of 57 /57
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile România Asistenţă în pregătirea conformării cu reglementările privind stocarea temporară a deşeurilor PHARE 2005/017 – 553.03.03/04.05 GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ A DEŞEURILOR INDUSTRIALE PERICULOASE Septembrie 2008

GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Page 1: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

România

Asistenţă în pregătirea conformării cu reglementările

privind stocarea temporară a deşeurilor

PHARE 2005/017 – 553.03.03/04.05

GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

A DEŞEURILOR INDUSTRIALE PERICULOASE

Septembrie 2008

Page 2: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 2

Page 3: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 3

CUPRINS

1. INTRODUCERE ......................................................................................................................5 2. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA FACILITĂŢII ..................................................................7

2.1 Criterii de selecţie a amplasamentului ......................................................................................... 7

2.2 Capacitatea facilităţilor ................................................................................................................ 7

2.3 Cerinţe generale privind administrarea şi controlul facilităţii........................................................ 9

2.4 Caracteristicile spaţiilor privind stocarea deşeurilor periculoase ................................................ 11

2.5 Rampe de transfer ..................................................................................................................... 14

2.6 Vehicule şi echipamente specializate ........................................................................................ 15

3. AUTORIZAREA FACILITĂŢII ŞI CONŞTIENTIZAREA PUBLICULUI......................................17

3.1 Autorizarea facilităţii .............................................................................................................................17

3.2 Informarea şi conştientizarea publicului .............................................................................................19

4. OPERAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FACILITĂŢII ..........................................................................24

4.1 Transportul deşeurilor ...........................................................................................................................24

4.2 Recepţia deşeurilor ................................................................................................................................26

4.3 Manipularea deşeurilor .........................................................................................................................28

4.4 Livrarea deşeurilor .................................................................................................................................33

4.5 Întreţinerea facilităţii..............................................................................................................................34

4.6 Planul de management şi de inspecţie a facilităţii..............................................................................37

4.7 Structura organizatorică a facilităţii......................................................................................................40

5. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU, PROTECŢIA MUNCII ŞI PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR...................................................................................................42

5.1 Monitorizarea factorilor de mediu ............................................................................................. 42

5.2 Protecţia muncii ........................................................................................................................ 44

5.3 Protecţia împotriva incendiilor .................................................................................................. 46

6. INCHIDEREA FACILITĂŢII....................................................................................................55

Page 4: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 4

LISTA TABELE TABEL 1: SELECŢIA AMPLASAMENTULUI ................................................................................................................. 7 TABEL 2: CAPACITATEA FACILITĂŢILOR PENTRU STOCAREA DEŞEURILOR INDUSTRIALE PERICULOASE ............................... 8 TABEL 3: ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL FACILITĂŢII.............................................................................................. 9 TABEL 4: ECHIPAMENTELE, ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ŞI SISTEMELE DE SIGURANŢĂ PENTRU STOCAREA DEŞEURILOR

INDUSTRIALE PERICULOASE........................................................................................................................ 12 TABEL 5: CERINŢE SPECIFICE PRIVIND RAMPELE DE TRANSFER .................................................................................. 14 TABEL 6: MIJLOACE PENTRU TRANSPORTUL DEŞEURILOR INDUSTRIALE PERICULOASE ................................................. 16 TABEL 7: PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DE INFORMARE/CONŞTIENTIZARE PENTRU PERSONALUL ANGAJAT AL OPERATORULUI

ECONOMIC ............................................................................................................................................. 21 TABEL 8: PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DE INFORMARE/CONŞTIENTIZARE PENTRU CONTRACTORI ...................................... 22 TABEL 9: PRINCIPALELE ACTIVITATI DE INFORMARE/CONSTIENTIZARE PENTRU PUBLICUL LARG ..................................... 22 TABEL 10: STRUCTURA ORGANIZATORICA A FACILITĂŢII ........................................................................................ 40 TABEL 11: CONDITII DE LUCRU, MASURI SI ECHIPAMENTE SPECIFICE DE PROTECTIA MUNCII ........................................ 47 TABEL 12: RESPONSABILITATI P.S.I..................................................................................................................... 51 TABEL 13: CONDITII DE LUCRU IN SITUATII SPECIALE............................................................................................. 53

Page 5: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 5

1. INTRODUCERE

Acest ghid se referă la stocarea temporară a deşeurilor periculoase rezultate din activităţile industriale. Perioadele de stocare temporară permise sunt: • 1 an – în cazul în care deşeurile stocate urmează a fi eliminate (operaţiile de eliminare fiind

definite în Anexa 2A a OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare);

• 3 ani – în cazul în care deşeurile stocate urmează a fi tratate sau valorificate (operaţiile de valorificare fiind definite în Anexa 2B a OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare).

Ghidul este elaborat pornind de la starea de agregare a deşeurilor şi modul de manipulare a acestora (vrac sau ambalate, solide/agregate, lichide şi pulberi). Acesta conţine recomandări pentru facilităţi de stocare temporară a deşeurilor de mărime mare sau medie. În ceea ce priveşte distincţia dintre deşeurile aflate în stare solidă şi deşeurile pulverulente, pulberile sunt considerate aici ca fiind alcătuite din particule solide, liber-curgătoare, cu diametru mai mic de 1 mm. Deşeurile din particule solide cu diametru mai mare de 1 mm sunt considerate deşeuri granulare. Acestea (aşchii, rumeguş grosier, particule răşină) sunt considerate a fi diferite faţă de solidele monolitice, ca de exemplu blocurile, pereţii, plăcile de beton etc. Facilităţile pentru stocarea deşeurilor industriale periculoase aparţin generatorilor de deşeuri şi sunt amplasate şi operate pe amplasamentele acestora, fie că sunt amenajate în interiorul obiectivului economic fie că sunt amenajate pe un teren special destinat facilităţii. Generatorul de deşeuri care îşi organizează o facilitate pentru stocarea temporară, sau deţinătorul unei asemenea facilităţi trebuie să-şi includă în Planul de gestionare a deşeurilor prevederi care să specifice cantităţile maxime admise la stocare şi modul şi locul de tratare ulterioară a deşeurilor. Este posibil ca facilitatea pentru stocarea deşeurilor industriale periculoase să facă parte dintr-un complex de instalaţii care au ca scop stocarea temporară a oricăror tipuri de deşeuri generate de respectivul generator de deşeuri: deşeuri industriale nepericuloase, nămoluri, deşeuri asimilabile celor menajere. În orice situaţie deşeurile trebuie stocate separat, nefiind admisă în nici o situaţie amestecarea lor. Pentru aceasta este nevoie de proceduri de operare bine stabilite şi de personal instruit periodic. Utilizarea din ce în ce mai frecventă de containere ISO sau camioane de mare capacitate pentru transportul deşeurilor periculoase către facilităţile de tratare elimină din fluxul de gestionare facilităţile independente de stocare şi transfer ale deşeurilor. La facilităţile de stocare temporară operate de terţe părţi, care pot fi considerate staţii de transfer pentru deşeuri industriale periculoase (prezentate într-un alt ghid), apelează operatorii economici care generează cantităţi mici de deşeuri sau operatorii economici care generează cantităţi mari de deşeuri, în anumite situaţii particulare (facilitatea de tratare este închisă sau nu dispune de capacitate pentru primirea deşeurilor, etc.). Având în vedere cele prezentate mai sus, facilităţile descrise în prezentul ghid îndeplinesc aceleaşi condiţii ca şi parcurile de rezervoare ale fabricilor care produc vopsele, solvenţi, produse chimice, îngrăşăminte chimice, produse pe bază de petrol şi altele. Drept urmare, se estimează că recomandările prezentate aici vor prezenta din punct de vedere constructiv şi operaţional diferenţe

Page 6: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 6

mici faţă de facilităţile care produc materiale şi substanţe chimice, în general. Mai multe detalii privind facilităţile de stocare pot fi găsite în BREF-ul privind Emisiile la Stocare şi alte documente de referinţă (privind rafinăriile sau alte industrii). Facilitatea de stocare descrisă în ghid este tipul celor amplasate în afara locului de generare a deşeurilor. Aceasta cuprinde: • clădirea administrativa; • sisteme de protecţia mediului şi a sănătăţii populţiei; • spaţiile de stocare temporară a deşeurilor; • echipamente de acţiune contra incendiilor, unde este cazul • echipamente de transfer aferente.

În cazul în care facilitatea face parte dintr-o unitate economică complexă, nu este necesară dublarea utilităţilor dacă acestea există şi sunt adecvate şi pentru acoperirea nevoilor impuse de operaţiile de stocare temporară. Generatorul de deşeuri are posibilitatea de a alege unul dintre următoarele sisteme de stocare: containere ISO, echipamente fixe de stocare (rezervoare), magazii sau o combinaţie între acestea. Această decizie poate fi influenţată de mai mulţi factori, cum ar fi: categoriile şi cantităţile de deşeuri generate, volumul ocupat de acestea, localizarea generatorului - distanţa până la facilitatea de tratare, necesarul de investiţii, resursele umane etc. Ceea ce este obligatoriu în toate cazurile - construcţia şi operarea acestora să se desfăşoare în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei conform legislaţiei în vigoare. Containerele ISO au diferite dotări, ca de exemplu uşi laterale, sistem de răcire, deschidere frontală pentru materialele vrac, cuve de retenţie etc. În consecinţă, este permis ca generatorii de deşeuri să stocheze deşeurile periculoase generate în containere de stocare ISO amplasate pe platforme speciale de beton, evitând astfel utilizarea altor facilităţi de stocare Din amplasamentul facilităţii de stocare, deşeurile sunt transportate la o facilitate de tratare de către un operator autorizat pentru a efectua transportul rutier sau feroviar de deşeuri periculoase utilizând echipamente autorizate. Transportul deşeurilor periculoase trebuie realizat în conformitate cu Regulamentul UE 1013/2006 privind transferul deşeurilor şi al măsurilor stabilite prin HG 788/2007, cu Directiva privind clasificarea, ambalarea ăi etichetarea substanţelor periculoase 2006/121/EC şi legislaţia naţională prin care a fost transpusă această directivă (OUG 200/2000 şi modificările şi completările ulterioare) şi cu Acordul ADR privind transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase. Transportul intern al deşeurilor se realizează conform legislaţiei în vigoare (la momentul elaborării prezentului ghid - OM 2/211/118/2004)

Page 7: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 7

2. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA FACILITĂŢII

2.1 Criterii de selecţie a amplasamentului

Facilitatea pentru stocarea deşeurilor industriale periculoase (vrac şi ambalate, solide/agregate, lichide şi pulberi) trebuie amplasată în zone industriale, ca parte sau pe lângă principalele facilităţi sau complexe de facilităţi aferente diverselor industrii. Tabelul de mai jos prezintă cele mai importante aspecte privind selecţia amplasamentului şi utilităţile necesare pentru o funcţionare conformă. Tabel 1: Selecţia amplasamentului

Caracteristică Criterii de selecţie

Mărime amplasament 0,1 – 3 ha

Locaţie

În proximitatea locului de generare (zona industrială, la periferia oraşelor) Se evită proximitatea cu căi de acces publice şi mai ales cu cele pietonale, ori cu ape de suprafaţă Distanţa faţă de zone rezidenţiale: - min. 500 m – în cazul facilităţilor care stochează temporar deşeuri periculoase

ambalate în recipienţi metalici; - min. 1000 m – în cazul facilitaţilor care stochează temporar deşeuri din

industria chimică şi de la rafinarea petrolului;

Teren de fundare

Sarcinile transmise de clădiri la teren nu impun existenţa unui teren de fundare cu rezistenţe deosebite. În cazul silozurilor rezistenţa terenului de fundare trebuie să fie de cel puţin 2 kg/cm2 Terenul de fundare să nu prezinte risc de alunecări de teren

Alte caracteristici Panta generală sub 7° Amplasamentul sa nu fie traversat de cabluri electrice aeriene Subsolul liber de reţele de alimentare cu gaze sau apaă potabilă

Acces

Se preferă existenţa drumurilor de acces cu următoarele caracteristici: - drum cu lăţime de 7 m şi înălţime liberaă de 5 m - infrastructura şi suprafeţe de uzură pentru trafic greu - drumuri iluminate, marcate şi semnalizate - traseul evită zonele centrale sau rezidenţiale ale localităţilor

Accesul la calea ferată este util

Utilităţi

În vecinătatea amplasamentului sunt utilităţi precum: - energie electrică; - apă potabilă - canalizare (pentru ape industriale)

2.2 Capacitatea facilităţilor

Această secţiune prezintă principalele facilităţi pentru stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase. Sunt incluse facilităţi pentru: • deşeuri lichide neambalate şi solide vrac (pulberi şi granulare); • deşeuri lichide şi solide (pulberi şi granulare) ambalate

Page 8: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 8

Sunt prezentate echipamentele pentru stocare şi transfer, instalaţii auxiliare şi administrative, sisteme necesare pentru protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei (protecţie împotriva incendiilor, exploziilor). În cazul în care facilitatea face parte dintr-un complex industrial, multe dintre aceste utilităţi există şi nu trebuie dublate. Pe de altă parte, în cazul facilitaţilor amplasate în afara locului de generare, instalaţiile şi echipamentele descrise mai jos sunt necesare. Sistemele de stocare, transport, de siguranţă şi rampele de transfer sunt determinate în parte de tipul de facilitate precum şi de cantităţile de deşeuri planificate a fi gestionate. Deşi este de aşteptat ca mărimea fiecărei facilităţi să fie stabilită în funcţie de necesităţile utilizatorului, mai jos sunt prezentate exemple de capacităţi: • facilitate tip T1 - obiectivul economic generează peste 10 000 tone pe an dintr-o anumită

categorie de deşeuri - capacitatea recomandată a facilităţii de stocare temporară pentru acel tip de deşeuri este egală cu cantitatea de deşeu pe care o generează într-o lună;

• facilitate tip T2 - obiectivul economic generează între 22 şi 10 000 tone pe an dintr-o anumită categorie de deşeuri - capacitatea recomandata a facilitaţii de stocare temporară pentru acel tip de deşeuri este egală cu cantitatea de deşeu pe care o generează în 3 luni;

• facilitate tip T3 - obiectivul economic generează între 7,3 şi 22 de tone pe an dintr-o anumită categorie de deşeuri - capacitatea recomandată a facilităţii de stocare temporară pentru acel tip de deşeuri este egală cu 22 de tone;

• facilitate tip T4 - obiectivul economic generează mai puţin de 7,3 tone pe an dintr-o anumită categorie de deşeuri - capacitatea recomandată a facilităţii de stocare temporară pentru acel tip de deşeuri este egală cu cantitatea de deşeu pe care o generează în 3 ani.

Facilităţile T3 şi T4 sunt prezentate în Ghidul privind facilităţile de stocare temporară a deşeurilor periculoase generate în cantităţi mici,. Tabel 2: Capacitatea facilităţilor pentru stocarea deşeurilor industriale periculoase

Starea de agregare a deşeurilor

Mărimea facilităţii în funcţie de cantitatea de

deşeuri stocată/an

Ambalat/ Neambalat Mod de stocare

Capacitatea de stocare maximă

recomandată (tone)1

Mişcări de stocuri anuale (medii)2

t/an neambalat rezervoare 1000 12000

T1 ambalat

butoaie / containere pentru stocarea intermediară a deşeurilor vrac

500 6000

neambalat rezervoare 200 800 Lichid (anorganic)

T2 ambalat

butoaie / containere pentru stocarea intermediară a deşeurilor vrac

100 400

neambalat rezervoare 1000 12000

T1 ambalat

butoaie / containere pentru stocarea intermediară a deşeurilor vrac

500 6.000

neambalat rezervoare 200 800

Lichid (organic, inflamabil)

T2 ambalat

butoaie / containere pentru stocarea intermediară a deşeurilor vrac

100 400

Page 9: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 9

Starea de agregare a deşeurilor

Mărimea facilităţii în funcţie de cantitatea de

deşeuri stocată/an

Ambalat/ Neambalat Mod de stocare

Capacitatea de stocare maximă

recomandată (tone)1

Mişcări de stocuri anuale (medii)2

t/an vrac silozuri 1000 12000

T1 ambalat

saci, butoaie/ containere pentru stocarea intermediară a deşeurilor vrac

500 6000

vrac silozuri 200 800 Pulberi

T2 ambalat

saci, butoaie/ containere pentru stocarea intermediară a deşeurilor vrac

100 400

vrac silozuri 1000 12000

T1 ambalat

saci, butoaie/ containere pentru stocarea intermediară a deşeurilor vrac

500 6000

vrac silozuri 200 800 Solide granulare

T2 ambalat

saci, butoaie/ containere pentru stocarea intermediară a deşeurilor vrac

100 400

(1) pentru facilităţi T1, mişcările medii de stocuri sunt de 12 ori cantitatea maximă recomandată de stocare (2) pentru facilităţi T2, mişcările medii de stocuri sunt de 4 ori cantitatea maximă recomandată de stocare

2.3 Cerinţe generale privind administrarea şi controlul facilităţii

Tabelul următor prezintă cerinţe generale privind administrarea şi controlul facilităţii de stocare temporară a deşeurilor industriale periculoase. Aceste cerinţe generale trebuie să fie aplicate şi în cazul facilităţilor existente. Tabel 3: Administrarea şi controlul facilităţii

Obiect Nr. Mărimi recomandate Cerinţe tehnice

Clădire administrativă de pază (se amenajează dacă nu există, dacă facilităţile pentru stocare temporară sunt amplasate în afara locului de generare sau dacă se realizează o intrare separată pentru transferul deşeurilor)

