54
Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 1 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL) Asociaţia de Dezvoltare Durabilă CURBURA CARPAŢILOR (CC) GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 3.2/6A ,, Investiții pentru dezvoltarea activităților non - agricole ’’ Număr de referinţă apel: M19.2(M3. 2/6A) - 1/2018 – 18 . 07 . 2018 PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ E UROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL) - curburacarpatilor.ro · Model Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ Anexa 2. – B – persoane juridice Anexa 2. – C – persoane fizice

  • Upload
    others

  • View
    34

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 1

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL)

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă CURBURA CARPAŢILOR (CC)

GHIDUL SOLICITANTULUI

MĂSURA 3.2/6A

,,Investiții pentru dezvoltarea activităților non-agricole’’

Număr de referinţă apel: M19.2(M3.2/6A) - 1/2018 – 18.07.2018

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

F O N D U L E U R O P E A N A G R I C O L P E N T R U D E Z V O L T A R E R U R A L Ă

E U R O P A I N V E S T E Ș T E Î N Z O N E L E R U R A L E

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 2

GHIDUL SOLICITANTULUI

MĂSURA 3.2/6A „Investiții pentru dezvoltarea activităților non-agricole”

Versiunea 1 - Iunie 2018 -

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare, al Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi al Memoriului Justificativ, al Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor necesare.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislaţiei naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet a GAL CC www.curburacarpatilor.ro

IMPORTANT!

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și

pe paginile de internet www.afir.info și www.madr.ro.

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre PNDR şi FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul

Ghidului Solicitantului.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 3

Cuprins

GHIDUL SOLICITANTULUI .......................................................................................................... 2

MĂSURA 3.2/6A „INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-

AGRICOLE”.............. ............................................................................................................. 2

LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ................................................................................................... 7

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE .......................................................................................... 8

1.1. Context ....................................................................................................... 8

1.2. Justificarea măsurii...................................................................................... 8

1.3. Scopul şi obiectivele măsurii ........................................................................ 8

1.4. Contribuţia măsurii M3.2/6A – „Investiții pentru dezvoltarea activităților non-

agricole” ............................................................................................................ 9

1.5. Contribuţia publică, tipul şi intensitatea sprijinului ...................................... 9

1.6. Alocare financiară ..................................................................................... 10

1.7. Tipul apelului de selecţie şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte

........................................................................................................................ 10

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA MĂSURII M3.2/6A ....................................................................... 11

2.1. Eligibilitatea Solicitanţilor ......................................................................... 11

2.1.1. Condiţii generale ............................................................................................... 11

2.1.2. Condiţii specifice ............................................................................................... 12

2.2. Eligibilitatea investiţiilor ............................................................................ 12

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 4

2.2.1. Condiţii generale ............................................................................................... 12

2.3. Eligibilitatea cheltuielilor ........................................................................... 13

2.3.1. Condiții generale ............................................................................................... 13

2.3.2. Condiţii specifice ............................................................................................... 15

2.4. Cheltuieli neeligibile: ................................................................................. 15

2.4. Principii şi criterii de selecţie a proiectului .................................................. 16

2.5. Criterii de departajare a proiectelor cu punctaj egal ................................... 18

CAPITOLUL 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ,,INVESTIȚII

PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE’’ ......................................................... 19

3.1. Completarea şi depunerea Dosarului Cererii de Finanţare .......................... 19

3.1.1. Completarea Dosarului Cererii de Finanţare ..................................................... 19

3.1.2. Depunerea Dosarului Cererii de Finanţare ........................................................ 20

3.2. Procedura de evaluare și selecție la nivelul GAL ......................................... 21

3.2.1. Verificarea conformităţii ................................................................................... 22

3.2.2. Verificarea criteriilor de eligibilitate ................................................................. 23

3.2.3. Evaluarea criteriilor de selecţie ......................................................................... 26

3.2.4. Soluţionarea contestaţiilor................................................................................ 26

3.2.5. Selecţia proiectelor ........................................................................................... 27

3.2.6. Evitarea posibilelor conflicte de interese .......................................................... 29

3.2.7. Verificarea conformităţii şi eligibilităţii la nivelul AFIR ..................................... 30

3.3. Contractarea fondurilor ............................................................................. 34

3.3.1. Încheierea Contractului de Finanţare................................................................ 34

3.3.2. Durata Contractului de Finanţare ..................................................................... 35

3.3.3. Modificarea Contractului de Finanţare ............................................................. 36

3.4. Achiziţiile .................................................................................................. 37

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 5

3.5. Plata ......................................................................................................... 39

3.5.1. Avansul .............................................................................................................. 39

3.5.2. Cererile de plată ................................................................................................ 40

CAPITOLUL 4. INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ......... 42

4.1. Documentele necesare întocmirii Dosarului Cererii de Finanţare ................ 42

4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL şi AFIR ................................... 49

4.3. Dicţionar ................................................................................................... 49

4.4. Referinţe legislative ................................................................................... 51

4.5. GAL CURBURA CARPAŢILOR şi AFIR în sprijinul dumneavoastră .................. 53

ANEXE ....................................................................................................................................... 54

Anexa 1 – Model Cerere de Finanţare

Anexa 2 – Model Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ

Anexa 2. – B – persoane juridice

Anexa 2. – C – persoane fizice (PFA, II, IF)

Anexa 2.1. – SF/MJ – Proiecții financiare și indicatori financiari

Anexa 3 – Model Scrisoare de înaintare

Anexa 4 – Model Opis

Anexa 5 – Lista localităților cu potențial de dezvoltare turistică

Anexa 6 - Declarații privind încadrarea întreprinderii:

6.1. - Model de declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor și întreprinderi mici

6.2. - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis

6.3. - Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea in "întreprindere în dificultate"

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 6

6.4. - Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02

Anexa 7 – Fișa Măsurii 3.2/6A ”Investiții pentru dezvoltarea activităților non-agricole”

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 7

LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE

AFIR = Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

ANPM = Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

CDRJ = Compartiment de Dezvoltare Rurală Judeţean

CF = Cerere de finanțare

CRFIR = Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

DGDR – AM PNDR = Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

FEADR = Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Fondurile ESI = Fondurile Structurale şi de Investiţii Europene

GAL CC = Grupul de Acţiune Locală Asociaţia de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaţilor

MADR = Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

MJ = Memoriu justificativ

OJFIR = Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (41 de oficii)

OS = obiectiv specific

PNDR = Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

SDL = Strategie de Dezvoltare Locală

SF = Studiu de Fezabilitate

SLIN-CRIFIR = Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

SLIN-OJFIR = Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

UAT = Unitate administrativ-teritorială

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 8

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Context

Măsura M3.2/6A - ,,Investiții pentru dezvoltarea activităților non-agricole’’ face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului ,,Curbura Carpaţilor’’ 2014-2020, implementată de către Grupul de Acţiune Locală Asociaţia de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaţilor, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 ,,Dezvoltarea locală LEADER’’, sub-măsura 19.2 ,,Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală’’.

Teritoriul ,,Curbura Carpaţilor’’ este un spaţiu eligibil LEADER, fiind alcătuit din 5 UAT-uri – comune (Budila, Prejmer, Teliu, Tărlungeni şi Vama Buzăului din judeţul Braşov) şi 1 UAT – oraş mic, cu o populaţie < 20.000 locuitori (oraşul Întorsura Buzăului din judeţul Covasna). Teritoriul ,,Curbura Carpaţilor’’ are o suprafaţă totală de 520,19 km2 şi o populaţie de 35.935 locuitori, respectiv o densitate de 69 de locuitori / km2.

1.2. Justificarea măsurii

Scopul sprijinului acordat prin această măsură este de a stimula economia rurală şi mediul de afaceri din teritoriu, atât prin creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate în aceste zone, cât şi prin dezvoltarea activităţilor non-agricole existente. Astfel, măsura M3.2/6A contribuie la: • Crearea de locuri de muncă în teritoriu în domenii non-agricole; • Crearea de alternative ocupaţionale şi creşterea veniturilor populaţiei rurale pentru reducerea disparităţilor dintre mediul rural şi urban; • Diversificarea economiei rurale prin practicarea de activităţi non-agricole, acordându-se prioritate sectoarelor cu potenţial ridicat de dezvoltare, în conformitate cu Strategia Naţională de Competitivitate.

1.3. Scopul şi obiectivele măsurii

Scopul sprijinului acordat prin această măsură este de a îmbunătăţi condiţiile de trai pentru populaţia teritoriului şi de a reduce fenomenul de depopulare din teritoriu, prin reducerea decalajelor urban-rural.

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:

• OS.1: Creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate în teritoriu pentru dezvoltarea mediului de afaceri;

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 9

• OS.2: Dezvoltarea activităţilor non-agricole existente în teritoriu pentru reducerea disparităţilor dintre mediul rural şi urban;

• OS.3: Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole, în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale;

• OS.4: Crearea de noi locuri de muncă, în domenii non-agricole, în teritoriu şi menţinerea celor existente.

