of 60 /60
- FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - RIZICI MANIPULACIJA S FINANC - EMISIJA DIONICA - IZGLASAVANJE I ISPLATA DIVIDE - EMISIJA OBVEZNICA - FINANCIJSKI INSTRUMENTI Prof. dr. sc. Danimir Gulin Ekonomski fakultet Zagreb [email protected] CIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ENDI

-FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI -RIZICI MANIPULACIJA S

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of -FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI -RIZICI MANIPULACIJA S

-FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI -RIZICI MANIPULACIJA S FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA - EMISIJA DIONICA - IZGLASAVANJE I ISPLATA DIVIDENDI -EMISIJA OBVEZNICAProf. dr. sc. Danimir Gulin Ekonomski fakultet Zagreb [email protected]
RIZICI MANIPULACIJA S FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
IZGLASAVANJE I ISPLATA DIVIDENDI
BILANCA (IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM PLOAJU)
• Trenuta ni vrijednosni iskaz imovine, obveza i kapitala trg. društva na to no odre eni dan.
=
Europski tip bilance= imovina po rastu oj likvidnosti Ameri ki tip bilance= imovina po padaju oj likvidnosti
BILANCA (IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM PLOAJU)
Trenuta ni vrijednosni iskaz imovine, obveza i kapitala trg. društva na to no
Osnovno obiljeje bilance je bilan na ravnotea
KAPITAL
OBVEZE
Europski tip bilance= imovina po rastu oj likvidnosti Ameri ki tip bilance= imovina po padaju oj likvidnosti
IMOVINA (AKTIVA) DUGOTRAJNA IMOVINA
3. FINANCIJSKA IMOVINA
4. NOVAC
OBVEZE I KAPITAL (PASIVA) KAPITAL
1. DIONICE (UDJELI) PO NOMINALNOJ VRIJEDNOSTI 2. PREMIJA NA EMITIRANE DIONICE 3. ZAKONSKE REZERVE 4. STATUTARNE REZERVE 5. REZERVE ZA OTKUP TREZORSKIH DIONICA 6. REVALORIZACIJSKE REZERVE 7. ZADRANA DOBIT
OBVEZE 1. DUGORO NE 2. KRATKORO NE
OBVEZE I KAPITAL (PASIVA)
AKTIVA PASIVA
AKTIVA
IMOVINA
BILANCA pokazuje financijski poloaj trgova kog društva na odre eni dan
DRUGI SLU AJ
IMOVINA
KAPITAL
OBVEZE
BILANCA pokazuje financijski poloaj trgova kog društva na odre eni dan
RA UN DOBITI I GUBITKA (IZVJEŠTAJ O DOBITI)
• Financijski izvještaj koji korisnicima osigurava informacije društva u jednom obra unskom razdoblju (izme u dva datuma bilance 31. 12.)
• Sadri kategorije uspjeha: PRIHODE, RASHODE i POSLOVNI REZULTAT (DOBIT ILI GUBITAK)
• Svrha mu je: da prui informacije korisnicima o pove anju (ili smanjenju) zara enog kapitala izme u dva datuma bilance
RA UN DOBITI I GUBITKA (IZVJEŠTAJ O DOBITI)
Financijski izvještaj koji korisnicima osigurava informacije o uspjehu trgova kog društva u jednom obra unskom razdoblju (izme u dva datuma bilance-01.01. i
Sadri kategorije uspjeha: PRIHODE, RASHODE i POSLOVNI REZULTAT (DOBIT ILI
Svrha mu je: da prui informacije korisnicima o pove anju (ili smanjenju) zara enog kapitala izme u dva datuma bilance
SADRAJ Izvještaja o dobiti PRIHODI
1. REDOVNI (poslovni i financijski) 2. IZVANREDNI
RASHODI 1. REDOVNI (poslovni i financijski)
2. IZVANREDNI
• Koriste je mala i srednja trg. društva
• Poslovni rashodi = troškovi po prirodnim vrstama
+/- promjena zaliha output
RAZVRSTAVANJE TROŠKOVA PREMA FUNKCIJI
• Koriste je velika trg. društva koja prate troškove po funkcijama (npr. proizvodnja, prodaja, uprava, razvoj i sl)
RAZVRSTAVANJE TROŠKOVA PO PRIRODNIM VRSTAMA
Koriste je velika trg. društva koja prate troškove po funkcijama (npr. proizvodnja, prodaja, uprava, razvoj i sl)
Izvještaj o dobiti Breza dd 01. 01. – 31. 12. 200x. (m. po prirodnim vrstama)
Prihodi od prodaje proizvoda
Pove anje/smanjenje zaliha po . zalihe 12 000 kon. zalihe(16 000)
