of 10 /10
GOSPODARSKI PROFIL KARLOVAČKE ŽUPANIJE Iako prvotno zamišljen kao vojno središte, Karlovac je vrlo brzo, zahvaljujući izuzetnom prometnom i geografskom položaju postao i gospodarski centar. U 18. stoljeću i u većem dijelu 19 stoljeća Karlovac je bio najvažniji trgovački grad između Jadranskog mora i Podunavlja. Uz lađarstvo na Kupi, grade se ceste: Karolinska cesta Karlovac - Rijeka, Jozefinska cesta Karlovac - Senj i Lujzinska cesta Karlovac - Rijeka. Izgradnjom željezničke pruge Budimpešta – Rijeka Karlovac gubi poziciju trgovačkog pretovarnog i tržišnog centra i postaje tranzitni grad. Već krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća u Karlovcu i susjednim gradovima započinje snažan razvoj obrtništva i industrije čija tradicija se nastavila do današnjih modernih vremena. Gospodarsku sliku Karlovačke županije danas karakterizira razvijeno poduzetništvo u kojem je glavni nositelj razvoja prerađivačka industrija sa širokom lepezom djelatnosti i proizvoda čija se kvaliteta svakodnevno dokazuje na zajedničkom europskom i svjetskom tržištu. STRUKTURA GOSPODARSTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE Na području Karlovačke županije posluje oko 2.600 trgovačkih društava, a gospodarsku sliku dopunjuje i oko 1.800 obrta. Najznačajnije gospodarske grane su prerađivačka industrija, trgovina, graditeljstvo te prijevoz i skladištenje, koje ostvaruju 88% ukupnog prihoda županijskog gospodarstva.

GOSPODARSKI PROFIL KARLOVAČKE ŽUPANIJE - hgk.hr · PDF fileSektor proizvodnje hrane obuhvaća proizvodnju mesa i mesnih trajnih i polutrajnih ... uvođenje novih tehnologija,

Embed Size (px)

Text of GOSPODARSKI PROFIL KARLOVAČKE ŽUPANIJE - hgk.hr · PDF fileSektor proizvodnje hrane...

 • GOSPODARSKI PROFIL KARLOVAKE UPANIJE

  Iako prvotno zamiljen kao vojno sredite,

  Karlovac je vrlo brzo, zahvaljujui

  izuzetnom prometnom i geografskom

  poloaju postao i gospodarski centar. U

  18. stoljeu i u veem dijelu 19 stoljea

  Karlovac je bio najvaniji trgovaki grad

  izmeu Jadranskog mora i Podunavlja. Uz

  laarstvo na Kupi, grade se ceste:

  Karolinska cesta Karlovac - Rijeka,

  Jozefinska cesta Karlovac - Senj i

  Lujzinska cesta Karlovac - Rijeka.

  Izgradnjom eljeznike pruge Budimpeta Rijeka Karlovac gubi poziciju trgovakog

  pretovarnog i trinog centra i postaje tranzitni grad. Ve krajem 19. stoljea i

  poetkom 20. stoljea u Karlovcu i susjednim gradovima zapoinje snaan razvoj

  obrtnitva i industrije ija tradicija se nastavila do dananjih modernih vremena.

  Gospodarsku sliku Karlovake upanije danas karakterizira razvijeno poduzetnitvo u

  kojem je glavni nositelj razvoja preraivaka industrija sa irokom lepezom djelatnosti

  i proizvoda ija se kvaliteta svakodnevno dokazuje na zajednikom europskom i

  svjetskom tritu.

  STRUKTURA GOSPODARSTVA KARLOVAKE UPANIJE

  Na podruju Karlovake upanije posluje oko 2.600 trgovakih drutava, a

  gospodarsku sliku dopunjuje i oko 1.800 obrta.

  Najznaajnije gospodarske grane su preraivaka industrija, trgovina, graditeljstvo te

  prijevoz i skladitenje, koje ostvaruju 88% ukupnog prihoda upanijskog gospodarstva.

 • Izvor: Fina; Obrada HGK upanijska komora Karlovac

  Preraivaka industrija glavni je nositelj tehnolokog razvitka, izvoza i zapoljavanja.

  O njenom utjecaju na upanijsko gospodarstvo govori podatak o visokom udjelu u

  ukupnom prihodu gospodarstva Karlovake upanije, od 58%, to je znatno iznad

  razine Republike Hrvatske (26%). Takoer, preraivaka industrija obuhvaa oko

  polovice od ukupno zaposlenih u upaniji.