1.4. Contribuţia măsurii M3.2/6A – „Investiții pentru dezvoltarea activităților non-agricole”

1.4.1. Contribuția măsurii la obiectivele de dezvoltare rurală ale Reg. 1305/2013, art. 4:

Măsura contribuie la îndeplinirea următorului obiectiv de dezvoltare rurală din Regulamentul (UE) nr. 1305 /2013, art.4: (c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

1.4.2. Contribuția măsurii la prioritatea/prioritățile (P) prevăzute în Reg. 1305/2013, art. 5:

Măsura contribuie la realizarea următoarei priorităţi a UE în materie de dezvoltare rurală, conform Reg. (UE) 1305 /2013, art.5: P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

1.4.3. Contribuția măsurii la un domeniu de intervenție principal, prevăzut în Reg. 1305/2013, art 5:

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie DI 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.

1.5. Contribuţia publică, tipul şi intensitatea sprijinului

Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Rata de sprijin se majorează la 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare sau agroturism sau pentru fermierii care îşi diversifică activitatea agricolă. Nu există rate intermediare.

Tipul sprijinului acordat prin măsura M3.2/6A este de rambursare a costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.

Cuantumul sprijinului acordat pentru proiectele finanţate în cadrul acestei măsuri este cuprins între 20.000 Euro şi 40.000 Euro1.

1 Conversia în lei se face conform cursului BEC https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/shared/pdf/2017/01/20170102.pdf, valabil la data întocmirii cererii de finanțare.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 10

1.6. Alocare financiară

Alocarea financiară totală prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului ,,Curbura Carpaţilor’’ (SDL) pentru Măsura M3.2/6A este de 279.825,94 Euro.

Alocarea financiară maximă destinată acestui apel de selecţie este de 279.825,94 Euro.

1.7. Tipul apelului de selecţie şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Acest apel de selecţie este de tip competitiv, cu depunere pe perioadă determinată.

Cererile de finanțare pentru acest apel de selecţie se vor putea depune în zilele de miercuri și joi ale săptămânii, în intervalul orar 10,00 – 14,00, în perioada 18 iunie 2018 (ora 10,00) – 18 iulie 2018 (ora 14.00).

Cererile de finanțare se vor depune la sediul Grupului de Acţiune Locală Asociaţia de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaţilor situat la adresa: Prejmer, strada Mare nr.565, judeţul Braşov.

Mai multe detalii referitoare la depunerea Dosarului cererii de finanţare se regăsesc în sub-capitolul 3.1. Completarea şi depunerea Dosarului Cererii de Finanţare din prezentul Ghid.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 11

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA MĂSURII M3.2/6A

2.1. Eligibilitatea Solicitanţilor

2.1.1. Condiţii generale

Solicitanţii proiectelor aferente măsurilor cofinanţate şi derulate prin PNDR 2014-2020 trebuie să respecte următoarele reguli generale de eligibilitate:

• Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; • Solicitantul nu este în insolvență, faliment,lichidare sau incapacitate de plată; • Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, nu are contracte de finanţare cu

AFIR încheiate din propria iniţiativă şi nu se află în litigii cu AFIR; • Solicitantul trebuie să aibă sediul şi să îşi desfăşoare activitatea în teritoriu; • Solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat; • Solicitantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile de plată către bugetul de stat; • Solicitanţii fermieri sau membri ai unei gospodării agricole sunt înregistraţi, cu minimum 12 luni

consecutive înaintea de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare–APIA/Registrul exploatațiilor – ANSVSA / Registrul agricol (la Primarie);

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei; • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu Liniile directoare privind

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; • Solicitantul va asigura mentenanţa investiţiei minimum 5 ani de la data ultimei plăţi.

În conformitate cu art. 6 din Hotărârea nr. 226 din 02.04.2015 cu completaările și modificările ulterioare, următoarele categorii de Solicitanţi sunt restricţionate de la finanţare şi NU pot depune proiecte aferente măsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020:

• Solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;

• Solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune dovada cofinanţării la contractare (pentru investiţiile a căror rată de finanţare este < 100%) sau că vor depune proiectul tehnic de execuţie (pentru investiţiile care prevăd construcţii-montaj) şi nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare din motive imputabile acestora, vor putea accesa programul în următoarea sesiune de depunere proiecte, dacă aceasta este lansată.

Solicitanţii înregistrați în registrul debitorilor AFIR,

care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și

majorările de întârziere până la semnarea

contractelor de finanțare, pot depune proiecte aferente măsurilor

derulate prin PNDR 2014-2020

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 12

2.1.2. Condiţii specifice

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M3.2/6A sunt:

• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole existente sau nou-înfiinţate (start-ups); • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim de PFA) care îşi

diversifică activitatea agricolă prin dezvoltare unei activităţi non-agricole; care îndeplinesc condițiile generale de eligibilitate menționate mai sus și cerințele legislative privind funcționarea în domeniul pentru care solicita fonduri.

• Sediul Solicitantului trebuie să fie situat în teritoriul ,,Curbura Carpaţilor’’, iar investiţia

să fie făcută în cadrul acestuia.

2.2. Eligibilitatea investiţiilor

2.2.1. Condiţii generale

Investiţiile accesate prin măsurile GAL CC şi derulate prin PNDR 2014-2020 trebuie să respecte următoarele reguli generale de eligibilitate:

• Pentru investiția propusă, solicitantul trebuie să prezinte o documentaţie tehnico-economică pe baza căreia să demonstreze viabilitatea economică a investiţiei;

• Investiţia trebuie să fie situată în teritoriul ,,Curbura Carpaţilor’’; • Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta

poate avea efecte negative asupra mediului; • Prin investiția propusă, solicitantul nou-înfiinţat trebuie să creeze minimum 1 loc nou de muncă şi

să îl menţină pe toată durata implementării; • Prin investiția propusă, solicitantul microîntreprindere / întreprindere mică existentă trebuie să

menţină toate locurile de muncă existente la data aplicării, pe toată durata de implementare.

IMPORTANT!

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate din FEADR, prin PNDR 2014-2020, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate

pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 13

2.2.2. Condiții specifice

Investiţiile eligibile pentru sprijinul acordat prin măsura M3.2/6A sunt:

• Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor non-agricole (fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, marochinărie, produselor chimice, farmaceutice, prelucrarea produselor lemnoase);

• Industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente (produse electrice, electronice);

• Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti non-agricole (artizanat, olărit, brodat, prelucrarea fierului, lânii, pieii, lemnului);

• Investiţii legate de furnizarea de servicii (medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; consultanţă, contabilitate, audit; TIC; tehnice, administrative);

• Investiţii pentru infrastuctura turistică (unităţi agro-turistice, activităţi de agrement); • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă.

Activitățile eligibile trebuie să fie aferente unuia dintre codurile CAEN menționate în Anexa 8 La prezentul ghid. 2.2.3. Investiții neeligibile

• Prestarea de servicii agricole; • Procesarea şi comercializarea produselor din Anexa I din Tratat; • Producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică.

2.3. Eligibilitatea cheltuielilor

2.3.1. Condiții generale

Cheluielile aferente proiectelor de investiţii finanţate din FEADR, prin măsurile GAL CC şi PNDR 2014-2020 sunt eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

• Sunt aferente investiţiilor realizate în teritoriul ,,Curbura Carpaţilor’’; • Se încadrează în tipurile de cheltuieli eligibile prevăzute prin măsură; • Sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare sau deciziei AFIR de finanţare,

respectă prevederile contractului / deciziei de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei/investiţiilor fiecărei măsuri;

• Sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii;

• Respectă rezonabilitatea costurilor, astfel: o Respectă prevederile ghidului şi limitele de preţuri din baza de date AFIR cu prețuri de

referință pentru bunuri, mașini, utilaje, echipamente specializate, servicii și cu standarde de

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 14

cost pentru lucrări utilizate în cadrul PNDR 2014-2020, disponibile la adresa https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_preturi_de_referinta_bd_preturi_de_referinta_pndr;

o Respectă procedurile privind achiziţiile publice prevăzute de Legea 98 / 2016 privind achiziţiile publice şi de Hotărârea nr. 395 /2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 98 / 2016;

o Respectă valorile privind cheltuielile pentru investiţia de bază, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

• Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, respectiv pentru consultanţă şi managementul proiectului, ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate,trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj. De asemenea, ele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: o Să fie prevăzute sau să rezulte din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri

şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;

o Să fie aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

o Să fie necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii; o Să fie aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de

construcţii-montaj; o Să respecte prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 din 2013;

• Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului, excepţie făcând cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare şi cele aferente studiilor / analizelor privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 15

ATENŢIE! Potrivit regulii de minimis, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a verificărilor efectuate de AFIR, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.407/2014, nu depăşeşte 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali.