Pove anje zaliha ( 4 000) Troškovi po prirodnim vrstama u razdoblju: -trošak direktnog materijala 5 000 -troškovi bruto pla a 10 000 -Ostali mat troškovi 2 000 -troškovi amortizacije 1 000 -ostali troškovi poslovanja 20 000 Ukupno troškovi 38 000
Ukupno poslovni rashodi razdoblja Dobit od poslovnih aktivnosti
Financijski prihodi (kamate i dividende) 3 000 Financijski rashodi
Dobit od redovnih aktivnosti 67 000 Porez na dobit Neto dobit 53 600
31. 12. 200x. (m. po prirodnim vrstama)
100 000
Pove anje/smanjenje zaliha po . zalihe 12 000 16 000)
Pove anje zaliha ( 4 000) Troškovi po prirodnim vrstama u razdoblju: trošak direktnog materijala 5 000 troškovi bruto pla a 10 000 Ostali mat troškovi 2 000 troškovi amortizacije 1 000
20 000 Ukupno troškovi 38 000
Ukupno poslovni rashodi razdoblja (34 000) 66 000
Financijski prihodi (kamate i dividende) 3 000 Financijski rashodi ( 2 000)
Dobit od redovnih aktivnosti 67 000 (13 400)
Neto dobit 53 600
Izvještaj o dobiti Breza dd 01. 01. – 31. 12. 200x. (funkcionalna m.)
Prihodi od prodaje 100 000 Troškovi prodanih proizvoda: Po etne zalihe 12 000 Troškovi proizvodnje got. proizvoda 18 000 Kona ne zalihe (16 000) Troškovi prodanih proizvoda Bruto dobit (bruto mara) 86 000
Troškovi razdoblja: Troškovi prodaje 6 000 Troškovi uprave 14 000 Uk. troškovi razdoblja Operativna dobit 66 000 Financijski prihodi 3 000 Financijski rashodi Dobit od redovnog poslovanja 67 000 Porez na dobit (13 400) Neto dobit 53 600
Prihodi od prodaje 100 000
Po etne zalihe 12 000 Troškovi proizvodnje got. proizvoda 18 000
(16 000) Troškovi prodanih proizvoda (14 000) Bruto dobit (bruto mara) 86 000
Troškovi prodaje 6 000 14 000
Uk. troškovi razdoblja (20 000) Operativna dobit 66 000 Financijski prihodi 3 000 Financijski rashodi (2 000) Dobit od redovnog poslovanja 67 000 Porez na dobit (13 400) Neto dobit 53 600
DOBIT VS. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT
• DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA obuhva a sve prihode i rashode, te dobitke i gubitke na temelju kojih se ra una raspodjeljiva dobit
• dobit (gubitak) razdoblja rezultat uspjeha (neuspjeha) menadmenta
• objavljuju se u Ra unu dobiti i gubitka
• OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT obuhva a prihode i rashode koji su izvan utjecaja menadmenta
• rezultat su poloaja i ekonomskih uvjeta poslovanja poslovnog subjekta
• objavljuje se u Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
• SVEOBUHVATNA DOBIT dobit (gubitak) razdoblja + ostala sveobuhvatna dobit
DOBIT VS. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT
obuhva a sve prihode i rashode, te dobitke i gubitke na temelju kojih se ra una raspodjeljiva dobit
dobit (gubitak) razdoblja rezultat uspjeha (neuspjeha) menadmenta
Ra unu dobiti i gubitka
obuhva a prihode i rashode koji su izvan
rezultat su poloaja i ekonomskih uvjeta poslovanja poslovnog subjekta
Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
dobit (gubitak) razdoblja + ostala sveobuhvatna dobit
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI)
Oznaka pozicije
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA
1. Te ajne razlike iz prera una inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoloive za
prodaju 4. Dobitak ili gubitak s osnove u inkovite zaštite nov anih tokova 5. Dobitak ili gubitak s osnove u inkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeluju im interesom 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 8. Ostale nevlasni ke promjene kapitala
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirane godišnje financijske izvještaje)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom (nekontroliraju em