1 50 - 100 m2 Clădire separată de zonele de stocare/încărcare şi prevăzută cu următoarele utilităţi: - telefoane - computer şi imprimantă - sistem încălzire/aer condiţionat, - spaţii sociale (toalete, duş, zonă de odihnă pentru şoferi, o mică bucătărie) - punct / trusă de prim ajutor - iluminat intern / extern - zona de spălare în caz de urgenţe (spălare ochi şi duşuri) - sistem de detecţie incendii, alarmă şi control (stropitoare, stingătoare) - împământare

Page 10: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 10

Obiect Nr. Mărimi recomandate Cerinţe tehnice

În afara locului de generare

1 30 - 50 m2 Clădire ce poate fi în corpul celei administrative, având următoarele dotări specifice: - cântar; - barieră mobilă; Dacă este o clădire de sine stătătoare trebuie să fie prevăzută şi cu: - sistem de detecţie incendii, alarmă şi control (stropitoare, stingătoare), - zonă de spălare în caz de urgente (spălare ochi şi duşuri) în caz de contaminare cu substanţe chimice, iluminat - telefon - împământare

Punct de ccntrol / acces amplasament

La locul de generare

1 2 - 10 m2 Cabina pentru paznic dotată cu: - cântar; - barieră mobilă; - sistem de detecţie incendii, alarmă şi control (stropitoare, stingătoare); - zona de spălare în caz de urgente (spălare ochi şi duşuri) în caz de contaminare cu substanţe chimice; - iluminat; - telefon; - împământare

Parcare pentru camioane înainte de accesul pe amplasament (numai pentru facilităţile în afara locului de generare)

1 200 - 1000 m2 Teren iluminat, pietruit, spaţii de parcare delimitate, protecţie împotriva incendiilor (stingător, nisip), gard, sistem de colectare ape pluviale/scurgeri

Indicatoare În conformitate cu cerinţele legale

Montate la vedere, utilizare semne standard ISO pentru avertizare privind pericolele care ar putea să apară

Laborator + spaţiu pentru depozitarea mostrelor (numai pentru facilităţile în afara locului de generare)

1 20 - 50 m2 Laboratorul se amenajează doar pentru facilităţile de stocare temporară, în cazul, în care, în obiectivul industrial nu există unul - acoperiş şi rafturi ignifugate ; - echipamente analitice potrivit cerinţelor (standarde CEN); - zona de spălare în caz de urgente (spălare ochi şi duşuri); - iluminat;

Alte caracteristici constructive

Gard de delimitare a amplasamentului de 2,5m înălţime Căi de acces şi rampele de transfer iluminate Căi de acces interioare – pentru trafic greu Toate suprafeţele de stocare betonate (la stocarea deşeurilor organice) sau asfaltate

Utilităţi pe amplasament (în cazul în care nu există sau pentru facilităţi în afara locului de generare):

- energie electrică; - apă potabilă sau puţuri alimentare cu apă (în acest caz este necesar un agent de dedurizare a apei) - rezervor pentru rezerva intangibilă de incendiu - canalizare pentru ape industriale conţinând substanţe chimice organice/corozive conectată la staţia de epurare ape uzate a obiectivului industrial sau la un sistem de pre-tratare

Page 11: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 11

Obiect Nr. Mărimi recomandate Cerinţe tehnice

- sistem de colectare a apelor pluviale şi bazin de captare/rezervor pentru colectarea scurgerilor - opţional fosă septică, - generator de urgenţă pentru sistemul de protecţie împotriva incendiilor, iluminat, decuplare automată curent în caz de incendiu, altele - rezervor pentru stocarea azotului lichid şi sistem de distribuire (pentru rezervoare de stocare a deşeurilor lichide organice inflamabile şi foarte inflamabile) - compresor de aer/staţie pentru uscarea echipamentelor - sistem pentru curăţarea/spălarea rezervoarelor (rezervor soluţie alcalină şi instalaţie pregătire amestec).

Echipamente pentru monitorizarea amplasamentului

Conform avizului de gospodărire a apelor

Sistem de monitorizare a apelor subterane din cadrul amplasamentului (sistem piezometric de detectare)

2.4 Caracteristicile spaţiilor privind stocarea deşeurilor periculoase

Deşeurile industriale periculoase pot fi stocate în diferite facilităţi, în funcţie de starea de agregare, proprietăţile chimice şi modul de ambalare a acestora. Cel mai frecvent utilizate sunt: rezervoarele, silozurile, platformele betonate împrejmuite cu 3 pereţi, platformele/magaziile pentru materiale ambalate. Containerele ISO pot fi utilizate atât pentru materialele vrac cât şi pentru cele ambalate, în funcţie de tipul de container de stocare ISO utilizat şi volumele de deşeuri stocate. În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile diferitelor spaţii de stocare şi echipamentele de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei. Echipamentele individuale de protecţie şi procedurile de operare sunt prezentate în alt capitol.

Page 12: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 12

Tabel 4: Echipamentele, elementele constructive şi sistemele de siguranţă pentru stocarea deşeurilor industriale periculoase

Tip de facilitate de stocare Rezervoare

pentru lichide vrac

Siloz (pulberi şi solide

granulare)

Platformă + containere ISO pentru

deşeuri

Magazie pentru lichide organice

ambalate

Magazie pentru lichide (anorganice)

ambalate

Magazie pentru solide granulare şi pulberi ambalate

Număr 4/12 1/4 1 1 1 1 Mărime 30 - 500 m3 30 – 250 m3 100 - 900 m2 100 - 1000 m2 100 - 1000 m2 100 - 1000 m2 Nivele 2 2 2 Platforme pentru încărcare/descărcare (detalii în tabelul următor)

x x x x x x

Rezervoare cu pereţi dubli, rezistente la coroziune (acizi şi baze)

Canale de scurgere/sistem de colectare a scurgerilor x x x x x x

Pavaj şi pardoseală din beton x x x x x x Beton rezistent la substanţe chimice x x x X x

Pereţi

Ecrane din plasă de sârmă; aerisirea

naturală este obligatorie.

Compartimentări cu ziduri rezistente la explozie sau foc

Din beton sau cărămidă Deschise

Încălzire La deşeuri lichide

anorganice x

Cer

inţe

con

stru

ctiv

e

Acoperiş (rezistent la incendii) Opţional x x x Filtre pentru reducerea concentraţiei de pulberi x Containere siloz Sisteme de

siguranţă în exploatare Sistem de monitorizare a

concentraţiei de pulberi şi gaze toxice (unde este cazul)

x x x x x x

Page 13: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 13

x – respectiva caracteristică trebuie să se regăsească în facilitatea pentru stocare temporară

Supape de siguranţă şi stingătoare x Stingătoare

Containere pentru deşeuri lichide şi

silozuri

Rezervor azot La deşeuri lichide

organice

Pulberi organice

Containere pentru deşeuri lichide şi

silozuri

Detectori de nivel / presiune / temperatură x x x

Sistem de colectare a scurgerilor x x x x x x

Paleţi pentru reţinerea scurgerilor x x x

Sistem de protecţie împotriva incendiilor (spumă, stropitoare, stingător cu praf, hidranţi)

x x x x x x

Stingătoare x x Containere deşeuri organice

Sistem de detectare a limitei inferioare de explozie x x x x x

Echipamente rezistente la explozii: întrerupătoare, echipamente de iluminat, motoare, sisteme electrice

x x x x x x

Împământare x x x x x x

Sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor

Zona de spălare în caz de urgenţe (spălare ochi şi duşuri) x x x x x x

Sisteme de protecţie a mediului

Sistem pentru colectarea apelor pluviale / a apelor pentru stingerea incendiilor şi sisteme de monitorizare pH

x x x x x x

Page 14: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 14

2.5 Rampe de transfer

Această secţiune include prezintă modul de amenajare a rampelor de transfer – zone din incinta facilităţilor pentru stocare temporară în care deşeurile sunt încărcate respectiv descărcate în şi din mijloacele de transport. Pe parcursul operaţiilor de transfer pot apărea deseori erori umane sau defectări ale echipamentelor. Aceste incidente ar putea pune în pericol mediul sau sănătatea populaţiei. În consecinţă, este important ca facilităţile/echipamentele de stocare şi în principal cele pentru transferul deşeurilor să fie proiectate şi operate astfel încât să se reducă posibilitatea de apariţie a accidentelor. Tabelul următor prezintă măsuri de protecţie şi cerinţe tehnice pentru o facilitate de tip T2. Tabel 5: Cerinţe specifice privind rampele de transfer

Obiect Nr. Mărime recomandată Cerinţe tehnice şi măsuri de protecţie

Rampă pentru încărcare/descărcare camioane 22 tone, deşeuri ambalate (anorganice, organice, pulberi)

3 poziţii 50 m2 Sisteme de detecţie la ancorarea vehiculelor de transport Rampă cu protecţie din cauciuc Egalizator înălţime platformă de încărcat (camion / magazie / platformă) Acoperiş Sistem de iluminat Sistem electric cu protecţie împotriva exploziilor (lămpi, prize, întrerupătoare, etc.) Sistem pentru detectarea şi stingerea incendiilor Sistem de colectare a scurgerilor Sistem de colectare ape pluviale Zona de spălare în caz de urgenţe (spălare ochi şi duşuri)

Rampa pentru încărcarea/descărcarea camioanelor (cisternelor) de 22 tone cu deşeuri lichide neambalate

1 sau 2 poziţii

50 m2 Împământare Sistem de protecţie împotriva incendiilor (cu spumă) Sistem de colectare a scurgerilor Sistem de colectare a apelor pluviale Platformă şi sistem de încărcare ce include: - tubulatură îngropată cu închidere automată - sistem de blocare automată în caz de incapacitate

umană de operare - sistem de pompare şi control al pompelor - camere de supraveghere, sistem de comunicaţie - nişă cu sistem de colectare a gazelor Sistem de iluminat Extinctor/nisip Absorbant de fum Sistem electric cu protecţie împotriva exploziilor (lumini, prize, întrerupătoare, etc.) Zonă de spălare în caz de urgenţe (spălare ochi şi duşuri)

Page 15: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 15

Obiect Nr. Mărime recomandată Cerinţe tehnice şi măsuri de protecţie

Platforma de încărcare vagoane de cale ferată (lichide neambalate sau pulberi vrac)

1 100 m2 Împământare Sistem de protecţie împotriva incendiilor (cu spumă) Sistem de colectare a scurgerilor Sistem de colectare a apelor pluviale Platformă şi sistem de încărcare ce include: - tubulatură îngropată cu închidere automată - sistem de blocare automată în caz de incapacitate

umană de operare - sistem de pompare şi control al pompelor - camere, sistem de comunicaţie - nişă cu sistem de colectare a gazelor Iluminat Extinctor/nisip Absorbant de fum Zona de spălare în caz de urgenţe (spălare ochi şi duşuri)

Sisteme de pompare/încărcare rezervoare/silozuri

1 Sistem electric cu protecţie împotriva exploziilor (lămpi, prize, întrerupătoare, etc.) Sisteme avansate de control şi alarmare Sistem de prevenire formare şi colectare praf Sistem de protecţie şi detectare a incendiilor Zonă de spălare în caz de urgenţe (spălare ochi şi duşuri) Sistem de curăţare praf / scurgeri

Ape pluviale 1 sistem 500 m3/ potrivit cerinţelor

Sistem de monitorizare: alarmare la limita inferioară de explozie, sistem pentru reglarea pH-ului, sistem pentru evacuare, luare de mostre, înregistrare Sistem electric cu protecţie împotriva exploziilor (lămpi, prize, întrerupătoare, etc.)

Colectoare scurgeri Potrivit cerinţelor

Sistem electric cu protecţie împotriva exploziilor (lămpi, prize, întrerupătoare, etc.) Alarmă de nivel Indicator volum Golirea pompelor sau echipamentelor Sistem de detectare, reducere şi protecţie împotriva incendiilor (stropitoare, spumă, pulbere etc.)

2.6 Vehicule şi echipamente specializate

În vederea desfăşurării activităţilor în cadrul facilităţii de stocare temporară a deşeurilor industriale periculoase, există numeroase vehicule şi echipamente specializate pentru stocarea şi transferul deşeurilor. Unele dintre acestea sunt vehiculele pentru mutarea deşeurilor la şi de la amplasament, în timp ce există alte echipamente care sunt folosite pentru mutarea deşeurilor şi a materialelor pe amplasament. Având în vedere că unele echipamente sunt folosite ocazional sau sunt furnizate de companiile care realizează transportul deşeurilor, operatorul amplasamentului trebuie să ia o decizie în vederea închirierii sau achiziţionării echipamentelor pentru manipularea deşeurilor. În ceea ce priveşte transportul deşeurilor periculoase la facilităţile de tratare, majoritatea echipamentelor vor fi furnizate de terţe părţi reprezentate de operatori specializaţi în transportul deşeurilor periculoase. În unele cazuri (existenţa unor cantităţi însemnate din acelaşi tip de deşeu) generatorii de deşeuri ar putea opta pentru transportul deşeurilor prin forţe proprii fără să apeleze la un operator autorizat de transport. Trebuie menţionat că generatorul de deşeuri care realizează

Page 16: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 16

transportul la facilităţile de tratare prin forţe proprii trebuie să fie autorizat şi să deţină şi mijloace de transport autorizate. Operatorul va decide care este cea mai avantajoasă soluţie de transport al deşeurilor generate din punct de vedere economic. Vehiculele care asigură transportul nămolurilor pe drumurile publice trebuie să fie conforme cu cerinţele stabilite prin Convenţia ADR. Cerinţele pentru manipularea şi transportul în condiţii de siguranţă al deşeurilor periculoase fac obiectul secţiunilor următoare ale ghidului. Tabel 6: Mijloace pentru transportul deşeurilor industriale periculoase

Tip vehicul Număr Utilizare / Cerinţe tehnice Electrostivuitor de 2 tone (în proprietate sau închiriate de generatorul de deşeuri sau compania care gestionează facilitatea)

2 sau 3 Motor electric (Clasa I, pentru lucru în medii inflamabile, rezistent la explozii) şi staţie pentru încărcarea acumulatorilor Pot să manipuleze: - paleţi purtând câte 4 butoaie sau containere IBC de câte 206 l - 1 tonă pentru stive de saci de câte 25 kg (pulberi) - mici containere pentru deşeuri lichide - saci de mare capacitate (circa 1 tonă)

Vehicul utilitar 1 Pentru cantităţi mai mici de deşeuri periculoase ambalate şi diferite operaţii

Autocisternă (în proprietate sau închiriată)

1 sau 2 Pentru lichide nevâscoase Autocisternă amplasată în incinta fabricii. Altele dacă sunt necesare pentru transportul deşeurilor la facilităţile de tratare.

Cap tractor pentru containere siloz

Închiriat dacă este necesar

Pentru transportul pulberilor la facilităţile de tratare în containere siloz (container închis)

Camion cisternă sub presiune pentru solide păstoase

1 Camion care transportă un container sau o cisternă cu deschidere în partea din spate, pentru lichide vâscoase (nămol şi unele solide păstoase) echipate cu o pompă pentru nămol (pentru curăţarea colectoarelor de depuneri)

Camion platformă de 22 tone (şa)

Închiriat dacă este necesar

Dotat cu prelată de pânză impermeabilă pentru deşeurile lichide, pulberi şi solide ambalate. De asemenea, utilizat şi pentru alte operaţii în funcţie de necesitate.

Containere ISO pentru deşeuri periculoase

Închiriat dacă este necesar

Containere ISO standard de mărimi adecvate (DIN/ISO 668) Containerul poate fi utilizat pentru lichide neambalate, solide vrac sau lichide şi solide ambalate, în conformitate cu cerinţele. Dotate cu detectoare pentru limita explozivă inferioară în cazul deşeurilor inflamabile. Detectare, protecţie şi alarmă incendiu, stropitoare Amplasate pe platforme betonate cu sistem de colectare a scurgerilor pentru container şi sistem de colectare ape pluviale pentru platformă Rezistenţă la explozii Iluminat shower

Vagoane tip rezervor sau siloz ISO

Închiriat dacă este necesar

Pentru transportul deşeurilor lichide sau pulberi uscate

Page 17: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 17

3. AUTORIZAREA FACILITĂŢII ŞI CONŞTIENTIZAREA PUBLICULUI

3.1 Autorizarea facilităţii

Primul pas în procesul de autorizare a facilităţii de stocare temporară este parcurgerea schemei de încadrare a facilităţii, prezentată în Planul de Acţiune, la capitolul 4. În funcţie de perioada de timp în care deşeurile sunt stocate temporar şi de operaţia de gestionare la care deşeurile sunt supuse după stocarea temporară (tratare, valorificare, eliminare), se determină dacă facilitatea va fi autorizată ca facilitate de stocare temporară sau ca depozit de deşeuri. În ceea ce priveşte procedura de autorizare a facilităţilor de stocare temporară, în practica curentă pot exista două situaţii: • Facilitatea de stocare temporară face parte dintr-un obiectiv (proiect) nou; • Operatorul economic funcţionează şi deţine autorizaţie de mediu, iar facilitatea de stocare

temporară se construieşte ulterior sau necesită modificări constructive.

