Fremtidens Danmark 100 dage for Danmark

  • View
    1.955

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mandag Morgen sep. 2011

Text of Fremtidens Danmark 100 dage for Danmark

  • 1.5. september 2011 TILLG TIL MM29100 dagefor DanmarkFra opbrudssamfundtil innovationssamfundFR E MTI DEN S DAN MAR K

2. IndholdSAMMENFATNING3DEL 1: OPBRUDSSAMFUNDETS UDFORDRINGEt samfund i opbrud6Fem barrierer for det politiske lederskab8 Kompleksitetsbarrieren 9 Forstelsesbarrieren10 Tillidsbarrieren11 Omstillingsbarrieren13 Ansvarsbarrieren15DEL 2: OPBRUDSSAMFUNDETS MULIGHEDERFra opbrudssamfund til innovationssamfund 17100 dage for Danmark20Udviklingen af innovationssamfundet 22 Vrdidreven vkst 23 Institutionsdreven vkst23 Velfrdsdreven vkst24 Klyngedreven vkst25 Individdreven vkst 25Otte r, der kan forandre Danmark 27KILDER282 TILLG TIL MM29 100 dage for Danmark 3. SammenfatningDET KOMMENDE FOLKETING str foran en af efter-vismand, Hans Jrgen Whitta-Jacobsen, at dansk ko-krigstidens strste og svreste udfordringer. Valget hand-nomi er fanget i et djvelsk og stadig voksende krydspres.ler dybest set om, hvorvidt Danmark bliver offer for den Dermed udtrykker han ogs prcist udfordringen forinternationale konomiske krise og mister yderligere vel- en lang rkke af verdens vrige industrilande. Chefen forstand eller profiterer p den og skaber ny velstand. For- Verdensbanken, Robert Zoellick har betegnet den nuv-enklet udtrykt har risiciene og mulighederne aldrig vret rende krise som en ny og anderledes storm end den, derstrre for Danmark. slog til i 2008. Den er farligere og vil isr ramme de gamle Som udgangspunkt er Danmark antagelig et af de vest- industrilande.lige lande, der har strst mulighed for at omstte den in- Men krisen handler ikke kun om konomi. Den kono-ternationale krise i ny og langsigtet vkst. Men alt afhn- miske krise er blot t symptom p en rkke accelererendeger af den nste regerings evne til at aflse den interna-globale opbrud, der skubber til de internationale magtba-tionale udvikling og dens mod til at handle anderledes. lancer og udfordrer de politiske og konomiske modeller,De visioner, de vrdier og det verdenssyn, den lgger til som de vestlige samfund er bygget p.grund for sine handlinger, afgr Danmarks udvikling i r-tier frem. Om Fremtidens DanmarkBehovet for at g nye veje er nemtat dokumentere. Vi str i den vr- Fremtidens Danmark er et parti, man ikke kan stemme pste konomiske krise siden et politisk eksperiment, der skal kvalificere den hjemlige1930erne og er lbet tr for lsnin-politiske debat i valgret 2011. Det blev stiftet i januar pger. initiativ af Mandag Morgen og tller 15 ordfrere tone- angivende eksperter og fagpersoner, der i artikler og inter- view har leveret nye og originale input til den politiske dis- kussion.Dette notat bygger videre p tidligere udspil fra Fremti- Behovet for at g nye veje er nemt at dokumentere. Vi dens Danmark. Ikke mindst oplgget Gr Danmark til etstr i den vrste konomiske krise siden 1930erne og er eksperimenterende samfund, der blev prsenteret 7.lbet tr for lsninger. Herhjemme kan ingen af Dan- marts og tegnede de frste skitser til et eksperimente-marks frende fagkonomer udpege effektive indgreb, derrende samfund.En rkke af forslagene er senere taget op i forskelligekan bringe Danmark ud af vkstflden. Da Mandag Mor- programmer og udspil fra de politiske partier.gen talte med formanden for Det konomiske Rd oghans tre forgngere, konkluderede den nuvrende over-5. september 2011 3 4. Opbruddene bliver stadig mere sammenvvede og der- for de nste fire r. Ingen af partierne kan hvde, at defor svrere at gennemskue. Det udlser en stadig mere har fundet det trovrdige svar p, hvordan Danmark brin-fragmenteret virkelighedsopfattelse, udstiller manglen p ger sig selv ud af vkstflden.klare politiske svar og svkker dermed en allerede histo-Det svar er der hrdt brug for. Bde danske og interna-risk lav tillid til de politiske og konomiske autoriteter. Det tionale konomer har gjort det klart, at vi endnu ikke harer i sig selv med til at forhale den ndvendige omstillings-identificeret de lsninger, der skal skabe fremtidens vkstproces yderligere. Og sledes griber udfordringerne ind i og velstand. Den kendsgerning bliver nppe et domine-hinanden i en selvforstrkende proces.rende tema under valgkampen, men vil uundgeligt blivedet efterflgende. Ethvert parti m ndvendigvis hvde, at det har lsningen p nationens jeblikkelige problemer Opbruddene er imidlertid ikke kun en hvorfor ellers stemme p det? Men t er at vinde valget, trussel. De reprsenterer ogs ennoget andet at sikre fremtiden. Det er to meget forskellige enestende mulighed for at gennem- udfordringer. fre et ndvendigt opgr med sam- fundsmodeller, der alligevel ikke er 100 dage for Danmark gearede til de 21. rhundredes vilkr. Fremtidens Danmark har valgt at fokusere p den virke-lighed, der mder en ny regering efter valget, uanset hvilkepartier den bestr af og baserer sig p. Opbruddene er imidlertid ikke kun en trussel. De re-Danmarks udvikling de kommende rtier bestemmesprsenterer ogs en enestende mulighed