Naziv pozicije
Te ajne razlike iz prera una inozemnog poslovanja Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoloive za
Dobitak ili gubitak s osnove u inkovite zaštite nov anih tokova Dobitak ili gubitak s osnove u inkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeluju im interesom
dobici/gubici po planovima definiranih primanja Ostale nevlasni ke promjene kapitala
POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirane godišnje financijske izvještaje)
SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
Pripisana imateljima kapitala matice nekontroliraju em) interesu
IZVJEŠTAJ O NOV ANOM TOKU
• To je izvještaj koji prua korisnicima informacije o nov anom toku (nov anim primicima i izdacima) u tijeku jednog obra unskog razdoblja
• Prua one informacije koje bilanca i izvještaj o dobiti ne pruaju korisnicima • Temelji se na novcu i nov anim ekvivalentima
• Svrha mu je:
-procjena budu eg nov anog toka
- procjena sposobnosti društva da isplati dividende
- da se ocijeni sposobnost društva za investiranjem i potrebama za vanjskim
financiranjem
-da se ocijene uzroci razlikovanja neto dobiti od nov anog toka
IZVJEŠTAJ O NOV ANOM TOKU
To je izvještaj koji prua korisnicima informacije o nov anom toku (nov anim primicima i izdacima) u tijeku jednog obra unskog razdoblja
Prua one informacije koje bilanca i izvještaj o dobiti ne pruaju korisnicima Temelji se na novcu i nov anim ekvivalentima
da se ocijeni sposobnost društva za investiranjem i potrebama za vanjskim
da se ocijene uzroci razlikovanja neto dobiti od nov anog toka
SADRAJ Izvještaja o nov anom toku (direktna m.)
POSLOVNE AKTIVNOSTI 1. NOV ANI PRIMICI (prodaja, kamata, dividendi, povrata poreza itd)
2. NOV ANI IZDACI (nabava sirovina i robe,kamate, porezi, pla e itd)
A. NOV ANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 1. NOV ANI PRIMICI (prodaja dug. imovine i vrijednosnih papira itd)
2. NOV ANI IZDACI (ulag. u dug. imovinu, vrijed. papire i plasmani)
B. NOV ANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
FINANCIJSKE AKTIVNOSTI 1. NOV ANI PRIMICI (emisija dionica, obveznica, primljeni krediti itd)
2. NOV ANI IZDACI (isplata dividendi, otkup trezorskihdionica i povrat kredita )
C. NOV ANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
(A+B+C) ISTI NOV ANI TOK
SADRAJ Izvještaja o nov anom toku (direktna m.)
NOV ANI PRIMICI (prodaja, kamata, dividendi, povrata poreza itd)
(nabava sirovina i robe,kamate, porezi, pla e itd)
NOV ANI PRIMICI (prodaja dug. imovine i vrijednosnih papira itd)
(ulag. u dug. imovinu, vrijed. papire i plasmani)
NOV ANI PRIMICI (emisija dionica, obveznica, primljeni krediti itd)
(isplata dividendi, otkup trezorskihdionica i povrat kredita )
SADRAJ Izvještaja o nov anom toku (indirektna m.)
POSLOVNE AKTIVNOSTI + neto dobit
MODELI IZVJEŠTAJA O NOV ANIM TOKOVIMA
Izvještaj o nov anom toku 1.1.-31.12. 2016.
A B
VOLATILNOST NOV ANOG TOKA:
rast volatilnosti---rastu rizici--- raste diskontna stopa---smanjenje sadašnje vrijednosti pozicija---pad likvidnosti i trišne vrijednosti ulaganja
MODELI IZVJEŠTAJA O NOV ANIM TOKOVIMA
C
(20)
(30)
100
50
IZVJEŠTAJ O PROMJENI GLAVNICE
• Prua informacije korisnicima o uzrocima pove anja ili smanjenja glavnice • Promjene glavnice mogu biti:
(a) Iz transakcija s dioni arima (emisija dionica, otkup
trezorskih dionica, isplate dividendi i sl.) i (b) Iz aktivnosti trg. društva (dobit, gubitak i sl.)
IZVJEŠTAJ O PROMJENI GLAVNICE
Prua informacije korisnicima o uzrocima pove anja ili smanjenja glavnice
(a) Iz transakcija s dioni arima (emisija dionica, otkup
(b) Iz aktivnosti trg. društva (dobit, gubitak i sl.)