2.3.2. Condiţii specifice

În plus față de condițiile generale de eligibilitate a cheltuielilor, sunt eligibile următoarele cheltuieli, aferente investiţiilor finanţate prin măsura M3.2/6A:

• Construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor; • Achiziţionarea de utilaje, instalaţii şi echipamente noi; • Achiziţionarea de software, brevete, mărci, drepturi de autor.

2.4. Cheltuieli neeligibile:

În cadrul măsurii M3.2/6A, nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

• Contribuţia în natură; • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente • Achiziţionarea de bunuri şi echipamente ,,second hand’’; • Achiziţionarea mijloacelor de transport pentru uz personal / transport persoane; • Costuri operaţionale de întreţinere şi chirie; • Costurile menţionate la art. 69 (3) din Reg. (UE) 1303/2013 și anume: o Dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii

pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; o Achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite care depăşesc 10% din totalul

cheltuielilor eligibile; o Taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

• În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare

IMPORTANT!

Un Solicitant poate depune şi derula în acelaşi timp mai multe proiecte de servicii şi investiţii finanţate de GAL (sub-măsura 19.2 PNDR), cu condiţia să facă dovada existenţei cofinanţării private,

dacă este cazul, cumulată pentru toate proiectele, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate ale programului, a regulilor ajutoarelor de minimis şi dacă nu creează artificial condiţiile necesare pentru

a obţine în mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevedeirlor legale în vigoare.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 16

2.4. Principii şi criterii de selecţie a proiectului

Principiile privind stabilirea criteriilor de selecţie pentru proiectele finanţate prin măsura M3.2/6A - ,,Investiții pentru dezvoltarea activităților non-agricole” sunt:

1. Principiul relevanţei acţiunilor în raport cu necesităţile teritoriului identificate în SDL; 2. Principiul eficienţei utilizării fondurilor; 3. Principiul sustenabilităţii planurilor de afaceri (menţinere minim 3 ani); 4. Principiul diversificării activității agricole a fermelor către activități non-agricole; 5. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere; 6. Principiul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic

ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate; 7. Principiul derulării activităţilor anterioare pentru demonstrarea unui bun management; 8. Principiul prioritizării numărului crescut de locuri de muncă nou create; 9. Principiul inovării şi utilizării TIC; 10. Principiul asigurării egalităţii de şanse; 11. Principiul protecţiei mediului şi combaterii schimbărilor climatice.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie mai sus menţionate, iar sistemul de punctare este următorul: Nr. crt.

Principii şi criterii de selecţie Referinţe Punctaj

1 P1: Principiul relevanţei acțiunilor în raport cu necesitățile teritoriului

identificate în SDL Max. 25 puncte

CS 1.1. Proiecte care includ activități de producție CS 1.2. Proiecte care creează cel putin 1 loc de muncă CS 1.3. Proiecte care includ structuri agroturistice

CF/SF/MJ 25 15 10

2 P2: Principiul eficienței utilizării fondurilor Max. 15 puncte

CS 2.1. proiecte ce vizează activități de producție CS 2.2. proiectece vizează activiăți de servicii SF/MJ

15 10

3. P3. Principiul sustenabilității planului de afaceri (menținere minimum 3 ani) Max. NU SE APLICĂ Nu se aplică

4 P4: Principiul diversificării activităților agricole a fermelor către activități

non-agricole Max. 10 puncte

CS 4.1. Solicitanți cu activitate agricolă autorizată, care diversifică activitatea prin activități non-agricole

CF/SF/MJ/ONRC 10

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 17

Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.

5 P5: Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere Max. 10 puncte

5.1. CS 5.1. Conform Anexa 8 Lista codurilor CAEN, activități scorate

SF/MJ 10

6. P6: Principiul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zone cu

potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate

Max. 10 puncte

6.1.

CS 6.1. Investiții asociate infrastructurii de agrement și turistice amplasate în localități cu potențial de dezvoltare turistic. Punctajul se acordă doar investițiilor în infrastructură turistică și de agrement amplasate în localități cu potențial de dezvoltare turistic (care se regăsesc în Anexa 5 la Ghidul solicitantului – Prejmer, Budila și Teliu).

SF/MJ 10

7. P7: Principiul derulării activităților anterioare pentru demonstrarea unui

bun management Max. 10 puncte

7.1.

CS 7.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) CS 7.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)

SF/MJ, doc. 2.1/2.2/2.3

10

5

8. P8: Principiul prioritizării numărului crescut de locuri de muncă nou create Max. 10 puncte

CS 8.1. Intreprinderi noi care creează cel puțin 2 locuri de muncă CS 8.2. Intreprinderi existente care creează cel puțin 1 loc de muncă

SF/MJ 10

5

9. P9: Principiul inovării și utilizării TIC Max. 5 puncte

CS 9.1. Punctajul se acordă integral dacă Solicitantul îşi propune utilizarea instrumentelor TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor) pentru procesul planificării și/sau exploatării investiției. Se vor verifica informaţiile prezentate de către Solicitant în SF/MJ.

SF/MJ

5

10. P 10: Principiul asigurării egalității de șanse Max.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 18

NU SE APLICĂ Nu se aplică 11. Principiul protecției mediului și combaterii schimbărilor climatice Max. 5

puncte CS 11.1. Investiții care nu au impact asupra protecției

mediului și schimbărilor climatice

Se va acorda punctaj proiectelor care nu necesită acord de mediu, cu/fără evaluarea impactului de mediu, conform legislației.

5

TOTAL 100 puncte

Punctajul minim de selecție a proiectului este de 10 puncte. Sub acest punctaj, deşi proiectul este eligibil, nu va putea fi selectat pentru finanțare.

2.5. Criterii de departajare a proiectelor cu punctaj egal

Proiectele cu punctaj egal se vor departaja în funcție de:

CD 1: tipul investiției (1.activități de producție; 2- servicii în agroturism; 3 – servicii medicale sau sanitar-veterinare)

CD 2: data depunerii proiectului la GAL, prioritizându-se primele proiecte depuse.

Important! Toate activităţile pe care Solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât în faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare (post-implementare), activităţi pentru care cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau Beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 19

CAPITOLUL 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE

PENTRU ,,Investiții pentru dezvoltarea activităților non-agricole’’

3.1. Completarea şi depunerea Dosarului Cererii de Finanţare

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub-măsuri din cadrul PNDR 2014 – 2020, inclusiv prin intermediul GAL, cu respectarea prevederilor art. 3 din H.G. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare.

3.1.1. Completarea Dosarului Cererii de Finanţare

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexe şi documente tehnice şi administrative, menționate în partea E a cererii de finanțare. Formularul Cererii de Finanţare și Studiului de fezabilitate/Memoriului justificativ sunt prezentate în Anexele 1, respectiv 2 la prezentul Ghid. Anexele sunt disponibile în format electronic, editabil, la adresa www.curburacarpatilor.ro sau pot fi solicitate prin e-mail la [email protected].

Documentația tehnico-economică se va întocmi conform modelelor din Anexa 2. și Anexa 2 B sau Anexa 2 C, în funcție de statutul juridic al solicitantului. Pentru întocmirea anexelor 2 B sau 2 C se vor avea în vedere mențiunile din ”Anexa 2.1. Studiu de fezabilitate – prognoze financiare și indicatori financiari”. Anexa 2 B (sau 2 C) este parte din Anexa 2 - Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ și se va completa conform modelului din Anexa 2 B sau 2C.

Completarea Anexelor se va face conform modelului. Modificarea modelului standard, eliminarea, renumerotarea secţiunilor, sau anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc, poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Documentele din dosarul cererii de finanțare trebuie completate într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia, în ce măsura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului şi la îndeplinirea criteriilor de selecţie.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 20

Completarea anexelor şi a altor documente tehnice şi administrative solicitate trebuie redactată pe calculator, în limba română, în format .DOCX, utilizând Microsoft Word. Nu sunt acceptate documentele completate de mână.

Primul document din Dosarul cererii de finantare va fi Opisul documentelor (Anexa 4), urmat Cererea de finanțare și de restul documentelor prezentate în partea E - Lista documentelor din Cererea de Finanţare aferent măsurii M3.2/6A. ,,Investiții pentru dezvoltarea activităților non-agricole”. Va fi respectată ordinea şi modalitatea de prezentare a documentelor, menţionate în listă. Documentele prezentate în forma ,,conform cu originalul’’ vor purta, pe lângă această menţiune, ştampila Solicitantului (după caz) şi semnătura reprezentantului legal.

Paginile tuturor documentelor vor fi numerotate. Numerotarea paginilor se va face după Opis (acesta are pag.0), începând cu cifra 1, doar pe paginile cu conţinut, recomandabil în partea de sus-dreapta a paginii. După numerotare, în dreptul fiecărui document din opis, va fi completată paginaţia (prima şi ultima pagină a documentului respectiv).

