Click here to load reader

GHID PENTRU ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE LICENŢĂ · PDF fileU.P.S.C., proces-verbal nr. 4, din 27 noiembrie 2008; - Ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezelor/proiectelor

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GHID PENTRU ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE LICENŢĂ · PDF fileU.P.S.C., proces-verbal...

 • 1

  MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

  UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ”ION CREANGĂ”

  DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

  GHID

  PENTRU ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA

  TEZELOR DE LICENŢĂ

  Chișinău, 2014

 • 2

  CZU 378(076.5)

  G 49

  APROBAT

  la ședința Senatului din 17 aprilie 2014,

  proces-verbal nr. 8

  COORDONATOR:

  Barbăneagră Alexandra, prorector pentru activitatea didactică, dr. conf. univ.

  AUTORI: Petrenco L., dr. conf. univ.;

  Vacarciuc M., dr. conf. univ.;

  Lapoșina E., dr. conf. univ.;

  Zagaevschi C., dr. conf. univ.;

  Rusuleac T., dr. conf. univ.

  ISBN 978-9975-46-191-7.

  Ghid pentru elaborarea și susținerea tezelor de licență / Petrenco L., Vacarciuc M.,

  Lapoșina E. [et al.] ; coord.: Alexandra Barbăneagră ;Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”

  din mun. Chișinău. - : S. n., 2014 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 35 p.

  100 ex.

  ISBN 978-9975-46-191-7.

  378(076.5)

  G 49

 • 3

  CUPRINS

  I. Cadru general ……………………………………………………………………………. 4

  II. Alegerea și aprobarea temei tezei de licenţă şi a coordonatorului ştiinţific ……………….... 4

  III. Etape de realizare și susținere a tezei de licență ……………………………………….…... 5

  IV. Responsabilitățile conducătorului/consultantului științific privind coordonarea

  tezei de licenţă …….………………………………………………………………………... 7

  V. Responsabilitățile șefului catedrei de specialitate privind elaborarea și susținerea

  tezelor de licență …………………………………………………………………………...... 8

  VI. Responsabilitățile decanului facultăţii şi ale Consiliului facultăţii privind elaborarea

  și susținerea tezelor de licență ……………………………………………………………… 8

  VII. Elemente de structură și conținut ale tezei de licență ………………………………….….. .8

  VIII. Cerinţe față de redactarea tezei de licenţă ……………………………………………..… 11

  8.1. Procesarea lucrării …………………………………………………………..……. .11

  8.2. Reguli de citare …………………………………………………………….……… 12

  8.3. Publicațiile Web și alte surse electronice ………………………………….……… 13

  8.4. Reguli de stilistică ………………………………………………………….………14

  8.5. Reguli de etică ........................................................................................................ 14

  IX. Recomandări pentru realizarea prezentării PowerPoint …………………………….………15

  X. Admiterea pentru susţinerea tezei de licenţă …………………………………………..…... 15

  XI. Susţinerea tezei de licenţă......................................................................................... 15

  XII. Evaluarea tezei de licenţă ………………………………………………………,,,,…….. 16

  Bibliografie …………………………………………………………………………………… 18

  Anexe ………………………………………………………………………………………..... 19

  Anexa 1. Model de Cerere privind aprobarea și confirmarea temei

  tezei de licenţă și al conducătorului științific ……………………..………………….. 19

  Anexa 2. Model de Plan calendaristic de realizare a tezei de licență ..................................... 20

  Anexa 3. Model a paginii de titlu a tezei de licență ………………..................................... 21

  Anexa 4. Model de Declaraţie privind asumarea răspunderii ………….………...……….. 22

  Anexa 5. Model de cuprins al tezei de licență ………………………………………..….…… 23

  Anexa 6. Model de aviz al conducătorului științific …………………………………..…….... 24

  Anexa 7. Model de Fişă de evaluare a tezei de licență de către conducătorul ştiinţific ……... 25

  Anexa 8. Modele de Fişă de evaluare a tezei de licență de către comisia de examinare ……. 27