SADRAJ Izvještaja o promjeni glavnice
GLAVNICA 31.14.tek. g. 31.14.
2. PREMIJA NA EMITIRANE DIONICE
3. ZAKONSKE REZERVE
4. STATUTARNE REZERVE
6. REVALORIZACIJSKE REZERVE
7. ZADRANA DOBIT
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
• Nakon temeljnih financijskih izvještaja objavljuju se (a) zna ajne ra unovodstvene politike i (b) bilješke
• Ra unovodstvene politike sadre najvanija na ela, metode i postupke koje je društvo koristilo (iz npr. MRS) za sastavljanje i objavljivanje financijskih izvještaja)
• Bilješke sadre sve detalje kojima se rastere uju financijski izvještaji a odnose se na npr. strukturu zalihe, ulaganja, prihod, rashoda i sl.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
Nakon temeljnih financijskih izvještaja objavljuju se (a) zna ajne ra unovodstvene politike i (b)
Ra unovodstvene politike sadre najvanija na ela, metode i postupke koje je društvo koristilo (iz npr. MRS) za sastavljanje i objavljivanje financijskih izvještaja) Bilješke sadre sve detalje kojima se rastere uju financijski izvještaji a odnose se na npr. strukturu
MANIPULACIJE S FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA MOGU BITI POSLJEDICA:
• Manipulacija na burzama, i
• Manipulacija u ra unovodstvu
TKO SU TO FINANCIJSKI MANIPULANTI ?
• Financijski specijalisti • Kontroliraju pohlepu i strah • ele ostvariti vlastite ciljeve a tek onda ciljeve
klijenata
Financijski specijalisti Kontroliraju pohlepu i strah ele ostvariti vlastite ciljeve a tek onda ciljeve
PRETPOSTAVKE MANIPULANATA ZA MANIPULACIJE NA BURZAMA :
• Javnost je glupa
• Javnost e prodavati vrijednosne papire kada cijene padaju
PRETPOSTAVKE MANIPULANATA ZA MANIPULACIJE NA BURZAMA :
Javnost e ulagati u vrijednosne papire kada cijene rastu
Javnost e prodavati vrijednosne papire kada cijene padaju
METODE MANIPULACIJA NA BURZAMA:
• Manipulira se s financijskim izvještajima u cilju ostvarivanja financijskih interesa • Namjerno se iskrivljava slika o financijskoj situaciji i uspješnosti kompanije
• Manipuliranjem s ra unovodstvenim politikama (na elima priznavanja i mjerenja) precjenjuju se ili podcjenjuju pozicije imovine ili obveza ime se izravno utje e na bilancu i izvještaj o dobiti
• Ve a dobit pove ava interese dioni ara u raspodjeli, pove ava i diskrecione investicije i poloaj menadmenta, bolji rejting kod kreditora, bolja percepcija potencijalnih investitora na financijskim trištima, i vice versa
MANIPULACIJE U RA UNOVODSTVU:
Manipulira se s financijskim izvještajima u cilju ostvarivanja financijskih interesa Namjerno se iskrivljava slika o financijskoj situaciji i uspješnosti kompanije
Manipuliranjem s ra unovodstvenim politikama (na elima priznavanja i mjerenja) precjenjuju se ili podcjenjuju pozicije imovine ili obveza ime se izravno utje e na bilancu i izvještaj o dobiti
Ve a dobit pove ava interese dioni ara u raspodjeli, pove ava i diskrecione investicije i poloaj menadmenta, bolji rejting kod kreditora, bolja percepcija potencijalnih investitora na
IZMANIPULIRANI (NEPOTPUNI, NEKVALITETNI I NEPOUZDANI) FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI IMAJU NEGATIVNE U INKE NA TRIŠTE KAPITALA:
• Nepouzdani izvještaji uzrokuju neizvjesnost, • Neizvjesnost uzrokuje rizike, • Sve ve i rizici tjeraju investitore na • Zahtjevi za ve im stopama povrata
kapitala, padom potranje i cijena
IZMANIPULIRANI (NEPOTPUNI, NEKVALITETNI I NEPOUZDANI) FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI IMAJU NEGATIVNE U INKE NA TRIŠTE
neizvjesnost,
na pove anje stopa povrata, povrata rezultiraju s ve im troškovima
vrijednosnih papira.