3.1.1 Autorizarea facilităţii care face parte dintr-un obiectiv (proiect) nou

Procedura de autorizare a unui obiectiv nou se realizează conform prevederilor legale în vigoare şi cuprinde două etape: • Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu; • Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu Conform prevederilor legislative în vigoare, activităţile şi/sau instalaţiile, precum şi proiectele de investiţii noi sunt încadrate în funcţie de impactul lor asupra mediului. Astfel, în funcţie de activitatea desfăşurată pot exista următoarele situaţii: • Activităţi cu impact nesemnificativ – pentru care nu se emite acord de mediu; • Activităţi cu impact redus asupra mediului (activităţile prevăzute în Anexa 2 a HG 1213/2006 –

Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului) şi pentru care în urma parcurgerii etapei de încadrare s-a stabilit că nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru aceste activităţi se emit doar autorizaţii de mediu.

• Activităţi cu impact semnificativ asupra mediului – sunt considerate cu impact semnificativ asupra mediului activităţile menţionare în Anexa 1 a HG 1213/2006 – Lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului, precum şi cele menţionate în Anexa 2, care în urma parcurgerii etapei de încadrare se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru aceste proiecte se emit acorduri de mediu. Documentaţia depusă pentru obţinerea acordului de mediu va sta la baza obţinerii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, înainte de punerea în funcţiune a obiectivului.

Page 18: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 18

Proiectele propuse a se realiza pe un amplasament situat în perimetre de protecţie hidrogeologică prevăzute de legislaţia privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, precum şi proiectele din Anexa 2 ce urmează a fi realizate în zona costieră se supun evaluării impactului asupra mediului. În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu pentru obiective/proiecte care conţin şi facilităţi de stocare temporară a deşeurilor, autorităţile publice competente trebuie să se asigure că sunt respectate măsurile constructive prevăzute în prezentul Ghid. Procedura de emitere a autorizaţiilor de mediu În cadrul procedurii de autorizare pot exista două situaţii: • Autorizarea activităţilor prevăzute în Anexa 1 a Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea

Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu; • Autorizarea activităţilor prevăzute în Anexa 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 – autorizaţie integrată de mediu.

Autorizarea activităţilor se realizează conform legislaţiei în vigoare. În timpul procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în cadrul vizitei efectuate pe amplasament trebuie să verifice dacă facilitatea de stocare temporară a respectat toate măsurile constructive prevăzute în prezentul Ghid. În autorizaţia de mediu, pe lângă informaţiile prevăzute în legislaţie privind stocarea temporară (tipuri de deşeuri, compoziţia, cantităţi şi modul de stocare) trebuie să fie cuprinse toate măsurile prevăzute în prezentul Ghid referitoare la operarea, controlul şi monitorizarea şi închiderea şi urmărirea post-închidere În cazul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să se ţină seama şi de prevederile BREF referitoare la stocarea temporară a deşeurilor periculoase.

3.1.2 Autorizarea facilităţii în cazul în care operatorul economic funcţionează, iar facilitatea de stocare temporară se construieşte ulterior sau necesită modificări constructive

În situaţia în care facilitatea de stocare temporară este construită ulterior sau se aduc modificări constructive facilităţii existente este necesară obţinerea Certificatului de Urbanism şi trebuie parcursă procedura de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului. Facilităţile de stocare temporară a deşeurilor periculoase nu sunt cuprinse nici în Anexa 1 şi nici în Anexa 2 a HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private. Întrucât facilitatea de stocare temporară a deşeurilor periculoase nu se regăseşte nici în Anexa 1 şi nici în Anexa 2a HG 1213/2006, în procesul de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, autorităţile publice competente trebuie să se asigure că sunt respectate măsurile constructive prevăzute în acest Ghid. După realizarea facilităţii de stocare, autorizaţia de mediu va fi revizuită, astfel încât să conţină toate măsurile prevăzute în prezentul Ghid referitoare la operarea, controlul, monitorizarea, închiderea şi urmărirea post-închidere a facilităţii.

Page 19: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 19

3.2 Informarea şi conştientizarea publicului

Informarea şi conştientizarea publicului privind activitatea de stocare temporară a deşeurilor industriale periculoase se realizează în două etape: • în perioada de autorizare a facilităţii de stocare temporară; • în perioada de funcţionare a facilităţii de stocare temporară.

3.2.1 Informarea şi participarea publicului în perioada de autorizare a facilităţii

După cum s-a menţionat în capitolul 3.1, în practică pot exista două situaţii: • Facilitatea de stocare temporară face parte dintr-un obiectiv (proiect) nou; • Operatorul economic funcţionează şi deţine autorizaţie de mediu, iar facilitatea de stocare

temporară se construieşte ulterior sau necesită modificări constructive. În ambele situaţii există doua etape, şi anume: • Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu; • Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului Cetăţenii au un rol important în procesul de luare a deciziilor cu privire la aprobarea realizării unor proiecte/investiţii, fie ele publice sau private. Mai concret, aceasta înseamnă că cetăţenii care au un cuvânt de spus atunci când se proiectează o instalaţie/facilitate nouă trebuie să fie luaţi în considerare de către autorităţile publice de protecţia mediului. În cazul activităţilor cu impact redus asupra mediului (obiective noi care includ şi facilităţi de stocare temporară sau facilităţile construite sau modificate ulterior) şi a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului (obiective noi care includ şi facilităţi de stocare temporară) atât autoritatea competentă de protecţia mediului, cât şi titularul proiectului au obligaţia de a informa publicul privind etapa de încadrare a proiectului. În cazul activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului (obiective noi care includ şi facilităţi de stocare temporară a deşeurilor), procedura privind participarea publică în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului este reglementată legislativ (în prezent prin Ordinul 860/2002) şi include următoarele aspecte: • Notificarea publicului interesat privind:

- depunerea solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru un proiect; - posibilitatea luării la cunoştiinţă/consultării documentaţiei aferente; - posibilitatea de a face comentarii şi recomandări;

• Consultarea documentaţiei aferente întregului proces EIM; • Transmiterea de către public a comentariilor şi sugestiilor cu privire la diverse etape ale

procesului EIM; • Luarea în considerare de către autoritatea competentă a comentariilor şi recomandărilor

publicului; • Aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor privind

- conţinutul deciziei luate şi toate condiţiile ataşate acesteia; - motivele care au stat la baza luării deciziei; - posibilitatea de a consulta decizia luată, împreună cu informaţiile asupra comentariilor şi

recomandărilor transmise de către public şi a modului în care acestea au fost utilizate la luarea deciziei;

Page 20: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 20

- posibilitatea de a face comentarii asupra deciziei finale. Şi în cazul în care se autorizează întreaga activitate economică şi în cazul autorizării numai a facilităţii de stocare a deşeurilor industriale periculoase, publicul trebuie să fie informat cu privire la facilitatea de stocare temporară (condiţii constructive, cantităţi şi tipuri de deşeuri stocate, condiţii de operare, riscuri). Publicul trebuie să fie informat într-un interval de timp care să-i permită acestuia să intervină şi să-si exprime opiniile înaintea deciziei finale de emitere a acordului de mediu. Atât autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cât şi titularul de proiect au obligaţia să analizeze propunerile/observaţiile publicului şi să le ia în considerare pe toate acelea care sunt justificate. Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu Conform prevederilor legale în vigoare (Ordin nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu), titularul proiectului/facilităţii trebuie să facă publică solicitarea de obţinere a autorizaţiei de mediu. De asemenea, autoritatea competentă face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. În cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, atât titularul, cât şi autoritatea competentă pentru protecţia mediului trebuie să informeze publicul referitor la caracteristicile şi modul de operare a facilităţii de stocare temporară a deşeurilor industriale periculoase, precum şi a riscurilor. În cazul în care deşeurile industriale periculoase stocate temporar conţin substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât valorile limită prevăzute în anexa nr. 1, partea 1 şi partea a 2-a a HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II), autorizarea şi operarea facilităţii se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Directiva europeana SEVESO II şi legislaţia română care transpune directiva). Operatorul facilităţii de stocare temporară care intră sub incidenţa SEVESO II, furnizează, din oficiu, periodic şi în forma cea mai adecvată, informaţii privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident a tuturor persoanelor, precum şi factorilor de decizie din cadrul unităţilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament.

3.2.2 Informarea şi conştientizarea publicului în perioada de funcţionare a facilităţii

Ca orice activitate de informare şi conştientizare, şi cea desfăşurată în perioada de funcţionare a facilităţii de stocare temporară a deşeurilor industriale periculoase trebuie să urmeze următorii paşi: • stabilirea publicului ţintă; • stabilirea mesajului; • stabilirea cailor şi mijloacelor de transmitere a mesajului; • monitorizare şi evaluare (urmată de continuarea/reluarea procesului).

Publicul ţintă al unei astfel de activităţi se împarte în două mari categorii: • intern - personalul angajat al operatorului economic; • extern - pe de o parte diverşi contractori, iar pe de alta publicul larg, inclusiv locuitorii din

vecinătatea facilităţii, organizaţii neguvernamentale etc. Mesajul care trebuie comunicat privitor la facilităţile de stocare temporară se împarte în două categorii:

Page 21: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 21

• existenţa unor factori de risc (incendiu, explozie, contaminare etc.), care impun măsuri de securitate (interzicerea surselor de foc deschis în apropierea facilităţii, folosirea echipamentului de protecţie la intrarea în facilitate etc.)

• existenţa unor posibili factori de disconfort (miros, zgomot etc.). După stabilirea mesajului, trebuie stabilite căile şi mijloacele de transmitere a mesajului. Acestea pot fi unidirecţionale (informare propriu-zisă - spre exemplu panouri care să avertizeze că există pericol de explozie în cazul folosirii unei surse de foc deschis), sau bidirecţionale (comunicare în sens mai larg, care să permit dialogul, precum şi obţinerea de feedback – spre exemplu întâlniri cu cetăţenii). Căile şi mijloacele se stabilesc atât în funcţie de necesităţi, cât şi potrivit posibilităţilor (resursele financiare, materiale/tehnice, umane disponibile). În practică se foloseşte o combinaţie de căi şi mijloace, pentru a face cât mai eficientă şi efectivă transmiterea mesajului. Monitorizarea şi evaluarea permit verificarea faptului că mesajul a ajuns la publicul ţintă, precum şi că a fost recepţionat corect şi complet. Principala diferenţă între monitorizare şi evaluare constă în faptul că prima se face în mod permanent şi constă în principal dintr-o analiză cantitativă, în timp ce a doua se face la intervale mai lungi de timp şi permite şi o analiza calitativă. O etapă necesară în cadrul procesului de comunicare este menţinerea interesului, ceea ce implică repetarea periodică a mesajului (posibil în forme şi pe căi diferite, bazat şi pe informaţiile primite în cadrul procesului de monitorizare şi evaluare). În cele ce urmează sunt prezentate principale activităţi de informare/constientizare pentru cele trei categorii de public ţintă: personalul angajat al operatorului economic, contractorii şi publicul larg. Tabel 7: Principalele activităţi de informare/conştientizare pentru personalul angajat al operatorului economic

Activitate Descriere Exemple

Facilitatea de stocare temporară prezintă factori de risc (incendiu, explozie, contaminare etc.)

• „Deşeuri periculoase” • „Accesul interzis!” • „Atenţie! Pericol de

incendiu/explozie-contaminare” • „Zonă periculoasă! Folosiţi

echipamentul de protecţie din dotare”

• „Zonă periculoasă! Respectaţi cu stricteţe regulile de protecţia muncii”

Mesaj

Facilitatea de stocare temporară prezintă potenţiali factori de disconfort (miros, zgomot etc.)

Căi / mijloace de transmitere a mesajului

• Informări şi instruiri periodice • Panouri de afişaj în apropierea

facilităţii, pe diferitele locaţii din interiorul facilităţii, pe utilaje şi echipamente

• Buletin informativ intern pentru angajaţi

• Pagină intranet pentru angajaţi cu informaţii despre zona unde sunt stocate temporar deşeurile periculoase

• Raport anual

Page 22: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 22

Activitate Descriere Exemple

Monitorizare şi evaluare

• Evaluări periodice făcute personalului cu ocazia informărilor şi instruirilor

• Observaţii directe făcute la faţa locului

• Feedback spontan primit de la personalul propriu

Tabel 8: Principalele activităţi de informare/conştientizare pentru contractori Activitate Descriere Exemple

Facilitatea de stocare temporară prezintă factori de risc (incendiu, explozie, contaminare etc.)

„Zonă periculoasă! Intrarea persoanelor neautorizate este strict interzisă” Mesaj

Facilitatea de stocare temporară prezintă potenţiali factori de disconfort (miros, zgomot etc.)

„Vă rugăm să păstraţi curăţenia”

Căi / mijloace de transmitere a mesajului

Informări periodice (adrese oficiale etc.) Alte modalităţi de informare unidirecţională (pliante, broşuri, buletine informative, pagini web, raport anual, panouri de afişaj în apropierea facilităţii etc.) Comunicare în ambele sensuri (audienţe, întâlniri publice, mese rotunde, zile ale porţilor deschise etc.)

Monitorizare şi evaluare

Feedback direct de la contractori (pe adresa poştală, telefon, poştă electronică, direct la audienţe, întâlniri publice etc.) Feedback indirect (plângeri la diverse autorităţi, instituţii etc.)

Tabel 9: Principalele activităţi de informare/conştientizare pentru publicul larg Descriere Exemple

Facilitatea de stocare temporară prezintă factori de risc (incendiu, explozie, contaminare etc.)

„Zonă periculoasă! Intrarea persoanelor neautorizate este strict interzisă” Mesaj

Facilitatea de stocare temporară prezintă potenţiali factori de disconfort (miros, zgomot etc.)

Căi / mijloace de transmitere a mesajului

Informare unidirecţională (pliante, broşuri, buletine informative pentru publicul larg, scrisori personalizate, pagini web, raport anual, panouri de afişaj în apropierea facilităţii etc.) Comunicare în ambele sensuri (audienţe, întâlniri publice, mese rotunde, zile ale porţilor deschise etc.)

Page 23: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 23

Descriere Exemple

Monitorizare şi evaluare

Feedback direct de la locuitori (pe adresa poştală, telefon, poşta electronică, direct la audiente, întâlniri publice etc.) Feedback indirect (plângeri la diverse autorităţi, instituţii etc.)

Page 24: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 24

4. OPERAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FACILITĂŢII

După cum rezultă din secţiunile anterioare ale prezentului Ghid, stocarea temporară a deşeurilor periculoase industriale se poate face, în funcţie de starea de agregare a deşeurilor şi de modul de ambalare, într-un număr de 3 tipuri de instalaţii cu capacităţi de stocare medii şi mari (T1 şi T2): • Rezervoare/parcuri de rezervoare pentru:

- deşeuri lichide organice (inflamabile); - deşeuri lichide anorganice (acizi şi baze);

• Silozuri pentru deşeuri solide şi pulverulente în vrac

• Platforme şi magazii pentru:

- containere ISO pentru deşeuri periculoase (orice stare de agregare); - deşeuri lichide organice (inflamabile) în butoaie; - deşeuri lichide anorganice (acizi şi baze) în butoaie; - deşeuri solide şi pulverulente ambalate. -

Aceste instalaţii se deosebesc în primul rând prin elementele constructive şi de dotare prezentate anterior, dar au în comun o succesiune de proceduri de operare de bază precum: • Transportul deşeurilor până în perimetrul facilităţii pentru stocare temporară; • Recepţia deşeurilor; • Manipularea deşeurilor în perimetrul facilităţii pentru stocare temporară (descărcarea deşeurilor,

stocarea propriu-zisă, încărcarea în vederea transportului); • Livrarea deşeurilor. Totodată, în perimetrul fiecărei facilităţi se stabilesc reguli privind desfăşurarea activităţii, controlul şi monitorizarea acesteia, inclusiv a bunei funcţionări a echipamentelor tehnologice prin asigurarea întreţinerii acestora. În cele ce urmează se vor prezenta procedurile de operare, menţionându-se elementele specifice pentru fiecare din cele trei tipuri de instalaţii de stocare temporară a deşeurilor industriale periculoase.

4.1 Transportul deşeurilor

Transportul intern al deşeurilor de la locul de generare până la facilitatea de stocare temporară se face, în funcţie de cantităţile generate pe fiecare tip de deşeu şi de starea lui de agregare: • prin sisteme de conducte pentru transportul deşeurilor lichide, sau transportul pneumatic al

deşeurilor solide pulverulente, benzi transportoare pentru deşeurile solide granulare, în cazul în care acestea sunt generate în mod continuu sau nu este posibil transportul lor în loturi;

• prin transport în loturi cu mijloace de transport rutier (cisterne auto sau tractate, camioane, basculante, transcontainere, remorci etc.).

Page 25: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 25

La realizarea sistemelor de conducte de transport pentru deşeuri lichide şi, în special, în cazul deşeurilor lichide organice (inflamabile) trebuie respectate condiţii de siguranţă similare celor prevăzute în Ordinul nr. 196 din 10 octombrie 2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului. Vehiculele care realizează transportul deşeurilor periculoase trebuie să prezinte la vedere inscripţia „Transport deşeuri periculoase” şi etichetele privind caracterul deşeurilor pe care le transportă – inflamabil, coroziv, toxic, oxidant – în formatul cuprins în tabelul 8.3 privind compatibilităţile substanţelor periculoase din Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru „Emisii din stocare”. În cazul în care facilitatea de stocare temporară nu este în aceeaşi locaţie cu generatorul de deşeuri, iar transportul se face pe drumurile publice, vehiculele trebuie să corespundă exigentelor Acordului ADR şi a legislaţiei naţionale prevăzută la capitolul 1.. De asemenea, trebuie evitat transportul deşeurilor în condiţii care ar putea duce la poluarea factorilor de mediu (in vehicule sau recipienţi descoperiţi sau neetanşi). După efectuarea recepţiei, transportul continuă până în proximitatea spaţiului de stocare temporară specific respectivului tip de deşeuri, indicat de personalul de recepţie. Deplasarea până în acest punct se face fie însoţit de un angajat al facilităţii de stocare temporară, fie pe baza unui plan (hărţi) al facilităţii pe care este indicat atât punctul de destinaţie, cât şi traseul de acces în şi dinspre spaţiul de stocare temporară. În măsura posibilului se va evita ca în perimetrul facilităţilor pentru stocarea temporară a deşeurilor care sunt transportate în utilaje cu gabarit mare, traseul de retur să fie pe aceleaşi căi cu cel de acces. Pe timpul transportului deşeurilor, mai ales al celor ambalate, trebuie luate măsuri de asigurare a stabilităţii deşeurilor. Silozuri Transportul deşeurilor periculoase pulverulente la şi de la silozuri se face, în funcţie de cantităţile generate şi ritmul de generare pentru fiecare tip de deşeuri, prin: • transport pneumatic prin sisteme de conducte, în cazul în care acestea sunt generate în mod

continuu sau nu este posibil transportul lor în loturi; • transport în loturi cu mijloace de transport rutier pentru materiale în vrac şi containere-siloz. Indiferent de sistem, echipamentul de transport trebuie să asigure etanşeitate, o completă separare între deşeuri şi mediu, astfel încât acestea să nu intre în contact cu mediul sau personalul pe toată durata transportului. Platforme şi magazii Transportul deşeurilor periculoase ambalate de la locul de producere până la locul de stocare (platforme şi depozite/magazii) se face cu mijloace de transport rutier (camioane, basculante, transcontainere, remorci, motostivuitoare etc.). Indiferent de sistem şi capacitate, echipamentul de transport trebuie să asigure etanşeitate, o completă separare între deşeuri şi mediu, astfel încât acestea să nu intre în contact cu mediul sau personalul pe toată durata transportului.

Page 26: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 26

Pe timpul transportului deşeurilor trebuie să se acorde o atenţie deosebită fixării recipienţilor în care sunt ambalate deşeurile, în vederea asigurării stabilităţii acestora pentru evitarea producerii de incidente în stocare.

4.2 Recepţia deşeurilor

De la locul de generare deşeurile sunt transportate la facilitatea pentru stocare temporară. Admiterea deşeurilor în facilitate se face în etapa de recepţie, care constă în: • determinarea cantităţilor primite şi sursa de provenienţă; în situaţia în care nu există posibilitatea

măsurării cantităţilor, acestea vor fi estimate; • inspecţia vizuală a deşeurilor (prin sondaj în cazul celor ambalate) pentru verificarea

similitudinii caracteristicilor precum: aspect, culoare, stare de agregare, consistenţă cu cele înscrise în Fişa de evidenţă a stocării deşeurilor; inspecţia se va face numai în condiţiile în care aceasta nu implică riscuri pentru sănătatea operatorilor;

• verificarea modului de întocmire şi păstrarea unui exemplar din Fişa de evidenţă a stocării deşeurilor în care să fie înregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursa de generare (persoana care îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor cuprinse în fişă va fi trecută citeţ şi va semna), codul deşeului, caracteristicile fizico-chimice (in mod obligatoriu compoziţia şi proprietatea care conferă caracterul periculos), data limită până la care deşeurile trebuie evacuate (1 an în cazul eliminării acestora/3 ani în cazul tratării/valorificării), condiţii speciale de stocare (incompatibilităţi), modalitatea de gestionare ulterioară stocării temporare;

Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deşeurilor precum: starea de agregare, aspect, culoare, compoziţie şi altele (concentraţie, temperatura de autoaprindere), stabilirea proprietăţilor care conferă periculozitate deşeurilor şi încadrarea în lista europeană a deşeurilor sunt în responsabilitatea personalului de la instalaţia sau locul de muncă care le generează. Determinarea caracteristicilor fizico-chimice se face periodic, în laboratoare autorizate, pe eşantioane de deşeuri prelevate după intrarea în regim normal de funcţionare sau după intervenţii semnificative în procesul tehnologic şi/sau ori de câte ori un lot de deşeuri nu provine din funcţionarea normală a unei instalaţii tehnologice. Fişa de evidenţă a stocării deşeurilor se întocmeşte în 3 exemplare la instalaţia sau locul de muncă care a generat deşeurile şi se păstrează la facilitatea de stocare (min. 3 ani de la acceptarea deşeurilor pe amplasament), la sursa de generare şi la responsabilul de protecţia mediului/gestionarea deşeurilor, atât pe hârtie, cat şi în format electronic în scopul constituirii unei baze de date, al cărei obiectiv principal este să semnaleze categoriile şi cantităţile de deşeuri care tind să depăşească limita de timp admisibilă pentru stocarea lor temporară în respectiva facilitate. Totodată, prin gestionarea corectă a datelor înscrise în Fişa de evidenţă a stocării deşeurilor se îmbunătăţeşte calitatea informaţiilor raportate către autorităţile de mediu cel puţin la categoriile: stoc iniţial şi stoc final, cantităţi eliminate, cantităţi tratate pentru fiecare tip de deşeuri în parte. Personalul de recepţie precizează incompatibilităţile cu alte tipuri de deşeuri existente în interiorul facilităţii de stocare utilizându-se, spre exemplu, tabelul 8.3 privind compatibilităţile substanţelor periculoase din Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru „Emisii din stocare” şi stabileşte locul (rezervorul, cisterna, silozul, containerul sau magazia) în care fiecare lot de deşeuri periculoase este stocat temporar.

Page 27: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 27

În timpul procedurilor de recepţie utilajul de transport nu trebuie să ocupe căile de acces, gararea acestuia fiind efectuată într-o zonă de aşteptare, amplasată de regulă în afara perimetrului facilităţii de stocare temporară. Rezervoare/parcuri de rezervoare În cazul deşeurilor periculoase lichide transportate în flux continuu, cantitatea recepţionată din fiecare categorie de deşeuri se verifică zilnic, urmând a fi înscrisă în Fişa de evidenţă a stocării, într-o anexă care conţine: ziua, cantitatea recepţionată zilnic, locul stocării (rezervorul), cantitatea recepţionată zilnic în fiecare rezervor, cantitatea totală stocată în fiecare rezervor, cantitatea livrată zilnic din fiecare rezervor, stocul curent în fiecare rezervor şi per total. În cazul deşeurilor lichide periculoase transportate în loturi, cantitatea recepţionată din fiecare categorie se determină şi se înscrie în Fişa de evidenţă a stocării pentru fiecare lot în parte. Şi în acest caz se va întocmi o anexă la Fişa de evidenţă care să conţină: data recepţionării fiecărui lot, cantitatea recepţionată în fiecare lot, rezervorul în care a fost recepţionată, cantitatea totală recepţionată în acel rezervor, cantitatea livrată din acel rezervor (pe loturi), stocul curent. Silozuri În cazul deşeurilor periculoase solide şi pulverulente transportate în flux continuu, cantitatea recepţionată din fiecare categorie de deşeuri se verifică zilnic, urmând a fi înscrisă în Fişa de evidenţă a stocării, într-o anexaă care conţine: ziua, cantitatea recepţionată zilnic, silozul în care s-a făcut stocarea), cantitatea recepţionată zilnic în fiecare siloz, cantitatea totală stocată în fiecare siloz, cantitatea livrată zilnic din fiecare siloz, stocul curent în fiecare siloz şi per total. În cazul deşeurilor periculoase solide şi pulverulente transportate în loturi, cantitatea recepţionată din fiecare categorie se determină şi se înscrie în Fişa de evidenţă a stocării pentru fiecare lot în parte. Şi în acest caz se va întocmi o anexă la Fişa de evidenţă care să conţină: data recepţionării fiecărui lot, cantitatea recepţionată în fiecare lot, silozul în care a fost recepţionată, cantitatea totală recepţionată în acel siloz, cantitatea livrată din acel siloz (pe loturi), stocul curent în fiecare siloz şi per total. Platforme şi magazii La recepţia deşeurilor periculoase ambalate se procează la verificarea vizuală a integrităţii fiecărui ambalaj. În cazul identificării unui ambalaj neetanş, acesta va fi respins dacă în facilitatea pentru stocare temporară nu există posibilitatea supra-ambalării (prin punerea ambalajului deteriorat, cu tot cu conţinut, într-un ambalaj mai mare, corespunzător din punct de vedere tehnic) şi va fi returnat la sursa de generare care trebuie să schimbe ambalajul defect cu unul în bună stare. Personalul de recepţie menţionează pe Fişa de evidenţă stocării că deşeul este respins (se precizează care recipient, tipul deşeului şi cauza respingerii). Nu se va verifica conţinutul ambalajelor dacă acestea sunt sigilate, iar fişa de evidenţă a stocării conţine toate datele necesare. Dacă recipientul nu este corect închis şi sigilat se va proceda imediat la realizarea acestor operaţii. Dacă Fişa de evidenţă a stocării nu conţine datele necesare se va solicita intervenţia responsabilului pentru protecţia mediului/gestionarea deşeurilor sau a conducerii facilităţii. Deşeurile ambalate în ambalaje neinscripţionate cu menţiunea „Deşeuri periculoase” şi cu etichetele privind proprietăţile care pot genera incompatibilităţi trebuie obligatoriu inscripţionate şi etichetate înaintea recepţiei.

Page 28: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 28

4.3 Manipularea deşeurilor

Manipularea deşeurilor industriale periculoase are drept scop dirijarea acestora în perimetrul instalaţiei de stocare temporară în vederea asigurării: • condiţiilor de siguranţă pe timpul stocării temporare; • păstrării diferitelor categorii de deşeuri separate între ele; • păstrării deşeurilor în funcţie de data intrării în facilitatea de stocare temporară şi de metoda de

gestionare ulterioară (eliminare/valorificare) • condiţiilor de livrare pentru transportul către instalaţiile de eliminare sau valorificare. Siguranţa pe durata stocării se obţine numai printr-o identificare corectă a deşeurilor urmată de utilizarea unor recipiente pentru stocare adecvate, aflate în bună stare. Luarea în considerare a eventualelor incompatibilităţi odată cu recepţia deşeurilor şi desemnarea, în consecinţă, a unor locaţii sau recipiente specializate pentru stocarea exclusivă a respectivei categorii de deşeuri este esenţială pentru evitarea situaţiilor generatoare de accidente, dar şi pentru asigurarea condiţiilor de tratare/eliminare optime pentru deşeuri. În acest sens este recomandată realizarea unui Program de repartizare a diferitelor categorii de deşeuri în interiorul facilităţii de stocare temporară, inscripţionarea recipientelor de transport şi de stocare (fie ele chiar şi rezervoare de mari dimensiuni) cu emblema „Deşeuri periculoase” (eventual şi cu categoria de deşeuri conţinută în conformitate cu lista europeană a deşeurilor) şi etichetarea cu etichetele de pericol. Inscripţionarea şi etichetarea trebuie să existe în momentul stocării efective a deşeurilor în respectivul echipament. Prin păstrarea unei evidenţe, în timp real, a cantităţilor de deşeuri stocate (pe categorii în conformitate cu lista europeană a deşeurilor), a datei de recepţie şi a modului de gestionare ulterioară stocării temporare, se asigură condiţii pentru evitarea depăşirii perioadelor maxime admisibile de stocare temporară a deşeurilor, facilitându-se totodată, identificarea tuturor acelor categorii şi cantităţi de deşeuri care pot constitui obiectul unui anumit transport către o anumită instalaţie de tratare/eliminare. Rezervoare/parcuri de rezervoare În cazul rezervoarelor/parcurilor de rezervoare pentru deşeurile periculoase lichide siguranţa pe perioada încărcării/descărcării este asigurată prin caracteristicile constructive ale rezervoarelor, prin amplasarea lor, în conformitate cu recomandările Ordinul nr. 196 din 10 octombrie 2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului si, totodată, prin manevrarea echipamentelor de încărcare/descărcare numai cu stricta respectare a instrucţiunilor de exploatare pentru echipamentul tehnologic aferent. Manevrarea acestor echipamente se face de către personalul de specialitate autorizat pentru lucru în instalaţii sub presiune. Rezervoarele şi utilajele de transport trebuie să fie compatibile cu caracteristicile deşeurilor; în interior rezervoarele şi cisternele vor fi din materiale care nu reacţionează cu deşeurile, sau vor fi căptuşite cu materiale care sunt compatibile cu acestea. Nu se vor utiliza spre exemplu rezervoare căptuşite cu sticlă pentru stocarea acidului fluorhidric. Pe rezervoare şi cisterne, etichetele de pericol, trebuie amplasate la loc vizibil, în zonele în care se execută manevrele de încărcare/descărcare, sau în camera de comandă a pompelor.

Page 29: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 29

O particularitate a procedurilor de manipulare a deşeurilor lichide (care se reîntâlneşte la manipularea tuturor categoriilor de deşeuri stocate temporar în vrac) o constituie faptul că stocarea în recipienţi de mare capacitate duce la pierderea identităţii unui anumit lot de deşeuri, în aceasta situaţie neputând fi aplicat principiul „primul intrat – primul ieşit”. Este un motiv în plus pentru care păstrarea unei evidenţe în timp real a stocurilor, prin montarea unor echipamente de citire a debitelor şi cantităţilor transferate/stocate, care să descarce automat informaţia în baza de date creată pe baza fişelor de evidenţă a stocării, contribuie la o gestionare corespunzătoare a deşeurilor într-o facilitate de stocare temporară. Silozuri În timpul manipulări deşeurilor periculoase pulverulente trebuie acordată o atenţie deosebită menţinerii acestora în permanenţă în afara contactului cu lichide, întrucât în unele situaţii prin amestec se pot declanşa reacţii de oxidare cu producere de foc (de ex: răşini fenolice la contactul cu apa). În aceeaşi măsură unele pulberi răspândite în atmosferă pot căpăta caracter exploziv în prezenţa scânteilor electrice (de ex: aceleaşi răşini fenolice). Platforme şi magazii Stocarea deşeurilor periculoase ambalate şi amplasarea corespunzătoare permite gestionarea în baza principiului „primul intrat – primul ieşit”. Pentru aceasta este necesară o urmărire riguroasă a evoluţiei stocurilor prin utilizarea unei baze de date proprii. În lipsa unei baze de date computerizate, containerele trebuie marcate cu data recepţiei, iar în cursul inspecţiilor zilnice ale facilităţii de stocare temporară, operatorii trebuie să notifice conducerii acesteia deşeurile care intră în cea de-a douăsprezecea lună de stocare, prin menţionarea categoriei de deşeuri, a tipului de ambalare, a locului de stocare, a datei recepţiei. Procedura de notificare se va menţine pentru respectivele deşeuri până la livrare.

4.3.1 Descărcarea şi încărcarea deşeurilor

Descărcarea reprezintă operaţia prin care deşeurile periculoase transportate şi recepţionate la facilitatea pentru stocare temporară sunt introduse în rezervoarele, bazinele, silozurile sau containerele pentru stocare - în cazul deşeurilor neambalate, sau sunt poziţionate, amplasate, dispuse pe locaţiile pentru stocare - în cazul deşeurilor ambalate. Încărcarea deşeurilor reprezintă operaţia prin care deşeurile neambalate stocate temporar în rezervoare, bazine sau silozuri ori containerele, butoaiele şi sacii conţinând deşeuri sunt ridicate, amplasate şi asigurate în bena autovehicului de transport. Atunci când descărcarea deşeurilor se face în flux continuu, procedura de descărcare propriu-zisă este înlocuită de acţiuni care fac parte din planul de inspecţie şi întreţinere al facilităţii de stocare temporară, şi constau din: • verificarea periodică (zilnică) a nivelurilor deşeurilor stocate în rezervoare/silozuri; • verificarea periodică – în funcţie de cerinţele impuse în instrucţiunile de exploatare specifice – a

echipamentelor de descărcare/încărcare din punct de vedere al integrităţii fizice, etanşeităţii, şi al funcţionarii în parametrii optimi: presiuni şi debite de lucru, rezerve de combustibil, ulei, lubrifianţi;

• semnalarea oricăror neconformităţi şi dispunerea măsurilor de intervenţie necesare; atunci când deşeurile sunt generate în flux continuu este necesar ca sistemul de transport şi descărcare să fie redundant, pentru a permite intervenţia în cazul defecţiunilor.

Page 30: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 30

La descărcarea deşeurilor transportate pe loturi se efectuează următoarele acţiuni: • se verifică capacitatea de preluare disponibilă în zona aferentă respectivului tip de deşeuri în

facilitatea de stocare temporară; • se verifică buna funcţionare, fără sarcină, a sistemului de descărcare/încărcare mai ales în cazul

sistemelor de descărcare/încărcare sub presiune sau care utilizează echipamente de ridicare • se verifică compatibilitatea (iar în unele situaţii chiar identitatea) dintre deşeurile ce urmează a fi

descărcate respectiv încărcate şi cele prezente în zona de stocare, respectiv în mijlocul de transport; compatibilitatea se stabileşte pe baza proprietăţilor periculoase ale deşeurilor (înscrise în Fişa de evidenţă a stocării)

• se procedează la descărcarea/încărcarea propriu-zisă, supraveghindu-se operaţiunea cu personal al facilităţii pentru stocare temporară pe întreaga sa durată, intervenindu-se pentru menţinerea echipamentului tehnologic în parametrii de exploatare recomandaţi de producător;

• se asigură colectarea oricăror scurgeri sau împrăştieri accidentale survenite în zona de lucru, prin sistemul de colectare a scurgerilor de pe rampa de transfer prin îndepărtarea acestora de pe sol şi de pe echipamente în cazul în care totuşi survin.

Descărcarea oricăror categorii de deşeuri periculoase direct pe sol, ori structuri din beton (platforme, bazine) este cu desăvârşire interzisă, Atunci când nu este posibilă descărcarea deşeurilor direct în rezervorul/silozul/containerul pentru stocare temporară, deşeurile sunt stocate în rezervoare/silozuri/containere de rezervă, special prevăzute în acest scop. Nu este admisă, în nici o situaţie, amestecarea deşeurilor periculoase între ele sau a celor periculoase cu cele nepericuloase. Rezervoare/parcuri de rezervoare Descărcarea sau încărcarea deşeurilor periculoase lichide în rezervoare/parcuri de rezervoare în vederea stocării temporare se face: • direct din/prin sistemul de transport în flux continuu; • din rezervoarele/cisternele tractate/autotractate. Totodată este posibilă (mai ales în cazul generării unor cantităţi de deşeuri sub 1.000 de tone anual) stocarea deşeurilor lichide în chiar mijlocul de transport (cisterne). Determinarea cantităţilor de deşeuri generate şi transportate în flux continuu către instalaţia de stocare temporară se face prin citirea zilnică a nivelelor din rezervoarele de stocare, calculându-se debitele periodice medii. Atunci când descărcarea/încărcarea deşeurilor se face din/în rezervoare/cisterne se efectuează următoarele acţiuni: • se verifică capacitatea de preluare disponibilă în recipientul (rezervorul, cisterna) receptor; • se verifică identitatea (sau cel puţin compatibilitatea) dintre deşeurile lichidele din cele două

recipiente (rezervorul pentru stocare temporară şi mijlocul de transport, în cazul descărcării, sau chiar compatibilitatea dintre deşeurile lichide şi mijlocul de transport în cazul încărcării);

• se verifică integritatea fizică a sistemului de descărcare; • se realizează conectarea sistemului de descărcare; • se procedează la descărcarea/încărcarea propriu-zisă, supraveghindu-se operaţiunea pe întreaga

sa durată, intervenindu-se pentru menţinerea echipamentului tehnologic în parametrii de exploatare recomandaţi de producător;

• odată încheiat transferul deşeurilor lichide, se deconectează sistemul de descărcare; • se asigură colectarea oricăror scurgeri accidentale survenite în zona de joncţiune şi îndepărtarea

acestora de pe sol şi de pe echipamente în cazul în care totuşi survin.

Page 31: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 31

Aceeaşi secvenţă de operaţiuni se aplică şi în cazul încărcării mijloacelor de transport al deşeurilor lichide de la facilitatea de stocare temporară către instalaţiile de valorificare/tratare sau eliminare. Silozuri Descărcarea sau încărcarea deşeurilor periculoase pulverulente în/din silozuri în vederea stocării temporare se face: • direct din/prin sistemul de transport în flux continuu; • din containere-siloz tractate sau mijloace de transport pentru materiale în vrac. Pentru asigurarea etanşeităţii sistemului de transport, dar şi a sistemului de descărcare trebuie utilizate numai sisteme de descărcare/încărcare pneumatice, fiind de evitat utilizarea încărcătoarelor, a graiferelor ori a benzilor transportoare Determinarea cantităţilor de deşeuri generate şi transportate în flux continuu către instalaţia de stocare temporară se face prin citirea zilnică a nivelului din silozul de stocare. Atunci când descărcarea/încărcarea deşeurilor are loc din/în containere-siloz se efectuează următoarele acţiuni : • se verifică capacitatea de preluare disponibilă în silozul respectiv containerul-siloz receptor; • se verifică integritatea fizică a sistemului de descărcare; • se realizează conectarea sistemului de descărcare/încărcare; • se procedează la descărcarea/încărcarea propriu-zisă, supraveghindu-se operaţiunea pe întreaga

sa durată, intervenindu-se pentru menţinerea echipamentului tehnologic în parametrii de exploatare recomandaţi de producător;

• odată încheiat transferul deşeurilor, se deconectează sistemul de descărcare/încărcare. Aceeaşi secvenţă de acţiuni se aplică şi în cazul încărcării mijloacelor de transport al deşeurilor solide şi pulverulente de la facilitatea de stocare temporară către instalaţiile de valorificare/tratare sau eliminare, cu deosebirea că sistemul de încărcare a containerelor-siloz este de regulă gravitaţional, ceea ce implică poziţionarea containerului-siloz sub siloz, conectarea dintre cele două realizându-se printr-o conducta flexibilă. Căderea deşeurilor solide şi pulverulente periculoase este iniţiată şi întreţinută prin aplicarea unei mişcări vibratorii bazei silozului printr-un echipament special. Lungimea conductei flexibile trebuie aleasă în aşa fel încât să pătrundă suficient de adânc în containerul siloz pentru a limita producerea prafului, fără să împiedice încărcarea corespunzătoare a acestuia. Platforme şi magazii În timpul manevrelor de descărcare/încărcare a deşeurilor periculoase ambalate se acordă o atenţie deosebită stabilităţii containerelor/butoaielor/sacilor – acestea vor fi fixate de părţile mobile ale utilajului de descărcare/încărcare (macarale, motostivuitoare). Nu este admisă transferarea deşeurilor periculoase dintr-un ambalaj în altul. Deşeurile periculoase vor fi stocate temporar în ambalajul în care sunt recepţionate. În cazul în care acesta este deteriorat, deşeul periculos va fi recepţionat doar dacă facilitatea de stocare temporară are posibilitatea supraambalării. În caz contrar, deşeul este respins chiar de la recepţie şi returnat la sursa de generare, care trebuie să schimbe ambalajul defect cu unul în bună stare.

Page 32: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 32

4.3.2 Stocarea deşeurilor

Stocarea propriu-zisă a deşeurilor industriale periculoase trebuie să se facă în funcţie de starea de agregare şi modul de ambalare în: recipienţi special destinaţi (rezervoare şi cisterne) şi silozuri pentru deşeurile vrac, respectiv saci, containere specializate (ISO sau IBC), butoaie sau o combinaţie a acestora pentru deşeurile ambalate. Odată descărcate în rezervoare sau silozuri ori amplasate pe locul de stocare, deşeurile nu trebuie să mai sufere alte manipulări până în momentul încărcării în vederea transportului către instalaţiile de eliminare/valorificare. Pe durata stocării, însă, recipientele de stocare trebuie supravegheate din punct de vedere al integrităţii fizice, în vederea evitării scurgerilor sau împrăştierii accidentale. În Planul de repartizare al facilităţii de stocare temporară trebuie avută în vedere, ca regulă generală, evitarea amplasării în proximitate a două deşeuri cu caracteristici incompatibile. Rezervoare/parcuri de rezervoare Stocarea propriu-zisă a deşeurilor periculoase lichide în rezervoare/parcuri de rezervoare are drept particularitate faptul că odată descărcate, deşeurile lichide vor fi practic în starea pe care o vor avea pe întreaga perioadă a stocării, nesurvenind alte manipulării până la livrarea către instalaţia de valorificare/tratare sau eliminare. Pe durata stocării, recipientele de stocare trebuie supravegheate din punct de vedere al integrităţii fizice, în vederea evitării scurgerilor accidentale. Suplimentar, pentru deşeurile lichide organice trebuie asigurat controlul vaporilor, prin supravegherea dispozitivelor special destinate acestui scop prin construcţie cu care sunt dotate în mod obligatoriu toate rezervoarele. În cazul stocării deşeurilor lichide în rezervoare/cisterne de capacitate mai mică este necesar ca acestea să fie bine fixate (fie prin blocarea mecanică a trenului de rulare, fie prin amplasarea pe un suport fix). Pentru toate tipurile şi dimensiunile de rezervoare sau cisterne nu se vor depăşi nivelele de umplere recomandate de producător pentru fiecare tip de substanţă stocată. Se va asigura, în special în cazul deşeurilor lichide organice, aerisirea rezervoarelor fie prin dispozitivele special destinate acestui scop prin construcţie, fie prin sisteme de aspiraţie controlată a vaporilor. În toate situaţiile, sistemul de evacuare a vaporilor trebuie să fie prevăzut cu filtre. Silozuri Stocarea propriu-zisă a deşeurilor periculoase solide şi pulverulente în silozuri are drept particularitate faptul că odată descărcate, deşeurile rămân practic în starea pe care o vor avea pe întreaga perioadă a stocării, nesurvenind alte manipulării până la încărcarea determinată de livrarea către instalaţia de valorificare/tratare sau eliminare

Page 33: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 33

Platforme şi magazii Stocarea deşeurilor periculoase în diferitele tipuri de ambalaje se va face respectând următoarele condiţii specifice: • pentru containerele ISO de mari dimensiuni: - pot stoca containere IBC de dimensiuni inferioare, dar şi în butoaie sau alte tipuri de ambalaje, atâta timp cât acestea sunt în bună stare (închise etanş) şi pot fi corespunzător fixate; - pot stoca categorii diferite de deşeuri ambalate, cu condiţia compatibilităţii dintre

proprietăţile lor periculoase; - la amplasarea pe platforme trebuie respectate distanţe minime de 5 – 8 metri între

containere, pentru a permite utilajelor de descărcare/încărcare efectuarea manevrelor; - containerele pot fi stocate unul peste altul după umplere cu condiţia existenţei unor

mecanisme de ridicare şi a asigurării stabilităţii grupului de containere; • pentru IBC şi butoaie de 205 l:

- în acestea se pot stoca deşeuri lichide, deşeuri vrac (de preferinţă ambalate în prealabil în saci) şi deşeuri solide;

- pentru manipulare şi stocare se utilizează paleţi (există tipuri de paleţi care preiau posibilele scurgeri din butoaie); butoaiele se amplasează câte 4 pe un palet; paleţii se amplasează în şiruri de câte 2; se pot suprapune până la max. 3 şiruri de câte 2 paleţi pe toată adâncimea platformei de stocare; în cazul utilizării unor structuri de rafturi se pot suprapune mai multe rânduri de paleţi cu condiţia existenţei unui echipament de descărcare/încărcare special destinat manevrării paleţilor la înălţimi mari;

- trebuie respectată o distanţă minimă între rândurile (duble) de paleţi de cca. 5 m pentru a permite utilajelor de descărcare/încărcare efectuarea manevrelor • pentru saci:

- pot stoca deşeuri periculoase pulverulente (este indicată supraambalarea sacilor în containere/butoaie), deşeuri solide granulare; trebuie să permită închiderea etanşă la partea superioară;

- sacii se amplasează pe paleţi, iar manevrarea acestora se realizează în aceleaşi condiţii ca şi pentru butoaie. Pentru stocare mai pot fi utilizate containere de diferite dimensiuni şi din materiale diverse: plastic, metal, carton. La stocarea deşeurilor periculoase pulverulente şi a celor lichide (cu precădere a celor organice) în magazii închise se va avea în vedere monitorizarea parametrilor de calitate a aerului atât în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor normale de muncă cât şi pentru evitarea evenimentelor (explozii, incendii, intoxicaţii). În acest tip de facilitate, trebuie asigurată aerisirea forţată a magaziilor şi chiar filtrarea aerului evacuat.

4.4 Livrarea deşeurilor

La livrarea deşeurilor către instalaţiile de tratare sau eliminare, pe lângă operaţiile de încărcare a deşeurilor în mijlocul de transport adecvat, se mai desfăsoară şi alte activităţi precum: • întocmirea (cu toate aprobările necesare) Formularului de aprobare a transportului (în

conformitate cu prevederile OM nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României modificat şi completat prin OM 986/2006), pe baza căruia personalul facilităţii de stocare temporară permite accesul

Page 34: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 34

utilajului de transport în incintă; prin acest formular personalul ce deserveşte facilitatea de stocare este înştiinţat asupra tipului şi cantităţii de deşeuri ce trebuie încărcată, asupra mijlocului de transport şi implicit asupra faptului că mijlocul de transport este adecvat realizării acestei operaţiuni;

• completarea şi ştampilarea Formularului de expediţie/de transport (în conformitate cu prevederile OM nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României modificat şi completat prin OM 986/2006) prin care deşeurile sunt formal predate/preluate de către transportator.

Vehiculele de transport vor avea acces până la rampa de încărcare/descărcare aferentă spaţiului de stocare. Accesul se va face fie însoţit de un angajat al facilităţii de stocare, fie pe baza unui plan (hărţi) al facilităţii pe care este indicat atât punctul de destinaţie cât şi traseul de acces în şi dinspre spaţiul de stocare temporară. Se va evita ca în perimetrul facilităţilor pentru stocarea temporară a deşeurilor care sunt transportate în utilaje cu gabarit mare, traseul de retur să fie pe aceleaşi căi cu cel de acces. Înainte de aprobarea transportului deşeurilor destinatarul, poate solicita actualizarea analizelor pentru stabilirea compoziţiei acestora. Platforme şi magazii Livrarea deşeurilor industriale periculoase ambalate se face prin încărcarea ambalajelor conţinând deşeurile în mijloace de transport. La stabilirea Planului de stocare pentru facilităţile pentru stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase de tipul platformelor şi magaziilor, se va avea în vedere posibilitatea aplicării pe scara largă a principiului „primul intrat – primul ieşit”, întrucât prin modul de organizare intern, să fie posibil accesul la oricare dintre deşeurile ambalate existente în facilitate, iar acestea să îşi păstreze identitatea pe timpul stocării.

4.5 Întreţinerea facilităţii

Întreţinerea facilităţilor pentru stocarea temporară a deşeurilor constă în executarea unor activităţi care să asigure o bună funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor aferente facilităţii. Toate echipamentele tehnologice au din fabricaţie instrucţiuni referitoare la mentenanţă preventivă şi corectivă, la perioadele recomandate de intervenţie, la subansamblele şi dispozitivele asupra cărora trebuie să se intervină cu precădere, la fazele tehnologice care impun o atenţie sporită s.a.m.d. Aceste instrucţiuni trebuie respectate cu stricteţe. În acest sens se elaborează Planuri de inspecţie şi întreţinere, pentru fiecare echipament în parte, ţinându-se cont de necesitatea asigurării unui anumit ritm/continuităţi în recepţia şi livrarea deşeurilor, fără a periclita însă buna funcţionare a echipamentelor proprii. Prin planificarea intervenţiilor preventive se poate cunoaşte din timp, momentul şi durata în care este necesară suplinirea sau înlocuirea echipamentelor asupra cărora se execută intervenţii. În acelaşi timp, în vederea scurtării timpilor consumaţi pentru mentenanţa corectivă, trebuie stabilite proceduri standard de intervenţie pentru echipamentele care prezintă un risc mai ridicat de defecţiuni şi existenţa unui stoc de piese de schimb. În acest sens, se vor stabili proceduri de intervenţie şi reglaj pentru: • pompe;

Page 35: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 35

• compresoare; • supape de sens şi/sau de presiune (înlocuirea subansamblului, până la repararea celui defect); • motostivuitoare (asigurarea unui utilaj de rezervă); • cântare şi alte echipamente de măsură şi control. Echipamentele fixe şi mobile, precum şi toate suprafeţele de stocare şi clădirile vor fi întreţinute corespunzător. Trebuie să se evite utilizarea apei pentru spălarea suprafeţelor sau recipienţilor în cazul în care la contactul dintre aceasta şi deşeurile stocate pot apărea reacţii generatoare de incidente în stocare. Trebuie să se evite formarea prafului atât în interiorul construcţiilor închise, cât şi în spaţiile exterioare, în facilităţile pentru stocarea deşeurilor periculoase solide şi pulverulente. Sursele potenţiale de formare şi răspândire a prafului (joncţiunile sistemului de încărcare/descărcare, capacele silozurilor sau containerelor, gurile de vizitare, s.a.m.d) trebuie protejate, astfel încât să se evite împrăştierea deşeurilor. Sistemele de colectare a apelor uzate/poluate colectate de pe suprafeţele de stocare a deşeurilor trebuie verificate periodic, pentru asigurarea capacităţii de preluare şi procesare primară la nivel maxim. În caz de necesitate infrastructura acestor sisteme trebuie curăţată şi decolmatată prin acţionare cu apă sau solvenţi sau aer comprimat, în funcţie de caracteristicile deşeurilor/nămolului acumulat. Trebuie limitată la minimum durata necesară pentru aceste intervenţii, luându-se măsuri de limitare a producerii de ape uzate în acest răstimp (fie prin reducerea activităţii în incinta facilităţii de stocare temporară, fie prin evitarea efectuării intervenţiei în perioadele ploioase). Apele uzate colectate de pe suprafeţele aferente facilităţii pentru stocarea temporară care rezultă din curăţarea instalaţiilor vor fi gestionate în acelaşi mod ca apele uzate generate de celelalte activităţi ale obiectivului economic. Rezervoare/parcuri de rezervoare Una dintre operaţiunile de întreţinere, specifice rezervoarelor/parcurilor de rezervoare şi cisternelor, este cea de curăţare. Aceasta operaţiune implică măsuri specifice de protecţia muncii (descrise în capitolul 5.2) datorită riscurilor generate de lucrul în mediul închis din rezervoare şi a prezenţei, în cele mai multe situaţii, a unor deşeuri sedimentate în partea inferioară. Esenţială este evacuarea în totalitate a deşeurilor lichide, atât în cazul celor organice cât şi al celor anorganice întrucât trebuie evitat lucrul în mediu de vapori sau în mediu coroziv. Cea mai bună evacuare a deşeurilor lichide se realizează din rezervoarele care au golire de fund. După golirea rezervorului, deşeurile solide sau nămolurile sedimentate la partea inferioară a rezervoarelor, se îndepărtează prin acţiune chimică (soluţie de hidroxid de sodiu sau alte categorii de solvenţi specializaţi) şi prin acţiune mecanică, după cum urmează: • rezervorul este umplut cu o soluţie de hidroxid de sodiu 50% până la nivelul la care depunerile

sunt prezente pe pereţii rezervorului; dacă este posibil, se colectează deşeurile lichide organice care rămân la suprafaţă şi conţinutul rezervorului se încălzeşte;

• după o perioadă de câteva ore rezervorul este golit (lichidul rezultat urmând a fi filtrat şi incinerat/tratat fizico-chimic);

• reziduurile rămase încă în rezervor se îndepărtează manual cu unelte simple precum raclete, lopeţi dacă au consistenţa unor nămoluri sau cu târnăcoape ori ciocane pneumatice dacă au consistenţă dură (răşini) sau elastică (în cazul unor polimeri); intrarea operatorilor în rezervor se face numai după derularea unei serii de operaţiuni având drept scop evitarea producerii de

Page 36: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 36

accidente cum ar fi: testarea atmosferei interioare rezervorului, asigurarea unei legături materiale şi vizuale permanente între operatorii din interior şi exterior, dotarea operatorilor cu echipamentul de protecţie impus de mediul în care îşi vor desfăşura activitatea;

• evacuarea deşeurilor solide desprinse de pe pereţii rezervorului se face numai prin gurile de evacuare laterale;

• la terminarea operaţiunilor rezervorul este din nou spălat cu apă sau cu soluţie de hidroxid de sodiu.

Silozuri Operaţiunea de curăţare a silozurilor implică măsuri specifice de protecţia muncii (prezentate în capitolul 5.2), datorită riscurilor generate de lucrul în mediul închis din silozuri şi a posibilei prezenţe, a unor deşeuri sedimentate în partea inferioară. După golirea silozului, deşeurile solide care mai pot rămâne prinse pe pereţii silozului trebuie îndepărtate prin acţiune mecanică, fiind de evitat utilizarea apei sau a uneltelor care produc scântei. Această operaţiune se va realiza pe cât posibil din afara silozului, intrarea operatorilor în interiorul silozului (numai în cazul silozurilor de capacitate mare) derulându-se numai după efectuarea unei serii de operaţiuni având drept scop evitarea producerii de accidente printre care menţionăm: verificarea lipsei suspensiilor în atmosfera din interiorul rezervorului, asigurarea unei legături materiale şi vizuale permanente între operatorii din interior şi exterior, dotarea operatorilor cu echipamentul de protecţie impus de mediul în care îşi vor desfăşura activitatea. Platforme şi magazii De regulă, recipienţii pentru stocarea deşeurilor industriale periculoase sunt eliminaţi împreună cu deşeurile (dacă acestea sunt incinerate), sau pentru a se evita curăţarea lor (dacă deşeurile sunt livrate pentru tratare) întrucât aceasta operaţiune este de regulă costisitoare. Cu toate acestea containerele ISO de mari dimensiuni, ca şi butoaiele sau recipienţii IBC sunt refolosite. Dacă butoaiele şi recipienţii IBC sunt refolosiţi strict pentru acelaşi tip de deşeuri, refolosirea se poate face fără curăţarea lor în prealabil, atâta timp cât sunt în bună stare, iar capacitatea lor nu este afectată de depuneri. Pentru toate tipurile de containere, spălarea se va face cu apă sub presiune urmată cel mult de o răcire a suprafeţelor interioare ale containerelor (în cazul containerelor ISO). Dacă spălarea containerelor ar necesita proceduri mai complicate sau substanţe pentru neutralizare mai costisitoare, trebuie să se renunţe la reutilizarea respectivelor containere (valabil în special în cazul butoaielor şi a IBC). În ceea ce priveşte construcţia ca atare a platformelor şi magaziilor pentru stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase, trebuie să se intervină pentru: • menţinerea spaţiilor de stocare în forma iniţială – planeitatea platformelor, soliditatea zidurilor

despărţitoare şi a rastelelor; verificarea se realizează prin inspecţii vizuale, care să pună în evidenţă eventualele defecte care pot fi identificate în activitatea curentă; este important să se intervină din timp pentru a se evita agravarea eventualelor stricăciuni, care ar putea duce la apariţia unor incidente în stocare sau chiar la imposibilitatea utilizării integrale a capacităţii de stocare;

• integritatea acoperişurilor, pentru împiedicarea pătrunderii apei pluviale în zonele acoperite pentru evitarea oxidării accentuate a suprafeţelor metalice exterioare ale recipienţilor, care conduce la deteriorarea şi scurtarea duratei lor de exploatare;

Page 37: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 37

• funcţionarea în bune condiţiuni a sistemelor de colectare şi tratare a apelor uzate în cazul platformelor descoperite.

4.6 Planul de management şi de inspecţie a facilităţii

Gestionarea facilităţii de stocare temporară constă din activităţi practice şi de planificare pe termen scurt (curente) sau mediu şi lung. Chiar dacă o parte din aceste activităţi au fost amintite anterior, cele mai importante trebuie avute în vedere, în conformitate cu cele prezentate în continuare. Program operaţional zilnic A. Program de funcţionare Deşeurile sunt generate cu o anumită frecvenţă, sau în flux continuu. În acest din urmă caz este recomandată utilizarea unui sistem de transport prin conducte pentru transport hidraulic sau pneumatic, situaţie în care nu este necesară o prezenţă permanentă a personalului de recepţie şi manipulare, fiind suficientă doar supravegherea periodică a instalaţiei de transport şi a rezervoarelor sau silozurilor. În caz că deşeurile sunt descărcate în loturi, există doua variante:

A1. O primă variantă se aplică în situaţia facilităţilor care stochează cantităţi mari de deşeuri,

în loturi care sosesc cu frecvenţă mare (zilnic sau de mai multe ori pe zi), dat fiind faptul că păstrarea la locul de generare nu este posibilă din motive logistice sau care ţin de protecţia muncii ori a mediului. În acest caz facilitatea de stocare temporară a deşeurilor trebuie să aibă un program care să permită descărcarea deşeurilor la momentul tehnologic oportun, fiind necesară prezenţa personalului de recepţie şi pentru manipularea deşeurilor. Nu se va permite stocarea deşeurilor fără completarea corespunzătoare a Fişei de evidenţă a stocării. În acest sens personalul calificat pentru completarea corectă şi în cunoştinţă de cauză a acestei fişe, trebuie să fie prezent la locul de generare sau la recepţia în facilitatea de stocare temporară a deşeurilor.

A2. O a doua variantă se aplică în situaţia facilităţilor care stochează cantităţi medii (până în

1000 de tone pe an) de deşeuri, fără o frecvenţă determinată în necesităţi tehnologice. În acest caz facilitatea de stocare temporară nu trebuie să aibă un program special, transportul deşeurilor şi descărcarea lor urmând să aibă loc în timpul programului normal de funcţionare al facilităţii stabilit de managementul proprietarului.

B. Program de repartizare În funcţie de tipurile de deşeuri ce se preconizează sau sunt planificate a fi stocate temporar în următorul interval de 24 de ore, trebuie stabilite poziţiile efective de pe cuprinsul facilităţii unde vor fi stocate deşeurile (cu aplicabilitate în special pentru deşeurile ambalate în saci, butoaie, containere) precum şi resursele materiale (echipamentele) necesare pentru manipularea lor. Trebuie prevăzute locaţii de rezervă, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi pentru situaţia în care facilitatea de stocare temporară trebuie să recepţioneze o categorie de deşeuri care nu a fost prevăzută şi care prezintă un număr sporit de incompatibilităţi. Atunci când se cunoaşte programul de livrare a deşeurilor, acesta se pune în acord cu celelalte activităţi ale facilităţii fiind acordată prioritate livrărilor în faţa recepţiilor.

Page 38: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 38

C. Programul de inspecţie şi monitorizare Zilnic este necesar a se realiza inspecţia echipamentelor tehnologice aflate în funcţiune, sau care au fost recent utilizate. Această inspecţie se va face în acord cu Planul de inspecţie şi mentenanţă preventivă, iar dacă în acestea nu sunt prevăzute măsuri specifice pentru acea zi, inspecţia se va rezuma la verificarea vizuală a integrităţii şi bunei funcţionari a echipamentului, a disponibilului de combustibil sau lubrifiant, a racordului la energia electrică, sau a altor caracteristici ale unor subansambluri pentru care producătorul a recomandat inspecţii periodice. Personalul însărcinat cu manipularea deşeurilor trebuie să verifice zilnic, pe toată suprafaţa de stocare temporară, existenţă unor scurgeri sau deversări ale deşeurilor din recipientele (rezervoare, butoaie) în care sunt stocate, verificându-se inclusiv suprafaţa sau învelitoarea laterală a acestora. De asemenea, se verifică stabilitatea rândurilor de butoaie/containere în stive. Zilnic se verifică parametrii indicaţii de echipamentul de monitorizare pentru sistemele de supraveghere a funcţionării utilităţilor (de ex: parametrii calitativi ai apelor uzate evacuate), sau cei de supraveghere a impactului asupra factorilor de mediu (de ex: calitatea apei freatice sau a celor de suprafaţă dacă se află în proximitatea facilităţii, calitatea solului, sau volumul de suspensii în aer). Detalii privind monitorizarea factorilor de mediu sunt prezentate în capitolul 5.1. Echipamentele de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă sunt senzorii de fum, de foc şi de explozie, stingătoarele de incendiu, stropitoarele de incendiu, stingătoarele cu spumă şi elementele de semnalizare aferente. Toate trebuie incluse într-un program de monitorizare periodic (în cadrul cerinţelor specifice impuse de legislaţia P.S.I. în vigoare). Plan operaţional pe termen mediu şi lung D. Plan de inspecţie şi întreţinere Întocmirea şi aplicarea unui Plan de mentenanţă judicios în care preponderente să fie activităţile cu caracter preventiv, pot avea ca urmare reducerea la minimum a timpilor morţi în care facilitatea de stocare temporară să nu funcţioneze la capacitatea impusă de necesităţi. În acest sens trebuie prevăzute, în conformitate cu instrucţiunile producătorilor echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice, o serie de activităţi precum: • verificarea periodică – la intervalele de timp recomandate în instrucţiunile de exploatare

specifice – din punct de vedere al integrităţii fizice, al etanşeităţii, şi al funcţionării în parametrii optimi: presiuni şi debite de lucru, rezerve de combustibil, ulei, lubrifianţi; în acest sens pentru echipamentele aferente instalaţiilor de lucru sub presiune şi cele aferente instalaţiilor de ridicat, se vor încheia contracte cu societăţi agreate de ISCIR pentru asigurarea reviziilor şi controalelor periodice fără de care aceste echipamente nu au drept de utilizare;

• semnalarea oricăror neconformităţi şi stabilirea măsurilor de intervenţie necesare; dezvoltarea unei baze de date a evenimentelor şi echipamentelor care au impus intervenţii corective (mai ales la instalaţiile care funcţionează permanent);

• stabilirea, în baza istoricului de funcţionare sau a experienţei personalului, a unui necesar de piese de schimb şi materiale (inclusiv materiale de intervenţie în caz de urgenţă) în vederea înlăturării unor efecte negative asupra mediului şi asupra persoanelor, pentru echipamentele tehnologice utilizate în facilitatea pentru stocare temporară.

Page 39: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 39

E. Plan de stocare Întocmirea unui Plan de stocare are drept scop planificarea funcţionarii facilităţii de stocare temporară şi identificarea direcţiilor de dezvoltare sau restrângere a activităţii. În acest sens este necesar să se evalueze, pe baza prognozelor de generare ori a istoricului de funcţionare a facilităţii, tipurile şi cantităţile de deşeuri care urmează a fi recepţionate pe termen mediu şi lung ca şi cantităţile ce vor fi livrate. În baza acestei evaluări se vor stabili capacităţile/suprafeţele maxime necesare pentru stocare (folosindu-se pentru deşeurile ambalate un indice de stocare de 1 tonă/m2). În baza acestui plan se pot identifica două moduri de exploatare a facilităţii: • dezvoltarea facilităţii de stocare temporară până la atingerea capacităţii maxime de stocare în

conformitate cu prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeuri şi în funcţie de metoda de gestionare ulterioară;

• scurtarea duratei de stocare temporară a deşeurilor şi gestionarea lor corespunzătoare prin valorificare sau eliminare, având drept rezultat menţinerea sau reducerea capacităţii disponibile pentru stocare temporară pentru respectivele tipuri de deşeuri.

Totodată, prin Planul de stocare, se stabilesc, în cazul facilităţilor care stochează temporar categorii diverse de deşeuri, zonele repartizate fiecăreia dintre ele ţinându-se cont de criterii precum: • cantitatea din fiecare tip de deşeu ce urmează a fi stocată în decurs de 1 sau 3 ani; • ritmul de descărcare şi cel de livrare preconizate; acestea se pot estima şi pe baza datelor

rezultate din activitatea din ultimii 2 ani; • cantitatea medie din fiecare categorie de deşeuri care va fi prezentă la un moment dat în

facilitatea pentru stocare temporară, putându-se astfel determina suprafaţa ocupată necesară; • repartizarea unor zone pentru stocarea fiecărei categorii de deşeuri ţinând cont şi de:

- incompatibilităţi; în acest sens nu se vor amplasa în zone adiacente deşeuri din categorii pentru care este precizată expres menţinerea la distanţă între ele (KEEP APART) şi nu se vor amplasa în acelaşi compartiment sau amestecate ambalaje conţinând deşeuri pentru care este precizată nevoia de separare (Segregate from); în acelaşi timp vor fi stocate în compartimente individuale acele deşeuri pentru care este precizată expres izolarea (ISOLATE);

- asigurarea unei lăţimi a căilor de acces care să permită manipularea oricărui lot/cantităţi/ambalaj, în orice moment; în acest sens trebuie păstrată o lăţime a căilor de acces de 7 m pe suprafaţa întregii facilităţi, iar în interiorul magaziilor trebuie respectate distanţele dintre stive precizate în secţiunea 4.3.2;

- asigurarea unor distanţe de gardă/siguranţă între diferitele tipuri de deşeuri incompatibile în situaţia în care nu sunt prevăzute măsuri constructive de separare (ziduri rezistente la foc sau anti-explozie);

• principiul de operare „primul intrat-primul ieşit”. F. Planul de intervenţie Planul de intervenţie stabileşte modalitatea de acţiune în cazul apariţiei unor situaţii excepţionale cum ar fi: • incidente în stocarea deşeurilor (scurgeri, emisii, împrăştieri generate de deşeurile stocate în

facilitate) care pot genera poluări ale mediului; • incendii care îşi au sursă în interiorul facilităţii; • explozii.

Page 40: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 40

În vederea prevenirii poluării factorilor de mediu, Planul de intervenţie trebuie să cuprindă: • acţiunile personalului prezent în facilitate în momentul producerii incidentului în stocare sau al

semnalării unor efecte ale sale, precum: notificarea apariţiei efectelor către conducerea operatorului economic şi a deţinătorului facilităţii, preluarea coordonării intervenţiei de către persoana cu calificarea cea mai înaltă dintre cele prezente în facilitate, mobilizarea întregului personal al facilităţii;

• modalitatea de identificare a sursei posibilei poluări; • stabilirea măsurilor de limitare a efectelor incidentului în stocare; Operatorul economic care gestionează instalaţia trebuie să anunţe autorităţile de mediu de producerea incidentului. În cazul în care există premise pentru ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului facilităţii pentru stocarea deşeurilor, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Aceste instituţii trebuie cooptate pentru stabilirea măsurilor de limitare şi înlăturare a efectelor poluării. Detalii privind măsurile de intervenţiei în caz de incendii sau explozii sunt prezentate în capitolul 5.3.

4.7 Structura organizatorică a facilităţii

Structura organizatorică recomandată pentru o facilitate de stocare temporară a deşeurilor industriale periculoase este prezentată în tabelul de mai jos. Tabel 10: Structura organizatorica a facilităţii

Funcţia Facilitatea pentru stocarea temporară a deşeurilor este situată pe amplasamentul

unde are loc generarea deşeurilor

Facilitatea pentru stocarea temporară a deşeurilor este situată pe un alt

amplasament faţă de locul de generare Conducătorul facilităţii 1 (responsabil punct de lucru) 1

Recepţia deşeurilor

2 angajaţi studii medii - operatori chimişti

2 angajaţi studii medii – operatori chimişti

Manipularea deşeurilor

1 motostivuitorist 1 (2) muncitori necalificaţi

2 (3) motostivuitorişti 2 muncitori necalificaţi

Întreţinere/reparaţii - 1 electromecanic Alte funcţiuni - 3 paznici

În funcţie de cantitatea şi/sau diversitatea de deşeuri stocate temporar în facilitate numărul de angajaţi cu specializări ca motostivuitorist sau muncitori necalificaţi poate fi mai mare cu până la 100%. Pentru facilităţile pentru stocarea temporară a deşeurilor situate pe alt amplasament faţă de locul de generare, funcţii precum responsabil cu protecţia muncii respectiv responsabil cu P.S.I. pot fi îndeplinite de câte un angajat cu studii medii, respectiv cu specializare de tip electromecanic. Pentru facilităţile pentru stocarea temporară a deşeurilor integrate unui generator de deşeuri, aceste funcţiuni pot fi îndeplinite de către salariaţii care îndeplinesc aceste responsabilităţi pentru întreaga activitate a generatorului de deşeuri.

Page 41: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 41

Pentru ambele tipuri de facilităţi răspunderea pentru corectitudinea completării fişei de evidenţă a stocării deşeurilor revine fie conducătorului subunităţii/instalaţiei tehnologice care a generat deşeurile, fie responsabilului cu protecţia muncii/gestionarea deşeurilor. Aceştia au datoria să se asigure că informaţiile privind caracteristicile fizico-chimice ale deşeurilor, încadrarea în lista europeană a deşeurilor precum şi proprietăţile cu caracter periculos care decurg din acestea sunt conforme cu realitatea, în cazul fiecărui lot de deşeuri destinat stocării în incinta facilităţii. Pe de altă parte, conducătorul facilităţii de stocare temporară este, împreună cu personalul de recepţie, răspunzător pentru recepţia şi stocarea oricăror cantităţi de deşeuri care nu corespund cu datele din fişa de evidenţă a stocării din punct de vedere cantitativ, al stării de agregare, aspectului şi culorii.

Page 42: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 42

5. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU, PROTECŢIA MUNCII ŞI PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

5.1 Monitorizarea factorilor de mediu

În perioada de operare a unei facilităţi de stocare temporară a deşeurilor periculoase pot rezulta următoarele tipuri de emisii: • emisii rezultate în condiţii normale de operare (incluzând şi transferul deşeurilor în şi din

facilitatea de stocare, precum şi activităţile de curăţare); • emisii rezultate în timpul incidentelor sau accidentelor. Emisiile pot fi: • emisii în aer; • emisii în apă (directe sau indirecte); • emisii de zgomot; • emisii pe sol Emisii în aer Emisiile în aer de la stocarea temporară a deşeurilor periculoase lichide pot să apară în următoarele situaţii: • emisii în timpul transferului deşeurilor în/sau din rezervoare/recipienţi de stocare (operaţiile de

umplere şi golire); • emisii în timpul aerisirii rezervoarelor; • emisii determinate de neetanşeităţi ale sistemului de transport a deşeurilor prin conducte; • emisii rezultate în timpul operaţiilor de curăţare a rezervoarelor/recipienţilor de stocare. În timpul operaţiei de stocare temporară a deşeurilor periculoase solide şi pulverulente în silozuri pot rezulta următoarele categorii de emisii: • emisii în timpul operaţiei de încărcare a silozului; • emisii în timpul operaţiei de descărcare a silozului; • emisii în timpul transportului deşeurilor; • emisii în timpul perioadei de stocare propriu-zisă. În cazul deşeurilor periculoase ambalate, stocate temporar într-o magazie, acesata trebuie să fie prevăzută obligatoriu cu sistem de ventilaţie. Întrucât deşeurile stocate sunt ambalate, emisiile pot să apară doar în caz de incidente în stocare sau accidente, în care conduc la distrugerea ambalajelor şi/sau împrăştierea deşeurilor în magazie. Sistemul de monitorizare a emisiilor în atmosferă în cazul stocării temporare a deşeurilor industriale periculoase trebuie să cuprindă în principal: • în cazul rezervoarelor/parcurilor de rezervoare – monitorizarea emisiilor la gurile de aerisire a

rezervoarelor. Frecvenţa de măsurare a emisiilor, precum şi parametrii măsuraţi vor fi stabiliţi prin autorizaţia de mediu, în funcţie de cantitatea şi tipul deşeurilor periculoase stocate. Măsurătorile trebuie efectuate lunar, iar concentraţia de compuşi organici volatili să fie unul din parametrii monitorizaţi. Măsurătorile trebuie să fie realizate atât la umplerea şi golirea rezervorului, cât şi periodic în condiţii de stocare normale. Realizarea acestor măsurători trebuie

Page 43: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 43

prevăzută în Planul de inspecţie şi mentenanţă. În cazul în care se constată depăşiri ale concentraţiilor limită admise în oricare din situaţii, operatorul economic va lua masuri imediate în vederea controlului emisiilor;

• în cazul silozurilor pentru stocarea deşeurilor periculoase solide şi pulverulente – monitorizarea emisiilor la punctele de emisie controlate. Frecvenţa de măsurare a emisiilor, precum şi parametrii măsuraţi vor fi stabiliţi prin autorizaţia de mediu, în funcţie de deşeurile stocate. Măsurătorile trebuie efectuate lunar, iar concentraţia de pulberi să fie unul din parametrii monitorizaţi. Măsurătorile trebuie să fie realizate atunci când se realizează manevre de umplere sau golire, în conformitate cu Planul de inspecţie şi mentenanţă;

• în cazul magaziilor în care se realizează stocarea temporară a deşeurilor ambalate, monitorizarea emisiilor se va face cu o frecvenţă de o dată pe an la punctele controlate de emisie (exhaustoarele sistemelor de ventilaţie) şi obligatoriu în cazul în care au loc deteriorări ale ambalajelor.

În toate zonele în care există pericol de explozie din cauza manipulării deşeurilor care pot induce acest risc se va realiza monitorizarea continuă cu ajutorul explozimetrului. Emisii în apă Emisiile în apă se referă în cazul stocării temporare a deşeurilor la emisiile indirecte care apar în sistemul de canalizare. Este interzisă evacuarea direct în emisar natural a apelor uzate sau pluviale din cadrul unei facilităţi de stocare temporară a deşeurilor periculoase. Atât apele pluviale, cât şi apele de spălare colectate din incinta facilităţii de stocare temporară vor fi colectate în sistemul general de canalizare a societăţii. Apele rezultate de la spălarea rezervoarelor, a siloruzilor sau a platformelor de depozitare, precum şi apele pluviale trebuie colectare şi preepurate/epurate astfel încât să fie îndeplinirea condiţiilor impuse de HG 351/2005 şi HG 352/2005, după caz. Condiţiile de monitorizare a calităţilor apelor pluviale şi a apelor de spălare vor fi stabilite de către autoritatea competentă de reglementare în domeniul gospodăririi apelor. Monitorizarea calităţii apelor subterane se va realiza prin intermediul reţelei de monitorizare existentă pe amplasamentul operatorului economic. Emisii de zgomot Emisiile de zgomot în cazul facilităţilor de stocare temporară apar, în principal, în perioada de manevrare a deşeurilor: • zgomotul determinat de funcţionarea pompelor sau compresoarelor în cazul umplerii/golirii

rezervoarelor respectiv a silozurilor; • zgomotul produs de vehiculele de transport şi manipulare a deşeurilor şi recipienţilor; Monitorizarea emisiilor de zgomot determinat de operarea facilităţii de stocare temporară a deşeurilor va fi integrată în cadrul procesului de monitorizare a întregii activităţi de pe amplasament.

Emisii pe sol

Emisiile pe sol pot să apară numai în cazul incidentelor sau accidentelor, în principal, atunci când au loc deteriorări ale ambalajelor. În cazul în care apar astfel de accidente, deşeurile periculoase deversate trebuie imediat îndepartate în vederea diminuării impactului asupra solului şi subsolului.

Page 44: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 44

Întrucât suprafaţa amplasamentului este betonată, riscul ca deşeurile să intre în contact cu solul este redus. În cazul în care pe suprafaţa amplasamentului au loc împrăştieri de deşeuri periculoase solide sau pulverulente acestea trebuie colectate, cu respectarea normelor de protecţie a muncii, şi reambalate. În cazul în care au loc deversări de deşeuri periculoase lichide acestea trebuie îndepărtate imediat cu ajutorul materialelor absorbante. Materialele absorbante cu conţinut de deşeuri periculoase vor fi gestionate ca şi deşeuri periculoase. În situaţia în care deversarea deşeurilor periculoase se realizează direct pe sol, personalul facilităţii trebuie să ia măsurile prevăzute în HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului. În cazul în care se constată poluarea mediului geologic, operatorul economic trebuie să ia toate măsurile pentru refacerea zonei poluate, conform prevederilor HG 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate. La proiectarea şi construcţia facilităţii trebuie să se ţină seama de asigurarea accesului facil pentru prelevarea de probe (emisii în aer, probe de ape pluviale, ape de spălare etc.) în perioada de operare. Prelevarea probelor se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar analizele vor fi realizate numai în laboratoare acreditate. În cazul în care monitorizarea se realizează continuu cu ajutorul aparatelor automate de măsură (de exemplu explozimetru), acestea trebuie calibrate şi verificate conform instrucţiunilor. Stabilirea frecventei şi parametrilor de monitorizare se va realiza în funcţie de cantitatea şi tipul de deşeuri stocate.

5.2 Protecţia muncii

Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor reprezintă o activitate complexă şi relativ nouă la nivel naţional şi care, datorită dezvoltării, va utiliza un număr din ce în ce mai ridicat de angajaţi. Reglementarea activităţilor de gestionare a deşeurilor a avut ca scop principal protecţia mediului, sistemele de securitate a muncii nefiind foarte riguros implementate. Principalele riscuri posibile privind securitatea lucrătorilor implicaţi în activităţile de gestionare a deşeurilor în general, şi în activităţile de stocare temporară şi manipulare a deşeurilor industriale periculoase în particular sunt generate de: • contactul cu substanţele chimice periculoase conţinute de deşeuri(inclusiv prin inhalare), cu

deşeuri ce conţin azbest, agenţi mutageni, agenţi biologici infecţioşi etc; • zgomotul şi vibraţiile generate de utilaje în cursul operaţiilor de manipulare şi tratare a

deşeurilor; • lucrul la înălţime; • lucrul în atmosfere explozive (de ex. în silozurile unde sunt depozitate deşeuri pulverulente sau

la activitatea de curăţare a rezervoarelor unde au fost stocate deşeuri care conţineau compuşi petrolieri);

• manipularea maselor mari (la manipularea manuală a recipienţilor umpluţi cu deşeuri stocate). Procesul de evaluare a riscului reprezintă o bună practică ce permite implementarea de măsuri eficiente în vederea protejării sănătăţii lucrătorilor şi constă în:

Page 45: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 45

• identificarea pericolelor care pot apărea; • identificarea grupelor de personal (angajaţi, contractori, public) care pot fi afectate; • estimarea gradului potenţial de afectare a personalului; • identificarea modalităţilor de eliminare, respectiv reducere a respectivelor pericole; • identificarea măsurilor de protecţie a personalului; • implementarea şi revizuirea periodică a măsurilor de protecţie a personalului; • includerea consultării angajaţilor în procesul de evaluare a riscului. Evaluarea riscului este realizată de operatori economici acreditaţi de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi se realizează ori de câte ori este nevoie (de ex. la începerea activităţii, la apariţia modificărilor semnificative în tehnologie). În continuare sunt prezentate principalele măsuri generale de protecţia muncii stabilite de legislaţia în vigoare1, aplicabile tuturor activităţilor de gestionare a deşeurilor, inclusiv activităţilor de stocare temporară şi/sau manipulare a deşeurilor industriale periculoase: • obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,

înainte de începerea activităţii; • desemnarea de persoane responsabile cu activităţile de protecţie a muncii2; stabilirea atribuţiilor şi răspunderilor ce revin personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

• informarea angajaţilor care pot fi expuşi pericolelor cu privire la riscurile implicate şi la măsurile care trebuie luate în vederea protecţiei lor;

• furnizarea de instrucţiuni de lucru speciale (ex. fişe tehnice de securitate) în cazul posturilor care presupun condiţii de lucru speciale; elaborarea unor proceduri adecvate de lucru care includ în special reglementări tehnice privind manipularea, depozitarea şi transportul în condiţii de siguranţă la locul de muncă ale deşeurilor industriale periculoase;

• realizarea unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru grupurile de angajaţi sensibile la riscuri specifice;

• realizarea unui plan de prevenire şi protecţie care să cuprindă măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor;

• asigurarea şi controlarea cunoaşterii şi aplicării de către întreg personalul a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit; asigurarea instruirii periodice a personalului (la angajare, la schimbarea locului de muncă, la introducerea unei noi tehnologii, respectiv a unui nou echipament, la executarea unor lucrări speciale);

• ţinerea unei evidenţe a zonelor cu risc ridicat şi specific – nominalizarea şi localizarea acestora; • asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a

aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în timpul desfăşurării activităţilor de gestionare a deşeurilor;

• întocmirea pentru fiecare loc de muncă în parte a listei interne de dotare cu echipament individual de protecţie, adecvat executării sarcinilor de muncă în condiţii de securitate3; asigurarea echipamentului individual de protecţie şi instruirea personalului privind modul de utilizare şi cu evidenţierea caracteristicilor acestuia;

• asigurarea supravegherii sănătăţii lucrătorilor la intervale regulate (investigaţiile realizate sunt în funcţie de mediul de muncă4; întocmirea unei fişe de expunere la riscuri profesionale);

• prevenirea prezenţei, peste limitele maxime admise, a agenţilor chimici, fizici sau biologici precum şi suprasolicitarea personalului angajat;

1 Legea 319/2006 securităţii şi sănătăţii muncii 2 Numărul de persoane responsabile este stabilit conform Normelor de aplicare a Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii

muncii, art.60) 3 Ordin 225/1995 privind aprobarea Normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie 4 HG 355/2007 privind supravegherea sănătătţii lucrătorilor, Anexa 1

Page 46: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 46

• asigurarea şi folosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvate la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie; asigurarea celei de-a doua surse alternative de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă;

• delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea corespunzătoare a zonelor periculoase5; • utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de protecţie; • asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie; • asigurarea iluminatului de siguranţă; • organizarea activităţii de păstrare, întreţinere şi denocivizare a echipamentului individual de

protecţie; • amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la înălţime, în spaţii închise şi în condiţii de

izolare. Măsuri de igienă: • asigurarea de spaţii sociale adecvate (inclusiv vestiare), unde nu există riscul contaminării

alimentelor şi băuturilor cu agenţi chimici şi/sau biologici; • trebuie prevăzute locuri special amenajate pentru depozitarea separată a echipamentului

individual de protecţie sau a echipamentului special, pe de o parte, de îmbrăcămintea personală, pe de altă parte;

• trebuie prevăzute grupuri sanitare cu duşuri, în număr suficient în funcţie de personalul angajet; în cazul facilităţilor pentru stocarea temporară a deşeurilor situate pe amplasamentul unde sunt generate deşeurile, pot fi utilizate utilităţile generale ale operatorului economic

• în zonele de lucru, nu se consumă alimente, băuturi şi nu se fumează; • amenajarea unor zone de spălare în vederea utilizării de urgenţă în cazul unor accidente (ex.

curăţarea ochilor în cazul stropirii cu deşeuri ce conţin substanţe chimice periculoase). În tabelul următor (Tabelul 11) sunt prezentate, în funcţie de fiecare factor de risc, condiţiile de lucru şi măsurile precum şi echipamentele colective6 şi/sau individuale7 de protecţie a muncii specifice.

5.3 Protecţia împotriva incendiilor

În tabele 12 şi 13 sunt prezentate sintetic principalele responsabilităţi ale operatorilor facilităţilor de stocare temporară a deşeurilor industriale periculoase, în ceea ce priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi condiţiile de lucru care trebuie asigurate în situaţii speciale.

5 conform HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 6 HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a

echipamentelor de muncă 7 HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de catre lucrători a echipamentelor

individuale de protecţie la locul de muncă şi OM 225/1995 privind aprobarea Normativului-cadru de acordare şi utilizare

a echipamentului individual de protecţie

Page 47: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Tabel 11: Condiţii de lucru, măsuri şi echipamente specifice de protecţia muncii

Factor de risc Condiţii specifice de lucru Măsuri şi echipamente specifice de protecţie

Contactul cu substanţe chimice periculoase

Este obligatorie respectarea valorilor limită de expunere profesională la agenţi chimici în mediul de muncă şi a valorilor limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr.1, respectiv anexa nr. 2 a HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.

• verificarea etichetării corespunzătoare a tuturor deşeurilor care conţin substanţe chimice periculoase • verificarea manipulării corespunzătoare a tuturor deşeurilor care conţin substanţe chimice periculoase • separarea deşeurilor care conţin substanţe chimice periculoase combustibile de deşeurile inflamabile • măsurarea şi monitorizarea concentraţiilor substanţelor chimice periculoase la locul de muncă • asigurarea ventilării locale continue la toate locurile de muncă în care concentraţia substanţelor chimice

depăşeşte valorile limită de expunere profesională stabilite • verificarea şi curăţarea sistemelor de ventilare în mod periodic, în scopul menţinerii eficientei maxime Echipamente individuale de protecţie • bonetă sau basma • ochelari de protecţie sau vizieră de protecţie etanşă rezistenţi la contactul cu agenţii chimici • masca de protecţie contra gazelor echipată cu cartuş filtrant specific • costum şi sort de protecţie rezistente la contactul cu agenţii chimici • costum izolant (pentru intervenţii) impermeabil şi rezistent la agenţii chimici • manuşi de protecţie rezistente la contactul cu agenţii chimici • cămaşa, lenjerie de corp, şosete-ciorapi din fibre naturale • cizme de protecţie rezistente la contactul cu agenţi caustici şi corozivi • bocanci de protecţie rezistenţi la produse toxice • unguent de protecţie specific pentru neutralizarea agentului chimic nociv

Contactul cu materialele ce conţin azbest

Este obligatorie respectarea concentraţiei de azbest în suspensie în aer de maxim 0,1 fibre/cm3, măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore prevăzuta în HG. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucratorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest cu modificările ulterioare.

