of 25 /25
1 Финансов Речник, термини 2010 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ,Ъ, Ь, Ю, Я А. Администриране на ценни книжа – Администриране на ценни книжа е извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови книжа за тяхна сметка на действия, свързани с на правата по ценни книжа, като разпределяне на дивиденти, лихви или контролиране на плащания във връзка с ценните книжа, разпостраняване на отчети и информация за общи събрания и други действия, свързани с гореизброените. А. Акомодационна политика(Accommodating policy) политика на увеличаване на съвкупното търсене с цел поддържане на висока заетост. Съвкупното търсене може да бъде увеличено чрез експанзионистична фискална и монетарна политика. А. Актив (Asset)а)ресурс с икономическа стойност, притежаван от компания, държава или индивид с цел получаване на бъдещи приходи. б)частта от счетоводния баланс, която показва какво притежава дадена фирма. А. Актюер – специалист по оценка на застрахователни рискове. А. Акции(Stocks) Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционeрното дружество. Те дават правото на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационeн дял. А. Акционер(Shareholder) Притежател на акции в акционерно дружество. А. Акционерно дружество – Фирма, чийто капитал се образува от вноските на акционерите. Печалбата на акционерното дружество се разпределя между участващите в него, съобразно броя на притежаваните от тях акции. Всяка обикновенна акция дава право на един глас. Всяка привелигирована

Financial Dictionary, Terms

Embed Size (px)

Text of Financial Dictionary, Terms

Page 1: Financial Dictionary, Terms

1

Финансов Речник, термини 2010

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ,Ъ, Ь,

Ю, Я

А. Администриране на ценни книжа – Администриране на ценни книжа е

извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови

книжа за тяхна сметка на действия, свързани с на правата по ценни книжа,

като разпределяне на дивиденти, лихви или контролиране на плащания

във връзка с ценните книжа, разпостраняване на отчети и информация за

общи събрания и други действия, свързани с гореизброените.

А. Акомодационна политика(Accommodating policy) – политика на

увеличаване на съвкупното търсене с цел поддържане на висока заетост.

Съвкупното търсене може да бъде увеличено чрез експанзионистична

фискална и монетарна политика.

А. Актив (Asset)– а)ресурс с икономическа стойност, притежаван от

компания, държава или индивид с цел получаване на бъдещи приходи.

б)частта от счетоводния баланс, която показва какво притежава дадена

фирма.

А. Актюер – специалист по оценка на застрахователни рискове.

А. Акции(Stocks) – Ценни книжа, издавани от акционерни дружества,

удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на

акционeрното дружество. Те дават правото на дивидент, право на глас в

общото събрание на акционерите и право на ликвидационeн дял.

А. Акционер(Shareholder) – Притежател на акции в акционерно дружество.

А. Акционерно дружество – Фирма, чийто капитал се образува от вноските

на акционерите. Печалбата на акционерното дружество се разпределя

между участващите в него, съобразно броя на притежаваните от тях акции.

Всяка обикновенна акция дава право на един глас. Всяка привелигирована

Page 2: Financial Dictionary, Terms

2

Финансов Речник, термини 2010

акция дава право на твърд годишен дивидент. Привилигированата акция

се превръща в обикновенна, при неизплащане на дължими дивидент.

А. Алокиране(Allocation) – Разпределяне на ценни книжа. Например, може

да става дума за разпределяне между участници в публично предлагане

или определяне на дяловете на акции в даден портфейл.

А. Анюитет(Annuity) – Актив носещ на собственика си периодични, равни по

размер, парични постъпления. „Вечните” анюитети се наричат конзоли

илии перпетюитети.

А. Анюитетен заем(Annuity loan) – Заем, който се погасява в определен

срок с фиксирана периодични вноски.

А. Арбритраж(Arbitrage) – Реализиране на печалба, чрез покупка на

някакъв актив на по – ниска цена, на един пазар и едновременната му

продажба на друг пазар, при по – висока цена. Арбритражистът е заемател

на един пазар и кредитор на друг. Ефектът от арбритража се изразява в

намаляване разликите в цените между различните пазари.