• Smanjenje fiskalnih davanja, • Tenja za jeftinijim pove anjem kapitala, • Izbjegavanje kršenja ugovora s vjerovnicima, i • Pove anje bogatstva menadmenta
CILJEVI MANIPULACIJA S FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA MOGU BITI:
Tenja za jeftinijim pove anjem kapitala, Izbjegavanje kršenja ugovora s vjerovnicima, i Pove anje bogatstva menadmenta
OKVIR I SITUACIJE ZA PROVO ENJE RA UNOVODSTVENIH MANIPULACIJA MOE BITI:
• Regulatorne mjere (zakoni, pravilnici i ra unovodstveni standardi) i njihove izmjene, i
• Odluke menadmenta o promjeni ra unovodstvenih politika i tretmanu tih promjena
OKVIR I SITUACIJE ZA PROVO ENJE RA UNOVODSTVENIH
Regulatorne mjere (zakoni, pravilnici i ra unovodstveni standardi) i
Odluke menadmenta o promjeni ra unovodstvenih politika i
FINANCIJSKI INSTRUMENTI KAO OBJEKT BURZOVNIH I RA UNOVODSTVENIH MANIPULACIJA (MRS/MSFI 39) :
• Financijska imovina koja se dri za trgovanje, • Zajmovi i potraivanja koje je kreirao subjekt, • Ulaganja koja se dre do dospije a, • Imovina raspoloiva za prodaju.
FINANCIJSKI INSTRUMENTI KAO OBJEKT BURZOVNIH I RA UNOVODSTVENIH MANIPULACIJA (MRS/MSFI 39) :
Financijska imovina koja se dri za trgovanje, Zajmovi i potraivanja koje je kreirao subjekt, Ulaganja koja se dre do dospije a, Imovina raspoloiva za prodaju.
RANGIRANJE POZICIJA BILANCE KOJE SU POD UTJECAJEM MANIPULACIJA
FINANCIJSKA IMOVINA(dugotrajna i kratkotrajna):
• Imovina raspoloiva za prodaju,
• Ulaganja koja se dre do dospije a,
DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA:
• Patenti, licence, troškovi razvoja, franšize, koncesije, goodwill,
• Zemljište, gra evinski objekti, oprema itd.
KRATKOTRAJNA IMOVINA
FINANCIJSKA IMOVINA(dugotrajna i kratkotrajna):
DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA:
Patenti, licence, troškovi razvoja, franšize, koncesije, goodwill,
Zemljište, gra evinski objekti, oprema itd.
RANGIRANJE RA UNOVODSTVENIH METODA I POSTUPAKA KAO IZVORA RA UNOVODSTVENIH MANIPULACIJA
• Metoda fer vrijednosti za naknadno mjerenje financijskih instrumenata,
• Utvr ivanje amortiziranog troška,
• Metode poslovnih kombinacija i konsolidacije,
• Derivatni instrumenti i zaštita,
• Metode priznavanja i mjerenja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine i obveza,
• Metode priznavanja i mjerenja zaliha i potraivanja
• Umanjenje imovine (vrijednosna uskla ivanja dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine),
• Rezerviranja troškova
RANGIRANJE RA UNOVODSTVENIH METODA I POSTUPAKA KAO IZVORA RA UNOVODSTVENIH MANIPULACIJA
Metoda fer vrijednosti za naknadno mjerenje financijskih instrumenata,
Test umanjenja financijske imovine i utvr ivanje nadoknadivog iznosa,
Metode priznavanja i mjerenja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine i obveza,
Umanjenje imovine (vrijednosna uskla ivanja dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine),
ZAŠTITA OD RA UNOVODSTVENIH MANIPULACIJA
• Ispravna primjena ra unovodstvene regulative (zakona i standarda), • Nepristrana eksterna revizija i nadzor regulatornih tijela, • Stalna kontrola menadmenta i budnost investicijske javnosti.
ZAŠTITA OD RA UNOVODSTVENIH MANIPULACIJA
Ispravna primjena ra unovodstvene regulative (zakona i standarda), Nepristrana eksterna revizija i nadzor regulatornih tijela, Stalna kontrola menadmenta i budnost investicijske javnosti.