  Zahvaljujui visokoj kvaliteti izvoenja radova, potivanju rokova i strunosti kadrova

  u pogledu koritenja najsuvremenije opreme i materijala, graevinske tvrtke nisu u

  veoj mjeri osjetile krizu graevinskog sektora posljednjih godina. Sasvim suprotno,

  mogu se pohvaliti izuzetnim referencama u izvoenju razliitih radova i objekata:

  geotehnikih radova, industrijskih postrojenja i hidro graevinskih objekata, objekata

  prometne infrastrukture, stambeno poslovnih objekata i ostalog ne samo na

  hrvatskom, ve i na tritu susjednih zemalja.

  Trgovina je djelatnost koja okuplja najvei broj registriranih trgovakih drutava u

  Karlovakoj upaniji, a kao i djelatnost prijevoza i skladitenja svoje poslovne uspjehe

  temelji i na iskoritavanju komparativne prednosti poloaja u Republici Hrvatskoj. Osim

  tvrtki ije je sjedite na podruju upanije, tu posluju i poslovnice najveeg dijela

  inozemnih trgovakih lanaca zastupljenih u Hrvatskoj.

  PRERAIVAKA INDUSTRIJA

  58%TRGOVINA NA MALO I

  VELIKO17%

  GRAEVINARSTVO10%

  PRIJEVOZ I SKLADITENJE

  4%

  DJELATNOST PRUANJA SMJETAJA

  2%

  OPSKRBA VODOM, UKLANJANJE OTP.

  VODA2% STRUNE

  ZNANSTVENE I TEHN. DJELATNOSTI

  2%

  POLJOPR., UMARSTVO I RIBARSTVO

  1% INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

  1%

  OSTALE DJELATNOSTI

  3%

  Struktura gospodarstva Karlovake upanije prema udjelu u ukupnom prihodu

 • Uz spomenute djelatnosti, nisu zanemarive niti druge uslune djelatnosti. Pri tomu

  turistika i ugostiteljska djelatnost biljei sve vee stope rasta zahvaljujui otvaranju

  novih kapaciteta i uvoenju novih turistikih proizvoda u skladu s porastom

  atraktivnosti kontinentalnih turistikih destinacija za to Karlovaka upanija, uzevi u

  obzir svoje prirodne i kulturne atraktivnosti, ima odline preduvjete.

  STRUKTURA PRERAIVAKE INDUSTRIJE KARLOVAKE UPANIJE

  Unutar preraivake industrije prema ostvarnom ukupnom prihodu, najznaajnije

  grane su proizvodnja hrane i pia, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, proizvodnja

  strojeva i ureaja, proizvodnja proizvoda od gume i plastike, prerada drva i proizvoda

  od drva, proizvodnja tekstila i ostale.

  Izvor: Fina; Obrada HGK upanijska komora Karlovac

  Sektor proizvodnje hrane obuhvaa proizvodnju mesa i mesnih trajnih i polutrajnih

  proizvoda; proizvodnju mlijeka i mljekarskih proizvoda; pekarskih proizvoda;

  proizvodnju i preradu autohtonog ogulinskog kiselog kupusa i ostalo. U proizvodnji pia

  pak, dominira proizvodnja piva utemeljena jo polovicom 19. stoljea, a danas

  predvoena poznatim brandovima karlovakog piva. Prehrambeni proizvodi iz

  Karlovake upanije nositelji su najznaajnijih oznaka kvalitete, brojnih domaih i

  meunarodnih priznanja i uspjeno odgovaraju na elje i potrebe potroaa u

  Hrvatskoj i diljem regije.

  PROIZVODNJA PREHRAMBENIH

  PROIZVODA29%

  PROIZVODNJA GOTOVIH MET.

  PROIZVODA20%PROIZVODNJA

  PIA16%

  PROIZVODNJA STROJEVA I

  UREAJA13%

  PROIZVODNJA TEKSTILA

  4%

  PRERADA DRVA I PROIZVODA OD DRVA I PLUTA

  4%

  TISKANJE I UMNOAVANJE

  SNIMLJENIH ZAPISA

  3%PROIZVODNJA

  PROIZVODA OD GUME I PLASTIKE

  3%

  PROIZVODNJA OSTALIH NEMET. MIN. PROIZVODA

  3%

  OSTALO5%

  Struktura preraivake industrije prema udjelu u ukupnom prihodu

 • Poslovni subjekti metalopreraivake industrije i strojogradnje u Karlovakoj upaniji,

  usmjereni su na izvoz, uvoenje novih tehnologija, edukaciju strunih kadrova,

  certifikaciju sustava kvalitete, ekoloki prihvatljivu proizvodnju te povezivanje s

  domaim i inozemnim proizvoaima. Proizvodni program vrlo je raznolik i moe

  ispuniti sve potrebe potencijalnih kupaca i partnera; od kvalitetnog pribora za jelo i

  posua, razliitih vrsta alata i alatnih strojeva, razliitih vrsta strojne obrade, metalnih

  konstrukcija, okova i vijane robe pa sve do proizvodnje diesel motora i opreme za

  energetiku i tehnoloka postrojenja, specijalnih strojeva i alata, parnih, plinskih i vodnih

  turbina, brodskih i industrijskih pumpi i hidromehanike opreme ili proizvodnje jednog

  od u svijetu najkvalitetnijeg pjeakog naoruanja.