for at gennem-udelukkende af, i hvilket omgang en ny regering erkenderfre et ndvendigt opgr med samfundsmodeller, der al-behovet for at nytnke svel de politiske handlingsplanerligevel ikke er gearede til de 21. rhundredes vilkr. Valget som de processer, der skal sikre deres gennemfrelse. Al-str mellem en fortsttelse af politics as usual en defen-ternativet er, at politikerne mister stadig mere indflydelse,siv og kostbar omstillingsproces og en offensiv strategi, i takt med at udfordringerne bliver strre og mere kom-der udnytter opbruddene til en at skabe ny udvikling og plekse. Den situation bliver stadig mere benbar.velstand.Derfor foreslr Fremtidens Danmark, at det obligatori- Som det fremgr af analysen p de flgende sider, er ho- ske regeringsgrundlag efter dannelsen af en ny regeringvedproblemet, at udfordringerne tilsyneladende er resi- suppleres med gennemfrelsen af et bent konvent etstente over for velkendte og afprvede strategier og hand-politisk eksperimentarium der p 100 dage skal iden-lingsplaner.tificere og drfte nye typer lsninger p Danmarks fun- Dermed rummer situationen ogs et klart budskab tildamentale udfordringer. Resultatet skal vre et udvidetdet Danmark, der nu skal til vlge sit politiske lederskabregeringsgrundlag, der anskuer Danmarks udfordringerEn ny vkstsmodelOpbrudssamfundet krver et opgr med den hidtidigegennemgribende nytnkning af vores velfrdssystem, svkstforstelse. Innovationssamfundet skal bygge p en ny velfrden slippes ls bde nr det glder ydelser ogvkstmodel, hvor der skal udvikles nye lsninger p fem om- finansiering.rder.KLYNGEDREVET VKSTVRDIDREVET VKST Danmark skal ivrkstte en systematisk, intelligent og Danmark skal transformeres til en bredygtig konomi, bredspektret national satsning p at udvikle og konsoli-der ikke blot fokuserer p at skabe strst mulig vkst p dere egne styrkepositioner med udgangspunkt i fremtidenskortest muligt tid, men sikrer en bredygtig vkst, der vkstmarkeder. De vil i stigende grad afspejle politikernesikke misbruger klodens ressourcer. Det vil krve en funda-behov for at finde lsninger p stadig strre og mere kom-mental nytnkning af prmisserne for vkst. plekse samfundsproblemer.INSTITUTIONSDREVET VKSTINDIVIDDREVET VKST Danmark skal vre et smart society, der fungerer mere en- Danmark skal skabe optimale rammer for den frie udfol-kelt og effektivt. Betingelsen er, at vi slipper innovationen delse af det enkelte individs iboende muligheder og poten-og kreativiteten ls ved at fjerne alle institutionelle barrie- tialer. Vi skal anerkende talentet og de menneskelige po-rer og regler, der hmmer institutioners og individers ud-tentialer p alle niveauer og tilpasse udviklingen efter langtviklingsmuligheder. mere fleksible behov. Og vi skal stte ind p at forebyggealt uhensigtsmssigt spild af de menneskelige ressourcer.VELFRDSDREVET VKST Danmark skal udvikle en ny, fleksibel velfrdsmodel, somgr op med one size fits all-tnkningen. Det krver en4 TILLG TIL MM29 100 dage for Danmark 5. og muligheder frem til 2020. Det svarer til de nste tovalgperioder en periode, hvor Danmark ndvendigvisOrdfrere i Fremtidensm omstille sig til strkt ndrede vilkr.Ud over partierne br konventet omfatte reprsentanterDanmarkfor forskellige befolkningsgruppers interesser samt et Jrgen Rosted, tidl. departementschefbredt udsnit af de andre interessenter, der har en egenin- Katherine Richardson, professor, KUteresse i og en forpligtelse til at sikre stabil vkst i den Claus Meyer, gastronomisk ivrkstter Birgit W. Nrgaard, bestyrelsesmedlemdanske velstand: Toneangivende interesseorganisationer, Ove Kaj Pedersen, professor, CBSinstitutioner, almennyttige fonde, virksomheder m.fl. Bente Klarlund Pedersen, professor, KU Arne Rolighed, tidl. sundhedsminister Johan Roos, tidl. rektor, CBS Stina Vrang Elias, adm. direktr, DEADet handler om at slippe de nytn- Johannes Riis, litterr direktr, Gyldendalkende, innovative og eksperimente- Jrgen rstrm Mller, tidl. ambassadrrende krfter ls i forsget p at Steen Hildebrandt, professor, Handelshjskolen Aarhusidentificere og udvikle de nye hold-Universitetbare lsninger. Christian Stadil, ejer, Hummel Alfred Josefsen, direktr, Irma Erik Rasmussen, chefredaktr og stifter, Mandag Morgen Under overskriften 100 dage for Danmark har Frem-tidens Danmark udarbejdet en rkke forslag til, hvilke te-maer der br drftes. De tager afst i en ny mde at op- hedsgrader til at eksperimentere end andre lande. For detfatte og beskrive vkst p, og de giver deres bud p en ny tredje kan man allerede identificere en lang rkke ansatserstrategi. Stabil og langvarig vkst forudstter et opgr til de eksperimenter, der er brug for.med de hidtidige og meget snvre vkstpakker til fordel De foregr endnu spredt og ukoordineret. Men tilsam-for en bredere og langt mere facetteret velstandsstrategi. men kan de blive drivkraften i en omstillingsproces mod Dette notat giver en rkke eksempler p, hvordan Dan- det eksperimenterende samfund.mark i en ben, innovativ samarbejdsstruktur kan forlsenye og eksisterende ressourcer. De er ikke udtmmende, Dette notatmen beviser, at Danmark ind