-EMISIJA DIONICA -IZGLASAVANJE DIVIDENDIIZGLASAVANJE DIVIDENDI
OSNOVNI TERMINI ZA RA PRA ENJE DIONICA
1. AUTORIZIRANE DIONICE
2. EMITIRANE DIONICE
3. NEEMITIRANE DIONICE
4. UPISANE DIONICE
5. TREZORSKE DIONICE
6. GLAVNE DIONICE
10. KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST DIONICA
AUTORIZIRANE DIONICE
NEEMITIRANE DIONICE
RA UNOVODSTVENO PRA ENJE EMISIJE DIONICA
A) EMISIJA I PRODAJA OBI NIH DIONICA ZA NOV ANA SREDSTVA
B) EMISIJA I RAZMJENA OBI NIH DIONICA ZA NENOV ANE OBLIKE IMOVINE ILI ZA USLUGE
UNOVODSTVENO PRA ENJE EMISIJE DIONICA
NIH DIONICA ZA NOV ANA SREDSTVA
NIH DIONICA ZA NENOV ANE OBLIKE
A) EMISIJA I PRODAJA ZA NOVAC
1. Emisija i prodaja obi nih dionica po nominalnoj vrijednosti koja je ujedno i trišna vrijednost
PRIMJER EVIDENCIJE NA KONTIMA GLAVNE KNJIGE:
Nov ani ra un
EMISIJA I PRODAJA ZA NOVAC
Emisija i prodaja obi nih dionica po nominalnoj vrijednosti koja je
PRIMJER EVIDENCIJE NA KONTIMA GLAVNE KNJIGE:
Dioni arski kapital Dionice po nomin. vrijednosti
100 (1)
(1) 125
Premija na emit. dionice
2. Emisija i prodaja dionica po cijeni ve oj od nominalne vrijednosti
Dionice po nom. vrijed.
iro ra un
3. Emisija prodaja dionica po cijeni manjoj od nominalne vrijednosti:
Dionice po nom. vrijed
Nov ani ra un
Potraivanje za upisane dionice
(1) 70 35 (2) 1 rata 35 (3) 2 rata
EMISIJA I PRODAJA OBI NIH DIONICA UPISOM
Dioni arski kapital -Dionice po nomin. vrijednosti
(4) 100 100 (1)
100 (4)
B) EMISIJA I RAZMJENA DIONICA ZA NENOV ANU IMOVINU ILI ZA USLUGE
1. EMISIJA I RAZMJENA ZA MATERIJALNU IMOVINU
2. EMISIJA I RAZMJENA ZA NEMATERIJALNU IMOVINU
3. EMISIJA I RAZMJENA ZA USLUGE
OSNOVICA RAZMJENE DIONICA ZA NENOV ANU IMOVIN ILI USLUGE MOE BITI:
(A) TRIŠNA CIJENA DIONICA ILI (B) TRIŠNA CIJENA NENOV ANE IMOVINE ILI USLUGA
B) EMISIJA I RAZMJENA DIONICA ZA NENOV ANU
EMISIJA I RAZMJENA ZA MATERIJALNU IMOVINU
EMISIJA I RAZMJENA ZA NEMATERIJALNU IMOVINU
EMISIJA I RAZMJENA ZA USLUGE
OSNOVICA RAZMJENE DIONICA ZA NENOV ANU IMOVINU
TRIŠNA CIJENA NENOV ANE IMOVINE ILI USLUGA
EVIDENTIRANJE NA KONTIMA GLAVNE KNJIGE:
Nenov ana imovina ili usluge
(1) 120
Dioni arski kapital - Dionice po nominal. vrijed.