А. Аукцион на БНБ – Система на търгуване на ценни книжа, емитирани от

правителството, предлагани на първичните дилъри на ценни книжа(по

списък одобрен от БНБ). Първични дилъри могат да бъдат търговски банки

и инвестиционни посредници. Купувачите могат да въвеждат състезателни

и несъстезателни поръчки, които се класират по правилата на

аукциона(търга). Министерството на финансите може да отмени търга или

отделни поръчки, ако реши, че него удовлетворяват.

Б. Базисен пункт(Basis point) – Една стотна от процента – единица за

измерване на промени в лихвените нива.

Б. Балансова стойност на една акция – Съотношението между стойността на

собствения капитал по счетоводния баланс и броя на издадените акции.

Б. Бичи пазар(Bull Market) – Пазар, на който търговците и инвеститорите

имат положително отношение и цените растат.

Page 3: Financial Dictionary, Terms

3

Финансов Речник, термини 2010

Б. БНБ – Българска народна банка, централна банка на България.

Основната й задача е да поддържа стабилността на националната парична

едница посредством провеждане на адекватна за целта политика. Банката

се грижи и за функционирането на ефективна платежна система. БНБ има

изключителното право да емитира бакноти и монети на територията на

България. Тя изпълнява функциите на финансов агент на правителството.

Българската народна банка регулира и упражнява надзор върху банковия

сектор с цел поддържане стабилността на банковата система. Банката

издава банкови лицензи, провежда инспекции на място и събира данни от

търговските банки. Небанковите финансови институции, като финансови

къщи, също са предмет на лицензиране и надзор от страна на банката. БНБ

осъществява контрол върху търговията с ДЦК на търговските банки и

сетълмента на ДЦК. Банката администрира Депозитара за ДЦК и следи

дейността на Централния депозитар.

Б. Борса(Stock Exchange) – Специализиран пазар, на който се извършват

сделки: покупко – продажба на стандартизирани масови стоки(стокова

борса) или на акции, облигации и други ценни книжа(фондова борса).

Б. Борсов посредник – Лице, което по трудов или граждански договор с

член на борсата извършва непосредствено сделки с ценни книжа на

борсата.

Б. Брокер(Broker) – Независим агент, който купува и продава акции и

облигации на борсата от свое име, но за сметка на клиента.

Б. Брокерска къща – Фирма, която извършва сделки срещу комисионна с

финансови активи и иинструменти.

Б. Брутен вътрешен продукт/БВП/(Gross Domestic Product-GDP) – Брутният

вътрешен продукт измерва стойността на всички стоки и услуги

произведени в страната за определен период от време. Включва личното

потребление, държавните поръчки, инвестициите, запасите и нетният

износ. БВП е един от най – широко използваните индикатори за оценка и

анализ на състоянието на икономиката. Използват се три основни метода

Page 4: Financial Dictionary, Terms

4

Финансов Речник, термини 2010

за неговото измерване. Производственият метод, показва създаването на

добавена стойност при пройзводството на стоки и услуги. Методът на

доходите, показва създаването на първични доходи на участниците в

пройзводствения процес. Методът на крайните разходи, показва

стойността на стоките и услугите използвани за индивидуални и

колективни потребности на домакинствата и обществото, за инвестиции и

запаси, за външна търговия. Пазарната стойност на БВП се получава

директно по метода на крайните разходи, а по пройзводственият метод и

по метода на доходите се добавя показателя „Корективи”.

В. Валута(Currency) – Парична единица, която стои в основата на паричната

система/златна, сребърна, книжна и пр./. Обикновено под валута се

разбират чуждестранните парични единици.

В. Валутен курс(Currency Rate) – Цената на валутата на една страна,

изразена във валутата на друга страна.

В. Валутен риск- Възможността от загуби от колебанията в цените на

валутите на международния пазар

В. Валутен суап(Currency swap) – Покупката(продажбата) на една валута на

спот пазара и едновременната продажба(покупка)на същия обем от

същата валута на форуърд пазара.