  Osim to tvrtke iz proizvodnje proizvoda od gume i plastike u Karlovakoj upaniji same

  konstantno investiraju i moderniziraju svoje tehnoloke procese, proiruju proizvodne

  asortimane i sve vie proizvoda izvoze, svojom kvalitetom privlae i inozemne

  investitore na partnerstvo i daljnja ulaganja. Proizvodni program obuhvaa razliite

  vrste plastine ambalae, PVC stolariju, proizvodnju kupaonske i sanitarne opreme,

  pokrova za bazene, preradu plastinih masa razliitim tehnikama i ostalo.

  Vie od polovice Karlovake upanije pokrivaju ume i umska zemljita to daje

  izvrsnu osnovu za razvoj drvno preraivakog sektora kojeg obiljeava bogata tradicija

  u primarnoj i finalnoj preradi drva. Sektor obuhvaa proizvodnju piljene grae,

  ambalae, graevinske stolarije, materijale za podove, namjetaj i dijelove za

  namjetaj i ostalo.

  Unato dinaminim izazovima svjetskog trita, tekstilna industrija u Karlovakoj

  upaniji orijentacijom na inozemna trita i inovacijama u proizvodnji, posebno kod

  proizvodnje razliitih vrsta tehnikih tkanina zadrala je poziciju znaajnog izvoznika.

  S druge strane i proizvoai odjee ulau kreativne napore u razvoj novih kvalitetnijih

  proizvoda pa se na tritu ve nalaze modni brandovi tvrtki Karlovake upanije,

  posebno u segmetnu rublja.

  Detaljan popis tvrtki razvrstanih po djelatnostima i opisom njihovog programa

  proizvoda i usluga nalazi se u poglavlju Ponuda i potranja robe i usluga gospodarstva

  Karlovake upanije.

 • NAJVANIJA IZVOZNA TRITA KARLOVAKE UPANIJE

  Najvanije su izvozne destinacije prema kriteriju pojedinih zemalja, uz SAD koje su

  dominantne i vodee u strukturi izvoza, zemlje Europske unije: Njemaka, Italija,

  Slovenija, Austrija, vedska; zemlje EFTE: vicarska; zemlje CEFTE: Bosna i

  Hercegovina; zemlje OPEC-a: Irak; ostale azijske zemlje: Republika Koreja i ostale

  zemlje.

  Izvor: Dravni zavod za statistiku, Obrada: HGK upanijska komora Karlovac

  SJEDINJENE AMERIKE DRAVE

  36%

  BOSNA I HERCEGOVINA

  11%

  VICARSKA11%

  NJEMAKA8%

  ITALIJA4%

  SLOVENIJA4%

  AUSTRIJA3%

  REPUBLIKA KOREJA

  2%

  VEDSKA2%

  IRAK1%

  OSTALO18%

 • NAJVANIJE IZVOZNE DJELATNOSTI UNUTAR PRERAIVAKE INDUSTRIJE

  KARLOVAKE UPANIJE

  Izvor: Dravni zavod za statistiku, Obrada: HGK upanijska komora Karlovac

  U strukturi izvoza preraivake industrije Karlovake upanije najzastupljenija je

  proizvodnja izraenih metalnih proizvoda i proizvodnja strojeva i ureaja s ukupnim

  udjelom od 72%. Slijede: industrija pia, tekstilna industrija, proizvodnja ostalih

  nemetalnih mineralnih proizvoda, proizvodnja prehrambenih proizvoda, drvna

  industrija, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i ostalo.

  TVRTKE IZVOZNICI S PODRUJA KARLOVAKE UPANIJE

  Najvanije izvozne tvrtke Karlovake upanije su: HS Produkt d.o.o. , Alstom Hrvatska

  d.o.o. (General electric), Heineken Hrvatska d.o.o., Kelteks d.o.o., KIM d.o.o., DS

  Smith d.o.o., Uniweld strojevi d.o.o., Kordun alati d.o.o., Kontal d.o.o., Orah d.o.o.

  PROIZVODNJA IZRAENIH MET.

  PROIZVODA42%

  PROIZVODNJA STROJEVA I

  UREAJA30%

  PROIZVODNJA PIA7%

  PROIZVODNJA TEKSTILA

  5%

  PROIZVODNJA OST. NEMET.MIN.

  PROIZVODA3%

  PROIZVODNJA PREHRAMBENIH

  PROIZVODA 3%

  PRERADA DRVA I PROIZVODI OD DRVA I PLUTA

  3%

  PROIZVODNJA PROIZVODA OD

  GUME I PLASTIKE1%

  OSTALO6%

  htt