100 (1)
20 (1)
RAZLOZI OTKUPA: 1. POLITIKA DIVIDENDI (SMANJENJE GLAVNIH DIONICA)
2. SMANJENJE OPASNOSTI OD PREUZIMANJA OD STRANE DRUGH
3. ZAUSTAVLJANJE PADA TRIŠNE VRIJEDNOSTI
4. DRUGI RAZLOZI
POLITIKA DIVIDENDI (SMANJENJE GLAVNIH DIONICA)
SMANJENJE OPASNOSTI OD PREUZIMANJA OD STRANE DRUGH
IŠNE VRIJEDNOSTI
EVIDENTIRANJE OTKUPA:
(1) 100 S0 x
(1) 20
Nov ani ra un
Dioni arski kapital - Dionice po nomin. vrijednosti
100 (1)
25 (1)
RA UNOVODSTVENO PRA ENJE IZGLASAVANJA I ISPLATE (DISTRIBUCIJE) DIVIDENDI
S RA UNOVODSTVENE TO KE GLEDIŠTA PRILIKOM IZGLASAVANJA I ISPLATE DIVIDENDI RELEVANTNA SU TRI MOMENTA
1. Datum izglasavanja dividendi
3. Datum isplate (distribucije) dividendi
UNOVODSTVENO PRA ENJE IZGLASAVANJA I ISPLATE (DISTRIBUCIJE) DIVIDENDI
UNOVODSTVENE TO KE GLEDIŠTA PRILIKOM IZGLASAVANJA I ISPLATE DIVIDENDI RELEVANTNA SU
Datum izglasavanja dividendi
3. Datum isplate (distribucije) dividendi
DIVIDENDE SE MOGU ISPLATITI (DISTRIBUIRATI) NA TRI NA INA:
1. Isplata u novcu
2. Distribucija dividendnih dionica
DIVIDENDE SE MOGU ISPLATITI (DISTRIBUIRATI) NA TRI
Distribucija dividendnih dionica
Distribucija dividendi u nenov anim oblicima imovine ili
ISPLATA U NOVCU (a) Isplata u iznosu manjem od neto dobiti teku e godine
Obveze za dividende
Isplata u iznosu manjem od neto dobiti teku e godine
Neto dobit teku e godine S0 100
(1) 60 (3) 40
S0 x 40 (3)
(a) Isplata u iznosu jednakom neto dobiti teku e godine
Obveze za dividende
Neto dobit teku e godine
(1) 100 S0 100
(c) Isplata u iznosu ve em od neto dobiti teku e godine
Obveze za dividende
(2) 120 120 (1)
Nov ani ra un
S0 x 120 (2)
(c) Isplata u iznosu ve em od neto dobiti teku e godine
Neto dobit teku e godine
(1) 100 S0 100
(1) 20 S0 x
(a) Isplata dividendi u slu aju gubitka teku e godine
Obveze za dividende
Gubitak teku e godine
S0 10 10 (1)
(1) 10 S0 x (2) 50
DISTRIBUCIJA DIVIDENDNIH DIONICA
- Izlaganje dividendi putem dodatne emisije obi nih dionica dividendnih dionica
- Distribucija dividendnih dionica je na proporcionalnoj osnovi
DIVIDENDNE DIONICE
Distribucija dividendnih dionica je na proporcionalnoj osnovi
DIVIDENDNE DIONICE
(2) 60 60 (1)
- Dionice po nomin. vrijednosti
(1) 60 S0 100
50 (2)
10 (2)
VRSTE OBVEZNICA
EMISIJA OBVEZNICA
OBVEZNICA
METODE AMORTIZACIJE (OTPLATE)
VIŠEKRATNA METODA (ANUITETSKA)
EMISIJA UZ DISKONT
Obveze za kamate Rashodi od kamata
1) 90 000 100 000 1)
8 000 2) 2) 8 0003) 8 000
8 000 3)
EMISIJA UZ DISKONT
Diskont
1) 10 000
1 000 2a)
2a) 1 000
EMISIJA UZ PREMIJU
Obveze za kamate Rashodi od kamata
1) 110 000 100 000 1)
8 000 2) 2) 8 0003) 8 000
8 000 3)
EMISIJA UZ PREMIJU
Premija
1) 1 000
10 000 1)
2a) -1 000
ULAGANJE UZ DISKONT
8 000 3) 8 000 2)2) 8 000
90 000 1)
ULAGANJE UZ DISKONT
Diskont
2a) 1 000
10 000 1)
1 000 2a)
ULAGANJE UZ PREMIJU
3) 8 000 110 1) 100 000
8 000 3) 8 000 2)2) 8 000
110 000 1)
ULAGANJE UZ PREMIJU
Premija
3) 8 000 110 1) 100 000
1) 10 000
1 000 2a)
1 000 – 2a)
Tablica 1: Utjecaj diskonta i premije na prihode i rashode izdavatelja i investitora u obveznice
diskont IZDAVATELJ
pove anje rashoda od kamata
pove anje prihoda od kamata
Tablica 1: Utjecaj diskonta i premije na prihode i rashode izdavatelja i investitora u obveznice
diskont premija anje rashoda od
anje prihoda od