В. Валутен фючърс(Currency futures) – Договор между купувач и продавач

на чуждестранни валути, който осигурява предаване на дадената валута на

определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период.

В. Валутна опция(Currency option) – Договор, осигуряващ на собственика

правото, но не и задължението, да купи или продаде определена валута на

установена цена, на или преди датата на изтичане на определен срок.

В. Вальор – Датата, от която започва да тече лихва по дадена банкова

сметка/текуща, депозитна, влогова, по разрешен кредит и т.н/

Page 5: Financial Dictionary, Terms

5

Финансов Речник, термини 2010

В. Варант(Warrant) – Ценна книга, която изразява правото за записване на

определен брой ценни книжа по предварителни определен или

определяема емисионна стойност, до изтичането на определен срок.

В. Вертикално изравняване на дохода( Vertical equity) – Преразпределяне

на дохода между групите с по – ниски и групите с по – високи доходи.

В. Водещ индикатор(Leading indicator) – Икономически измерител, който

променя стойността си преди да настъпи промяна в икономиката като

цяло. Обикновено се използва за прогнозиране на бъдещи икономически

процеси.

В. Вторичен пазар(Secondary market) – Пазар, на който инвеститорите

купуват и продават съществуващите ценни книжа: държвани съкровищни

бонове, облигации и др.

Г. Главница – Общата сума на кредита, без включени лихви

Д. Дата спот – Денят в който партньорите/икономическите агенти/плащат и

получават валута, която се купува или се продава.

Д. Девалвация(Devaluation) – Официалното намаляване на валутния курс

на дадена парична единица спрямо други валути.

Д. Деноминация – Изменение на номиналната стойност на дадена парична

единица с цел опростяване на отчетната стойност. През 1999г в България бе

извършена деноминация на лева в съотношение 1000:1.

Д. Депозитарни разписки – Емитирани в страната ценни книжа,

предоставящи права, производни от правата по други(базови)ценни

книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на

притежателите на производни ценни книжа.

Page 6: Financial Dictionary, Terms

6

Финансов Речник, термини 2010

Д. Депресия(Depression) – Фаза от икономическия цикъл, която се

характеризира със застой на пройзводството, слабо търсене на стоки и

услуги, нисък или отрицателен икономически растеж.

Д. Джойнт венчър(Joint venture) – Джойнт венчър(обединяване на риска)е

комбиниране на ресурсите на две или повече различни организации за

определена цел или задача. Джойнт венчърт включва обединяване на

активи или комбиниране на знанията и обединенията на отделните

организации и хората в тях.

Д. Дивидент – Част от печалбата след данъчното й облагане, определена от

компетентния орган на дружеството, която се разпределя между

притежателите на акции.

Д. Дилър – Лице, което купува и продава ценни книжа и/или валута за своя

сметка

Д. Дисконтиране на парични потоци(Discounted cash flow) – Метод за

изчисляване на настоящата стойност на бъдещи парични потоци, при който

номиналната стойност на потока се коригира(дисконтира) с определена

изискуема норма на възвръщаемост.

Д. Доверително управление(Trust) – Доверителното управление се

осъществява от лицензирани инвестиционни посредници, ползващи

услугите на инвестиционни консултанти, издържали изпит пред Комисията

за финансов надзор. Доверителното управление е една от формите за

инвестиране с помоща на професионален мениджмънт, заедно с

инвестиционните дружества, пенсионните фондове и инвестиционните

животозастраховки. Управляващият(посредникът) взима процент от

дохода, за определен сорок или при предсрочно прекратяване на

договора. Инвеститора има право да избере вида на ценните книжа(акции,

облигации, валута, компенсаторни инструменти(записи, бонове)), в които

ще се инвестира. Доверителното управление е много подходящо за

инвеститори, които желаят портфейл по – различен от този на

инвестиционните дружества. При доверителното управление довереника

Page 7: Financial Dictionary, Terms

7

Финансов Речник, термини 2010

може да поиска много по – рисково управление от балансираните

портфейли на инвестиционните фондове и пенсионните фондове.

