GRADONAؤŒELNIK - grad-krk.hr prostora (montaإ¾nog paviljona) koji se nalazi u Malom parku grada Krka,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GRADONAؤŒELNIK - grad-krk.hr prostora (montaإ¾nog paviljona) koji se nalazi u Malom parku grada...

 • 1

  GRADONAČELNIK

  Klasa:022-01/17-01/03

  Ur.broj:2142/01-02/1-17-11- 30

  Krk, 05. rujna 2017.

  Z A P I S N I K

  sa 11. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 04. rujna (ponedjeljak) 2017. godine u

  Uredu Gradonačelnika u Krku.

  Kolegij u 13:00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da

  Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada

  Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno

  gospodarstvo, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Ines

  Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka

  Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena Matejčić, viši

  stručni referent u Odsjeku općih pravnih i kadrovskih poslova i Igor Gržetić, osoba za

  održavanje internet stranica Grada Krka.

  Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je

  sljedeći

  D N E V N I R E D

  1. Odsjek za društvene djelatnosti:

   Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti

  za nabavu nefinancijske imovine u Matičnom vrtiću Krk za nabavu

  opreme u iznosu od 12.000,00 kn;

   Katarina Milisavić iz Krka- zamolba za isplatu jednokratne novčane

  pomoći za opremu novorođenog djeteta;

   Prijedlog Ugovora Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ o financiranju

  voditeljstva, učitelja i kuhara u produženom boravku u MŠ Krk i PŠ

  Vrh;

   Zamolba Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj za

  sufinanciranje humanitarne akcije – ljetovanja za djecu poginulih

  branitelja i izbjeglica iz Ukrajine;

 • 2

   Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk za sufinanciranje prijevoza

  izleta školskih djelatnika na sindikalni izlet;

   Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ MŠ Vrh- zamolba za

  sufinanciranje kupnje pet komada računala i printera za potrebe

  informatičke radionice u PŠ Vrh.

  2. Imovinsko pravni predmeti.

  3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

  a) Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju Detaljnog plana uređenja „Zone 26“ u

  gradu Krku ( Sažetak i obrazloženje);

  b) Fiorentin Pierina iz Krka, Kamplin 5- zahtjev za pokretanje postupka

  parcelacije za z.č. 3824 k.o. Krk grad koja je u suvlasništvu s Gradom

  Krkom;

  c) Ponuda tvrtke GPZ d.d. za uređenje ceste dijela Plavničke ulice u Krku;

  d) Ponuda tvrtke GPZ d.d. za izradu izvedbenog troškovnika u dijelu ulice

  kralja Tomislava u gradu Krku;

  e) Tvrtka G. P. Krk iz Krka – zamolba za produženje ugovorenog roka

  izvođenja radova na građevini „Rekonstrukcija (prezentacija i konstruktivna

  sanacija) istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku na k.č. 2625, 2623 i

  2622 sve k.o. Krk-grad“;

  f) Razmatranje izvedbenog troškovnika za „Građenje gradske primarne

  prometnice planske oznake U-3 i pristupne planske oznake U-3.1 u naselju

  Krk – I. faza, izrađen od tvrtke G.P.Z. d.d. Rijeka;

  g) Razmatranje izvedbenog troškovnika za „Građenje gradske primarne

  prometnice planske oznake U-3 i pristupne planske oznake U-3.1 u naselju

  Krk – V., VI., i VII. faza izrađen od tvrtke G.P.Z. d.d. Rijeka;

  h) Razmatranje izrade projektne dokumentacije za natkrivanje boćališta

  naselju Brzac;

  i) Razmatranje izrade projektne dokumentacije za natkrivanje boćališta u

  gradu Krku;

  j) Razmatranje izrade projektne dokumentacije za natkrivanje boćališta u

  gradu Krku;

  k) Zamolba grupe građana iz naselja Lakmartin za izmještanje sirane i klaonice

  iz projekta i građevinske dozvole Mirjenka Mrakovčića, u Lakmartinu na

  k.č. 2597/2 k.o. Kornić uz pronalaženje druge lokacije;

  l) Izrada IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne „Zone

  29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku;

  m) Očitovanje Ljekarne Janeš o izvođenju radova na rampi za invalide prilikom

  ulaska u ljekarnu na Trgu Vela Placa u gradu Krk;

  n) Tvrtka El- an d.o.o. iz Malinske za izgradnju javne rasvjete u naselju Brusići,

  sukladno zahtjevu Tomislava Mrakovčića iz Brusića;