După numerotare, toate documentele vor fi îndosariate, astfel încât să nu permită detaşarea şi / sau înlocuirea acestora.

Atenţie! Completarea tuturor anexelor este obligatorie. Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor care fac parte integrantă din Dosarul Cererii de Finanțare, precum și conținutul acestora, fără a se elimina sau adăuga alte categorii.

3.1.2. Depunerea Dosarului Cererii de Finanţare

Dosarul Cererii de Finanţare, care conţine Opisul documentelor, Cererea de Finanţare (Anexa 1), Studiul de fezabilitate (Anexa 2) şi celelalte documente tehnice şi administrative menționate în partea E a cererii de finanțare, se va depune în 3 exemplare letrice, unul original şi două în copii certificate conform cu originalul şi 3 exemplare electronice, pe CD / DVD. Exemplarele letrice vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.

Scanarea documentelor, atât pentru exemplarele letrice prezentate în copie certificată conform cu originalul, cât şi pentru exemplarele electronice, se va face în format .PDF, după numerotarea, ştampilarea (după caz) şi semnarea paginilor de către reprezentantul legal.

Alături de copiile electronice ale documentelor din cererea de finanțare, se va copia și cererea de finanțare în formă electronică (editabilă).

Cele două exemplare letrice prezentate în copie certificată conform cu originalul vor avea, pe prima pagină (opis), ştampila Solicitantului (după caz) şi semnătura reprezentantului legal, în original.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 21

CD-urile / DVD-urile cu exemplarele electronice ale Dosarului Cererii de Finanţare vor avea înscrisă denumirea măsurii, codul apelului de selecţie, denumirea Solicitantului și a proiectului, ca şi dimensiunea totală a documentelor în MB. CD-urile / DVD-urile vor conţine un număr de fişiere .PDF egal cu numărul documentelor din Dosarul Cererii de Finanţare, păstrându-se ordinea şi denumirea acestora, ca și fisierul cu cererea de finanțare în format editabil (format electronic). Spre exemplu, ,,1. Opisul documentelor; 2. Cererea de Finanţare; 3. Studiu de fezabilitate etc. ’’.

Cele 3 exemplare letrice şi electronice ale Dosarului Cererii de Finanţare vor fi însoţite de o Scrisoare de înaintare, al cărei model este prezentat în Anexa 3 – Scrisoare de înaintare. Scrisoarea de înaintare va fi prezentată cu număr de înregistrare de la Solicitant, în dublu exemplar, astfel încât un exemplar să fie înapoiat Solicitantului, cu număr de înregistrare de la GAL. Scrisoarea de înaintare va fi semnată de reprezentantul legal al Solicitantului, desemnat conform Hotărârii Organului de decizie al solicitantului (Consiliu Local/Director/de Administraţie etc.) pentru implementarea proiectului.

La depunerea Dosarului Cererii de Finanţare se va verifica documentul de identitate al persoanei care depune. În cazul în care Dosarul Cererii de Finanţare este depus de o altă persoană decât reprezentantul legal menţionat în Scrisoarea de înaintare, această persoană va prezenta o procură notarială de împuternicire în acest sens.

Dosarele Cererilor de Finanţare aferente măsurii M3.2/6A. ,,Investiții pentru dezvoltarea activităților non-agricole’’ se vor depune la sediul Grupului de Acţiune Locală (GAL) Asociaţia de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaţilor, situat în incinta Primăriei Prejmer (etaj 1, al cincelea birou pe partea stângă), la adresa: Prejmer, strada Mare nr. 565, judeţul Braşov.

Dosarele Cererilor de finanţare vor putea fi depuse la sediul GAL în zilele de miercuri și joi ale săptămânii, în intervalul orar 10.00 – 14.00, în perioada 18 iunie 2018 (ora 10.00) – 18 iulie 2018 (ora 14.00), menţionată în apelul de selecţie şi la sub-capitolul 1.7. Tipul apelului de selecţie şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte din prezentul Ghid.

Atenţie! Nu se acceptă depunerea Dosarelor Cererilor de Finanțare în afara termenului precizat în apelul de selecţie şi în prezentul ghid.

3.2. Procedura de evaluare și selecție la nivelul GAL

Procesul de verificare a Dosarelor Cererilor de Finanţare va avea o durată de maximum 45 de zile la nivelul GAL. Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către minim doi experți - un expert care completează și un expert care verifică.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 22

3.2.1. Verificarea conformităţii

La depunerea Dosarelor Cererilor de Finanţare aferente măsurii M3.2/6A. ,,Investiții pentru dezvoltarea acivităților non-agricole’’, doi membri ai echipei de implementare din partea GAL verifică conformitatea iniţială a Dosarului Cererii de Finanţare şi întocmesc Fişa de verificare a eligibiliății – Partea A Conformitate, care va fi asumată de ambii evaluatori.

Verificarea conformităţii presupune verificarea tuturor punctelor de verificare din fișa de evaluare a eligibilității – Partea A – Conformitate.

Dacă toate cerinţele specificate în Fişa de verificare sunt îndeplinite, evaluatorii vor bifa ,,DA’’ la fiecare punct de verificare, Dosarul Cererii de Finanţare va fi declarat CONFORM şi va fi repartizat evaluatorilor în vederea evaluării criteriilor generale de conformitate, eligibilitate şi selecţie.

În cazul în care se constată neconcordanțe care nu pot fi remediate pe loc, evaluatorii vor bifa ,,NU’’ în dreptul punctului / punctelor de verificare respectiv(e), specificând în rubrica ,,Observaţii’’ aferentă fiecărui punct de verificare în ce constau neconcordanţele identificate. În baza acestora, evaluatorii GAL pot solicita informaţii / documente suplimentare, pentru toate aspectele de conformitate care necesită clarificări. În acest caz, Dosarul Cererii de Finanţare va fi declarat NECONFORM şi toată documentaţia va fi înapoiată deponentului, cu menţiunea că aceasta poate fi redepusă sau completată, fie până la închiderea sesiunii de depunere menţionată în apelul de selecţie şi în prezentul ghid, fie în termen de maxim 5 zile de la semnarea Fişei de verificare a conformităţii.

În cazul în care documentaţia este redepusă, aceasta va relua fluxul verificării conformitătii iniţiale. În cazul în care documentaţia nu este redepusă, Dosarul Cererii de Finanţare este declarat RESPINS din procesul de evaluare şi selecţie.

În cazul respingerii dosarului cererii de finanțare pentru neconformitate, deponentul (reprezentantul legal al Solicitantului sau persoana împuternicită cu procură notarială) va semna pentru luare la cunoştinţă asupra rezultatului verificării conformităţii iniţiale. Un exemplar din Scrisoarea de înaintare (Anexa 3) şi din Fişa de verificare a conformităţii vor fi înapoiate deponentului, cu număr de înregistrare de la GAL.

Verificarea conformităţii se realizează în termen de trei zile. În cazul în care este necesară solicitarea de clarificări, acest termen se prelungeşte cu termenul maxim necesar pentru primirea răspunsului din partea Solicitantului, urmat de încă trei zile pentru re-evaluarea conformităţii în baza răspunsului primit.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 23

3.2.2. Verificarea criteriilor de eligibilitate

Pentru Dosarele Cererilor de Finanţare care au îndeplinit condiţiile generale de conformitate, 2 evaluatori desemnaţi din partea GAL verifică criteriile de eligibilitate şi întocmesc Fişa de verificare a eligibilităţii, care va fi asumată de 2 evaluatori, respectând principiul ”4 ochi”.

Verificarea eligibilităţii se referă la:

a) Eligibilitatea Solicitantului • Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; • Solicitantul nu este în insolvență, faliment,lichidare sau incapacitate de plată; • Solicitantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile de plată către bugetul de stat; • Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, nu are contracte de finanţare cu

AFIR încheiate din propria iniţiativă şi nu se află în litigii cu AFIR; • Solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat; • Solicitantul trebuie să aibă sediul şi să îşi desfăşoare activitatea în teritoriul GAL Curbura

Carpaților; • Solicitanţii fermieri sau membri ai unei gospodării agricole sunt înregistraţi, cu minimum 12

luni consecutive înaintea de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare–APIA/Registrul exploatațiilor – ANSVSA / Registrul agricol (la Primarie);

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei; • Solicitantul trebuie să prezinte o documentaţie tehnico-economică pe baza căreia să

demonstreze viabilitatea economică a investiţiei; • Solicitantul nou-înfiinţat trebuie să creeze minim 1 loc nou locuri de muncă şi să îl menţină pe

toată durata implementării; • Solicitantul microîntreprindere / întreprindere mică existentă trebuie să menţină toate

locurile de muncă existente la data aplicării, pe toată durata de implementare. • Neîncadrarea Solicitantului într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din Hotărârea nr. 226 din

02.04.2015 privind categoriile de Solicitanţi restricţionate de la finanţare, care NU pot depune proiecte aferente măsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020;

