R2R1

  R4 R3

  C=OOGlc6Glc4Rha

  R2R1

  R4 R3

  C=OOGlc6Glc4Rha

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  52/70

  III- THANH PHAN HOA HOC2) LaT la Ngu gia b chan chim, Tran van Sung va CS.a phan lap va xac nh cac saponin triterpen nhomlupan.

  R1 R2 R3 R4

  A -H -COOH -H -COOH

  B -H -Glc6-Glc4-Rha -H -COOH

  C -H -Glc6-Glc4-Rha -OH -COOH

  D -H -Glc6-Glc4-Rha -H -CH3

  E -HSO3 -Glc6

  -Glc4

  -Rha -H -CH3

  F -Glc -Glc6-Glc4-Rha -H -CH3

  G -6AcGlc -Glc6-Glc4-Rha -H -CH3

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  53/70

  IV. KIEM NGHIEM1) Soi vi phau va soi bot:- Manh ban va manh te bao mo mem- Nhieu te bao mo cng hnh ch nhat hoac hnhnhieu canh, mang day, ong trao oi ro.- Tinh the calci oxalat hnh hop, hnh lap phng.- Hat tinh bot (4-16 mm)2) nh tnh (DVN III)- Phan ng Fehling tua o gach.- Phan ng Liebermann-Burchardt: vongo nau.- Phan ng tao bot.- Bot dc lieu + dd ong acetat 10 mau lucsau 4 gi.- SKLM: Silicagel G; He dung moi: n-BuOH-EtOH-NH4OH (7:2:5); phat hien: TT vanilin sulfuric cacvet saponin mau tm o.

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  54/70

  V. TAC DUNG VA CONG DUNGY hoc co truyen dung lam thuoc thong tieu,cha phu thung, phong thap.Ngoai ra con co cong dung:- Bo, tang lc, chong met moi.- Tr tieu hoa.- Chong viem, tr au nhc, thap khp.Lieu 12-20 g/ngay

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  55/70

  Dioscorea tokoro MakinoHo Cu nau (Dioscoreaceae)

  TY GIAIXuyen Ty giai, Phan Ty giai, Tat giaThan re cua cay Ty giai

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  56/70

  I- AC IEM THC VAT- Cay leo bang than quan.- Re phnh thanh cu.- La moc so le, hnh tim, gan hnh chan vt,cuong dai.- Cum hoa: bong. Hoa nho, mau xanh, n tnhkhac goc.- Qua nang co canh.Cay moc cac tnh Trung quoc giap bien giimien Bac nc ta.Nhieu loai Dioscorea khac cung co chadiosgenin va cung c dung.

  http://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02692.JPG
 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  57/70

  T gii (Dioscorea tokoro Makino)

  Cy c

  http://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02690.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02692.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02689.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02692.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02690.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02688.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02680.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02676.JPG
 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  58/70

  T gii (Dioscorea toko ro Makino)Cy ci

  http://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02680.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02683.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02676.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02692.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02689.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02692.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02689.JPGhttp://flowers.la.coocan.jp/Dioscoreaceae/Dioscorea%20tokoro/DSC02690.JPG
 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  59/70

  II- BO PHAN DUNGThan re Ty giai phi say kho.III- THANH PHAN HOA HOCCha saponin steroid. Sapogenin toan phan 1-1,5 , quan trong nhat la diosgenin.

  OCH3

  HO

  O

  H

  Ngoai ra, con co yonogenin, tokorogenin,kogagenin Diosgenin

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  60/70

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  61/70

  V- CONG DUNGY hoc co truyen: Ty giai c dung lam thuoc li tieu,cha viem bang quang, viem nieu ao, thap khp,phu.Lieu: 12-18 g/ngay, dang thuoc sacDung lam nguyen lieu e chiet diosgenin e tong hpthuoc steroid:- Trc khi chiet xuat, xay dc lieu, u vi nc cothem chat kch thch sinh trng nh acid gibberellic,acid 3-indol acetic e tang ham lng diosgenin.- Loai tap bang CHCl3. Chiet bang etanol. Thu hoietanol.- Thuy phan tiep bang HCl 2N (un cach thuy/5h)- Loc tua, ra tua bang NaHCO3. Say Bot kho.- Ket tinh trong cyclohexan nong tinh the.

