FROM LEXICAL AND CONJUNCTIVE COHESION TO COHERENCE ...etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616539/index.pdf¢ 

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FROM LEXICAL AND CONJUNCTIVE COHESION TO COHERENCE...

 • i

  FROM LEXICAL AND CONJUNCTIVE COHESION TO COHERENCE: READING,

  RECALLING AND COMPREHENDING HIGH COHESIVE AND LOW COHESIVE

  CLAUSES

  A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF INFORMATICS OF THE

  MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

  BY

  GÖKHAN GÖNÜL

  IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE

  OF MASTER OF SCIENCE

  IN THE DEPARTMENT OF COGNITIVE SCIENCE

  SEPTEMBER 2013

 • ii

  FROM LEXICAL AND CONJUNCTIVE COHESION TO COHERENCE: READING,

  RECALLING AND COMPREHENDING HIGH COHESIVE AND LOW COHESIVE

  CLAUSES

  Submitted by GÖKHAN GÖNÜL in partial fulfillment of the requirements for the degree of

  Master of Science in Cognitive Science, Middle East Technical University by,

  Prof. Dr. Nazife Baykal ___________________

  Director, Informatics Institute

  Prof. Dr. Cem BozĢahin ___________________

  Head of Department, Cognitive Science

  Prof. Dr. Deniz Zeyrek BozĢahin ___________________

  Supervisor, Cognitive Science, METU

  Examining Committee Members:

  Prof. Dr. Deniz Zeyrek BozĢahin ___________________

  Cognitive Science, METU

  Prof. Dr. Cem BozĢahin ___________________

  Cognitive Science, METU

  Assist. Prof. Dr.Bilal Kırkıcı ___________________

  Department of Foreign Language, METU

  Assoc. Prof. Dr. Cengiz Acartürk ___________________

  Cognitive Science, METU

  Dr. Ceyhan Temürcü ___________________

  Cognitive Science, METU

  Date: 03.10.2013

 • iii

  I hereby declare that all information in this document has been obtained and

  presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare

  that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced

  all material and results that are not original to this work.

  Name, Last Name: Gökhan Gönül

  Signature: ____________

 • iv

  ABSTRACT

  FROM LEXICAL AND CONJUNCTIVE COHESION TO COHERENCE: READING,

  RECALLING AND COMPREHENDING HIGH COHESIVE AND LOW COHESIVE

  CLAUSES

  GÖNÜL, Gökhan

  M.S., Department of Cognitive Science

  Supervisor: Prof. Dr. Deniz Zeyrek BozĢahin

  October 2013, 81 pages

  The aim of this thesis was to investigate the connection between cohesion, coherence and

  comprehension, and to understand the role of lexical cohesion and conjunctive cohesion in

  two-clausal sentences. On the basis of these aims, four groups of were constituted. The first

  group of sentences was constituted with lexical cohesion and the contrastive conjunctive

  marker ama or fakat (but), the second group had lexically cohesive clauses without the

  contrastive marker, the third group had disrupted lexical association with the contrastive

  marker, and the fourth group had disrupted lexical association without the contrastive

  marker. The first two groups were labeled the high cohesion group, the third and fourth

  groups were the low cohesion group. Though the sentences could be low or high cohesive,

  all of them were coherent (their coherence were evaluated by two linguists). These four

  different groups of sentences were presented to four groups of participants. For off-line

  measurement, acceptability judgment questions, free recall (for text-based comprehension)

  and response time results were used; in addition, eye tracking results were used. While

  reading the sentences, participants repeated the [b] sound unceasingly for articulatory

  suppression. Results showed the facilitative role of cohesion in recall. The high cohesion

  group had better recall results than the low cohesion group. It was hypothesized that the

  cohesiveness of clauses decreased linearly from group one to group four. The results of the

  acceptability judgments (which intended a question which provided participants to evaluate

  the understandability of a clause from a scale) supported the assumption. Moreover, as it was

  expected, the facilitative role of some lexical cohesion items (synonymy and antonymy) was

  more powerful, than others (meronymy and hyponymy) in recall. Lexical cohesion had a

  more facilitative role than conjunctive cohesion in recall. Eye tracking results also indicate

  the facilitative role of cohesion, the more the sentence was cohesive the less the mean of the

 • v

  fixation count of per word in a clause was. To sum up, as McNamara and Kintsch (1996)

  also emphasized, cohesion facilitated text-based comprehension in two-clausal sentences.

  The results also indicated the fact that some cohesion devices had more powerful effect on

  text-based comprehension than others didn't.

  Key words: Cohesion, coherence, comprehension, lexical cohesion, conjunctive cohesion,

  contrastive marker, text-based comprehension, synonymy, meronymy, antonymy,

  hyponymy, free recall, articulatory suppression, eye-tracking, reading.