• Angajamentele Solicitantului asumate în Declaraţia pe proprie răspundere din Partea F a Cererii de Finanţare;

• Angajamentul Solicitantului privind cofinanţarea proiectului b) Eligibilitatea Investiţiei

• Localizarea proiectului de investiţie în teritoriul ,,Curbura Carpaţilor’’; • Încadrarea investiţiei în categoria investiţiilor eligibile din cadrul măsurii M3.2/6A;

• Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta

poate avea efecte negative asupra mediului;

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 24

• Respectarea criteriilor de eligibilitate referitoare la tipul investițiilor propuse prin proiect; • Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind conținutul cadru al

Studului de fezabilitate/Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții, întocmirea devizului general, aferente cererilor de finanţare care prevăd realizarea obiectivelor de investiţii noi, precum şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente;

• Respectarea duratei de execuţie a investiţiei, conform art. 12 din Hotărârea nr. 226 din 02.04.2015 cu modificările și completările ulterioare;

• Angajamentul de asigurare a mentenanței investiţiei pentru o perioadă de minimum 5 ani de la depunerea ultimei cereri de plată.

c) Eligibilitatea cheltuielilor • Încadrarea cheltuielilor în tipurile de cheltuieli eligibile prevăzute în cadrul măsurii M3.2/6A; • Respectarea intensității sprijinului nerambrusabil în funcţie de tipul proiectului; • Respectarea cuantumului sprijinului financiar; • Corectitudinea informaţiilor furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de Finanţare

şi/sau conformitatea acestora cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în documentația tehnico-economică atașată cererii de finanțare (SF/MJ);

• Încadrarea corectă a TVA-ului; • Rezonabilitatea preţurilor şi/sau respectarea limitelor de preţuri din baza de date AFIR; • Încadrarea costurilor generale ale proiectului în limita de maximum 10% din totalul

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii;

• Încadrarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 din devizul general (conform legislaţiei în vigoare), în categoria cheltuielilor neeligibile;

• Angajamentul privind evitarea dublei finanţări; • Corectitudinea ratei de schimb utilizate;

d) Alte criterii de eligibilitate • Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, potrivit

Regulamentului (UE) nr. 1407/2013, nu depăşeşte 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali; • Nu sunt create condiţiile artificifiale pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul

prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune. Etapele procesului de verificare a eligibilităţii diferă în funcţie de tipul proiectului. În cazul proiectelor care vizează exclusiv dotări (achiziţii), dacă toate cerinţele specificate în

Fişa de verificare a eligiblităţii sunt îndeplinite, evaluatorii vor bifa ,,DA’’ la fiecare punct de verificare,

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 25

Dosarul Cererii de Finanţare va fi declarat ELIGIBIL şi va urma fluxul procedural de evaluare a criteriilor de selecţie.

În cazul proiectelor care vizează investiţii privind modernizarea/extinderea infrastructurii existente, dacă toate cerinţele specificate în Fişa de verificare a eligibilităţii sunt îndeplinite, experţii GAL vor realiza vizite pe teren, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.

Rezultatul și concluziile verificării pe teren sunt finalizate prin completarea Fișei de verificare în teren, la care se vor anexa obligatoriu fotografiile reprezentative din teren.

Pe parcursul verificării criteriilor de eligibilitate a Dosarului Cererii de Finanţare, evaluatorii GAL pot solicita clarificări / informaţii / documente suplimentare, pentru toate aspectele de eligibilitate care necesită clarificări, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, prin intermediul unei adrese de înaintare transmisă pe adresa de e-mail sau pe numărul de fax al Solicitantului.

Dacă situaţia este remediată în urma răspunsului primit de la Solicitant la solicitările de clarificări, la rubrica de ,,Observaţii’’ aferentă fiecărui punct de verificare se va indica numărul adresei de înaintare prin care s-au transmis informaţiile suplimentare de către Solicitant şi orice alte informaţii considerate relevante de către evaluatorii GAL și se va bifa ,,DA’’ în dreptul punctului / punctelor de verificare respectiv(e).

Dacă Solicitantul nu transmite răspuns la solicitarea de clarificări în timpul precizat sau dacă răspunsurile transmise nu conduc la clarificarea neconcordanţelor, se va bifa ,,NU’’ în dreptul punctului / punctelor de verificare respectiv(e), specificându-se în rubrica de ,,Observaţii’’ aferentă fiecărui punct de verificare în ce constau neconcordanţele identificate. În acest caz, Dosarul Cererii de Finanţare va fi declarat NEELIGIBIL, fiind RESPINS din procesul de selecţie.

Notificările cu privire la declararea neeligibilităţii se transmit Solicitantului prin e-mail sau fax.

Verificarea eligibilităţii se realizează în termen de trei zile, pentru proiectele care nu implică vizite pe teren şi în termen de cinci zile pentru cele care includ vizite pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informaţii suplimentare, acest termen se prelungeşte cu termenul maxim necesar pentru primirea răspunsului din partea Solicitantului, urmat de încă trei zile pentru re-evaluarea eligibilităţii în baza răspunsului primit.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 26

3.2.3. Evaluarea criteriilor de selecţie

Evaluatorii desemnaţi din partea GAL acordă punctajul în baza Grilei de selecţie prezentată la sub-capitolul 2.4. Principii şi criterii de selecţie a proiectului din prezentul Ghid pentru toate proiectele care îndeplinesc condiţiile de conformitate şi eligibilitate şi întocmesc Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie, care va fi asumată de 2 evaluatori.

După finalizarea evaluării criteriilor de selecție pentru proiectele eligibile se întocmește Raportul de evaluare, astfel:

În cadrul acestei etape, proiectele eligibile care nu obţin punctajul minim de 10 de puncte sunt declarate RESPINSE, iar toate care obţin 10 de puncte şi peste sunt declarate ADMISE. Proiectele neeligibile sunt incluse în Raportul de evaluare în secțiune distinctă.

În urma evaluării proiectelor, GAL va întocmi Raportul de evaluare, cuprinzând toate proiectele depuse, grupate în: eligibile, neeligibile, retrase. Raportul va cuprinde și punctajul obținut (pentru proiectele eligibile), ca și motivele care au condus la neeligibilitatea proiectelor (după caz).

GAL va publica Raportul de evaluare pe site-ul propriu și va transmite notificări prin e-mail / fax tuturor Solicitanţilor ale căror proiecte au făcut obiectul evaluării, informându-i cu privire la rezultatul evaluării, respectiv: proiecte RESPINSE (neeligibile sau din cauza neîndeplinirii punctajului minim), sau proiecte ADMISE.

3.2.4. Soluţionarea contestaţiilor

Toţi solicitanţii nemulţumiţi de rezultatele evaluării, au posibilitatea şi dreptul de a depune contestaţii, în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării. Un solicitant poate depune o singură contestaţie aferentă unui proiect.

Se pot contesta următoarele aspecte:

• Elementele tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus; • Valoarea proiectului declarată eligibilă; • Punctajul obţinut în urma evaluării criteriilor de selecţie; • Intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.

Contestaţiile se transmit prin poştă / curier sau se depun personal la sediul GAL situat în incinta Primăriei Prejmer (etaj 1, al cincelea birou pe partea stângă), la adresa: Prejmer, strada Mare nr. 565, judeţul Braşov, până la data limită menţionată.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 27

Contestaţiile vor fi analizate de către membrii ai GAL, diferiţi de cei implicaţi în etapele de evaluare, fiind declarate ADMISE sau RESPINSE în cadrul unui Raport de contestaţii.

Contestaţiile depuse de către Solicitanti împreună cu Raportul de contestaţii elaborat de membrii GAL sunt înaintate, spre aprobare, Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor, alcătuită din 5 membri, reprezentanţi ai partenerilor GAL, fiecare membru având un supleant.

Întrunirea Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv, pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comisiei, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%.

Notificările cu privire la rezultatele contestaţiilor, însoţite de Raportul de contestaţii aprobat de către Comitetul de Soluţionare a Contestaţiilor, se transmit Solicitanţilor prin e-mail sau fax.

În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de către experții verificatori, solicitantantul și GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.

3.2.5. Selecţia proiectelor

După soluţionarea Contestaţiilor, membrii echipei GAL propun spre aprobare Comitetului de Selecţie rezultatul evaluării proiectelor, inclusiv rezultatele incluse în raportul de contestații. Acesta este însoțit de proiecte, listele şi rapoartele de verificare.

Proiectele ADMISE sunt ierarhizate în ordine descrescătoare în funcţie de punctajul obţinut conform grilei, fiind propuse pentru finanaţare primele proiecte cu cel mai mare punctaj obţinut, în funcţie de încadrarea în alocarea financiară disponibilă în cadrul apelului de selecţie.

În caz de egalitate între 2 sau mai multe proiecte, acestea vor fi departajate luându-se în considerare criteriile de departajare descrise la cap. 2.4.