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  62/70

  Costus speciosus (Koenig) SmithHo Ma do (Costaceae)

  MA DOCat loi, ot ang, Se vong, Cay chotThan re cua cay Ma doBup va canh non cung c dung

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  63/70

  I- AC IEM THC VAT- Cay thao, song lau.- Than re to, nac, moc bo.- La moc so le, hnh trngthuon, co be.-Cum hoa: bong chuy ngon than, la bac mau o,trang mau trang, hongvang.- Qua nang hnh trng haybau duc.Cay a am, moc hoangnhieu ni tren nc ta.

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  64/70

  II- BO PHAN DUNGThan re, la non, canh non.III- THANH PHAN HOA HOCThan re cha:- Saponin steroid, trong o diosgenin chiem hamlng cao (1,5-2 ).Ngoai ra, con co cac furostanol saponin, di tacdung cua enzym (-glucosidase) se chuyen thanhnhom spirostanol saponin.- Saponin triterpen norcycloartanon (I), cycloartanol,cycloartenon va cycloandenol.- T than re ti a phan lap c curcumin.- Nam 1988, phan lap c bis(2 etyl hexyl) phtalatco tac dung sinh hoc (c che s phat trien cua lua

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  65/70

  IV- TAC DUNG VA CONG DUNG- Tac dung chong viem, giam au tren thc nghiem.Hon hp saponin t Ma do co tac dung chong viemro ret, tng ng -methason.- Tac dung gay thu teo tuyen c tren chuot thnghiem.Than re Ma do dung cha sot, tieu buot, tieu vang,viem bang quang, viem than, x gan co chng. Lieu5-10 g/ngay dang thuoc sac.Than re gia ap cha ran can.Ma do co the dung chiet xuat diosgenin. Trc khithuy phan acid, u dc lieu vi enzym -glucosidasee chuyen furostanol saponin thanh spirostanol elam giau diosgenin.

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  66/70

  Cac loai quan trong nhat:Agave sisalana Perr.va Agave fourcroydes Lem. VN co loai A. americana moc hoangHo Thua (Agavaceae)

  DA MYDa ba, Cay ThuaSisalLa cua nhieu loai Agave

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  67/70

  I- AC IEM THC VAT- Cay mang hang chuc la moct goc.- Mep la co gai cng, bong vacong, ngon la tan cung bang1 gai nhon.- Khi ra hoa truc hoa mocthang t gia vong la mangnhieu hoa ep.Cay phan bo nhieu ni trenthe gii Mexico, ong Phi, Ano Cay nhap lam canh, nay mochoang dai nhieu ni. Mocc tren at kho can.

  Da MAgave sisalana Perr.Ho Thua (Agavaceae)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Plantsisal.jpg
 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  68/70

  I- AC IEM THC VAT

  Da MAgave sisalana Perr.Ho Thua (Agavaceae)

  Cum hoa

  http://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/starr_080210_2760_agave_sisalana.jpghttp://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/starr_070124_3984_agave_sisalana.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Fibresisal.jpg
 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  69/70

  II- BO PHAN DUNGLa dung e khai thac lay si va chiet hecogeninIII- THANH PHAN HOA HOCLa cha saponin steroid, trong o hecogenin chiemham lng cao. T loai Thua Viet nam, BM Dclieu Trng H Dc Ha noi a chiet checogenin vi ham lng 0,03 tnh tren la ti.

  22 O

  CH3O

  HOH

  O

  Hecogenin

 • 8/13/2019 GS Duc - Saponin DL Chua Saponin

  70/70

  IV- CONG DUNGLa c dung san xuat si lam day thng, detbao b.Chiet hecogenin e tong hp thuoc steroid:thng dung dch la d pham sau khi che biensi. Len men dch la, thu lay chat lang ong nhbun giau sapogenin (5-10 ). Thuy phan tiepbang acid vo c (HCl, H2SO4). Chiet aglyconbang dung moi hu c (heptan, hexan, CH2Cl2 .. .) nong. Tinh che va ket tinh e thu checogenin