Подписва се договор за доверително управление с лицензиран

инвестиционен посредник, в който са описани всички подробности.

Инвестиционният посредник изпраща веднъж месечно отчет за

извършените операции с активите на довереника. Сделките на БФБ –

София се извършват при заплащане на комисионна в полза на

инвестиционния посредник, отделно от таксата за доверително

управление. При реализиране на загуба от управлението, цялата загуба е за

сметка на инвеститора. Инвестиционните посредници не могат да

гарантират запазването на първоначално инвестираната сума.

Д. Договор за разлика(Contract for Difference – CFD) – Ценна книга, която

изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на

разлика между пазарната стойност на определен брой ценни книжа и

предварително фиксираната им в договора цена.

Д. Дружество с ограничена отговорност(ООД) – ООД се образува от едно

или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството до

размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Д. Държавен дълг(Government debt) – Задължения на държавата по

вътрешни и външни заеми и по други кредитни операции.

Д. Държавни съкровищни бонове – Ценни книжа, емитирани от

Министерството на финансите, обикновено за три или шест месеца, с цел

краткосрочно финансиране на правителствени разходи.

Д. Дюрация(Duration) – Дюрацията измерва чувствителността на цената на

даден актив с фиксирана доходност(облигация). Определя се като средно

претеглен срок до падежа на паричните потоци на облигацията.

Обикновенно колкото по – дълъг е срокът до падежа, толкова по – големи

са дюрацията и променливостта в цената, а колкото по – голям е купона,

толкова по – малки са дюрацията и съответно променливостта в цената.

Page 8: Financial Dictionary, Terms

8

Финансов Речник, термини 2010

Е. Емитент – лицето, задължено по ценните книжа: а)който издава или е

издало чрез първично публично предлагане, включително при учредяване

на дружеството; б)които са приети за търговията на регулиран пазар на

ценни книжа.

Е. Ефективна годишна доходност – Доходност по съкровищни бонове,

която се изчислява с отчитане на реинвестираните средства. Дава

възможност за съпоставяне на доходности по съкровищни бонове с

различен матуритет.

Ж. Жилищно – ипотечни заеми – Заеми, отпускани за закупуване или

строеж на ново жилище, срещу ипотекиране на самото жилище.

З. Задбалансови позиции – Позиции на банката, отчетени по счетоводни

сметки зад баланса, които биха възникнали след настъпване на бъдещо

несигурно събитие.

З. Записване – Безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване

на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им

стойност.

З. Застраховака(Insurance) – Парично обезщетение, което се изплаща на

застрахованото лице от застрахователя при настъпване на застрахователно

събитие, например смърт, болест, пожар, наводнение, заметресение,

кражби, разрушение и т.н. Застрахованото лице внася застрахователна

премия, която се изчислява като процент от стойността на застрахованото

имущество. В замяна получава правото, в случай на настъпване на

застрахователно събитие, да му бъде изплатена цялата сума или част от

сумата, на която е оценено имуществото.

Page 9: Financial Dictionary, Terms

9

Финансов Речник, термини 2010

И. Инвеститор – а)лице, което за своя сметка подлага на риск парични

средства или други имуществени права посредством придобиване,

държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата

квалификация или опит за това(непрофесионален инвеститор) б)лице,

което за своя сметка подлага на риск парични средства или други

имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на

ценни книжа, което поради своята професия, служба или друга причина

притежава квалификация и опит за това(професионален инвеститор) в)

банка, която действа като инвестиционен посредник, инвестиционно

дружество, договорен фонд или друго дружество, чийто предмет на

дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни

книжа(институционален инвеститор).

И. Инвестиционна консултация – Инвестиционната консултация относно

ценни книжа е предоставяне на съвети чрез устни изявления, документи

или по друг начин относно стойността на ценните книжа или преценка за

инвестиране в ценни книжа, в това число преценка относно вида,

позициите и цента на ценните книжа, които ще представляват обект на

инвестиране, с изключение на съвети, които се предоставят чрез

публикации, адресирани до неопределен кръг от лица.