  Anexa 9. Model de Borderou de evaluare a tezelor de licență ……………………………..... 28

  Anexa 10. Exemplu de calcul al mediei la susţinerea lucrării de licenţă. …………………… 29

  Anexa 11. Proces verbal al ședinţei Comisiei pentru susţinerea examenului de licenţă

  (tezei de licenţă) ……………………………………………………………………….. 30

  Anexa 12. Proces verbal al ședinţei Comisiei pentru examenul de licenţă cu privire

  la conferirea titlului şi eliberarea diplomei de licenţă ……………………………….. 31

 • 4

  I. Cadru general

  1. Regulamentul cu privire la elaborarea și susținerea tezei de licenţă este

  elaborat în conformitate cu:

  - Legea Învățământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995;

  - Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru

  pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, nr.142 din 07

  iulie 2005;

  - Planul-cadru pentru studii superioare, aprobat prin ordinul Ministerului

  Educaţiei, nr. 455 din 03 iunie 2011;

  - Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat

  prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, nr. 140 din 25 februarie

  2006;

  - Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor

  superioare de licenţă, aprobat prin ord. Ministerului Educaţiei al Republicii

  Moldova, nr. 84 din 15 februarie 2008;

  - Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza

  Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ord. Ministerului Educaţiei

  al Republicii Moldova, nr. 726 din 20 septembrie 2010;

  - Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior la U.P.S.

  „Ion Creangă” din mun. Chişinău în baza Sistemului Naţional de Credite de

  Studiu, aprobat la şedinţa Senatului U.P.S.C., proces-verbal nr. 5, din 26 ianuarie

  2012;

  - Regulamentul cu privire la teza de licență, aprobat la ședința Senatului

  U.P.S.C., proces-verbal nr. 4, din 27 noiembrie 2008;

  - Ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezelor/proiectelor de licenţă elaborat

  în cadrul Proiectului 1444544 Tempus 2008-FR-JPHES „Dezvoltarea de

  parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova” (CEP UTM, 2010).

  Ghidul stabileşte prevederi de realizare și susținere a tezelor de licenţă în

  cadrul U.P.S. „Ion Creangă” în domeniile de formare profesională, la Ciclul I.

  Ghidul este adresat studenţilor, conducătorilor și consultanților ştiinţifici,

  cadrelor didactice şi membrilor Comisiilor pentru susținerea tezelor de licenţă.

  Monitorizarea şi evaluarea organizării susținerii tezelor de licenţă în cadrul

  U.P.S. „Ion Creangă” se realizează de către rector, prorectori şi decanii facultăţilor

  sub egida Consiliului de calitate al universității.

  Teza de licență constituie o componentă importantă a evaluării absolvenților

  de la Ciclul 1 (Licență) și are drept scop evaluarea competenţelor în:

   realizarea cercetării științifice;

   integrarea cunoştinţelor teoretice în procesul de investigație științifică;

   elaborare a unor soluţii practice specifice domeniului de formare profesională;

   interpretarea studiilor de caz.

 • 5

  Teza de licenţă se elaborează în ultimul an de studii, sub îndrumarea

  conducătorului/ consultantului științific, în corespundere cu domeniul de formare

  profesională, direcțiile de cercetare teoretică și experimentală ale catedrelor de

  specialitate. Candidaţii selectează tema tezei de licenţă din lista propusă de catedra

  de profil, la finele anului de studii precedent. Tema aleasă de către student se

  include în Contractul anual de studii.

  Se admit la susținerea tezei de licenţă studenţii care au realizat integral

  planul de învăţământ şi au acumulat numărul de credite stabilit pentru programul

  respectiv de formare profesională.

  Teza de licenţă se elaborează de către student, de regulă, în limba română sau în

  limba în care studentul și-a făcut studiile.

  II. Alegerea și aprobarea temei tezei de licenţă şi a conducătorului ştiinţific

  Tematica tezelor de licenţă este elaborată și aprobată la catedrele de

  specialitate, reflectând aspecte actuale de cercetare în domeniul de formare

  profesională. Tematica se aprobă ulterior de Consiliul facultăţii.

  Temele aprobate li s