Primele proiecte, în ordinea punctajului obţinut care se încadrează în alocarea financiară disponibilă în cadrul apelului de selecţie sunt PROPUSE PENTRU FINANŢARE.

Evaluarea criteriilor de selecţie se realizează într-o perioadă de 3-5 zile.

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. SDL aprobată este disponibilă pe site-ul web al GAL www.curburacarpatilor.ro

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 28

Procedura de evaluare şi selecţie descrisă în capitolele 3.2.1. – 3.2.4, împreună cu listele şi formularele utilizate, în conformitate cu capitolul XI din SDL sunt aprobate de Consiliul Director înainte de lansarea apelului de selecție și vor fi postate pe pagina web a GAL într-o secțiune destinată apelurilor de selecție.

Comitetul de Selecţie a proiectelor este alcătuit din 7 membri, reprezentanţi ai partenerilor GAL, fiecare membru având un supleant, diferiţi faţă de membrii Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor.

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.

În cadrul şedinţei de selecţie a proiectelor, sunt prezentate următoarele documente:

• Proiectele depuse în cadrul apelului de selecţie • Fişele de verificare a conformităţii şi lista proiectelor conforme şi neconforme • Fişele de verificare a eligibilităţii, fişele de verificare pe teren (dacă este cazul) şi lista

proiectelor eligibile şi neeligibile; • Fişele de evaluare a criteriilor de selecţie; • lista proiectelor eligibile, eligibile care nu respectă pragul minim pentru selecție, neeligibile și

retrase; • Contestaţiile depuse şi Raportul de soluţionare a contestaţiilor (dacă este cazul).

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de Directorul General.

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta cuprinde lista proiectelor selectate pentru finanțare/eligibile neselectate pentru finanțare/eligibile care nu au îndeplinit punctajul minim pentru finanțare/neeligibile/retrase și va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care participă în calitate de observator la procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 29

de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat criteriile de eligibilitate și principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. În cazul în care este mandatată o altă persoană să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens.

Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări.

GAL va publica pe site-ul web Raportul de selecţie aferent fiecărui apel lansat și va notifica solicitanții cu privire la rezultatul selecției, prin e-mail sau fax.

Un exemplar al Dosarelor Cererilor de Finanțare (copie) care au fost declarate neconforme, neeligibile, respinse sau nefinanţate pot fi restituite Solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate/actualizate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL.

3.2.6. Evitarea posibilelor conflicte de interese

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (membrii echipei GAL responsabili cu evaluarea / soluţionarea contestaţiilor, membrii Comitetului de Selecție a proiectelor și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.

În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, toate persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL vor completa declarații pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte:

• Numele și prenumele declarantului; • Funcția deținută la nivel GAL (în cadrul echipei, Comitetutlui de Selecţie sau Comisiei de

Soluţionare a Contestaţiilor); • Rolul în cadrul procesului de evaluare – etapele verificate;

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 30

• Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;

• Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

În situația constatării existenței unui conflict de interese, expertul GAL este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să solicite managerului GAL înlocuirea sa cu un alt expert evaluator, astfel încât să fie asigurată obiectivitatea procesului de evaluare și selecție.

În cazul în care se constată existența / suspiciunea existenței unei situații de conflict de interese care a generat efecte, la nivelul GAL va fi constituită o Comisie de analiză a conflictului de interese (numită de Comitetul Director al asociației) care va analiza situația creată și va propune măsuri corective care pot merge până la propunerea anulării rezultatelor unei sesiuni de primire proiecte. În situația în care un proiect rezultat dintr-o astfel de situație se află deja în implementare, vor fi sesizate organele judiciare și AFIR.

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.

3.2.7. Verificarea conformităţii şi eligibilităţii la nivelul AFIR

În cadrul Sub-măsurii 19.2. ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală’’, structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect) pot primi cereri de finanțare selectate de GAL, numai dacă GAL are, la momentul depunerii proiectului/proiectelor, un Contract de finanțare încheiat cu AFIR în cadrul Sub-măsurii 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“, aflat în perioada de valabilitate.

Proiectele cu construcţii-monatj (indiferent de tipul de Solicitant), precum şi proiectele de investiţii depuse de Solicitanţi publici se verifică la nivelul CRIFR 7 Alba Iulia, în timp ce proiectele cu achiziţii simple, sprijin forfetar şi proiectele de servicii se verifică la OJFIR Braşov.

Proiectele selectate pot fi depuse la structurile teritoriale AFIR nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la Raportul de selecție final întocmit de GAL, astfel încât să se poată realiza evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.

La depunerea proiectelor selectate la structurile teritoriale ale AFIR, trebuie să fie prezent reprezentantul legal al Solicitantului sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care Solicitantul

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 31

dorește, îl poate împuternici, prin procură notarială (în original), pe reprezentantul GAL să depună proiectul, caz în care nu va fi obligatorie prezența solicitantului.

Proiectele se depun la AFIR în 1 exemplar letric (original) şi 1 copie electronică, pe CD / DVD. Toate proiectele depuse la structurile teritoriale AFIR, trebuie să fie însoţite în mod obligatoriu de minim următoarele documente:

• Fişa de verificare a conformităţii, întocmită de GAL; • Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (dacă este cazul); • Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL; • Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL; • Raportul de contestaţii, întocmit de GAL (dacă este cazul) • Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu) şi semnat de către reprezentantul

CDRJ, cu menţiunea că GAL a respectat criteriile de eligibilitate și principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței Apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare aferent Sub-măsurii 19.2

• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu).

În cazul în care Raportul de selecție final este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, data depunerii proiectelor la OJFIR/CRFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de aprobare a modificării Contractului de finanțare”, de către OJFIR ca urmare a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, nu este condiționată de modificarea angajamentului legal între GAL și CRFIR.

AFIR realizează verificarea conformităţii şi a eligibilităţii proiectelor selectate pentru finanţare, procesul şi termenele de verificare fiind similare cu cele derulate de către GAL. În cazul în care AFIR consideră că sunt necesare informaţii suplimentare pentru verificarea criteriilor, le poate solicita de la GAL sau de la Solicitant, după caz. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.

La completarea pe loc a Fisei de verificare a conformităţii iniţiale (partea I), experţii AFIR verifică:

• Existenţa a 1 exemplare letrice (original) şi a 1 exemplar electronic ale proiectelor propuse pentru finanţare;

• Existenţa fişelor de verificare întocmite de GAL • Existenţa Raportului final de selecţie întocmit de GAL şi semnat de reprezentantul CDRJ pentru

validarea conformităţii procesului de evaluare şi selecţie faţă de prevederile din SDL

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 32

• Existenţa declaraţiilor privind evitarea conflictelor de interese.

Reprezentantul GAL / Solicitantului (după caz) va semna pe loc de luare la cunoștință pe Fișa de verificare a conformității iniţiale (partea I).

Dosarele Cererilor de finanțare pentru care concluzia verificării conformităţii iniţiale a fost ”NECONFORM”, se returnează reprezentantului GAL/Solicitantului (după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută de GAL. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport final de selecție. Acelaşi proiect poate fi depus de maximum două ori, în baza aceluiași Raport final de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității iniţiale este de două ori „NECONFORM”, proiectul se returnează Solicitantului, iar acesta îl poate redepune la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură.

La completarea Fisei de verificare a conformităţii generale (partea a II-a), experţii AFIR verifică îndeplinirea criteriilor care au fost verificate şi de GAL, precum şi:

• Utilizarea corectă a cererii de finanţare folosită pentru depunere • Încadrarea în termenele maxime de depunere a documentelor obligatorii specifice (proiect

tehnic, acord de mediu, certificat de urbanism)

Dosarele Cererilor de finanțare pentru care concluzia verificării conformităţii generale a fost ”NECONFORM”, se returnează reprezentantului Solicitantului. Proiectul poate fi refăcut şi redepus la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la AFIR în baza unui alt Raport final de selecție. Un proiect declarat ,,NECONFORM’’ de două ori, nu va mai fi acceptat pentru verificare.

La completarea Fisei de verificare a eligibilităţii, experţii AFIR verifică îndeplinirea criteriilor verificate de GAL, precum şi prevederile SDL - anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Submăsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“.

Pentru proiectele de investiții/ sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii de finanțare, experții AFIR vor realiza vizite pe teren pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 33

Rezultatul și concluziile verificării pe teren sunt finalizate prin completarea Fișei de verificare în teren și într-un Raport asupra verificării pe teren, la care se anexează fotografiile reprezentative din teren.

Experţii verificatori AFIR pot solicita informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul. Solicitările de informații suplimentare pot fi adresate o singură dată Solicitantului sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate.

