Click here to load reader

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE - Dal 30, Georapport.pdf · PDF fileMaries Dal, grund 30, Skovby Side 3 Sagsnr.: 2015-0550 DMR Geoteknik 1. Projekt Det aktuelle projekt omfatter opførelsen

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GEOTEKNISK UNDERSØGELSE - Dal 30, Georapport.pdf · PDF fileMaries Dal, grund 30,...

Geoteknik - Din rdgiver gr en forskel

Ry

86 95 06 55

Slagelse

58 52 24 11

Jerslev J

70 22 06 55

Hvidovre

48 22 24 00

Kolding

76 32 65 00

Karup J

97 43 06 55

Nyborg

40 76 06 61

GEOTEKNISK UNDERSGELSE

Maries Dal, grund 30, Skovby

Dato: 29. maj 2015

DMR-sagsnr.: 2015-0550

Version: 1

Maries Dal, grund 30, Skovby Side 2

Sagsnr.: 2015-0550 DMR Geoteknik

Geoteknisk placeringsundersgelse p Maries Dal, grund 30,

Skovby.

Rekvirent: Skovby Nygaard ApS

Christinedalsvej 52

Skovby

8464 Galten

Afdeling: DMR Geoteknik

Industrivej 10A

8680 Ry

Indholdsfortegnelse

Projekt ............................................................................................................. 3 1. Mark- og laboratoriearbejde ............................................................................. 3 2. Jordbunds- og vandspejlsforhold ...................................................................... 3 3. Funderingsforhold ............................................................................................ 4 4. Stninger ......................................................................................................... 5 5. Trholdelse ....................................................................................................... 5 6.

Midlertidig ....................................................................................................5 6.1 Permanent ...................................................................................................5 6.2

Afrmningsniveau ............................................................................................. 6 7. Udfrelsesmssige forhold ............................................................................... 6 8. Kontrol ............................................................................................................. 6 9.

Supplerende undersgelser .............................................................................. 6 10. Milj ................................................................................................................. 7 11.

Generelt .......................................................................................................7 11.1 Jordhndtering og prvetagningskrav ...............................................................7 11.2 50 cm reglen ................................................................................................7 11.3

Afsluttende bemrkninger ............................................................................... 7 12.

Bilag 1. Boreprofil.

Bilag 2. Situationsskitse Maries Dal ikke mlfast.

Maries Dal, grund 30, Skovby Side 3

Sagsnr.: 2015-0550 DMR Geoteknik

Projekt 1.

Det aktuelle projekt omfatter opfrelsen af et parcelhus i 1-1 plan uden klder. Yderligere foreligger ikke oplyst. Det forudsttes, at gulvet maksimalt udsttes for en last p 5,0 kN/m og at der ikke er nogen srligt belastende eller stningsflsomme konstruktionselementer.

Mark- og laboratoriearbejde 2.

Den 18. maj 2015 er der med 150 mm sneglebor udfrt 1 uforet geoteknisk boring (M30), som er afsluttet 3,0 meter under nuvrende terrn (m u. t.). Under borearbejdet er der registreret laggrnser, optaget omrrte prver og udfrt vingeforsg. Ovenstende arbejde er udfrt i henhold til DGFs Felthndbogen, 1999. Boringen er afsat af landinspektrfirmaet Land & Plan A/S, Horsens og dens placering fremgr af situationsskitsen i bilag 2. Terrnkoten ved borepunktet er af landinspektrfirmaet Land & Plan A/S, Horsens indmlt med GPS og terrnkoten er angivet i DVR90. Der er nedsat 25 mm pejlerr i boringen til registrering af grundvandsspejlets beliggenhed. Der er pejlet den 27. maj 2015. Samtlige prver er geologisk bedmt og klassificeret i henhold til DGFs Vejledning i ingenirgeologisk prvebeskrivelse, 1995. Det naturlige vandindhold er bestemt p samtlige prver i henhold til DGFs Laboratoriehndbogen, 2001. Resultatet af ovenstende fremgr af boreprofilerne i bilag 1, som er optegnet i henhold til DGFs Referenceblad for geotekniske profiler, 1995. Signaturer og definitioner fremgr af bilag 1.

Jordbunds- og vandspejlsforhold 3.

I boringen er der verst truffet fyld (sandmuld) til 0,2 m u. t., hvorefter der er truffet senglacialt/glacialt sand til 0,9 m u. t. Boringen er afsluttet i senglacialt/glacialt ler i 3,0 m u. t. Der er pejlet i det nedsatte pejlerr den 27. maj 2015, hvor grundvandsspejlet (GVS) ikke blev truffet. Grundvandsspejlet, der nppe har stabiliseret sig fuldt ud p pejletidspunktet, m pregnes at vre afhngigt af rstid og nedbr, ligesom det m forventes, at der kan stabilisere sig et eller flere sekundre vandspejl i eller over de impermeable lag. Der skal foretages en genpejling, nr vandspejlet har stabiliseret sig. Senest 1 mned efter endt pejlearbejde skal pejleboringen sljfes.