  o) Razmatranje Idejnog rješenja za izgradnju Reciklažnog dvorišta na lokalitetu

  kod naselja Žgaljić, izrađena od tvrtke Dinocop d.o.o. Omišalj;

  p) Davor Pečarića iz Kastva, Tometići 2- zamolba za izdavanje potvrde da je

  građevinska čestiva novoformirana k.č. 3835/1 k.o. Krk – grad koja se

 • 3

  formira od dijela k.č. 3835 i 3836/1 k.o. Krk-grad u gradu Krku, ima osiguran

  pristup s javno prometne površine;

  q) Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 25 – kamp Glavotok (T3);

  r) Urbanističko tehničko rješenje radne zone u Korniću, izrađeno od tvrtke

  Planimetar d.o.o.,

  s) Očitovanje Sandre Pečnjak iz Sesvetskog Kraljevca, vezano za uređenje

  ogradnog zida u naselju Brzac.

  4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:

  a) Zamolba tvrtke Auto Hrvatska automobili d.o.o. Čavle, Bujanovo 6, za

  davanje suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku u cilju

  promocije test vozila marke Mazda, za dan 09. rujna 2017. godine;

  b) Zamolba Ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana, dia iz Rijeke koji u ime

  investitora Ivice Lužina i Željka Cvitkušića oboje iz Krka, traži suglasnost o

  modalitetu i mogućnosti parkiranja za stambene i poslovne prostore unutar

  starogradske jezgre grada Krka, prilikom rekonstrukcije građevine na k.č.

  2979 k.o. Krk – grad u Krku, na adresi nadbiskupa Alojzija Stepinca 8;

  c) Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije

  o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom obavezne preventivne

  dezinsekcije i deratizacije – proljetna akcija 2017. godine;

  d) Prijedlozi grupe građana stanovnika starogradske jezgre grad Krka Marijan

  Alaniz, N. U. Algarottija 18, Andreje Milić, N. U. Algarottija 9, Zlate Bariša,

  Veli Dvor 15, Danijela Došen, Ribarska 7, Anđe Huskić, Zrinska 2/1, Sanje

  Todorović N.U. Algarottija 26 i Marka Žilića iz Krka, Frankopanska 20,za

  postavljanje ukrasnog bilja i klupice ispred obiteljskih kuća na naprijed

  navedenim adresama.

  5. Zahtjev tvrtke Autotrans d.o.o. za dostavu očitovanja u vezi sufinanciranja

  prijevoza učenika srednjih škola od strane jedinica lokalne samouprave.

  6. Konačno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2016. godinu.

  7. Informacija o Programu oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam

  Primorsko goranske županije u 2017. godini.

  8. Prijedlog Ugovora broj 180/08/2017 o udruživanju novčanih sredstava radi

  sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u

  2017. godini.

  9. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju revidirane baze komunalne naknade (otoka

  Krka u 2017. godini), dostavljen od Hrvatskih voda iz Zagreba.

  10. Ponuda tvrtke Fortis Net d.o.o. iz Šapjana, za izvedbu optičkog priključka za

  videonadzornu kameru na istočnom ulazu u grad Krk.

  11. Ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavku i postavu video kamere na stupu

  javne rasvjete iza benzinske postaje na istočnom ulazu u grad Krk.

  12. Informacija Zamjenika gradonačelnika o potrebi nabavke novog službenog

  vozila.

  13. Razmatranje Uputa za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2018. –

  2020. godine.

 • 4

  14. Prijedlog Javnog poziva dostavljenog od Ministarstva turizma za podnošenje

  zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne

  turističke infrastrukture u 2017. godini.

  Ad 1.

  Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan te je

  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće

  Z a k l j u č k e

   Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za nabavu

  nefinancijske imovine u Matičnom vrtiću Krk, za nabavu arhivskih ormara i

  metalnih polica u iznosu od 12.000,00 kn, na temelju ponude tvrtke Oprema

  Radman d.o.o. iz Zagreba.

   Udovoljava se zamolbi Katarine Milisavić iz Krka, za isplatu jednokratne

  novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, sukladno Odluci o isplati

  jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta.

   Prihvaća se prijedlog Ugovora Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ o

  financiranju voditeljstva, učitelja i kuhara u produženom boravku u MŠ Krk i

  PŠ Vrh ( vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog

  zaključka).

   Prihvaća se zamolba Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj za

  sufinanciranje humanitarne akcije - ljetovanja za djecu poginulih branitelja i

  izbjeglica iz Ukrajine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2017.

  godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.

  Odobreni iznos potrebno je uplatiti na žiro račun Erste banke:

  HR9524020061500038