Un exemplar al Dosarelor Cererilor de Finanțare care au fost declarate NEELIGIBILE de către OJFIR/CRFIR pot fi restituite Solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către Solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR/CRFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare pot fi declarate neeligibile de maximum două ori de către OJFIR/CRFIR, în cadrul sesiunii de primire a proiectelor lansată de AFIR. Celelalte două exemplare ale Cererilor de finanțare declarate neeligibile vor rămâne la entitățile la care au fost depuse, pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.), respectiv: un exemplar original la AFIR și un exemplar copie la GAL.

După evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.

Experţii OJFIR întocmesc bilunar (în zilele de 15 și 30 ale fiecărei luni sau ziua lucrătoare imediat următoare, în cazul în care una sau ambele date sunt nelucrătoare), pentru fiecare GAL în parte lista cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase. Listele sunt transmise GAL-ului şi către CRFIR. Experţii CRFIR adaugă la aceste liste primite de la OJFIR proiectele evaluate la nivel regional şi întocmesc bilunar Lista cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase şi Raportul de evaluare, în termen de de două zile după ziua de 15, respectiv 30 a fiecărei luni (sau ziua lucrătoare imediat următoare, în cazul în care una sau ambele date sunt nelucrătoare).

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au realizat selecția proiectelor vor fi notificaţi, în termen de două zile de la aprobarea Raportului de evaluare de către CRFIR.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității de către OJFIR/CRFIR pot fi depuse în termen de cinci zile de la primirea notificării, la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR diferită de cea care a verificat inițial proiectul.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 34

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. În urma analizei, pentru fiecare contestație se întocmește un Raport asupra contestației, care propune admiterea sau respingerea contestației. Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează.

Experţii AFIR vor transmite Solicitantului și GAL-ului Notificarea privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații.

În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de către experții verificatori, solicitantantul și GAL-ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare. Contractul de finanțare va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.

Dacă pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, precum și de soluționare a contestațiilor, se constată greșeli de orice natură, AFIR are obligația de a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile și motivele obiective care au condus la aceste abateri pentru a putea analiza și eventual dispune măsurile administrative corespunzătoare, dacă se impun.

Mai multe detalii referitoare la verificarea la nivelul AFIR, precum şi formularele aferente procesului de evaluare în versiunea aplicabilă la data evaluării se regăsesc în Ghidul Solicitantului şi Manualul de Procedura pentru sub-măsura 19.2. ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală’’, disponibile pe site-ul AFIR, www.afir.info

3.3. Contractarea fondurilor

3.3.1. Încheierea Contractului de Finanţare

După încheierea etapelor de verificare a conformităţii şi eligibilităţii la nivelul AFIR, respectiv, după aprobarea Raportului de Selecţie/Raportului de Contestații în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, experții CRFIR vor transmite către Solicitant o Notificare privind selectarea Cererii de Finanţare şi semnarea Contractului/Deciziei de finanțare, care va cuprinde condiții specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată., precum şi o copie a notificării, transmisă spre știință GAL-ului.

Odată cu depunerea Cererii de Finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în ceea ce privește publicarea pe site-ul A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă, titlu si valoare proiect).

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 35

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.

La Contractare, Solicitantul are obligaţia de a depune la CRFIR documentele specificate în Notificarea AFIR, cu caracter obligatoriu, conform HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si a procedurilor in vigoare la momentul notificării.

Solicitanţii, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii Contractului de Finanţare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, indiferent de data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR. Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea Contractului de Finanţare.

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea de selecţie, sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de Finanţare.

Toate Contractele/Deciziile de finanțare se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de către beneficiar. Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii Contractului/Deciziei de finanțare.

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Submăsura 19.2, CRFIR are obligația de a transmite către Beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat proiectul neîncheiat/încetat.

În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, exemplar copie, în format electronic (CD).

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.

3.3.2. Durata Contractului de Finanţare

Durata de execuţie a Contractului de Finanțare este de maximum 3 ani (36 luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj și maximum 2 ani pentru investiţiile în achiziţiile fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 36

Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice beneficiarilor publici sau privaţi, prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.

Durata de execuţie prevăzută mai sus se suspendă - în situaţia în care, pe parcursul implementării proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizaţii, după caz - pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:

• încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 - 2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a fost selectat și contractat;

• modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

• modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia;

• realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din fonduri nerambursabile.

Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de Autoritatea Contractantă.

3.3.3. Modificarea Contractului de Finanţare

Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv.

Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează funcţionalitatea

Atenţie!

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substantial investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 37

investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care proiectul a fost selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorităţii Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanţare prin act adiţional.

Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a contractului de finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale. Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de Finanţare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

3.4. Achiziţiile

Derularea procedurii de achiziții pentru bunuri și execuție lucrări se poate face începând cu data primirii Notificării de selecție a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziții) pe proprie răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, servicii (managementul proiectului) și execuție lucrări va începe după semnarea contractului de finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR. Întreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fara montaj şi de executie lucrari (constructii, modernizari) în cadrul proiectelor finanţate prin PNDR se va derula on-line pe site-ul www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor de publicare disponibile pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atât pentru beneficiari cât și pentru ofertanți, condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-ul www.afir.info. Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta Modelul de Contract de Prestări Servicii Profesionale de Specialitate, precum şi Recomandări în vederea încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă şi/sau proiectare, publicate pe pagina oficială AFIR la secţiunea: Informaţii Generale >> Rapoarte şi Liste >> Listă firme de consultanţă. Aceste documente au un

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 38

caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care îl veţi semna, clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte. La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/ contractorii/ beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/ MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista consultanților/ contractorilor/ beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale. Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar neambursabil care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR. În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineşte prin: A. Conflictul de interese între beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanţi: Acţionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali ai acestuia, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare: a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți; b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membrii ai consiliilor de administraţie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi; c. sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus. B. Conflictul de interese între ofertanţi: Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc): a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași achiziție (OUG 66/2011); b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membri ai consiliilor de administraţie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontractant; c. Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai sus. Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile private - anexă la contractul de finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii: d. Nediscriminarea; e. Tratamentul egal; f. Recunoaşterea reciprocă; g. Transparenţa; h. Proporţionalitatea; i. Eficienţa utilizării fondurilor; j. Asumarea răspunderii. Beneficiarul va depune la OJFIR/ CRFIR, Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (exceptând dosarele de servicii).

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 39

În cazul în care beneficiază de avans, beneficiarul poate de asemenea să depună la OJFIR/CRFIR Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (inclusiv dosarele de servicii). În cazul în care beneficiarul nu depune Declaraţia de eşalonare în termenul prevazut, aceasta se va depune cel târziu o dată cu prima tranşă a Dosarului cererii de plată.

3.5. Plata

3.5.1. Avansul

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, conform prevederilor art. 45 din Regulamentul nr. 1305/2013 şi ale art. 13 din HG 226/2015, Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50 % din ajutorul public acordat pentru aceste investiții. Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans, fie prin bifarea căsuţei corespunzătoare în Cererea de finanţare, fie ulterior semnării Contractului de Finanţare, cu condiţia să nu depăşească data depunerii primului Dosar al Cererii de Plată și atunci când are avizul favorabil din partea AFIR pentru o achiziţie. Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea unei achiziții de către AFIR.

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României, iar în cazul beneficiarilor privaţi și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma avansului. Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp egală cu durata de execuţie a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în Contractul de Finanţare, respectiv la ultima tranșă de plată.

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea perioadei maxime de execuţie aprobate prin Contractul de Finanţare, este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea Contractantă

Atenţie !

AFIR efectuează plata avansului în contul

beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la

o instituţie bancară.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 40

documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire.

3.5.2. Cererile de plată

Beneficiarul va depune la CRFIR, Dosarele Cererilor de Plată în conformitate cu Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de Finanţare.

Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în perioada de execuție a Contractului de Finanțare. În situația în care se aprobă prelungirea duratei de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz, beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadăa de execuție aprobată.

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (Anexă la Contractul de Finanţare) .

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată GAL va atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. Beneficiarii au obligatia de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele la acesta.

Dosarul Cererii de Plată (DCP) se depune inițial la GAL, în original – 1 exemplar, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic (copie – 1 exemplar) documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect).

În cazul în care cererea de plată este declarată „NECONFORMĂ“ de două ori de către GAL, Beneficiarul are dreptul de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către alți doi experți din cadrul GAL decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare).

Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente Submăsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR, www.afir.info

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 41

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile, Beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului.

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de Plată conforme la structurile AFIR.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 42

CAPITOLUL 4. INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR

NERAMBURSABILE

4.1. Documentele necesare întocmirii Dosarului Cererii de Finanţare

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare (Anexa 1) pentru întocmirea proiectului, în vederea completării şi depunerii dosarului conform indicaţiilor prezentate în sub-capitolul 3.1. Completarea şi depunerea Dosarului Cererii de Finanţare, şi Opisului (Anexa 4) sunt următoarele (numerotarea este conform Partea E din Cererea de finanțare):

1. a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru proiectele fără construcții-montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).