Maries Dal, grund 30, Skovby Side 4

Sagsnr.: 2015-0550 DMR Geoteknik

For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises til boreprofilet i bilag 1.

Funderingsforhold 4.

Projektet kan gennemfres i geoteknisk kategori 2 i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7), og det forventes, at projektet kan henfres til middel konsekvensklasse (CC2).

For det aktuelle projekt og med de konstaterede jordbunds- og vandspejlsforhold vurderes den naturligste funderingsform at vre en direkte fundering i aflejringerne under overside bredygtige lag, OSBL, som sammen med afrmningsniveau for gulve, AFRN, og det registrerede grundvandsspejl, GVS, er angivet i tabel 4.1.

Boring Terrn OSBL AFRN GVS 27. maj 2015

nr. Kote DVR90

Dybde m u. t.

Kote DVR90

Dybde m u. t.

Kote DVR90

Dybde m u. t.

Kote DVR90

M30 +57,1 0,2 +56,9 0,2 +56,9 Tr -

Tabel 4.1: Overside bredygtige lag, OSBL, afrmningsniveau for gulve, AFRN, og det registrerede grundvandsspejl, GVS, for det aktuelle projekt.

Det skal sikres, at der overalt funderes i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terrn, hvilket er 0,9 meter for opvarmede konstruktioner og 1,2 meter for uopvarmede konstruktioner. Fundamenterne dimensioneres i svel korttids- som langtidstilstanden og i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7). For de trufne aflejringer under OSBL og indbygget velkomprimeret sandfyld kan der pregnes flgende mlte/sknnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre og rumvgte:

Rumvgt Korttidstilstanden Langtidstilstanden Konsolideringsmodul

m/ pl,k cu,k pl,k ck K kN/m kN/m kN/m kN/m

Ler 19/9 0 60 25 6,0 12.500

Sand 18/10 33 0 33 0 15.000-25.000

Sandfyld 18/10 37 0 37 0 50.000

Det anbefales eventuelt at verificere ovenstende deformationsparametre ved udfrelse af konsolideringsforsg. Ved fundering i ler og sandaflejringer og med et maksimalt vandspejl ved funderingsniveau, kan der for et lodret og centralbelastet stribefundament anvendes den mindste af de relevante regningsmssige breevner, Rd, opnet ved breevneformlerne for ler- og sandtilfldet i svel korttidstilstanden som langtidstilstanden: Korttidstilstanden:

Stribefundament i ler: Rd = B . H . 19 + B . 170 kN/m

Maries Dal, grund 30, Skovby Side 5

Sagsnr.: 2015-0550 DMR Geoteknik

Stribefundament i sand: Rd = B . B . 55 + B . H . 275 kN/m

Langtidstilstanden:

Stribefundament i ler: Rd = B . B . 16 + B . H . 135 + B . 80 kN/m

Stribefundament i sand: Rd = B . B . 55 + B . H . 275 kN/m

hvor B, er fundamentsbredden (m) og H er den mindste vrdi af funderingsniveau under fremtidig terrn og afstanden fra underside isolering under laveste tilstdende gulv til funderingsniveau (m). Gulve inklusive kapillarbrydende lag kan udlgges direkte efter afrmning af samtlige aflejringer over AFRN. Eventuel efterfyldning under gulve foretages med ren sandfyld, som udlgges i tynde lag (max. 0,3 meter) under effektiv komprimering. Det anbefales at opstille flgende komprimeringskrav til sandfyld under gulve:

Middel af alle kontrolforsg > 96% SP

Ingen kontrolforsg < 94% SP

hvor SP angiver Standard Proctor ved isotopsondemetoden.

Stninger 5.

For at fordele svindrevnerne anbefales det at forsyne stribefundamenterne med revnefordelende armering, ligesom det anbefales at forsyne terrndkket med armering. Bygningsreglementerne foreskriver med hensyn til Radon, at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udfres luftttte. Det anbefales derfor generelt, at samtlige gulve forsynes med svindarmering i form af armeringsnet. Sfremt der benyttes uarmerede fundamenter og gulve, m der forventes en mere synlig revneudvikling i konstruktionen. Ved fundering p intakte aflejringer, svarende til de under OSBL trufne, og efter ovenstende retningslinier vurderes de fremtidige stninger ved ensartede belastningsfordelinger for det aktuelle projekt, som beskrevet under punkt 1, ikke at overskride de vejledende grnsevrdier for almindelige bygninger i henhold til anneks H i EN1997-1 (Eurocode 7, del 1).

Trholdelse 6.

Midlertidig 6.1

Der forventes ingen vsentlige grundvandsproblemer under udfrelsen. Eventuelt tilstrmmende overfladevand bortledes mest hensigtsmssigt ved hjlp af drnrender frt til pumpesump, eventuelt suppleret med belastede drn i udgravningssiderne.

Permanent 6.2

Det krves, at konstruktioner udfres p en sdan mde, at

Search related