И. Ипотека(Mortgage) – Залагане на недвижимо имущество като

обезпечение по отпуснат заем, стойността на което следва да покрива

размера на главницата и дължимата лихва.

К. Капиталов пазар – Пазар, на който се осъществява размяната на

дългосрочни финансови средства – акции, облигации, бонове и други

ценни книжа.

К. Капиталово бюджетиране(Capital Budgeting) – Процесът на вземане на

решения относно инвестиционната политика на фирмата. Оценката на

инвестиционните проекти, определяне на рентабилността. Някой от често

Page 10: Financial Dictionary, Terms

10

Финансов Речник, термини 2010

използваните методи са дисконтиране на парични потоци, определяне на

нетна настояща стойност, период на изплащане и т.н

К. Клиринг – Взаимно прихващане на насрещните вземания от страните по

сделките с ценни книжа.

К. Колективна инвестиционна схема – Предприятие, организирано като

инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което

инвестира в ценни книжа парични средства, набрани чрез публично

предлагане на акции или дялове, и което действа на принципа на

разпределение на риска и по искане на акционерите, съответно на

притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по

цена, основаваща се на нетната стойност на активите му.

К. Командитно дружество с акции - Командитно дружество се образува с

договотр между две или повече лица за извършване на търговска дейност

по обща фирма, като един или повече съдружници са солидарно и

неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са

отговорни до размера на уговорената вноска. Командитното дружество с

акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорни

съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните

съдружници не може да бъде по – малък от 3.

К. Комисия за финансов надзор(КФН) – Комисията за финансов

надзор(КФН) е създадена на 1 март 2003г със Закона за Комисията за

финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за

своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България.

Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и контролиране

на финансовата система, в който се съсредоточават надзорните функции,

изпълнявани от съществуващите дотогава Държавана комисия по ценни

книжа, Държавана агенция за осигурителен надзор и Агенция за

застрахователен надзор. Определяща функция на институцията е да

съдейства с юридически, административни и информационни средства за

поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния,

застрахователния и осигурителния пазар. Дейността на КФН, като

Page 11: Financial Dictionary, Terms

11

Финансов Речник, термини 2010

регулаторна и надзорна институция основно се реализира от трите

специализиране управление: „Надзор на инвестиционната дейност”,

„Застрахователн надзор”, „Осигурителен надзор”.

К. Конвертируема облигация(Convertible Bond) – а) Облигация, която

моеже да бъде конверирана в акции. б) облигация, която е

конвертируема(по желание на притежателя) в определен брой обикновени

акции на емитиращата компания.

К. Консилидация(Consolidation) – Обединяване на две или повече

предприятия(активи, задължения, капитал и т.н). В счетоводството

терминът „консолидиран финансов отчет” се използва, когато финансовите

резултатите на дъщерните предприятия се включват в тези на компанията –

майка.

К. Консорциум(Consortium) – Асоциация на компании или физически лица,

обикновено свързани с един и същ бранш или имащи общи интереси.

Обикновено консорциумите се създават за постигане на общи цели, които

не могат да бъдат постигнати от отделните членове.

К. Контрол – Контрол е налице, когато едно лице: а) притежава,

включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно

дружество или друго юридическо лице; или б) може да определя пряко

или непряко повече от половината от членовете на управителния или

контролния орган на едно юридеическо лице; или в) може по друг начин

да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка

с дейността на юридическото лице.

К. Корелация(Correlation) – Във финансовата терминология, корелацията

изразява степента, в която два актива или показателя се изменят един

спрямо друг. Обикновено се изчислява посредством коефициент на

корелация, която варира в границите –(минус)1 и +(плюс)1. Абсолютна

позитивна корелация(+1), означава, че изменението на единия показател,

ще бъде точно толкова колкото и на другия(на процентна основа).

Page 12: Financial Dictionary, Terms

12

Финансов Речник, термини 2010

Абсолютна негативна корелация(-1), означава, че изменението на единия

показател ще бъде равно на това на другия(на процентна основа), но в

обратна посока. Корелацията е равна на 0(нула), ако измененията на двата

показателя, не се влияят едно от друго.