Atenţie! În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate informaţii identice din alte proiecte similare, care nu sunt specifice proiectului analizat se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sau neeligibilitatea dacă nu se dovedeşte o particularizare la specificul proiectului.

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele/echipamentele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va întocmi Studiul de Fezabilitate.

Important!

În cadrul Studiului de fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente:

- cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă menţionate în Studiul de Fezabilitate;

- devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei;

- „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului.

- detalierea capitolului 3 - pct. 3.5 – „Proiectare” şi pct. 3.7 – „Consultanţă” (conform HG 907/ 2016), în ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care rezultă valoarea totală per sub‐capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi;

- Anexele 2. B sau C privind prognozele financiare, completate conform mențiunilor din Anexa 2.1.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 43

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul general, relevee, secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator;

- în cazul în care investiţia prevede utilaje/echipamente cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ factura utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”)

- devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a AFIR, sau sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.

- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizări, se va prezenta calculul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, la Studiul de Fezabilitate se ataşează:

1b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente, sau

1c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate),

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0)

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare.

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.

sau

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)

şi/sau

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 44

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare, pentru fermieri cu statut de PFA, II sau IF;

Sau

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:

2.5 Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor :

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:

a) Dreptul de proprietate privată

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;

- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 45

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.

c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:

a) dreptul de proprietate privată,

b) dreptul de concesiune,

c) dreptul de superficie,

d) dreptul de uzufruct;

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;

f) împrumutul de folosință (comodat)

g) dreptul de închiriere/locațiune.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 46

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de mai jos:

A. vor fi însoțite de:

-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

SAU

B. vor fi incheiate în formă autentică (încheiere de autentificare) de către un notar public sau emise de o autoritate publica sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca.

Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă sau legalizare de semnătură emise de către un notar public.

Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finanţare în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008:

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de finanțare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de finanțare în câmpul ‘’Alte documente”

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole,

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 47

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF).

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă/Certificat de inregistrare în Registrul comerțului.

10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului).

14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.

15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului, eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.

16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).

17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate" (Anexa 6.3), semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii.

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii, cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.

18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)

19. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole reprezentând cel puțin 50% din acestea (în cazul solicitanților care desfășoară activități agricole).

23.Alte documente (după caz).

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 48

Atentie! In categoria “Alte documente” se incadrează şi Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate, in cazul in care activitatea apropusă prin proiect impune.

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4.2 Documentele necesare la încheierea contractului de finanţare (numerotate conform poziţiei din cererea de finanţare)

7.Certificate de cazier judiciar: al solicitantului - persoană juridică și al reprezentantului legal-persoană fizică, (doc. 7.1 şi 7.2 în Cererea de finanțare);

8. Certificate de atestare fiscală, atât pentru întreprindere cât și pentru reprezentantul legal, emise de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. (doc. 8.1 şi 8.2 in Cererea de finanțare)

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet www.afir.info, secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de colaborare.

9. Document emis de ANPM, în conformitate cu Protocolul AFIR-ANPM-GNM.

12. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare a investiţiei emise în original de către o instituţie financiară (extras de cont şi/ sau contract de credit), în termen de maxim 90 de zile de la primirea notificării privind selectarea Cererii de finanțare.

13. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.

20. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente menționate în protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății;

21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info;

22. Certificat de cazier fiscal al solicitantului.

Atenţie! În cazul modernizărilor solicitantul trebuie să prezinte, dupa caz, documentul de autorizare eliberat de AJPM/DSP/DSVSA pentru unitatile vizate de proiect, iar acesta trebuie eliberat/ vizat cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de finanțare.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 49

Se va prezenta de asemenea Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru toate unităţile în funcţiune. Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.

Sinteza acestor documente, ordinea în care trebuie prezentate, precum şi modalitatea de prezentare se regăsesc în partea E a Cererii de finanțare.

4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul GAL şi AFIR

Toate anexele (Anexele 1-8) la care face referire prezentul Ghid şi care sunt necesare în vederea elaborării şi depunerii Dosarului Cererii de Finanţare sunt disponibile şi pot fi descărcate de pe site-ul GAL, de la adresa www.curburacarpatilor.ro, în cadrul apelului de selecţie nr. M19.2(3.2/6A) - 1/18 – 27.04.2018. (secţiunea ,,Implementare Strategie’’, sub-secţiunea ,,Apeluri de selecţie’’).

Alte documente pentru elaborarea şi implementarea proiectelor prin PNDR, sub-măsura 19.2. ,,Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală’’ sunt disponibile pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, www.afir.info, secţiunile ,,Investiţii PNDR’’ Şi ,,Informaţii utile’’. O parte dintre aceste documente sunt:

• Ghidul de implementare a sub-masurii 19.2.; • Manualul de procedură aferent implementării sub-măsurii 19.2; • Baza de date cu preţuri de referinţă; • Manualele şi instrucţiunile privind achiziţiile publice/private; • Ghidul de utilizare a elementelor de identitate vizuală.

Formularele necesare implementării contractelor de finanţare (încheiere contract de finanţare, modificare contract, formulare de achiziţii şi formulare de plată) sunt disponibile pe site-ul AFIR, www.afir.info.

4.3. Dicţionar

Abordarea LEADER = este o abordare ,,de jos în sus’’ (,,bottom up’’) care implică participarea activă a populației locale în procesul de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare a teritoriului rural;

Beneficiar = organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect si care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru obţinerea sprijinului financiar nerambursabil, prin FEADR;

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 50

Cerere de finanţare = document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar nerambursabil, prin FEADR;

Cofinanţare publică = reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - asigurate prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;

Contract / decizie de finanţare

= documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

Curs de schimb = cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul încheierii Contractului de finanţare);

Eligibilitate = suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii sprijinului financiar nerambursabil, prin FEADR;

Fişa măsurii = documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, categoriile de beneficiari și tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile

= fondurile acordate uni beneficiar în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții fiind nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat / finanţat de AFIR;

Grup de Acţiune Locală = parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi autorizat de MADR în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală;

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 51

LEADER = Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor de dezvoltare locală, elaborate de către GAL;

Reprezentant legal = reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale entității juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul este selectat);

Solicitant = organizaţia eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea fondurilor europene, care a depus o cerere de finanţare, dar care nu a încheiat încă un Contract / Decizie de finanțare cu AFIR;

Strategie de Dezvoltare Locală

= Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către Autoritatea de Management a PNDR și care stă la baza autorizării acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice teritoriului LEADER.

4.4. Referinţe legislative

• Regulamentul (UE) nr. 1303 / 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

• Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

• Regulamentul (UE) nr. 1306 din 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune;

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 52

• Regulamentul (UE) nr. 1407 / 2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66 din 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;

• Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2015 privind stabilirea cadrului general deimplementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat;

• Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

• Hotărârea nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

• Legea nr. 184 din 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

• Legea 98 / 2016 privind achiziţiile publice; • Hotărârea nr. 395 /2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

• Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările uletrioare;

• Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 53

4.5. GAL CURBURA CARPAŢILOR şi AFIR în sprijinul dumneavoastră

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, finanţate prin sM 19.2., respectiv, prin SDL elaborată de GAL, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de servicii / investiţii pentru dezvoltare rurală.

GAL CURBURA CARPAŢILOR vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 10:00 și 16:00 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea acestora.

Experţii GAL vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, nu uitaţi că experţii GAL nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.

De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în derularea măsurilor finanţate prin PNDR, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, pentru soluţionarea problemelor, la adresa [email protected] sau, prin poşta, la adresa: Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1. Reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete, verificabile și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.

GAL vă poate acorda informaţiile care vă sunt necesare pentru a solicita finanţarea proiectului dumneavoastră, de luni până

vineri, în intervalul 10.00-16.00.

Prejmer, Str. Mare nr. 565, judeţul Braşov

Numere telefon: 0770 207 389 şi

0770 261 712

[email protected]

www.curburacarpatilor.ro

https://www.facebook.com/infocurburacarpatilor/

Ghidul Solicitantului Măsura M3.2/6A – Versiunea 1 - Iunie 2018 Page 54

ANEXE

Anexa 1 – Model Cerere de Finanţare

Anexa 2 – Model Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ

Anexa 2 – B – persoane juridice

Anexa 2 – C – persoane fizice (PFA, II, IF)

Anexa 2.1. – SF/MJ – Proiecții financiare și indicatori financiari

Anexa 3 – Model Scrisoare de înaintare

Anexa 4 – Model Opis

Anexa 5 – Lista localităților cu potențial de dezvoltare turistică

Anexa 6 - Declarații privind încadrarea întreprinderii:

6.1. - Model de declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor și întreprinderi mici

6.2. - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis

6.3. - Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea in "întreprindere în dificultate"

6.4. - Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02

Anexa 7 – Fișa Măsurii 3.2/6A ”Investiții pentru dezvoltarea activităților non-agricole”

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile