Modul de Calcul Şi de Plată a Indemnizaţiilor Pentru Incapacitate Temporară de Muncă

Embed Size (px)

Text of Modul de Calcul Şi de Plată a Indemnizaţiilor Pentru Incapacitate Temporară de Muncă

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  1/25

  Republica Moldova

  GUVERNUL

  HOTRRE Nr. 108

  din 0.0!.!00"

  privind aprobarea Re#ula$en%ului cu privire la condi&iile de '%abilire( $odul de calcul )i de pla%* ainde$ni+a&iilor pen%ru incapaci%a%e %e$porar* de $unc*

  Publicat : 11.02.2005 n Monitorul Oficial Nr. 24-25 art Nr : 162

  MODIFICA

  !"4#1 $in 05.0#.15% MO206-210&0'.0#.15 art.545

  !"1020 $in 22.12.14% MO400-40(&(1.12.14 art.1111 !"544 $in 0#.0'.14% MO1#5-1))&1#.0'.14 art.5)2 !"10(4 $in 20.12.1(% MO)-1(&1'.01.14 art.#* n +i,oar 01.01.14 !"1)( $in 1(.0(.1(% MO56-5)&15.0(.1( art.24( !"40( $in 1(.06.12% MO120-125&15.06.12 art.44( !"555 $in 22.0'.11% MO122-12'&2).0'.11 art.62' !"5(0 $in 1(.0'.11% MO11'&1).0'.11 art.5)# !"1(22 $in 14.12.05% MO1'6-1#1&(0.12.05 art.144'

  Dnuira o$ificat/ rin !"544 $in 0#.0'.14% MO1#5-1))&1#.0'.14 art.5)2

  n coul rali3/rii r+$rilor ,ii nr. 2#)- $in 22 iuli 2004 ri+in$ in$ni3a7iil ntruincaacitat torar/ $ unc/ 8i alt rta7ii $ ai,ur/ri ocial% "u+rnul !O99;i nr.1.

  ?Pct.1 o$ificat rin !"544 $in 0#.0'.14% MO1#5-1))&1#.0'.14 art.5)2@

  2. Minitrul Muncii% Protc7ii =ocial 8i Failii 8i Minitrul =/n/t/7ii +or a$uc actl al norati+n concor$an7/ cu r+$ril r3nti ot/rri.

  ?Pct.2 o$ificat rin !"555 $in 22.0'.11% MO122-12'&2).0'.11 art.62'@

  ?Pct.2 o$ificat rin !"1(22 $in 14.12.05% MO1'6&(0.12.05 art.144'@

  (. = abro,/ unl ot/rri al "u+rnului% confor an>i nr.2.

  PIM-MINI=B ail A

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  2/25

  Ci8in/u% ( fbruari 2005.Nr. 10#.

  An>a nr.1la !ot/rra "u+rnului nr.10#

  $in ( fbruari 2005REGUL,MENT

  cu privire la condi&iile de '%abilire( $odul de calcul )i de pla%* a inde$ni+a&iilor pen%ru incapaci%a%e%e$porar* de $unc*

  -. i'po+i&ii #enerale

  1. Drtul la in$ni3a7ii ntru incaacitat torar/ $ unc/ n continuar incaacitat $unc/E l au ai,ura7ii itului ublic $ ai,ur/ri ocial 8i 8orii&l n rioa$a bnficirii $ autor$ 8oa n continuar 8orii&lE% cu $oiciliu au r8$in7/ n ublica Mol$o+a.

  2. In$ni3a7ia ntru incaacitat torar/ $ unc/ n continuar in$ni3a7iE acor$/ nca3uril cn$ ai,uratul an,aat n ba3a contractului in$i+i$ual $ unc/ au n ba3a unui contract $

  rt/ri r+icii% ir$ torar caacitata $ a >rcita func7iil 8i obli,a7iunil $ r+iciu.

  (. Drtul la in$ni3a7ii confir/ rin crtificat $ conc$iu $ical n continuar crtificat$icalE% librat n o$ul arobat $ "u+rn. Crtificatl coltat incorct&incolt nu acct/

  ntru lata in$ni3a7ii 8i rtitui n aca8i 3i titularului ntru corctar.

  4. Proana ar $rtul la tiuril $ in$ni3a7ii $ ai,ur/ri ocial l,at $ ricuril ocial $ cart ai,urat/.

  5. n ca3ul roanlor an,aat n ba3a contractului in$i+i$ual $ unc/ $urat/ $trinat/ 8i&au nba3a contractului $ rt/ri r+icii% $rtul la in$ni3a7ii ntru conc$iil $ical acor$at n/ la>irara contractului in$i+i$ual $ unc/% ncta3/ la $ata nct/rii contractului% rcu 8i n ca3ullici$/rii unit/7ii% cu >c7ia $rtului la in$ni3a7i $ atrnitat 8i in$ni3a7i ntru incaacitat$ unc/ ur+nit/ n ura unui acci$nt $ unc/ au a uni boli rofional.

  6. n ca3ul roani an,aat n ba3a contractului in$i+i$ual $ unc/ o $urat/ n$trinat/ $rtulla in$ni3a7i ntru conc$iul $ical ncut n/ la $ata conc$irii car continu/ f/r/ ntrrur 8i$u/ conc$ir% n7in $u/ conc$ir $ac/ calitata $ ai,urat t ir$ut/ $in oti+ c nu i

  ot iuta art. #6 alin. 1E lit. bE% cE% $E% fE% >E 8i GE $in Co$ul uncii al ublicii Mol$o+a nr.154-$in 2# arti 200(E% fat confirat rin ncrira $in carntul $ unc/ 8i $clara7ia cri/ roria

  r/un$r% c/ nu t roan/ ai,urat/ an>a nr. 6 la r3ntul ,ulantE. Du/ conc$irin$ni3a7ia acit/ $ unitata $in car roana a fot conc$iat/ au% n ca3ul lici$/rii actia% $incontul bu,tului $ ai,ur/ri ocial $ tat $ c/tr Caa Na7ional/ $ Ai,ur/ri =ocial n continuar Caa Na7ional/E.

  '. n ca3ul n car ai,uratul 8i ir$ caacitata torar/ $ unc/ n tiul >ain/rii liti,iului curi+ir la l,itiitata conc$irii% in$ni3a7ia tabil8t% $ac/ ai,uratul t rtabilit n lucru% cuncr $ la $ata cn$% confor $ci3ii intan7i $ u$cat/ ura /-8i ria acti+itata.

  #. In$ni3a7iil nt olicitat n ba3a actlor utificati+ n trnul car nu $/88t 12 luni $ la

  $ata rtabilirii caacit/7ii $ unc/% tabilirii ,ra$ului $ $i3abilitat% >ir/rii conc$iului $ atrnitat.In$ni3a7iil l/tc o rioa$/ c nu $/88t rtroacti+ 12 luni antrioar $ati olicit/riiin$ni3a7ii.

  2

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  3/25

  ). In$ni3a7iil tabilit $ar nncaat la ti $ ai,urat l/tc rtroacti+% n trn c nu$/88t ( ani antrior $ati olicit/rii in$ni3a7ii nl/tit.

  10. In$ni3a7iil nl/tit la ti $in +ina or,anului car l tabil8t 8i&au l l/t8t acit/ ntrurioa$a antrioar/ f/r/ nici o liitar n trn.

  11. Controlul aura corctitu$inii tabilirii% calcul/rii 8i l/7ii in$ni3a7iilor >rcit/ $:

  aE Inc7ia financiar/ ri+in$ cltuilil fctuat $in iloacl an,aatorului 8i $in iloacl

  bu,tului ai,ur/rilor ocial $ tat*

  bE Caa Na7ional/ ri+in$ cltuilil fctuat $in iloacl bu,tului ai,ur/rilor ocial $ tat*

  cE Inctoratul $ =tat al Muncii ri+in$ cltuilil fctuat $in iloacl an,aatorului.

  --. /%abilirea inde$ni+a&iilor

  12. Ai,ura7ii itului ublic $ ai,ur/ri ocial au $rtul la ur/toarl tiuri $ in$ni3a7ii:

  aE in$ni3a7i ntru incaacitat torar/ $ unc/ cau3at/ $ boli obi8nuit au $ acci$nt

  nl,at $ unc/*

  bE in$ni3a7i $ atrnitat*

  cE in$ni3a7i ntru n,riira coilului bolna+*

  $E in$ni3a7i ntru r+nira boln/+irilor carantin/E*

  E in$ni3a7i ntru rcurara caacita7ii $ unc/ rot3arE.

  1(. ;orii&l au $rtul la in$ni3a7ii n ca3uril r+/3ut la ct.12 lit. aE 8i bE $in r3ntul

  ,ulant.

  14. Pntru roanl nca$rat n ai ult unit/7i% in$ni3a7iil r+/3ut la ct. 12 8i ct. (' lit. aE$in r3ntul ,ulant tabilc% $ac/ ai,uratul rin $clara7i roria r/un$r an>a nr. 5 la

  r3ntul ,ulantE confir/ n cri ir$ra int,ral/ a +nitului ai,urat n rioa$a conc$iului$ical la toat unit/7il n car $f/8oar/ acti+it/7i. Dclara7ia $un o$at/ cu crtificatul $ conc$iu$ical 8i crtificatul $ confirar a +nitului ai,urat ob7inut la alt unit/7i.

  15. =tabilira% calculara 8i lata in$ni3a7iilor r+/3ut la ct. 12 lit. aE% cE% $E 8i E 8i ct. (' lit. aE$in r3ntul ,ulant fctua3/ $ c/tr unitata n car 8i $f/8oar/ acti+itata $ ba3/ an,aatul

  un$ /tra3/ carntul $ unc/E rin contract in$i+i$ual $ unc/. 16. In$ni3a7iil tabilc $ c/tr an,aator confor r3ntului ,ulant rin or,ani3ara

  rocului $ >ainar a crtificatlor $ical% tabilir% calcular 8i lata in$ni3a7iilor.

  1'. n ca3ul n car unitata $ la locul $ unc/ $ ba3/ al ai,uratului 8i-a itat acti+itata au afalintat% iar ai,uratul continu/ acti+itata $ unc/ rin cuul la o alt/ unitat tabilira 8i latain$ni3a7ii fctua3/ $ c/tr unitata la car ai,uratul $f/8oar/ acti+itat $ unc/ rin cuul%$u/ confirara $ c/tr ai,urat c/ unitata $ la locul $ unc/ $ ba3/ i-a itat acti+itata au afalintat.

  (

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  4/25

  1#. Cltuilil ntru lata in$ni3a7iilor cau3at $ o boal/ obi8nuit/ au $ acci$nt nl,at $unc/ uort/ $in contul an,aatorului 8i $in iloacl bu,tului ai,ur/rilor ocial $ tat n o$ultabilit la ct. )' $in r3ntul ,ulant.

  1). In$ni3a7ia $ atrnitat filor ai,urat% ucniclor n continuar fi ai,uratE 8io7iilor aflat la ntr7inra o7ilor ai,ura7i tabilc $ c/tr tructuril tritorial $ ai,ur/ri ocial.

  20. In$ni3a7ia $ atrnitat tabil8t 8orlor $ c/tr a,n7iil tritorial ntru ocuara

  for7i $ unc/ n +i$n7a c/rora afl/. 21. Con$i7iil $ acor$ar a in$ni3a7iilor:

  aE ai,ura7ii au $rtul la in$ni3a7ii $ac/ confir/ un ta,iu total $ coti3ar $ cl u7in ( ani*

  bE ai,ura7ii car confir/ un ta,iu total $ coti3ar $ n/ la ( ani bnficia3/ $ $rtul lain$ni3a7ii $ac/ confir/ un ta,iu $ coti3ar $ cl u7in ) luni rali3at n ultil 24 $ luni

  rr,/toar $ati ro$ucrii ricului ai,urat*

  cE ai,ura7ii car $f/8oar/ acti+itat ba3/ $ contract in$i+i$ual $ unc/ $urat/ $trinat/%

  inclui+ ci car uncc la lucr/ri 3onir% au $rtul la in$ni3a7ii $ac/ confir/ ta,iul $ coti3arr+/3ut la lit. aE au bE ori $ cl u7in 12 luni% rali3at n ultil 24 luni antrioar ro$ucrii riculuiai,urat*

  $E 8orii&l bnficia3/ $ $rtul la in$ni3a7i $ac/ confir/ ta,iul $ coti3ar r+/3ut la lit.aE8i bE $in r3ntul unct ori $ cl u7in 12 luni% rali3at n ultil 24 luni antrioar ro$ucrii riculuiai,urat% iar in$ni3a7iil tabilc cu con$i7ia un$/rii ntru acat/ rioa$/ a l/7ii autorului $8oa*

  E fil ai,urat 8i 8orl au $rtul la in$ni3a7ia $ atrnitat% in$ifrnt $ $urata ta,iului

  $ coti3ar. 22. In$ni3a7ia tabil8t n ba3a crtificatului $ical% librat $ intitu7ia $ico-anitar/autori3at/ 8i a crtificatului $ o$lul r+/3ut n an>a nr.2 la r3ntul ,ulant% librat $an,aatorul $ la locul $ unc/ $ ba3/% iar n ca3ul ir$rii actora n ba3a $ulicatlor librat no$ul tabilit. Alt $ocunt nu ot r+i $rt ti ntru tabilira in$ni3a7ii.

  2(. In$ni3a7ia tabil8t $in ria 3i a ir$rii caacit/7ii $ unc/ n/ la rtabilira i au n/la contatara $ c/tr Coniliul Na7ional ntru Dtrinara Di3abilit/7ii 8i Caacit/7ii $ Munc/ ncontinuar ConiliuE a ,ra$ului $ $i3abilitat au n/ la nctara contractului in$i+i$ual $ unc/

  nciat rioa$/ $trinat/ au lici$/rii unit/7ii% cu >c7ia in$ni3a7ii $ atrnitat 8i ain$ni3a7ii ntru incaacitat torar/ $ unc/ ur+nit/ n ura unui acci$nt $ unc/ au a uniboli rofional.

  24. In$ni3a7ia ntru incaacitat torar/ $ unc/ cau3at/ $ boli obi8nuit au $ acci$ntnl,at $ unc/% tabil8t:

  aE ntru o rioa$/ $ cl ult 1#0 3il caln$aritic n curul unui an caln$aritic% calculat/ cuncr $in ria 3i $ conc$iu $ical. n ca3ul rlun,irii conc$iului $ical t 1#0 3ilcaln$aritic% cu cl ult (0 3il caln$aritic% n tiul a+i3ului Coniliului% in$ni3a7ia acor$/

  ntru ntra,a rioa$/ $ conc$iu $ical rlun,it*

  4

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  5/25

  bE $in a 120-a 3i caln$aritic/ $ lat/ a in$ni3a7ii% $rtul la in$ni3a7i n7in $ac/conc$iul $ical riar a fot acor$at% iar n ca3 $ continuar a incaacit/7ii $ unc/ $ac/ conc$iul$ical a fot rlun,it cu a+i3ul Coniliului% inclui+ n ca3ul ai,ura7ilor ina7i $ unc/ oti+ $tubrculo3/% =IDA 8i ala$i oncolo,ic/*

  cE ai,ura7ilor car acti+a3/ n ba3a contractului in$i+i$ual $ unc/ o rioa$a c nu $/88t unan% inclui+ clor an,aa7i la lucr/ri 3onir 8i 8orilor in$ni3a7ia acor$/ ntru o rioa$/ $ n/la (0 3il caln$aritic n rioa$a $ ac7iun a contractului 8i% rcti+% n rioa$a $ acor$ar a

  autorului $ 8oa% iar n ca3 $ ir$r a caacit/7ii $ unc/ oti+ $ tubrculo3/% =IDA 8i ala$ioncolo,ic/ in$ni3a7ia tabil8t t rioa$a $ (0 3il caln$aritic% $ar nu ai ult $ct n/ la>irara contractului in$i+i$ual $ unc/*

  $E n ca3 $ tubrculo3/% =IDA 8i ala$i oncolo,ic/% $ac/ conc$iul $ical t rlun,it cu a+i3ulConiliului la a 120-a 3i 8i a 1#0-a 3i caln$aritic/ in$ni3a7ia acor$/ ntru o rioa$a $ cl ult unan arcurul a 2 ani caln$aritici concuti+i. Prioa$a $ acor$ar a in$ni3a7ii ntru incaacitattorar/ $ unc/ cau3at/ $ boli obi8nuit au $ acci$nt nl,at $ unc/ nu inclu$ ntrnul $ lat/ a in$ni3a7ii oti+ $ tubrculo3/% =IDA 8i ala$i oncolo,ic/*

  E ntru ca3uril nntrrut $ incaacitat $ unc/% cu trcr $intr-un an caln$aritic n altul%calculul 3illor ntru ca3ul rcti+ $ incaacitat $ unc/ fctua3/ ntru toat/ rioa$a%ncn$ cu ria 3i $ incaacitat $ unc/*

  fE n ca3ul n car ai,uratul a fot >rti3at la Coniliu naint $ trnul cificat la lit. aE% bE au cE$in r3ntul unct% in$ni3a7ia ntru ca3ul rcti+ $ incaacitat $ unc/ tabil8t n/ n 3iuanca$r/rii n ,ra$ $ $i3abilitat*

  ,E n ca3 $ rfu3 au $ nr3ntar a roani ai,urat ntru >rti3ar la Coniliu% rcu 8i nca3 $ rfu3 $ a fi nca$rat n ,ra$ $ $i3abilitat% in$ni3a7ia l/t8t n/ la $ata a$ot/rii $ci3ii

  ntru triitr la Coniliu ntru >rti3ar. n nul r3ntului ,ulant anul caln$aritic curin$ rioa$a $ la 1 ianuari n/ la (1$cbri.

  25. In$ni3a7ia ntru conc$iil $ical acor$at/ n l,/tur/ cu aari7ia ricului $ ntrrur aarcinii acor$/ toat/ rioa$a conc$iului $ical% inclui+ 8orlor% f/r/ olicitara a+i3uluiConiliului.

  ---. rep%ul la inde$ni+a&ie pen%ru n#riirea copilului bolnav

  26. In$ni3a7ia ntru n,riira coilului bolna+ n +rt/ $ n/ la 10 ani% iar n ca3ul coilului carufr/ $ ala$i oncolo,ic/ 8i al coilului cu $i3abilitat ntru afc7iuni intrcurnt n/ la linira+rti $ 16 ani acor$/ n ba3/ $ crtificat $ conc$iu $ical% librat n con$i7iil l,ila7ii n+i,oar. Pntru un ca3 $ boln/+ir a coilului in$ni3a7ia acor$/ ntru rioa$a n car coilulncit/ n,riir% $ar nu ai ult $ 14 3il caln$aritic n ca3 $ tratant n con$i7ii $ abulatoriu8i $ cl ult (0 3il caln$aritic n ca3 $ tratant n ta7ionar.

  In$ni3a7ia acor$/ ntru o rioa$/ total/ $ n/ la 60 3il caln$aritic% cuulati+ ca3uri $tratant abulatoriu lu ca3uri $ tratant ta7ionarE ntr-un an caln$aritic ntru ficar coil% far/ ainclu$ n acat/ rioa$/ n,riira n l,/tur/ cu ala$ia oncolo,ic/% tubrculo3/ 8i =IDA% 8i ca3uril

  r+/3ut la unctul 2# $in r3ntul ,ulant.

  5

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  6/25

  2'. Drtul la in$ni3a7ia ntru n,riira coilului bolna+ acor$/% o7ional% unuia $intr /rin7i:ai au tat/lui. n ca3ul n car nici aa% nici tata% $in oti+ ntiat tratant n$lun,at al uni

  boli ,ra+ au al concin7lor traui% itali3ar% abn7/ torar/ $ la locul rannt $ trai%$c/$r $in $rturil /rint8ti tc. ca3 confirat $ocuntarE% nu ot n,rii coilul bolna+ n +rt/$ n/ la 10 ani% coilul car ufr/ $ ala$i oncolo,ic/ n +rt/ $ n/ la 16 ani au coilul cu$i3abilitat n +rt/ $ n/ la 16 ani% in$ni3a7ia acor$/ altor roan ai,urat% o7ional: tutorlui%altui bru $ faili% bunicului% bunicii.

  2#. n ca3ul n car coilul ufr/ $ boli conta,ioa% t iobili3at ntr-un aarat ,iat ori tuu unor intr+n7ii cirur,ical% $urata conc$iului $ical tabil8t $ c/tr coniliul $icalconultati+% iar in$ni3a7ia acor$/ ntru rioa$a int,ral/ a conc$iului $ical.

  2). In$ni3a7ia ntru n,riira coilului bolna+ nu acor$/ ntru 3ill n car ai,uratul -a aflatn conc$iu anual $ ba3/ au ulintarE% n conc$iu nl/tit% n conc$iu ntru n,riira actui coil

  n/ la linira +rti $ ( ani 8i ntru rioa$a un$/rii contractului in$i+i$ual $ unc/ 8i n altca3uri cn$ ai,uratul nu ir$ +nitul ai,urat la toat unit/7il.

  (0. n ca3 $ tratant balnoanatorial al unui coil cu $i3abilit/7i n +rt/ $ n/ la 16 ani%

  in$ni3a7ia tabil8t unuia $intr /rin7ii ai,ura7i tutorlui au curatoruluiE% car $uc/ coilul%ntru ntra,a rioa$/ a afl/rii la tratant balnoanatorial al coilului cu $i3abilit/7i lun$ nconi$rar 8i $laara tur-rturE% la r3ntara rcri7ii $ical $r ncitata n,riiriiin$i+i$ual a coilului% $ar nu ai ult $ (0 3il caln$aritic% f/r/ a inclu$ acat/ rioa$/ ntrnul r+/3ut la unctul 26 al r3ntului ,ulant.

  (1. n ca3ul n car coilul n +rt/ $ n/ la ( ani boln/+8t n rioa$a cn$ roana car ln,ri8t cr8tE 8i ria acti+itata n con$i7iil tiului $ unc/ ar7ial% atunci in$ni3a7ia ntrun,riira actui coil bolna+ nu acor$/% in$ifrnt $ fatul cin ar ,ri/ $ coil.

  -V. rep%ul la inde$ni+a&ie n anu$i%e 'i%ua&ii (2. n ca3ul n car incaacitata $ unc/ a ur+nit $in oti+l n7ionat n ct. 12 lit aE% bE 8i E 8i

  ct. (' lit. aE $in r3ntul ,ulant n tiul conc$iului $ o$in/ anual $ ba3/ au ulintarEin$ni3a7ia tabil8t n ba3 ,nral% iar acta rlun,8t% n conforitat cu r+$rill,ila7ii% cu $urata incaacit/7ii $ unc/ c a a+ut loc n tiul conc$iului.

  ((. n ca3ul n car incaacitata $ unc/ a ur+nit naint $ ncra conc$iului nl/tit au aconc$iului ntru n,riira coilului n/ la +rta $ ( ani% conc$iil n7ionat coni$r/ anat 8iin$ni3a7ia tabil8t n ba3/ ,nral/.

  (4. Pntru incaacitata $ unc/ ur+nit/ n tiul concntr/rilor ilitar au conc$iuluiulintar n l,/tur/ cu tu$iil n intitu7iil $ n+/7/nt urior cu frc+n7/ r$u/ au $iu $cialitat% 8i n alt ca3uri cn$ ai,uratului i /tra3/ alariul% in$ni3a7ia tabil8t $ la $ata lacar alariatul ura / rnca/ acti+itata $ unc/.

  (5. Pntru rioa$a conc$iului $ical c uraun cu rioa$a $ $f/8urar a acti+it/7ii $unc/ l/t8t alariul 8i nu in$ni3a7ia.

  (6. Pntru 3ill $ conc$iu nl/tit% ntru rioa$a un$/rii contractului in$i+i$ual $ unc/ 8ialtor contract $ rt/ri r+icii% in$ni3a7iil r+/3ut la ct. 12 8i ct. (' lit. aE nu tabilc.

  6

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  7/25

  In$ni3a7iil r+/3ut la ct. 12 lit. aE% cE% $E 8i E 8i ct. (' lit. aE $in r3ntul ,ulant nu tabilc n rioa$a n car ai,uratul afl/ n conc$iu ntru n,riira coilului n/ la linira+rti $ ( ani.

  ('. In$ni3a7ia ntru rcurara caacit/7ii $ unc/ tabil8t n l,/tur/ cu:

  aE rot3ar orto$ic/*

  bE tratant balnoanatorial.

  In$ni3a7ia n l,/tur/ cu rot3ara orto$ic/ acor$/% n ca3ul n car ai,uratul t intrnat nta7ionar ntru rot3ar 8i&au ntru intr+n7i orto$ic/% toat/ rioa$a $ aflar n ta7ionar.

  n ca3 $ tratant balnoanatorial abulatoriu% ta7ionarE% in$ni3a7ia tabil8t $ac/ $urataconc$iului anual $ ba3/ 8i ulintarE nu t uficint/ ntru fctuara tratantului 8i $laaratur-rtur la act intitu7ii.

  n ca3ul n car conc$iul anual a fot foloit naint $ lcara la tratant balnoanatorial% $urataconc$iului $ ba3/ 8i ulintarE >clu$ $in rioa$a ntru car acor$/ in$ni3a7ia rcti+/%

  iar alariatului i oat acor$a un conc$iu nl/tit o $urat/ ci+alnt/ cu conc$iul anual.

  Ai,uratului trii% n o$ul tabilit% ntru tratant rcuratoriu n intitu7iil balnoanatorial%nilocit $in c7iil italic8ti al intitu7iilor $ico-anitar% in$ni3a7ia tabil8t ntru toat/

  rioa$a afl/rii n anatoriu.

  (#. In$ni3a7ia ntru r+nira boln/+irilor carantin/E tabil8t ai,uratului c/ruia i -aintituit carantina cu intr3icra $ a continua acti+itata% $urata tabilit/ rin crtificat $ical%librat confor l,ila7ii n +i,oar.

  (). n ca3ul n car au fot r3ntat act au $at fal% ori -a t/inuit ob7inra +nitului ai,urat n

  rioa$a conc$iului $ical 8i ca r3ultat -au fctuat cltuili nutificat $in contul an,aatoruluiau&8i $in contul bu,tului ai,ur/rilor ocial $ tat% roana +ino+at/ rtitui bn+ol ul riitncu+nit au acta r7in n ba3a ot/rrii intan7i u$c/tor8ti.

  40. In$ni3a7ia nu tabil8t ai,uratului n ca3ul n car:

  aE 8i cau3a3/ r$itat $aun /n/t/7ii*

  bE 8i-a ir$ut caacitata $ unc/ n ura coitrii uni cri*

  cE a urat tratant for7at% confor ot/rrii u$c/tor8ti% cu >c7ia ai,ura7ilor cu $i3abilit/7iintal*

  $E afl/ n $tn7i au n roc $ >rti3ar $ico-l,al/*

  E r3int/ act fal*

  fE n,lia3/ r+iciil $ical au $ rabilitar car i tau la $io3i7i*

  ,E crtificatul $ical a fot anulat n o$ul tabilit $ Minitrul =/n/t/7ii*

  E $laa3/ t otarl 7/rii n rioa$a afl/rii n conc$iu $ical% cu >c7ia $la/rii ntru

  conulta7ii% in+ti,a7ii au ntru a ura tratantul rcri 8i cu >c7ia filor aflat n conc$iu $atrnitat.

  '

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  8/25

  n ca3uril >u la lit. fE% ,E 8i E $in r3ntul unct lata in$ni3a7ii ncta3/ ncn$ cu 3iua ncar a fot contatat/ nc/lcara 8i n/ la >irara conc$iului $ical. =ul l/tit nutificat $incontul an,aatorului au&8i $in contul bu,tului ai,ur/rilor ocial $ tat rtitui $ ai,urat bn+olan,aatorului au&8i bu,tului ai,ur/rilor ocial $ tat au rtitui n ba3a ot/rrii intan7i

  u$c/tor8ti.

  V. rep%ul la inde$ni+a&ia de $a%erni%a%e

  41. In$ni3a7ia $ atrnitat acor$/ nt,ral la a (0-a /t/n/ $ arcin/% o rioa$/ $ 1263il caln$aritic% iar n ca3ul na8trilor colicat ori a na8trii a $oi coii $ 140 3il caln$aritic. nca3ul arcinilor cu ( au ai ul7i f7i% in$ni3a7ia $ atrnitat acor$/ int,ral la a 24-a /t/n/$ arcin/% o rioa$/ $ 1#2 3il caln$aritic.

  42. n ca3ul na8trii ratur i n ca3ul n car coilul na8t ort in$ni3a7ia $ atrnitat acor$/ ntru rioa$a conc$iului $ical confirat rin crtificat $ conc$iu $ical librat n o$ularobat $ "u+rn.

  4(. n ca3ul nr,itr/rii c//torii $u/ ro$ucra ricului ai,urat acor$/rii conc$iului $atrnitatE% in$ni3a7ia $ atrnitat tabil8t o7iilor aflat la ntr7inra o7ilor ai,ura7i $in $atanr,itr/rii c//torii 8i n/ la >irara conc$iului $ atrnitat% f/r/ a 7in cont $ con$i7iil

  r+/3ut la ct. 4) al r3ntului ,ulant.

  n ca3ul n car c//toria a fot nr,itrat/ n trn ai ic $ ) luni n/ la $ata acor$/rii conc$iului$ atrnitat% o7iilor aflat la ntr7inra o7ilor ai,ura7i in$ni3a7ia $ atrnitat tabil8t cucon$i7ia c/ n rioa$a $ la $ata nr,itr/rii c//torii 8i n/ la $ata acor$/rii conc$iului $ atrnitato7ia nu a rali3at +nit ai,urat.

  44. n ca3ul acor$/rii conc$iului $ atrnitat n rioa$a conc$iului ntru n,riira coilului n/la linira +rti $ ( ani% roana n$rt/7it/ +a bnficia $ abl in$ni3a7ii $ atrnitat 8i$ cr8tr a coilului n/ la linira +rti $ ( aniE.

  45. Proani ai,urat car a a$otat un coil nou-n/cut au a intituit tutla nilocit n atrnitat%in$ni3a7ia $ atrnitat tabil8t $in 3iua a$o7ii lu/rii ub tutl/E 8i n/ la >irara a 56 3ilcaln$aritic $in 3iua na8trii coilului% iar n ca3ul a$o7ii au intituirii tutli nilocit $inatrnitat aura a $oi au ai ul7i coii concoitnt% in$ni3a7ia $ atrnitat tabil8t n ba3aactlor corun3/toar% $in 3iua a$o7ii intituirii tutliE 8i n/ la >irara a '0 3il caln$aritic $in3iua na8trii coiilor.

  46. n ca3ul filor ai,urat% crtificatul $ical r3int/ an,aatorului $ la locul $ unc/ $

  ba3/% car% n aca8i 3i% colta3/ +roul crtificatului $ical la coartintl HColta3/ontatorul 8i HColta3/ c7ia $ ca$r% confor carntului $ unc/ 8i l rtitui fii ai,uratntru a fi $u la tructuril tritorial $ ai,ur/ri ocial.

  4'. n ca3ul o7iilor aflat la ntr7inra o7ilor ai,ura7i% crtificatul $ical r3int/ an,aatorului $la locul $ lucru $ ba3/ al o7ului% car n aca8i 3i rfcta3/ +roul crtificatului $ical lacoartintul HColta3/ ontatorul 8i HColta3/ c7ia $ ca$r% confor carntului $ unc/n ba3a carntului $ unc/ al o7ului 8i l rtitui ntru a fi $u la tructuril tritorial $ ai,ur/riocial.

  #

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  9/25

  4#. n ca3ul n car o7ia afl/ la ntr7inra o7ului ai,urat% in$ni3a7ia $ atrnitat tabil8t nul o7ii. Fatul c/ roana n cau3/ t o7ia an,aatului confir/ rin bultinul $ i$ntitat8i crtificatul $ c//tori.

  4). n nul r3ntului ,ulant% coni$r/ c/ o7ia afl/ la ntr7inra o7ului ai,urat $ac/ arcurul a ) luni concuti+ rr,/toar lunii acor$/rii conc$iului $ atrnitat nu a fot nca$rat/n nici una $intr itua7iil r+/3ut la art. 4 al ,ii ri+in$ itul ublic $ ai,ur/ri ocial au $ac/8i-a ir$ut tatutul $ ai,urat n acat/ rioa$/ $in oti+ c nu i ot iuta art. #6 alin. 1E lit. bE%

  cE% $E% fE% >E 8i GE $in Co$ul unciiE% fat confirat rin carntul $ unc/ au rin $clara7ia cri/ roria r/un$r an>a nr. 6 la r3ntul ,ulantE c/ nu t roan/ ai,urat/ 8i nu ar +nitai,urat.

  50. Actl ntru tabilira in$ni3a7ii $ atrnitat nainta3/ $ c/tr olicitant/ au $ c/tro7ul actia la tructura tritorial/ $ ai,ur/ri ocial $ la locul $ $oiciliu au la tructura tritorial/n $r+ira c/ria afl/ unitata $ la locul $ lucru $ ba3/% la al,r% un$ ultrior ura3/ a fiolicitat/ in$ni3a7ia ntru cr8tra&n,riira coilului.

  501. Pronalul intitu7iilor r+iciului $iloatic car acti+a3/ n iiunil $iloatic t otarl

  7/rii 8i or,ani3a7iilor au intitu7iilor intrna7ional n calitat $ rr3ntan7i ai ublicii Mol$o+a ot$un% ba3/ $ rocur/% crra tabilit/ n unctul 50 $in r3ntul ,ulant.

  ?Pct.501 intro$u rin !"1020 $in 22.12.14% MO400-40(&(1.12.14 art.1111@

  502. =olicitantul&bnficiarul $na3/% rin crr% rtatorul $ r+icii $ lat/. Prtatorul $r+icii $ lat/ $nat nci contract cu Caa Na7ional/ $ Ai,ur/ri =ocial.

  ?Pct.502 intro$u rin !"4#1 $in 05.0#.15% MO206-210&0'.0#.15 art.545@

  51. Cu crra ntru tabilira in$ni3a7ii $ atrnitat r3int/ ur/toarl act:

  aE crtificatul $ conc$iu $ical n ori,inal*

  bE bultinul $ i$ntitat al fii ai,urat n ori,inal 8i n coi*

  cE n ca3ul o7ii aflat la ntr7inra o7ului ai,urat bultinul $ i$ntitat al o7ii 8i al o7ului%crtificatul $ c//tori% carntul $ unc/ al o7ii au $clara7ia o7ii% r3ntat/ roria r/un$rc/ nu t roan/ ai,urat/ 8i nu ar +nit ai,urat an>a nr. 6 la r3ntul ,ulantE n ori,inal 8i ncoi*

  $E $clara7ia roani ai,urat $ tiul +-5 ntru tabilira rta7iilor $ ai,ur/ri ocial n

  continuar Dclara7ia +-5E% librat/ ai,urati $ c/tr an,aatorul $ la locul $ lucru $ ba3/ 8i $ lalocul $ lucru rin cuul% iar n ca3ul o7ii aflat la ntr7inra o7ului ai,urat Dclara7ia +-5librat/ $ c/tr an,aatorul $ la locul $ lucru $ ba3/ 8i $ la locul $ lucru rin cuul al o7ului%

  ntru lunil tritrului $ ,tiun ntru car nu au fot r3ntat $clara7iil traul $in or$in 8.a.

  Coiil actlor an>at la crra $ tabilir a in$ni3a7ii $ atrnitat confir/ $ tructuriltritorial $ ai,ur/ri ocial.

  )

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  10/25

  52. nitul ai,urat ntru tabilira in$ni3a7ii $ atrnitat ntru rioa$a rc$nt/tritrului $ ,tiun confir/ n ba3a infora7ii $in ,itrul $ tat al +i$n7i in$i+i$ual nitul ublic $ ai,ur/ri ocial. nitul ai,urat ntru lunil tritrului $ ,tiun% confir/ rinDclara7ia +-5 ntru tabilira rta7iilor $ ai,ur/ri ocial% car libra3/ $ c/tr an,aator laolicitara an,aatului.

  5(. Actl $u ntru tabilira in$ni3a7ii $ atrnitat >aina3/% n trn $ n/ la 103il caln$aritic $in $ata $unrii crrii la tructuril tritorial $ ai,ur/ri ocial.

  54. n ca3ul n car la crr nu nt an>at toat actl ncar au $ac/ au fot r3ntat actrfctat incorct&incolt% olicitantul ar $rtul / r3int ulintar actl ncar tabilit nr3ntul ,ulant% n trn $ n/ la 10 3il caln$aritic $in $ata $unrii crrii.

  55. Dac/ actl li/ au rfctat incorct&incolt nu nt r3ntat n trn la tructuriltritorial $ ai,ur/ri ocial% ia $ci3ia $ a rfu3a tabilira in$ni3a7ii. n act ca3% n trn $10 3il caln$aritic% $u/ arobara $ci3ii $ rfu3% olicitanti i rtitui actl 8i counic/oti+ul rfu3ului.

  56. n ca3ul r3nt/rii actlor li/ au rfctat incorct&incolt $u/ trnul n7ionat la ct. 54al r3ntului ,ulant% acta >aina3/ $in nou n ba3 ,nral.

  5'. n ca3ul n car t ncar/ +rificara autnticit/7ii Dclara7ia +-5 r3ntat $ la locul $lucru $ ba3/ au $ la locul $ lucru rin cuul tabilira in$ni3a7ii ita3/ n/ la +rificara+ri$icit/7ii actlor r3ntat 8i itra conclu3ii% rioa$/ car nu oat $/8i (0 $ 3il caln$aritic$in $ata $unrii crrii.

  5#. n ca3ul n car conc$iul $ atrnitat a ncut n rioa$a conc$iului nl/tit% n rioa$aun$/rii contractului in$i+i$ual $ unc/ 8i altor contract $ rt/ri r+icii% n rioa$a n carai,uratul afl/ n conc$iul ntru n,riira coilului $ la ( la 6 ani au $in alt oti+ $ li/ $ lalucru r+/3ut $ Co$ul uncii% in$ni3a7ia tabil8t cu ncr $ la $ata cn$ ai,urata&o7ulfii aflat la ntr7inra actuia ura /-8i ria acti+itata.

  5). Dci3ia $ tabilir a in$ni3a7ii $ atrnitat arob/ $ c/tr 8ful tructurii tritorial $ai,ur/ri ocial.

  60. Crra 8i $ci3ia ntru tabilira in$ni3a7ii cu toat actl an>at /tra3/ $ c/trtructuril tritorial $ ai,ur/ri ocial n $oarul ronal al olicitantului.

  61. Prtatorii $ r+ici $ lat/ $na7i n continuar rtatoriE% n ba3a infora7ii riit n

  o$ lctronic $ la Caa Na7ional/% fctua3/ lata in$ni3a7ii $ atrnitat.

  ?Pct.61 o$ificat rin !"4#1 $in 05.0#.15% MO206-210&0'.0#.15 art.545@

  62. In$ni3a7ia $ atrnitat l/t8t o in,ur/ $at/ ntru ntra,a rioa$/ a conc$iului $atrnitat.

  6(. In$ni3a7ia $ atrnitat tabilit/ 8i nl/tit/ roani $c$at fii ai,urat au o7ii aflatla ntr7inra o7ului ai,uratE l/t8t o7ului% $u/ ca3% tutorlui% curatorului au roani carconfir/ c/ a uortat cltuilil oca3ionat $ $c la r3ntara actlor confirati+: bultinul $i$ntitat% crtificatul $ c//tori% 8i% $u/ ca3% bultinul $ i$ntitat% crtificatul $ na8tr al coilului 8iot/rra ri+in$ ncu+iin7ara a$o7ii 8i% rcti+% ri+in$ intituira tutli 8i bultinul $ i$ntitat al

  roani au n lia actuia% i$ntitata roani oat fi confirat/ rintr-un alt act% inclui+ $ u3

  10

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  11/25

  torar% librat $ or,anl cotnt al tatului% crtificatul c confir/ $cul 8i actl c confir/cltuilil oca3ionat $ $c.

  64. In$ni3a7ia $ atrnitat nl/tit/ la ti $in +ina or,anului car o tabil8t au o l/t8t l/t8t int,ral fii ai,urat% iar n ca3ul $cului actia o7ului ura+i7uitor% coiilor% /rin7ilorau% n lia actora% roani car $o+$8t c/ a n,riit $c$ata.

  65. In$ni3a7ia $ atrnitat l/t8t n luna ur/toar a lunii n car a fot arobat/ $ci3ia

  ri+in$ tabilira in$ni3a7ii $ atrnitat.66. Pntru rioa$a conc$iului $ atrnitat car uraun cu rioa$a n car fia a $f/8urat

  acti+itat $ unc/% l/t8t alariul% $ar nu in$ni3a7ia. n ana itua7i ntru rioa$a $uraunr in$ni3a7ia l/tit/ rtitui n o$ul r+/3ut $ r3ntul ,ulant.

  V-. 2a+a de calcul a inde$ni+a&iilor de a'i#ur*ri 'ociale

  6'. Ja3a $ calcul a in$ni3a7iilor $ ai,ur/ri ocial r+/3ut la ct. 12 8i ct. (' lit. aE o contitui+nitul $iu lunar ai,urat rali3at n ultil 12 luni caln$aritic rr,/toar lunii ro$ucriiricului ai,urat% +nit $in car au fot calculat contribu7ii in$i+i$ual $ ai,ur/ri ocial.

  6#. n ca3ul roani car $f/8oar/& a $f/8urat acti+it/7i la ai ult unit/7i +nitul ai,urat ob7inutla locul $ unc/ rin cuul confir/ rin crtificat&crtificat librat $ ficar unitat n car 8i$f/8oar/& a $f/8urat acti+itata alariatul an>a nr.1 la r3ntul ,ulantE.

  6). nitul ai,urat $in rioa$a ultilor 12 luni caln$aritic rr,/toar% ob7inut la unitataan,a/rii antrioar confir/ rin crtificat&crtificat librat $ an,aatorul rc$nt% conforo$lului n7ionat la ct. 6# al r3ntului ,ulant% iar n ca3ul ioibilit/7ii ob7inrii crtificatului$ la locul rc$nt $ lucru% +nitul ai,urat ob7inut la unitata antrioar/ confir/ rin >traul $incontul roani ai,urat% librat $ Caa tritorial/ $ ai,ur/ri ocial. n ca3ul nr3nt/rii

  crtificatului $r +nitul ai,urat $ la unitata rc$nt/ $ lucru% lunil rcti+ +or inclu$ ncalcul f/r/ +nit ai,urat.

  '0. nitul ai,urat ntru lunil inclu n calcul la $trinara ba3i $ calcul a in$ni3a7iilor $ai,ur/ri ocial r+/3ut la ct. 12 8i ct. (' lit. aE nu oat $/8i lafonul +nitului $in car calcula3/ contribu7iil in$i+i$ual $ ai,ur/ri ocial% tabilit rin l,a bu,tului ai,ur/rilor ocial $tat ntru anul rcti+. n ca3ul n car n calcul inclu$ anul caln$aritic incolt% +nitul ai,urat lafona3/ ri8in$ $in nu/rul $ luni n car -a calculat +nitul ai,urat.

  '1. nitul $iu lunar ai,urat $trin/ rin /r7ira la 12 a +nitului ai,urat rali3at la toat

  unit/7il n ultil 12 luni caln$aritic rr,/toar lunii ro$ucrii ricului ai,urat.

  '2. n ca3ul lii int,ral a +nitului ai,urat $in oti+ $ conc$iu $ical% conc$iu $ atrnitat%conc$iu ntru n,riira coilului n/ la linira +rti $ tri ani% 8oa cu $rt $ autor $ 8oala toat unit/7il n unl 8i acla8i luni caln$aritic $in rioa$a clor 12 luni caln$aritic inclu ncalcul la $trinara ba3i $ calcul a in$ni3a7iilor% r+/3ut la unctul 12 litrl aE% cE% $E 8i E 8i

  unctul (' litra aE% act luni ubtitui cu acla8i nu/r $ luni caln$aritic concuti+ i$iatrr,/toar rioa$i inclu n calcul ori inclu$ n calcul n cuantuul unui alariu tarifar ntru Icat,ori $ alari3ar n ctorul bu,tar&$in intitu7iil $ico-anitar ublic nca$rat n itulai,ur/rilor obli,atorii $ aitn7/ $ical/ n continuar n cuantuul unui alariu tarifar ntru

  cat,oria I $ alari3ar n ctorul bu,tarE au% $u/ ca3% n cuantuul ini ,arantat al alariului n

  11

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  12/25

  ctorul ral n +i,oar la $ata ro$ucrii ricului ai,urat la locul $ unc/ $ ba3/ al ai,uratului% cucon$i7ia c/ acata +a $uc la aorara cuantuului in$ni3a7ii.

  n ca3ul ai,ura7ilor an,aa7i n con$i7iil tiului $ unc/ ar7ial ia n calcul alariul tarifar aualariul ini ,arantat n cuantu roor7ional alariului ntru tiul lucrat au n func7i $ +oluullucrului f/cut.

  Pr+$ril r3ntului unct nu alic/ n ca3ul lii int,ral a +nitului ai,urat la toat unit/7il n

  unl 8i acla8i luni caln$aritic $in rioa$a clor 12 luni caln$aritic inclu n calcul la$trinara ba3i $ calcul al in$ni3a7iilor $in alt oti+ $ct cl n7ionat au $in oti+ln7ionat cobinat cu alt oti+.

  ?Pct.'2 n r$ac ia !"1020 $in 22.12.14% MO400-40(&(1.12.14 art.1111@

  '(. n ca3ul n car ai,uratul% n toat lunil $in ultil 12 luni caln$aritic rr,/toar luniiro$ucrii ricului ai,urat% nu a rali3at +nit ai,urat la nici o unitat $in oti+ $ conc$iu $ical%conc$iu $ atrnitat% conc$iu ntru n,riira coilului n/ la linira +rti $ ( ani% 8oa cu$rt $ autor $ 8oa% ba3a $ calcul a in$ni3a7ii r+/3ut la ct. 12 lit. aE% cE% $E 8i E 8i ct. (' lit.aE $in r3ntul ,ulant o contitui cuantuul unui alariu tarifar ntru cat,oria I $ alari3ar nctorul bu,tar au% $u/ ca3% cuantuul ini ,arantat al alariului n ctorul ral n +i,oar la $ata

  ro$ucrii ricului ai,urat% la locul $ unc/ $ ba3/ al ai,uratului% au ubtitui cu acla8i nu/r $luni caln$aritic concuti+ i$iat rr,/toar% rioa$i inclu n calcul% cu con$i7ia c/ acata +a$uc la aorara cuantuului in$ni3a7ii.

  '4. Dac/ +nitul ai,urat li8t la toat unit/7il n unl 8i acla8i luni $in rioa$a clor 12 lunicaln$aritic inclu n calcul% ori $ac/ +nitul lunar ai,urat rali3at n rioa$a clor 12 lunicaln$aritic inclu n calcul t ai ic $ct alariul tarifar ntru cat,oria I $ alari3ar n ctorul

  bu,tar au% $u/ ca3% $ct cuantuul ini ,arantat al alariului n ctorul ral $in oti+ $ conc$iu

  $ical% conc$iu $ atrnitat% conc$iu ntru n,riira coilului n/ la linira +rti $ ( ani%8oa cu $rt $ autor $ 8oa% act luni inclu$ n ba3a $ calcul al in$ni3a7ii $ atrnitat cu+nit lunar ai,urat n cuantuul unui alariu tarifar ntru cat,oria I $ alari3ar n ctorul bu,tar au%$u/ ca3% n cuantuul ini ,arantat al alariului n ctorul ral n +i,oar la $ata ro$ucrii riculuiai,urat% la locul $ unc/ $ ba3/ al ai,uratului au% ubtitui cu acla8i nu/r $ luni caln$ariticconcuti+ n car a fot rali3at +nit ai,urat% luni i$iat rr,/toar% rioa$i inclu n calcul% cucon$i7ia c/ acata +a $uc la aorara cuantuului in$ni3a7ii. Acat/ r+$r nu alic/ nca3ul lii int,ral a +nitului ai,urat la toat unit/7il n unl 8i acla8i luni caln$aritic $in

  rioa$a clor 12 luni caln$aritic inclu n calcul la $trinara ba3i $ calcul al in$ni3a7iilor $inalt oti+ $ct cl n7ionat au $in oti+l n7ionat cobinat cu alt oti+.

  '5. n ca3ul n car ai,uratul n toat 12 luni caln$aritic rr,/toar lunii ro$ucrii riculuiai,urat% nu a rali3at +nit ai,urat la nici o unitat ori% $ac/ +nitul lunar ai,urat rali3at n ultiil 12luni caln$aritic inclu n calcul t ai ic $ct alariul tarifar ntru cat,oria I $ alari3ar nctorul bu,tar au% $u/ ca3% $ct cuantuul ini ,arantat al alariului n ctorul ral $in oti+ $conc$iu $ical% conc$iu $ atrnitat% conc$iu ntru n,riira coilului n/ la linira +rti $( ani% 8oa cu $rt $ autor $ 8oa% ba3a $ calcul a in$ni3a7ii $ atrnitat o contituicuantuul unui alariu tarifar ntru cat,oria I $ alari3ar n ctorul bu,tar au% $u/ ca3% cuantuulini ,arantat al alariului n ctorul ral n +i,oar la $ata ro$ucrii ricului ai,urat% la locul $ unc/

  $ ba3/ al ai,uratului au% act luni ubtitui cu acla8i nu/r $ luni caln$aritic concuti+ ncar a fot rali3at +nit ai,urat% luni i$iat rr,/toar% rioa$i inclu n calcul cu con$i7ia c/acata +a $uc la aorara cuantuului in$ni3a7ii.

  12

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  13/25

  '6. Prioa$a $ ubtituir n ca3ul tabilirii ba3i $ calcul a in$ni3a7iilor r+/3ut la ct. 12 lit. aE%cE% $E 8i E 8i ct. (' lit. aE $in r3ntul ,ulant t $ cl ult 12 luni caln$aritic 8i $ cl ult (6luni caln$aritic la tabilira ba3i $ calcul a in$ni3a7ii $ atrnitat n ca3ul lii +nituluiai,urat $in oti+ $ conc$iu $ atrnitat 8i conc$iu ntru n,riira coilului n/ la linira+rti $ ( ani.

  ''. n ca3ul in$ni3a7iilor r+/3ut la ct. 12 lit. aE% cE. $E 8i E 8i ct. (' lit. aE $in r3ntul,ulant% $ac/ n ura ubtituirii lunilor caln$aritic n car li8t +nitul ai,urat cu acla8i

  nu/r $ luni caln$aritic $in rioa$a i$iat rr,/toar% n unl luni ubtituit ai,uratul arali3at +nit ai,urat ai ic $ct alariul tarifar ntru cat,oria I $ alari3ar n ctorul bu,tar au%$u/ ca3% n cuantuul ini ,arantat al alariului n ctorul ral n +i,oar la $ata ro$ucrii riculuiai,urat% au nu a rali3at +nit ai,urat% in$ifrnt $in car oti+% lunil ubtituit nu ai ubtituicu alt luni 8i nici cu alariul tarifar ntru cat,oria I $ alari3ar n ctorul bu,tar au% $u/ ca3% ncuantuul ini ,arantat al alariului n ctorul ral.

  '#. n ca3ul n car ai,uratul a acti+at n rioa$a rr,/toar lunii ro$ucrii ricului ai,urat aiu7in $ 12 luni caln$aritic% acla8i luni caln$aritic li/ la toat unit/7il $ n/ la an,aar inclu$ n calcul cu +nit lunar ai,urat n cuantuul unui alariu tarifar ntru cat,oria I $ alari3ar n

  ctorul bu,tar au% $u/ ca3% n cuantuul ini ,arantat al alariului n ctorul ral n +i,oar la $ataro$ucrii ricului ai,urat% la locul $ unc/ $ ba3/ al ai,uratului.

  '). n ca3ul n car roana ai,urat/% n ultil 12 luni caln$aritic rr,/toar lunii ur+niriiricului ai,urat% nu a rali3at +nit ai,urat la nici o unitat $in oti+ $ conc$iu ntru n,riiracoilului n/ la linira +rti $ ( ani% cuantuul in$ni3a7ii $ atrnitat tabil8t n o$ul

  r+/3ut la unctul '5 $in r3ntul ,ulant au ri8in$ $in +nitul $iu lunar ai,urat n al c/riti -a calculat acat/ in$ni3a7i ntru coilul rc$nt% cu con$i7ia c/ acata +a $uc laaorara cuantuului in$ni3a7ii.

  ?Pct.') o$ificat rin !"1020 $in 22.12.14% MO400-40(&(1.12.14 art.1111@

  #0. Ja3a $ calcul a in$ni3a7iilor $ ai,ur/ri ocial r+/3ut la ct. 12 lit. aE 8i bE 8i ct. (' lit. aE$in r3ntul ,ulant ntru 8ori o contitui cuantuul lunar al autorului $ 8oa n +i,oar la$ata ro$ucrii ricului ai,urat.

  #1. a $trinara ba3i $ calcul a in$ni3a7iilor $ ai,ur/ri ocial% lunil caln$aritic n car nu-a rali3at +nit ai,urat $in oti+ $ conc$iu $ical% conc$iu $ atrnitat% conc$iu ntrun,riira coilului n/ la linira +rti $ ( ani% 8oa cu $rt $ autor $ 8oa% inclu$ n calculn o$ul r+/3ut la ct. '2% '( 8i '# $in r3ntul ,ulant nuai la unitata n car ai,uratul 8i

  $f/8oar/ acti+itata $ ba3/. Bnitata n car ai,uratul 8i $f/8oar/ acti+itata $ ba3/ coni$r/unitata un$ /tra3/ carntul $ unc/ al ai,uratului.

  #2. Pr+$ril ct. '1% '2% '(% '#% #0% #( 8i #4 $in r3ntul ,ulant alic/ la $trinara ba3i$ calcul a in$ni3a7iilor 8i n ca3ul n car ai,uratul acti+a3/ la o in,ur/ unitat.

  #(. n toat ca3uril n car lunil $in rioa$a $ 12 luni caln$aritic rr,/toar ro$ucriiricului ai,urat% +nitul ai,urat li8t la toat unit/7il $in alt oti+ $ct cl n7ionat la ct. '2 al

  r3ntului ,ulant% lunil rcti+ nu >clu$ $in calcul.

  #4. n ca3ul n car ai,uratul% n ultil 12 luni caln$aritic rr,/toar lunii ro$ucrii riculuiai,urat% nu a rali3at +nit ai,urat la nici o unitat $in alt oti+ $ct $in oti+ $ conc$iu $ical%

  1(

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  14/25

  conc$iu $ atrnitat% conc$iu ntru n,riira coilului n/ la linira +rti $ ( ani% 8oa cu$rt $ autor $ 8oa% in$ni3a7ia $ ai,ur/ri ocial nu acor$/.

  #5. Ja3a $ calcul a in$ni3a7ii $ atrnitat ntru fil ai,urat car nu nca$ra3/ n niciuna $intr con$i7iil r+/3ut la ct. 21 lit. a - cE $in r3ntul ,ulant o contitui cuantuul unuialariu tarifar ntru cat,oria I $ alari3ar n ctorul bu,tar au% $u/ ca3% cuantuul ini ,arantatal alariului n ctorul ral n +i,oar la $ata ro$ucrii ricului ai,urat la locul $ unc/ $ ba3/ alfii ai,urat.

  #6. Ja3a $ calcul a in$ni3a7ii $ atrnitat acor$at o7iilor aflat la ntr7inra o7ilor ai,ura7it +nitul $iu lunar ai,urat al o7ului% $trinat n con$i7iil r3ntului ,ulant.

  #'. =alariul 8i in$ni3a7ia $ conc$iu anual $ o$in/ inclu$ n calcul n lunil ntru car au fotcalculat. Alt rcon $ct alariul 8i in$ni3a7ia $ conc$iu $ o$in/% l/tit $ an,aatoran,aatului /u n ca$rul raortului $ unc/% la car -au calculat contribu7ii in$i+i$ual $ ai,ur/riocial $ tat inclu$ n calcul n lunil n car au fot calculat.

  ##. In$ni3a7iil r+/3ut la ct. 12 8i ct. (' lit. aE $in r3ntul ,ulant calcula3/ 8i l/tc ntru 3il caln$aritic. nitul ai,urat ntru o 3i caln$aritic/ $trin/ rin /r7ira+nitului $iu lunar ai,urat% calculat n conforitat cu r+$ril r3ntului ,ulant% la nu/rul$ 3il caln$aritic $in luna ntru car l/t8t in$ni3a7ia.

  #). In$ni3a7iil $ ai,ur/ri ocial r+/3ut la ct. 12 lit. aE-cE 8i ct. (' lit. aE tabilit nconforitat cu r3ntul ,ulant% nu rcalcula3/% cu >c7ia ca3urilor $ o$ificar a l,ila7ii

  ri+in$ o$ul $ alari3ar 8i n ba3a ot/rrii u$c/tor8ti.

  )0. =ua in$ni3a7ii ntru ril cinci 3il $ incaacitat $ unc/ +a $itribui ntr an,aatorin /rii roor7ional +niturilor ai,urat al an,aatului% rali3at la ficar an,aator n ultil 12luni caln$aritic rr,/toar lunii ro$ucrii ricului ai,urat.

  )1. An,aatorul $ la locul $ unc/ $ ba3/ a ai,uratului +a confira rin crtificat an>a nr.2 lar3ntul ,ulantE arta in$ni3a7ii ntru incaacitat $ unc/ car ura3/ a fi acitat/ ntruril cinci 3il $ incaacitat $ unc/ $ c/tr an,aatorul $ la locul $ unc/ rin cuul% inclui+n ca3ul n car contractul in$i+i$ual $ unc/ a fot r3iliat.

  )2. Crtificatl n7ionat n an>l nr.1 8i 2 la r3ntul ,ulant +or colta n ( >lar.

  )(. Cuantuul lunar al in$ni3a7iilor r+/3ut la ct. 12 lit. aE% cE% $E 8i E 8i ct. (' lit.aE tabil8tn con$i7iil r3ntului ,ulant $ifrn7iat% n func7i $ $urata ta,iului total $ coti3ar% $u/ cu

  ura3/:

  aE 60K $in ba3a $ calcul tabilit/ n ca3ul unui ta,iu $ coti3ar $ n/ la 5 ani*

  bE '0K $in ba3a $ calcul tabilit/ n ca3ul unui ta,iu $ coti3ar curin ntr 5 8i # ani*

  cE )0K $in ba3a $ calcul tabilit/ n ca3ul unui ta,iu $ coti3ar $ t # ani*

  $E ntru conc$iil $ical n l,/tur/ cu incaacitata $ unc/ a filor ,ra+i$ car afl/ la+i$n7/ n intitu7iil $ico-anitar% in$ni3a7ia tabil8t n cuantuul r+/3ut la lit. aE% bE 8i cE$in r3ntul unct*

  E cuantuul in$ni3a7ii ntru incaacitat torar/ $ unc/ cau3at/ $ tubrculo3/% =IDA au $ala$i oncolo,ic/ t $ 100K $in ba3a $ calcul tabilit/ n con$i7iil r3ntului ,ulant*

  14

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  15/25

  fE cuantuul lunar al in$ni3a7ii $ atrnitat t $ 100K $in ba3a $ calcul tabilit/ nconforitat cu r3ntul ,ulant.

  )4. n ca3ul in$ni3a7iilor r+/3ut la ct. 12 lit. aE% cE% $E 8i E 8i ct. (' lit. aE $in r3ntul,ulant n ta,iul $ coti3ar inclu$ rioa$l contributi+ $ la ria 3i $ acti+itat a roaniai,urat n/ la $ata n car a ur+nit ricul ai,urat% confor $atlor carntului $ unc/. n acla8io$ calcula3/ ta,iul $ coti3ar al o7ilor ai,ura7i% ntru arcira $rtului la in$ni3a7i $atrnitat a o7iilor aflat la ntr7inr.

  )5. n ta,iul $ coti3ar inclu$ rioa$l $ n$linir a r+iciului ilitar n trn au cu trnr$u% rioa$a $ n,riir a unui coil n/ la +rta $

  ( ani $ c/tr unul $in /rin7i au $ tutor% n ca3 $ $c al abilor /rin7i% rioa$a n car ai,uratula bnficiat $ in$ni3a7i% rioa$a $ acor$ar a autorului $ 8oa au $ aloca7i ntru int,rar aurint,rar rofional/.

  V--. 3la%a inde$ni+a&iilor

  )6. Plata in$ni3a7iilor fctua3/:

  aE o$at/ cu acitara alariului luna n car a fot $u crtificatul n ca3ul ai,ura7ilor cu contractin$i+i$ual $ unc/*

  bE n cl ult 10 3il caln$aritic $ la $ata $unrii crtificatului $ical n ca3ul 8orilor*

  cE n luna ur/toar a lunii n car a fot arobat/ $ci3ia ri+in$ tabilira in$ni3a7ii $ atrnitat$ c/tr tructuril tritorial $ ai,ur/ri ocial*

  $E n ca3ul +rific/rii o$ului corctitu$inii $ librar a crtificatului $ical% lata in$ni3a7iilor +a fctua $u/ finiara +rific/rii.

  )'. Plata in$ni3a7iilor fctua3/ atfl:

  aE lata in$ni3a7iilor $ ai,ur/ri ocial r+/3ut la ct. 12 lit. bE% LE% $E 8i E 8i ct. (' lit. aE $inr3ntul ,ulant fctua3/ int,ral $ la bu,tul ai,ur/rilor ocial $ tat $in ria 3i*

  bE lata in$ni3a7iilor $ ai,ur/ri ocial r+/3ut la ct. 12 lit. aE ntru ril cinci 3ilcaln$aritic $ incaacitat torar/ $ unc/ fctua3/ $in iloacl financiar al an,aatorului%$ar nu ai ult $ 15 3il caln$aritic cuulati+% n ca3ul fic/rui an,aat% arcurul unui ancaln$aritic% ncn$ cu a 8aa 3i caln$aritic/ $ incaacitat $ unc/% iar n ca3ul ultillor

  rioa$ $ incaacitat $ unc/% ncn$ cu ria 3i $u/ >irar a 15 3il cuulati+ l/tit $an,aator% in$ni3a7ia l/t8t $in iloacl bu,tului ai,ur/rilor ocial $ tat*

  cE 8orilor in$ni3a7ia li l/t8t $in iloacl bu,tului ai,ur/rilor ocial $ tat ncn$ curia 3i $ incaacitat $ unc/*

  $E in$ni3a7iil ntru ca3uril $ incaacitat $ unc/ cau3at/ $ tubrculo3/% =IDA% ala$ioncolo,ic/% rcu 8i ntru conc$iil $ical n l,/tur/ cu incaacitata torar/ $ unc/ filor,ra+i$ car afl/ la +i$n7/ n intitu7iil $ico-anitar% l/tc $ la bu,tul ai,ur/rilor ocial$ tat% ncn$ cu ria 3i caln$aritic/.

  15

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  16/25

  )#. In$ni3a7iil r+/3ut la ct. 12 lit. aE% LE% $E 8i E 8i ct. (' lit. aE $in r3ntul ,ulant l/tit$in contul bu,tului ai,ur/rilor ocial $ tat tabilc 8i acit/ $ an,aator n contul contribu7iilor$ ai,ur/ri ocial afrnt o $at/ cu alariul ntru luna n car a fot r3ntat crtificatul $ical.

  )). In$ni3a7ia l/t8t bnficiarului au rr3ntantului l,al al actuia.

  100. In$ni3a7ia tabilit/ 8i nl/tit/ ai,uratului $c$at l/t8t o7ului o7iiE ura+i7uitor%coiilor% /rin7ilor au% n lia actora% roani car $o+$8t c/ l-a n,riit n/ la $ata $cului.

  101. In$ni3a7ia nl/tit/ la ti $in +ina or,anului car o tabil8t au o l/t8t acit/ int,ralo7ului o7iiE ura+i7uitor% coiilor% /rin7ilor au% n lia actora% roani car $o+$8t c/ an,riit ai,uratul $c$at.

  102. Plata in$ni3a7ii ncta3/ ncn$ cu 3iua ur/toar cli n car bnficiarul:

  aE a $c$at*

  bE nu ai ntrun8t con$i7iil l,al ntru acor$ara in$ni3a7ii% inclui+ $in cau3a oitriitrnului au rfu3ului $ c/tr ai,urat $ a fi >rti3at la Coniliu*

  cE 8i-a tabilit $oiciliul tritoriul unui alt tat cu car ublica Mol$o+a nu a nciat con+n7ii $ai,ur/ri ocial*

  $E 8i-a cau3at r$itat $aun /n/t/7ii*

  E 8i-a ir$ut caacitata $ unc/% ori 8i-a a,ra+at tara /n/t/7ii n ura coitrii uni cri*

  fE a fot laat n ta7ionar ntru tratant for7at% confor ot/rrii u$c/tor8ti% cu >c7iaai,ura7ilor cu $i3abilit/7i intal*

  ,E a fot laat n $tn7i au n roc $ >rti3ar $ico-l,al/* E -a contatat r3ntara $ act au $at fal% ori -a $itat t/inuira ob7inrii +nitului ai,urat n

  rioa$a conc$iului $ical*

  iE -a contatat c/ n,lia3/ r+iciil $ical au $ rabilitar car i tau la $io3i7i*

  E crtificatul $ical a fot anulat n o$ul tabilit $ Minitrul =/n/t/7ii*

  E -a contatat $laara t otarl 7/rii n rioa$a afl/rii n conc$iul $ical% cu >c7ia$la/rii ntru conulta7ii% in+ti,a7ii au ntru a ura tratantul rcri 8i cu >c7ia filor

  aflat n conc$iu $ atrnitat. 10(. n ca3ul n car Coniliul a $ci nca$rara n ,ra$ $ $i3abilitat% in$ni3a7ia l/t8t n/ la$ata la car roani i -a tabilit act ,ra$% f/r/ a $/8i rioa$a a>i/ ntru car acor$/in$ni3a7ia rcti+/.

  104. n ca3ul n car incaacitata torar/ $ unc/ a ncut / $cur,/ n tiul func7ion/rii 8icontinu/ n rioa$a ta7ion/rii ntrrin$rii filiali% c7iiE au a ncut n rioa$a ta7ion/riintrrin$rii filiali% c7iiE 8i% n acat/ rioa$/% tiul $ ta7ionar a roanlor ai,urat a fotrtribuit cu $falcara contribu7iilor rcti+ $ ai,ur/ri ocial% in$ni3a7ia ntru rioa$a ta7ion/rii

  calculat/ n cuantuul r+/3ut la ct. )( al r3ntului ,ulant l/t8t n cuantu roor7ionalalariului /trat lucr/torilor $ aca8i rofi 8i calificar ntru acat/ rioa$/% $ar nu ai ar $ctin$ni3a7ia calculat/.

  16

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  17/25

  105. n ca3ul n car ai,uratul car n,ri8t cr8tE coilul n +rt/ $ n/ la ( ani 8i ir$ ronalcaacitata $ unc/ n rioa$a cn$ 8i ria acti+itata n con$i7iil tiului $ unc/ ar7ial% atunciin$ni3a7ia acor$/% n cuantu roor7ional alariului ntru tiul lucrat au n func7i $ +oluullucrului f/cut. n ana ca3uri% +nitul inclu n calcul n con$i7iil ct. '( al r3ntului ,ulant liita3/ corlati+ alariului ob7inut ntru tiul lucrat au n func7i $ +oluul lucrului f/cut.

  106. In$ni3a7ia nu l/t8t n ca3ul n car ntru tiul ta7ion/rii unit/7ii filiali% c7iiEroanlor an,aat nu li /tra3/ alariul ori nu li l/t8t in$ni3a7ia ntru 8oa tnic.

  10'. n ca3ul n car incaacitata $ unc/ in$ifrnt $ fatul cn$ ncE continu/ $u/ runran func7iun a unit/7ii c7ii% filialiE% in$ni3a7ia% ntru rioa$a $u/ $ata runrii n func7iun% calcula3/ 8i acit/ n /ria cuantuului r+/3ut la ct. )( al r3ntului ,ulant.

  10#. n ca3ul falintului an,aatorului% in$ni3a7ia ntru incaacitata torar/ $ unc/% c ancut / cur,/ antrior acti itua7ii% l/t8t analo,ic alariului% n tiul art.4( $in ,ainol+abilit/7ii nr.14) $in 2) iuni 2012% $in contul bu,tului ai,ur/rilor ocial $ tat.

  10). In$ni3a7ia ntru conc$iil $ atrnitat l/t8t:

  aE rin intr$iul rtatorilor $ r+icii $ lat/ $na7i*

  ?Pct.10) lit.aE o$ificat/ rin !"4#1 $in 05.0#.15% MO206-210&0'.0#.15 art.545@

  bE Caa Na7ional/ +a $ci$ un cont curnt cu $tina7i cial/ la rtatori% ntru acuularailoaclor tranfrat $ la bu,tul ai,ur/rilor ocial $ tat*

  cE lunar% n itul infora7ional fora3/ litl $ lat/ al bnficiarilor $ in$ni3a7i $atrnitat 8i r,itrul litlor ri+in$ nu/rul bnficiarilor 8i ua calculat/.

  110. =tructuril tritorial $ ai,ur/ri ocial ti/rc% lunar% un >lar al litlor bnficiarilor 8i

  $ou/ >lar al r,itrului litlor ri+in$ nu/rul bnficiarilor 8i ua calculat/. itlbnficiarilor 8i un >lar al r,itrului litlor /tra3/ la tructura tritorial/ $ ai,ur/ri ocial%iar al $oila >lar al r,itrului litlor r3int/ Cai Na7ional.

  111. Prtatorii r3int/ Cai Na7ional% lunar% n/ la $ata $ 4 a lunii ur/toar cli $ ,tionar%raortul ri+in$ lata in$ni3a7ii $ atrnitat an>a nr.( la r3ntul ,ulantE% uort $ rti8i n forat lctronic% iar n ca3ul tranfrurilor la conturil bancar al bnficiarilor confirar.

  ?Pct.111 o$ificat rin !"4#1 $in 05.0#.15% MO206-210&0'.0#.15 art.545@

  112. =ul in$ni3a7ii $ atrnitat% nncaat la ti $ bnficiari n $cur $ ( luniconcuti+% nt rtituit $ rtatori% lunar% contul corun3/tor al Cai Na7ional n ba3a fi8iruluilctronic r3ntat $ c/tr Caa Na7ional/.

  11(. Plata in$ni3a7ii $ atrnitat nacitat/ o rioa$/ $ ( luni 8i rtituit/ contul CaiNa7ional ria n ba3a crrii cri au la olicitara +rbal/ a bnficiarului% $ac/ a$rara nu$/88t trnul r+/3ut la ct. ) al r3ntului ,ulant.

  114. Caa Na7ional/ +a tranfra ul rcti+ contul bancar cial al rtatorilor% ntru latain$ni3a7ii $ atrnitat.

  1'

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  18/25

  115. Plata ntru r+iciil $ $itribuir 8i lat/ a in$ni3a7ii $ atrnitat $ c/tr rtatori fctua3/ $u/ r3ntara $/rii $ a/ $in contul bu,tului ai,ur/rilor ocial $ tat% n /riil 8icon$i7iil r+/3ut n contractul nciat ntr Caa Na7ional/ 8i rtatori.

  116. Caa Na7ional/ totali3a3/ lunar ul l/tit rin ntocira lunar/ a $/rilor $ a/ ri+in$lata in$ni3a7ii $ atrnitat an>a nr.4 la r3ntul ,ulantE.

  V---. -nde$ni+a&ia pen%ru incapaci%a%e %e$porar* de $unc* cau+a%* de un acciden% de $unc* 'au de

  o boal* pro4e'ional* 11'. In$ni3a7ia ntru incaacitat torar/ $ unc/ cau3at/ $ un acci$nt $ unc/ au $ oboal/ rofional/ tabil8t n tiul ,ii ai,ur/rii ntru acci$nt $ unc/ 8i boli rofionalnr.'56-I $in 24 $cbri 1))). 11#. n ca3ul roanlor an,aat n ba3a contractului in$i+i$ual $ unc/ o $urat/ $trinat/%$rtul la in$ni3a7i ntru incaacitat torar/ $ unc/ cau3at/ $ un acci$nt $ unc/ au $ o

  boal/ rofional/ ncta3/ la $ata >ir/rii conc$iului $ical 8i&au la $ata n car -a i $ci3ia curi+ir la nca$rara ntr-un ,ra$ $ $i3abilitat.

  -5. i'po+i&ii %ran+i%orii

  11). Calculara 8i lata in$ni3a7iilor $ ai,ur/ri ocial r+/3ut ntru conc$iil $icalacor$at n/ la (1 arti 2014% car continu/ 8i $u/ acat/ $at/ +a fctua n conforitat cur,lnt/ril n +i,oar n/ la (1 arti 2014.

  120. Calculara 8i lata in$ni3a7iilor n ca3ul ricurilor ai,urat ur+nit $u/ 1 arili 2014 +afctua n conforitat cu r+$ril r3ntului ,ulant.

  5. i'po+i&ii 4inale

  121. An,aatorul au func7ionarii tructurilor tritorial $ ai,ur/ri ocial 8i a,n7iilor tritorial ntru

  ocuara for7i $ unc/% $in a c/ror +in/ au fot tabilit 8i l/tit ncu+nit u $ la bu,tulai,ur/rilor ocial $ tat% ca urar a nrct/rii r+$rilor l,ila7ii n +i,oar% nt obli,a7i / lrtitui.

  122. =ul nrcurat $ la bnficiarii $c$a7i nu ur/rc.

  12(. iti,iil c 7in $ tabilira% calculara 8i lata in$ni3a7iilor olu7iona3/ $ Caa Na7ional/% ac/ri $ci3i oat fi atacat/ n intan7a $ u$cat/% confor l,ila7ii n +i,oar.

  124. ill caln$aritic $ incaacitat $ unc/ acitat $ an,aator n/ la (1 arti 2014 inclui+

  nu inclu$ n rioa$a $ 15 3il cuulati+ arcurul anului 2014. 125. In$ni3a7iil r+/3ut la ct. 12 lit. bE $in r3ntul ,ulant tabilit $ la 1 arili 2014

  n/ la $ata intr/rii n +i,oar a r3nti ot/rri rcalcula3/.

  1#

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  19/25

  An>a nr.1la ,ulantul cu ri+ir la con$i7iil$ tabilir% o$ul $ calcul 8i $ lat/a in$ni3a7iilor ntru incaacitattorar/ $ unc/

  6ERT-7-6,Tprivind veni%ul a'i#ura% reali+a% n ul%i$ele 1! luni calendari'%ice

  pre$er#*%oare lunii producerii ri'cului a'i#ura%

  Nr. din !0a nr.21)

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  20/25

  la ,ulantul cu ri+ir la con$i7iil$ tabilir% o$ul $ calcul 8i $ lat/a in$ni3a7iilor ntru incaacitattorar/ $ unc/

  6ERT-7-6,Tprivind 'u$ele nece'are 'pre ac=i%are an#aa%ului pen%ru pri$ele cinci +ile

  de incapaci%a%e %e$porar* de $unc* n con4or$i%a%e cu ar%.>al Le#ii [email protected] din !! iulie !00>

  Nr. din !0a nr.(

  la ,ulantul cu ri+ir la con$i7iil $ tabilir%

  o$ul $ calcul 8i $ lat/ a in$ni3a7iilor ntru

  20

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  21/25

  incaacitat torar/ $ unc/

  R,3ORTUL

  privind pla%a inde$ni+a&iei de $a%erni%a%e pen%ru luna anul

  Uni%a%eaad$ini'%ra%iv@%eri%orial*

  /oldul lancepu%ulperioadei

  Tran'4era%la

  A3re'%a%oriB

  Re'%i%ui% la 6a'a Na&ional*de ,'i#ur*ri /ociale

  To%alac=i%a%

  /oldulla '4r)i%ulperioadei

  neac=i%a% neac=i%a%%i$p de luni

  ac=i%a%

  nu$*@[email protected]

  i

  'u$a

  nu$*@rul de

  [email protected]

  'u$a

  nu$*@[email protected]

  i

  'u$a

  nu$*@[email protected]

  i

  'u$a nu$*@[email protected]

  i

  'u$a

  nu$*@[email protected]

  i

  'u$a

  nu$*@[email protected]

  i

  'u$a

  To%al

  Con$uc/tor

  Prtator

  Contabil-8f

  Prtator

  21

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  22/25

  An>a nr.4

  la ,ulantul cu ri+ir la con$i7iil $ tabilir%

  o$ul $ calcul 8i $ lat/ a in$ni3a7iilor ntru

  incaacitat torar/ $ unc/

  area de 'ea$*

  privind pla%a inde$ni+a&iei de $a%erni%a%e pen%ru luna anul

  Uni%a%ea

  ad$ini'%ra%iv@%eri%orial*

  /oldul la

  ncepu%ulperioadei

  Tran'4era% la

  A3re'%a%oriB

  Re'%i%ui% la 6a'a Na&ional*

  de ,'i#ur*ri /ociale

  To%al ac=i%a% /oldul

  la '4r)i%ulperioadei

  neac=i%a% neac=i%a%%i$p de luni

  ac=i%a%

  nu$*@rul [email protected]

  'u$a nu$*@rul [email protected]

  'u$a nu$*@rul [email protected]

  'u$a nu$*@rul [email protected]

  'u$a nu$*@rul [email protected]

  'u$a nu$*@rul [email protected]

  'u$a nu$*@rul [email protected]

  'u$a

  To%al

  Pr8$intl Cai Na7ional $ Ai,ur/ri =ocial

  Contabilul-8f al Cai Na7ional $ Ai,ur/ri =ocial

  22

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  23/25

  An>a nr. 5

  la ,ulantul cu ri+ir la con$i7iil$ tabilir% o$ul $ calcul 8i $ lat/a in$ni3a7iilor ntru incaacitattorar/ $ unc/

  Dirc7ii ur Ban

  Dirctor

  $ la

  E6L,R,C-E

  =ubnata&tul confir rori r/un$r ir$ra int,ral/ a +nitului ai,urat ntrurioa$a% la toat unit/7il n car $f/8oar/ acti+it/7i.

  n ca3ul n car $ontra3/ c/ infora7ia $clarat/ ai u nu t +ri$ic/ / obli, / rtituibn+ol ul l/tit nutificat $in contul an,aatorului au&8i $in bu,tul ai,ur/rilor ocial $ tat.

  Data =n/tura

  2(

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  24/25

  An>a nr. 6

  la ,ulantul cu ri+ir la con$i7iil

  $ tabilir% o$ul $ calcul 8i $ lat/a in$ni3a7iilor ntru incaacitattorar/ $ unc/

  E6L,R,C-E

  =ubnata&tul confir rorir/un$r c/ n/ n r3nt nu a acti+at n cul uncii 8i nu $7in carnt $ unc/% rcu 8i fatulc/ nu a +nit ai,urat.

  n ca3ul n car $ontra3/ c/ infora7ia $clarat/ ai u nu t +ri$ic/ / obli, /rabur3 ua riit/ n o$ ncu+nit.

  Data =n/tura

  An>a nr.2la !ot/rra "u+rnului nr.10#

  $in ( fbruari 2005

  I=A

  ot/rrilor "u+rnului c abro,/

  1. !ot/rra Coniliului $ Mini8tri al .=.=.M. 8i Coniliului ublican al =in$icatlor nr.)) $in 21arti 1)#4 Cu ri+ir la !ot/rra =o+itului $ Mini8tri al B== 8i Coniliului Bnional Cntral al=in$icatlor nr.1)1 $in 2( fbruari 1)#4 Dr in$ni3a7iil $ ai,ur/ri ocial $ tat% cu

  24

 • 7/25/2019 Modul de Calcul i de Plat a Indemnizaiilor Pentru Incapacitate Temporar de Munc

  25/25

  o$ific/ril 8i colt/ril ultrioar 8til =o+itului =ur 8i al "u+rnului .=.=. Mol$o+n8ti%1)#4% nr.5% art.5(E.

  2. !ot/rra "u+rnului ublicii Mol$o+a nr.1#' $in 2) iuni 1))0 Cu ri+ir la aorarain$ni3a7iilor $ incaacitat torar/ $ unc/% acor$at unor cat,orii $ uncitori 8i func7ionari.

  (. !ot/rra "u+rnului ublicii Mol$o+a nr.1)6 $in 22 arili 1))1 Cu ri+ir la o$ul $ lat/ acrtificatlor $ incaacitat n unc/ roanlor c au articiat la lici$ara ur/rilor a+arii $ la

  C.A.