К. Корпоративни облигации(Corporate bonds) – Облигации емитирани от

търговски дружества. Обикновено носят по – висока доходност от

държавните ценни книжа със сходен матуритет. Корпоративните

облигации могат да бъдат регистрирани за търговия на фондовата борса.

По правило, колкото по – стабилна и платежоспособна е дадена компания,

толкова по – ниска е лихвата, която тя изплаща на облигационерите. Това е

така заради по – малкия риск от евентуална невъзможност за изплащане

на задълженията.

К. Котиране – а)установяване на цената/курса/ на ценни книжа, стоки,

която се образува на борсата; б)официална публикация на борсовите

курсове на ценни книжа, чуждата валута, стоките.

К. Кредит(Credit) – Отпускане на средства срещу лихва за определен срок.

К. Крива на доходността(Yield Curve) – Графика, на която по вертикалната ос

е изобразена доходността на облигации, а по хоризонталната ос – времето

на падежа. Кривата на доходността се нарича положителна, когато

облигациите с по – дълъг срок до падежа имат по – голяма доходност.

К. Крос курс – Съотношението между две валути, което произтича от техния

курс по отношение на трета базова валута. Изчислява се като отношение на

курсовете на еквивалентна и котирана спрямо базовата валута.

К. Купон(Coupon) – лихва по облигация.

Л. Левъридж(Leverage) – Нарича се още лостов ефект. Използване на

заемен капитал с цел увеличаване на нормата на възвръщаемост.

Използването на лостовия ефект е свързано с поемане на допълнителен

Page 13: Financial Dictionary, Terms

13

Финансов Речник, термини 2010

риск, тъй като се увеличава не само печалбата, но и и евентуалната загуба.

Типични левъридж инструменти са опциите, фючърсите и марджин

търговията.

Л. Ликвидност(Liquidity) – Ликвидността показва колко бързо даден актив

може да бъде продаден и превърнат в пари. Обикновено по – ликвидните

активи се смятат за по – сигурни, тъй като инвеститорът може при

необходимост да се освободи от тях бързо по – бързо. С висока ликвидност

се отличават инструментите на парични пазар и така наречените сини

чипове(акции, които се отличават със значителен по – висок среден

търгуван обем).

Л. Лимитирана поръчка(Limit order) – Поръчка за покупка или продажба на

определено количество от даден финансов актив при достигане на

определена цена. Може да бъде зададен и определен период от време, в

който поръчката да бъде активна.

Л. Лот(Lot) – Най – малък, неделим обем единици от даден актив(валута,

акции, облигации и т.н), които са предмет на търговия.

М. Марджин търговия(Margin account) – Марджин търговията се

осъществява чрез заемен капитал. Клиентът открива сметка при брокер,

който му предоставя назаем парични средства за търговия. Обикновено

заемният капитал е в определено съотношение към депозирания,

например 1:10. Това означава, че със сметка в размер на 1000лв. клиентът

ще може да открие позиция на стойност 10 000лв. Върху сметката се

начислява печалбата или загубата от финансовите операции. Ако загубата

достигне определен размер от сметката и клиентът не внесе допълнителни

средства, позицията се закрива автоматично.

М. Маркетинг(Marketing) – Маркетингът включва дейностите на

компанията свързани с пласирането на техните продукти на пазара. Такива

се рекламата, пазарните проучвания, промоциите, поддържането на

Page 14: Financial Dictionary, Terms

14

Финансов Речник, термини 2010

връзка с клиентите и т.н. целта на маркетинговите специалисти е да

разберат от какво се нуждае пазара и да открият кои са потенциалните

потребители на фирмените продукти.

М. Матуритет(Maturity) – Остатъчен срок до падежа на даден финансов

инструмент или задължение.

М. Мецанин финансиране(Mezzanine financing) – Схема на финансиране,

при която заемодателят получава правото да придобие дялово участие в

дружеството на заемоискателя, в случай, че последният не успее да

изплати задълженията си. Обикновено такъв тип финансиране е възможен

за компании, които вече имат добре развит бизнес и се нуждаят от

допълнителни средства.