• spălarea completă, după fiecare normă de lucru, a angajaţilor şi a echipamentelor care vor fi refolosite • înlăturarea combinezoanelor de unică folosinţă prin răsucirea din exterior către interior • ştergerea, cu un prosop umed, a suprafeţei exterioare a aparatului de protecţie respiratorie după utilizare • nu se utilizează aparatele electrice pe materialele care conţin azbest decât ca ultimă opţiune şi dacă este

menţionat în planul de lucru şi în evaluarea riscurilor • dacă este necesară scoaterea în afara incintei a echipamentului de lucru şi/sau a echipamentului individual

de protecţie în vederea efectuării operaţiilor de întreţinere, transportul acestora trebuie asigurat în containere închise etanş

Echipamente individuale de protecţie • aparat de protecţie respiratorie adaptat morfologiei feţei (ex. EN149 FFP3)

Page 48: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 48

Factor de risc Condiţii specifice de lucru Măsuri şi echipamente specifice de protecţie

• aspirator special pentru azbest (ex. tip H) • combinezoane (de unică folosinţă sau lavabile) • cârpe umede şi pânze adezive pentru înlăturarea prafului • ochelari de protecţie sau viziera de protecţie etanşă şi rezistentă • bocanci de protecţie

Contactul cu agenţi cancerigeni şi mutageni

Este obligatorie respectarea valorilor limită naţionale de expunere profesionala pentru agenţii cancerigeni, prevăzute în anexa nr. 3 a HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

• evacuarea agenţilor cancerigeni sau mutageni de la sursa de producere, prin ventilaţie adecvată, locală (exhaustare) sau generală, şi compatibilă cu necesitatea de a proteja sănătatea umană şi mediul înconjurător

• aplicarea unor măsuri de igienă, în special curăţarea cu regularitate a pardoselilor, pereţilor şi a altor suprafeţe

• asigurarea unor mijloace care să permită stocarea, manipularea şi transportul fără risc al deşeurilor care conţin agenţi cancerigeni sau mutageni, în special prin utilizarea de recipiente ermetice şi etichetate clar şi vizibil

Echipamente individuale de protecţie • se utilizează aceleaşi echipamente individuale de protecţie ca şi în cazul substanţelor chimice periculoase

Contactul cu agenţi biologici

- • utilizarea panourilor care semnalizează pericolul biologic, conform Anexei nr.2 a HG 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

• asigurarea pentru lucrători a spaţiilor dotate cu instalaţii igienico-sanitare adecvate, care pot include soluţii/picături pentru ochi şi/sau substanţe antiseptice pentru piele;

• asigurarea pentru lucrători a unor vaccinuri eficace, dacă aceştia nu sunt încă imunizaţi împotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expuşi

Echipamente individuale de protecţie • bonetă sau basma din fibre naturale • mască de protecţie tip medical, din tifon • salopetă sau halat de protecţie lavabil şi dezinfectabil • mănuşi de protecţie impermeabile • lenjerie de corp şi cămaşă din pânză din fibre naturale încălţăminte de protecţie

Page 49: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 49

Factor de risc Condiţii specifice de lucru Măsuri şi echipamente specifice de protecţie

Zgomot şi vibraţii

Valori limită de expunere la zgomot sunt cele prevăzute de HG. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, art.5. Valorile limită de expunere la vibraţii sunt cele prevăzute de HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii.

• nivelurile de zgomot şi vibraţii la care sunt supuşi angajaţii trebuie măsurate şi/sau evaluate • mijloacele tehnice pentru reducerea zgomotului, cum ar fi ecrane, carcase, căptuşeli fonoabsorbante,

precum şi reducerea zgomotului structural prin amortizarea sau prin izolarea sursei de zgomot Echipamente individuale de protecţie • antifon • echipamente auxiliare care reduc riscul leziunilor provocate de vibraţii

Manipulare mase

- Echipamente individuale de protecţie • centură abdominală • palmare sau mănuşi de protecţie rezistente la uzură • genunchiere rezistente la uzură • bocanci de protecţie • cizme de protecţie cu bombeu metalic rezistent la şoc • umerar şi sort de protecţie rezistente la uzură

Lucrul în atmosfere explozive

- • asigurarea supravegherii corespunzătoare în timpul prezenţei lucrătorilor la locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive cu ajutorul mijloacelor tehnice adecvate (ex. explozimetru)

• clasificarea locurilor unde pot apărea atmosfere explozive pe zone, în conformitate cu anexa nr.1 a HG 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

• locurile unde se pot forma atmosfere explozive trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare în conformitate cu anexa nr. 3 a aceluiaşi act normativ

• elaborarea şi revizuirea Documentului privind protecţia împotriva exploziilor Echipament individual de protecţie • bonetă sau basma şi salopetă sau halat din fibre naturale, celulozice, antistatizate • mănuşi din fibre naturale

Page 50: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 50

Factor de risc Condiţii specifice de lucru Măsuri şi echipamente specifice de protecţie

• cămaşă, lenjerie de corp, şosete-ciorapi din fibre naturale • încălţăminte de protecţie din piele sau pâslă, talpă antistatizată, fără accesorii metalice îmbrăcămintea de protecţie trebuie să fie realizată din materiale care nu produc descărcări electrostatice care pot aprinde atmosferele explozive.

Lucru la înălţime

- • căderile de la înălţime trebuie să fie prevenite cu ajutorul balustradelor solide de protecţie, suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent

• lucrările la înălţime nu pot fi efectuate decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere

Echipament individual de protecţie • cască de protecţie rezistentă la şoc şi penetraţie • centură de siguranţă specifică sarcinii de muncă, rezistentă la tracţiune şi şoc • încălţăminte de protecţie cu talpă antiderapantă • colţari (lucru pe stâlp) din metal

Page 51: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 51

Tabel 12: Responsabilităţi P.S.I.

Obligaţie Observaţii

Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu

Obţinute şi revizuite ori de câte ori este nevoie

Îndeplinirea cerinţei “securitatea la incendiu” la executarea construcţiilor şi instalaţiilor

Cerinţa esenţială "securitate la incendiu" trebuie asigurată prin măsuri şi reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, precum şi privind performanţele şi nivelurile de performanţă în condiţii de incendiu ale structurilor de construcţii, produselor pentru construcţii, instalaţiilor aferente construcţiilor şi ale instalaţiilor de protecţie la incendiu

Elaborarea unei liste cu substanţe periculoase clasificate potrivit legii

Conţine: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare utilizate. Se actualizează permanent şi se transmite IGSU. Această listă face referire inclusiv la substanţele periculoase din conţinutul deşeurilor periculoase. Elaborarea ei va fi întotdeauna corelată cu informaţiile cuprinse în Fişa de evidenţă a stocării şi calculul privind (ne)încadrarea obiectivului în cerinţele HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (Directiva SEVESO II).

Identificarea şi evaluarea riscurilor la incendiu

Conform metodologiei aprobata prin Ordinul 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu. Asigurarea corelării măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor.

Elaborare instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi planuri de intervenţie

Stabilesc atribuţiile ce revin fiecărui salariat la locurile de muncă. Instruirea salariaţilor cu privire la respectarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor. Verificarea periodică a nivelului de instruire a salariaţilor – completarea fişelor de instruire. Măsurile de apărare trebuie să fie semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare pentru persoanele din exterior, care au acces în unitate.

Asigurarea utilizării, verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor (instalaţii şi echipamente) de apărare împotriva incendiilor prin măsuri incluse în Programul de inspecţie şi monitorizare. Asigurarea întreţinerii şi verificării utilajelor, instalaţiilor şi sistemelor care pot genera incendii

Instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor pot fi: instalaţii de detectare a prezenţei gazelor inflamabile, instalaţii de inhibare a exploziei, instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, instalaţii de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, instalaţii de hidranţi interiori, coloane uscate, hidranţi exteriori, instalaţii speciale de stingere cu apă, instalaţii de stingere a incendiilor cu gaze, spumă, puberi şi aerosoli. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor – stingătoare portabile, echipamente de protecţie individuală (măşti, mănuşi) Trebuie prevăzute surse de rezervă de alimentare cu energie a acestor instalaţii în cazul unui incendiu care întrerupe alimentarea curentă. Registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor conţin copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu şi certificatele CE şi de conformitate a echipamentelor. Completarea unor grafice de întreţinere şi verificare conform instrucţiunilor producătorului. Construcţiile şi instalaţiile tehnologice sunt prevăzute cu instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului.

Page 52: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 52

Obligaţie Observaţii

Elaborarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor

Plan de evacuare a persoanelor – se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, posibilităţile de refugiu precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii. Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate ca fiind periculoase - se întocmesc pentru locul de depozitare a acestor materiale: la amplasarea materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se ţină seama de comportarea lor specifică în caz

de incendiu, atât ca posibilităţi de reacţie reciprocă, cât şi de compatibilitatea faţă de produsele de stingere; planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schitelor încăperilor respective, pe

care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii, cantităţile şi codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate; traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare verde.

Planul de intervenţie – avizate de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. Planul de intervenţie conţine următoarele informaţii: date de identificare a operatorului economic, tipul activităţii desfăşurate, planul general al unităţii (amplasare clădiri, căi acces, reţele de utilităţi, rezerve de agenţi de stingere şi mijloace de protecţie, vecinătăţi), planul de organizare şi desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu, surse alimentare cu apă în caz de incendiu exterior unităţii, planuri construcţii, instalaţii tehnologice şi platforme de depozitare la scară (destinaţia spaţiilor, suprafaţa construită, regim de înălţime, căi de acces, natura elementelor constructive, nivelul criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate, instalaţii, sisteme, dispozitive şi aparate PSI).

Instalaţiile pentru iluminatul de siguranţă

Trebuie să funcţioneze pentru o perioadă de timp normată, în zonele specificate, la întreruperea iluminatului normal. Tipurile de instalaţii de iluminat de siguranţă şi cazurile în care se prevăd în construcţii, modul de alimentare cu energie electrică a acestora, precum şi nivelurile de iluminare necesare trebuie să îndeplinească cerinţele reglementarilor tehnice specifice.

Page 53: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 53

Tabel 13: Condiţii de lucru în situaţii speciale

Condiţii de lucru

Lucru cu foc deschis

Obţinere permise de lucru cu focul şi ţinerea unui registru pentru evidenţă acestor permise. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. Se stabilesc şi se marchează locurile cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis. Se nominalizează persoanele care au dreptul sa emită permis de lucru cu foc (este valabil doar o singură zi). Se aprobă instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

Produse, materiale şi substanţe combustibile

Se amplasează la distanţa de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. Se transportă, se manipulează şi se depozitează în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere ori de neutralizare adecvate. Pe timpul transportului, depozitării şi manipulării se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul. Dispunerea în facilitatea de stocare se face potrivit planului de stocare. La elaborarea planurilor de intervenţie se ţine seama de compatibilitatea lor cu substanţele de stingere. Cantităţile de materiale şi de substanţe combustibile stocate nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie. Construcţiile, instalaţiile tehnologice, precum şi zonele din vecinătatea acestora, în care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevăd, conform reglementarilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor şi de inhibare, inertizare sau evacuare forţată a acestora, în vederea preîntămpinării acumulării de concentraţii periculoase, precum şi pentru semnalizarea situaţiei create.

Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere

Se păstrează în condiţii adecvate naturii lor, în spaţii bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire. Amplasarea spatiilor de stocare se face la distanţe de siguranţă, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile. Este interzisă utilizarea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare, în spaţii sau în locuri cu risc de explozie.

Riscul de explozie În cazul lucrului în atmosfere cu potenţial exploziv (silozuri în care sunt depozitate vrac deşeuri pulverulente, curăţarea rezervoarelor în care au fost stocate deşeuri cu conţinut de compuşi petrolieri etc.) trebuie avute în vedere: utilizarea unor echipamente de lucru care la utilizare nu generează scântei (conform OM 392/2007 privind aprobarea reglementarii tehnice

"Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive;

respectarea normelor de protecţie a muncii (utilizarea echipamentelor de protecţie individuală) la lucrul în atmosfere explozive (vezi secţiune protecţia muncii).

Page 54: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

În cazul producerii unui incendiu la facilitatea de stocare a deşeurilor industriale periculoase, intervenţia presupune: • alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace

specifice; • anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este

constituit; • salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite; • întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi

efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate; • acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor

din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, acţionarea lor manuală;

• evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei;

• protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, fum, gaze toxice;

• verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi, acţionându-se pentru stingerea acestora.

Page 55: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 55

6. INCHIDEREA FACILITĂŢII

Ulterior încetării activităţilor desfăşurate în staţiile de transfer deşeuri industriale periculoase pot exista următoarele posibilităţi în ceea ce priveşte folosinţa viitoare a terenului sau construcţiilor:

• sistarea temporară a activităţii şi trecerea în conservare a facilităţii; • încetarea activităţii şi schimbarea folosinţei construcţiilor; • încetarea activităţii şi dezafectarea construcţiilor.

În toate cele trei situaţii este obligatorie realizarea prealabilă a transferului întregii cantităţi de deşeurilor şi materialelor stocate către o facilitate de valorificare sau eliminare, după caz. Având în vedere durata de derulare a procedurilor administrative, este recomandat ca derularea acestora să înceapă înainte de sistarea activităţii de stocare temporară. De asemenea, în eventualitatea identificării unei contaminări a mediului geologic, autoritatea competentă de mediu decide modul de aplicare a prevederilor HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului şi HG 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate. Refacerea mediului geologic şi a ecosistemelor terestre afectate constă în aducerea acestora cât mai aproape de starea naturală, prin aplicarea unor măsuri de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică, complementare şi compensatorii, şi prin eliminarea oricărui risc semnificativ de impact asupra acestora, conform categoriei de folosinţă a terenului. Procesul de refacere a mediului geologic constă în îndepărtarea surselor de contaminare de pe amplasament, în izolarea şi decontaminarea ariilor contaminate, limitarea şi eliminarea posibilităţilor de raspândire a poluanţilor în mediul geologic şi în atingerea valorilor limită admise pentru concentraţiile de poluanţi. Sistarea temporară a activităţii Proprietarul/operatorul facilităţii decide oprirea activităţii de stocare pentru o perioadă determinată sau nu de timp şi trecerea în conservare a construcţiilor şi echipamentelor existente în vederea unei utilizări ulterioare în acelaşi domeniu. Decizia privind sistarea temporară a activităţii va fi notificată prealabil aplicării la autoritatea competentă de mediu. Notificarea va fi însoţită de dovezi privind nivelul de contaminare existent a construcţiilor şi factorilor de mediu. În absenţa unei proceduri specifice, prin asimilare, se aplică procedura de obţinere a avizului de mediu stabilită prin art. 10 din OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului. Astfel va fi necesară elaborarea unei evaluări a nivelului de contaminare (bilanţ de mediu nivel I sau II) iar autoritatea competentă va stabili obligaţiile de mediu (care pot cuprinde şi un program de monitorizare) privind obiectivul respectiv.

Page 56: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 56

La reluarea activităţii operatorul are obligaţia notificării şi a reautorizării activităţii. Cu alte cuvinte, sistarea temporară a activităţii presupune suspendarea autorizaţie de mediu în cazul facilităţilor independente. Schimbarea folosinţei Proprietarul/operatorul facilităţii decide sistarea activităţii de stocare temporară şi utilizarea construcţiilor şi echipamentelor existente în cadrul altor activităţi. Pocedura este similară cazului precedent. După stabilirea obligaţiilor de mediu, trebuie efectuate eventualele lucrări de decontaminare înainte de demararea noilor activităţi. Pentru noua activitate sunt aplicabile prevederile articolului 14 alin. (2) şi (3) din OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului. Astfel, este interzisă funcţionarea fără autorizaţie (integrată) de mediu a obiectivelor care fac obiectul procedurii de autorizare (integrate) din punct de vedere al protecţiei mediului. Dezafectarea facilităţii Proprietarul/operatorul facilităţii decide sistarea activităţii de stocare temporară şi dezafectarea (demontarea şi demolarea) construcţiilor şi echipamentelor existente. În această situaţie se aplică prioritar prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.8 în vederea obţinerii autorizaţie de desfiinţare. Conform legii autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construcţii. În acest sens va fi elaborată documentaţia tehnică necesară autorizării proiectului de dezafectare care cuprinde Certificat de urbanism şi avizele solicitate (inclusiv avizul autorităţii competente pentru protecţia mediului), expertizarea tehnică a construcţiilor şi Proiectul tehnic de dezafectare. Obţinerea avizului autorităţii competente pentru protecţia mediului presupune parcurgerea etapelor prezentate pentru cazul sistării temporare a activităţii. Orice transfer de proprietatea, în oricare dintre cele 3 situaţii specificate, se va realiza în conformitate cu prevederile articolului 10 din OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului. Astfel, este obligatorie solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu asociate facilităţii care face obiectul tranzacţionării8. 8 vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care

implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii,

conform legii

Page 57: GHID PRIVIND STOCAREA TEMPORARĂ

Ghid privind stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase

Septembrie 2008 57

Erată Întrucât în perioada de editare şi tipărire a ghidurilor a fost aprobată şi publicată în Monitorul Oficial al României nr. 672/2008 Hotărîrea Guvernului României nr. 1061/30.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României prin care a fost abrogat Ordinul comun al Ministrului Agriculturii, Pădurii, Apelor şi Mediului, al Ministrului Transportului Construcţiilor şi Turismului şi al Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 2/211/118 din 2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României oriunde se întâlneşte în text sintagma: OM nr. 2/211/118 din 2004 se va înlocui cu „HG nr. 1061/30.09.2008”