FYZIOTERAPIE PACIENT S EPICONDYLITIS RADIALIS HUMERI nervus, nerv nap¥â„¢. nap¥â„¢£­klad NSA nesteroidn£­

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FYZIOTERAPIE PACIENT S EPICONDYLITIS RADIALIS HUMERI nervus, nerv nap¥â„¢....

 • Univerzita Palackého v Olomouci

  Fakulta tělesné kultury

  FYZIOTERAPIE PACIENTŮ S EPICONDYLITIS

  RADIALIS HUMERI

  Bakalářská práce

  Autor: Kamila Volková, obor fyzioterapie

  Vedoucí práce: Mgr. Kamila Ludwigová

  Olomouc 2016

 • Bibliografická identifikace

  Jméno a příjmení autora: Kamila Volková

  Název bakalářské práce: Fyzioterapie pacientů s epicondylitis radialis humeri

  Pracoviště: Katedra fyzioterapie

  Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Kamila Ludwigová

  Rok obhajoby bakalářské práce: 2016

  Abstrakt: S laterální epikondylitidou se doktoři i fyzioterapeuti ve své praxi setkávají velmi

  často, neboť toto onemocnění vzniká obvykle jednorázovou námahovou činností. Akutní

  stavy ovšem mohou přejít do chronicity, jejíž léčení bývá zdlouhavé. Přístupy k léčbě

  epicondylitis radialis humeri se postupem času měnily. Od úplné imobilizace se přešlo mimo

  jiné k technikám aktivně zapojujícím pacienta v rámci cvičebního programu. Avšak

  skutečností je, že neexistuje konkrétní vhodný postup léčení tohoto onemocnění, jelikož

  každý pacient reaguje na léčbu individuálně.

  Klíčová slova: tenisový loket, epicondylitis radialis humeri, fyzioterapie

  Souhlasím s půjčováním bakalářské práce v rámci knihovních služeb.

 • Bibliographic identification

  Author’s first name and surname: Kamila Volková

  Title of the master thesis: Physiotherapy of patients with epicondylitis radialis humeri

  Department: Department of physiotherapy

  Supervisor: Mgr. Kamila Ludwigová

  The year of presentation: 2016

  Abstract: Lateral epicondylitis is a condition frequently encountered by physicians and

  physiotherapists as it is usually caused by a one-off strenuous activity. However, acute

  condition may become chronical, at which point it takes a long time to treat. Over time, the

  approaches to treating epicondylitis radialis humeri have changed. Complete immobilisation

  has been followed, inter alia, by techniques based on active involvement of the patient in an

  exercise programme. Nevertheless, there is no single universal treatment method, as each

  patient respond to the treatment differently.

  Key words: tennis elbow, lateral epicondylitis, physiotherapy

  I agree the thesis paper to be lent within the library service.

 • Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně s odbornou pomocí

  Mgr. Kamily Ludwigové, uvedla všechny použité literární a odborné zdroje a řídila se

  zásadami vědecké etiky.

  V Olomouci dne 24. 4. 2016 ……………………………….

 • Děkuji Mgr. Kamile Ludwigové za cenné rady, které mi poskytla při vedení mé

  bakalářské práce. Poděkování patří i mému pacientovi za jeho ochotu a čas při zpracování

  kazuistiky.

 • Obsah

  1 ÚVOD ................................................................................................................................... 10

  2 CÍL ........................................................................................................................................ 11

  3 TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................................ 12

  3.1 ANATOMIE LOKETNÍHO KLOUBU ................................................................. 12

  3.1.1 Kostní aparát ............................................................................................ 12

  3.1.2 Svaly ........................................................................................................ 13

  3.2 KINEZIOLOGIE LOKETNÍHO KLOUBU .......................................................... 14

  3.3 TENISOVÝ LOKET .............................................................................................. 16

  3.3.1 Definice .................................................................................................... 16

  3.3.2 Prevalence ................................................................................................ 16

  3.3.3 Etiopatogeneze ......................................................................................... 16

  3.3.4 Symptomy ................................................................................................ 17

  3.3.5 Rizikové faktory ...................................................................................... 18

  3.3.6 Diferenciální diagnostika ......................................................................... 18

  3.3.6.1 Klinické vyšetření ..................................................................... 19

  3.3.6.2 Zobrazovací metody.................................................................. 20

  3.3.7 Prevence recidiv ....................................................................................... 20

  3.4 TERAPIE ................................................................................................................ 21

  3.4.1 Neinvazivní léčba .................................................................................... 21

  3.4.1.1 Fyzioterapie............................................................................... 21

  3.4.1.2 Farmakoterapie ......................................................................... 21

  3.4.2 Invazivní léčba ......................................................................................... 22

  3.4.2.1 Chirurgická léčba ...................................................................... 22

  3.4.2.2 Obstřiky..................................................................................... 23

  3.4.2.3 Akupunktura ............................................................................. 23

 • 4 SPECIÁLNÍ ČÁST ............................................................................................................. 25

  4.1 VYŠETŘENÍ FYZIOTERAPEUTEM ................................................................... 25

  4.1.1 Cílené zátěžové testy ............................................................................... 25

  4.2 FYZIOTERAPIE .................................................................................................... 26

  4.2.1 Kinezioterapie .......................................................................................... 27

  4.2.1.1 Strečink ..................................................................................... 27

  4.2.1.2 Postizometrická relaxace .......................................................... 28

  4.2.1.3 Technika hluboké masáže ......................................................... 29

  4.2.1.4 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace .............................. 31

  4.2.1.5 Mobilizace a manipulace .......................................................... 32

  4.2.1.6 Izometrické a koncentrické cvičení .......................................... 35

  4.2.1.7 Excentrické cvičení ................................................................... 35

  4.2.1.8 Fyzioterapie dle Cyriaxe ........................................................... 37

  4.2.2 Fyzikální terapie ...................................................................................... 37

  4.2.2.1 Kryoterapie ............................................................................... 37

  4.2.2.2 Magnetoterapie ......................................................................... 38

  4.2.2.3 Ultrasonoterapie ........................................................................ 38

  4.2.2.4 Kombinovaná terapie ................................................................ 39

  4.2.2.5 Terapie rázovou vlnou .............................................................. 40

  4.2.2.6 Laser .......................................................................................... 41

  4.2.3 Tejpování ................................................................................................. 42

  4.3 ORTOTICKÉ POMŮCKY .................................................................................... 43

  4.3.1 Imobilizace dlahami ................................................................................. 43

  4.3.2 Epikondylární páska ................................................................................ 44

  5 KAZUISTIKA ..................................................................................................................... 45

  6 PRAKTICKÝ MANUÁL CVIKŮ ..................................................................................... 51

  7 DISKUZE ............................................................................................................................. 59

 • 8 ZÁVĚR ................................................................................................................................. 62

  9 SOUHRN .............................................................................................................................. 63

  10 SUMMARY ..