М. Мечи пазар(Bear market) – Пазар, на който търговците и инвеститорите

имат отрицателно отношение и цените падат.

М. Монетарна политика(Monetary policy) – Монетарната политика се

провежда от централните банки. Целта е да се контролират

инфлационните процеси чрез увеличение или намаление на паричното

предлагане.

М. Монопол(Monopoly) – Пазарно разпределение, при което една

компания владее целия пазар на даден продук или услуга.

Н. Неселскостопански сектор(Nofarm sector) - Работа в правителствения

сектор или сектора на производството, услугите, строителството,

транспорта и т.н.

Н. Нетна настояща стойност(Net present value) – Един от често използваните

методи за оценка на инвестиционни проекти при капиталово

бюджетиране. Определя се като разлика межуд настоящите стойности на

входящите и изходящите парични потоци. За по – изгодни се приемат

прокетите с по – висока нетна настояща стойност.

Page 15: Financial Dictionary, Terms

15

Финансов Речник, термини 2010

Н. Нетна стойност на активите – Сумата от пазарната стойност, а когато

такава не е налице – оценената съобразно одобрени от заместник –

председателя принципи и методи стойност или балансовата стойност на

ценните книжа в портфейла на инвестиционното дружество, вземанията за

лихви и дивиденти от тези ценни книжа, паричните средства по банковите

сметки и на каса и други активи, намалена с оценента съобразно одобрени

от заместник – председателя принципи и методи или балансовата стойност

на задълженията за управление по получени заеми и други.

Н. Ниво на подкрепа(Support level) – Ценово ниво, което цената е тествала

дълго или не е могла да премине. Нивата на подкрепа се срещат при

низходящо движение, т.е това са нива на които в възможно да се появят

много купувачи.

Н. Ниво на съпротива(Resistance level) – Ценово ниво, което цената е

тествала дълго или не е могла да премине. Нивата на съпротива се срещат

при възходящо движение, т.е това са нива на които е възможно да се

появят много продавачи.

О. Обем(Volume) – Изтъргуваното количество от даден актив за определен

период. Използва се като средство за измерване на пазарната стойност.

О. Облигации(Bonds) – Вид лихвоносни дългосрочни ценни книжа,

емитирани от правителството, местни органи на власта, банки, други

финансови институции и фирми. Облигациите са форма на дългосрочни

заеми, ползвани от емитента. Те могат да бъдат с фиксирани или плаваща

лихва, която се начислява въру номиналната стойност на облигацията.

О. Овърдрафт(Overdraft) – Овърдрафт е форма на кредит, при която

клиентът има възможност да тегли суми в брой или да нарежда плащания

за суми до определен лимит надвишаващ наличността на банковата

сметка. Кредитът се погасява с всяко постъпване на средства по сметката(

по правило няма опрделена месечна вноска) и лихвата, която се заплаща,

Page 16: Financial Dictionary, Terms

16

Финансов Речник, термини 2010

се начислява само върху ползваната част и за времето, през което тя е

ползвана.

О. Одит(Audit) – Професионално изследване и потвърждаване на

счетоводните данни на фирмата.

О. Опция(Option) – Опцията предствалява право, но не и задължение за

покупка или продажбва на даден актив на фиксирана цена до определена

дата(падеж). Call – опциите дават право на покупка, а put – опциите – на

продажба. Цената на упражняване, наричана още „страйк”, представлява

фиксираната цена по която може да се купи или продаде базови актив.

Цената, която купувачът на опцията плаща на нейния издател за правото,

се нарича премия. Тя се определя от времето до падежа(времева

стойност), цената на базовия актив, неговата волатилност и цената на

упражняване на опцията. Ако една опция ими смисъл да бъде

упражнена(нейният „страйк” е по – нисък(при call опциите) или по –

висока(при put опциите) от текущата цена на базовия актив) се казва, че

цената е „в пари”. Американският тип опции могат да бъдат упражнени по

всяко време до падежа, а европейският тип – само на датата на падежа.