 • vi

  ÖZ

  SÖZCÜKSEL VE BĠRLEġTĠRĠCĠ BAĞINTILILIKTAN BAĞLANTILILIĞA: YÜKSEK

  BAĞINTILI VE DÜġÜK BAĞINTILI CÜMLECĠKLERĠ OKUMA, HATIRLAMA VE

  KAVRAMA

  GÖNÜL, Gökhan

  Yüksek Lisans, BiliĢsel Bilimler Bölümü

  Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Deniz Zeyrek BozĢahin

  Ekim 2013, 81 sayfa

  Bu tezin amacı, bağlantılılık, bağıntılılık ve kavrama arasındaki iliĢkinin araĢtırılması, bunun

  yanında iki cümlecikli cümlelerde sözcüksel bağıntılılığın ve birleĢtirici bağıntılılığın

  rolünün anlaĢılmasıydı. Bu amaç bağlamında, dört cümle grubu oluĢturuldu. Ġlk cümle

  grubu, sözcüksel bağıntılılık ve karĢıtlık birleĢtiricisi olarak kullanılan ama veya fakat

  içererek oluĢturuldu, ikinci grupta sözcüksel bağıntılılık korunurken, karĢıttık sağlayıcı

  bağlaç cümleden çıkarıldı, üçüncü grupta cümle içerisindeki sözcüksel bağlantı bozuldu

  fakat cümleler arasında karĢıtlık bağlacı kullanıldı, dördüncü grupta hem sözcüksel bağlantı

  bozuldu hem de karĢıtlık sağlayıcı bağlaç çıkarıldı. Ġlk iki grup yüksek bağıntılı grup olarak

  adlandırılırken, üçüncü ve dördüncü grup düĢük bağıntılı grup olarak adlandırıldı. Cümleler

  düĢük ya da yüksek bağıntılı olabiliyorken, hepsi de kendi içinde bağlantılı cümlelerdir

  (cümlelerin bağlantılılığı iki dilbilim uzmanı tarafından onaylanmıĢtır). Bu dört farklı cümle

  grubu, dört farklı katılımcı grubuna gösterilmiĢtir. Çevrim-dıĢı ölçüm olarak, kabul

  edilebilirlik sorusu, serbest hatırlama (metne bağlı kavrama için), ve tepki zamanı sonuçları

  kullanılmıĢtır; bunun yanında, çevrim-dıĢı ölçüm olarak göz izleme sonuçları kullanılmıĢtır.

  Sonuçlar, hatırlamada bağıntılılığın kolaylaĢtırıcı rolünü göstermiĢtir. Yüksek bağıntılı grup,

  düĢük bağıntılı gruptan daha iyi hatırlama sonuçları almıĢtır. Bu çalıĢmanın

 • vii

  varsayımlarından biri, birinci gruptan dördüncü gruba doğru cümleciklerin bağıntılılığının

  azalacağı yönündeydi. Kabul edilebilirlik sorusunun (katılımcılara cümlenin ne kadar

  anlaĢılır olduğunu bir skalada değerlendirme Ģansı veren bir soru) yanıtları bu varsayımı

  desteklemiĢtir. Ayrıca, beklendiği Ģekilde bazı sözcüksel bağıntılılık araçlarının (eĢ

  anlamlılık, zıt anlamlılık) etkisinin diğerlerinden (parça-bütün iliĢkisi ve alt-anlamlılık) daha

  güçlü olduğu hatırlama sonuçlarında görülmüĢtür. Hatırlama sonuçlarında, sözcüksel

  bağıntılılığın, birleĢtirici bağıntılılıktan daha kolaylaĢtırıcı bir etkiye sahip olduğu

  görülmüĢtür. Göz izleme sonuçları da bağıntılılığın kolaylaĢtırıcı etkisine iĢaret etmiĢtir, bir

  cümledeki cümlecikler birbirleriyle ne kadar bağıntılıysa, kelime baĢına düĢen odaklanma

  sayısının o kadar az olduğu görüĢmüĢtür. Özetle, McNamara ve Kintsch'in (1996) de

  vurguladığı gibi, bağıntılılık metne dayalı kavramayı kolaylaĢtırır. Bununla birlikte bu

  sonuçlar, bazı bağıntılılık araçlarının metin temelli kavramaya büyük bir etkisi olduğunu

  gösterirken, bazılarının aynı etkiyi göstermediği gerçeğine vurgu yapmıĢtır.

  Anahtar kelimeler: Bağıntılılık, bağlantılılık, sözcüksel bağıntılılık, birleĢtirici bağıntılılık,

  karĢıtlık bağlacı, metin-temelli kavrama, eĢ anlamlılık, parça-bütün iliĢkisi, zıt anlamlılık, alt