О. Осигурителен доход(Reference income) – Доходът, върху който се дължат

осигурителни вноски.

О. Осигурителна ставка(Contribution rate) – Процентът, с който се умножава

съответната осигурителна база.

О. Осигурителни рискове(Social insurance risks) – Събития довели до

намаляване или загуба на трудовия доход на осигуренто лице.

О. Офшорна зона(Offshore) – Офшорните зони представляват държави,

които прилагат по – малко регулации или поддържат по – ниски

корпоративни данъчни ставки. Регистрирайки компанията си в офшорна

зона, инвеститорът би могъл да спести значителна сума, особено ако

данъците в неговата страна са относително високи.

Page 17: Financial Dictionary, Terms

17

Финансов Речник, термини 2010

П. Пазарен бум – Период, по време на който цените или пазарната

активност рязко се увеличава.

П. Пазарен дял(Market share) – Обемът на продажбите на дадена

компания, изразен като процент от общите продажби за отрасъла.

П. Пазарна капитализация – Стойността на акциите на публична компания в

определен момент. Изчислява се чрез броя издадени акции умножени по

текущата им пазарна цена.

П. Пазарна поръчка(Market order) – Поръчка за покупка или продажба на

даден финансов актив на пазарна цена.

П. Пазарна цена – Паричната сума, за която един актив може да бъде

продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани,

независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.

П. Паричен пазар(Money market) – Пазар на който се търгуват краткосрочни

финансово инструменти. Те са с матуритет по – малък от една година и

обикновено се използват за заемане на ликвидност.

П. Пасив(Liability) – а)Задължение б) частта от счетоводния баланс, която

показва задълженията на дадена фирма.

П. Период на изплащане(Payback period) – Определя се като съотношение

между стойността на първоначалната инвестиция и годишните

постъпления от нея. За по – изгодни се приемат проектите с по – кратък

период на изплащане.

П. Плъзгаща средна(Moving Average) – Средна стойност за няколко периода

назад. Когато се нанесе върху ценова графика, представлява крива с по –

малки отклонения от тези на самата цена. Използва се за определяне на

нива на съпротива и подкрепа, както и за установяване на тренд.

П. Повторно нарушение – Повторно е нарушението, извършено в

едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с

което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

Page 18: Financial Dictionary, Terms

18

Финансов Речник, термини 2010

П. Поемане – Поемане е налице, когато съгласно договр с емитента,

инвестиционният посредник записва или се задължава да запише за своя

сметка част или цялата емисия от ценни книжа и да я предложи за

първоначална публична продажба.

П. Права – Ценни книжа, даващи право за записване на определен брой

акции във връзка с взето решени за увеличаване на капитала на публично

дружество(виж „Варант”).

П. Приобретател – Правоприемник. Означава и страна купувач или даден

договор.

П. Процент на заместване на дохода(Replacement rate) – Съотношението

между размера на обезщетението и възнаграждението(осигурителен

доход) преди настъпването на осигурителни риск.

П.Първичен пазар(Primary market) – Пазар, на който издателят на дългови

инструменти ги продава директно на инвеститорите или пазар, на който се

продават нови акции с цел набиране на капитал.

П. Първоначално публично предлагане(Initial public offering – IPO) –

Първата емисия акции, която компания предлага на пазара. Това е

моментът в който една фирма се превръща от частна в публична и нейните

акции започват да се предлагат на фондовата борса.

Р. Равнище на безработица(Unemployment rate) – Равнището на

безработица изразява броя на безработните лица, като процент от

работоспособното население в една държава.

Р. Репо – Сделка, при която ценни книжа се продават с уговорка да се

изкупят обратно след определен срок.

Р. Риск(Risk) – Възможността да се получи различна от очакваната

възвръщаемост на инвестицията. Това включва вероятност от загуба на част

от инвестираните средства или на цялата инвестиция.

Page 19: Financial Dictionary, Terms

19

Финансов Речник, термини 2010

Р. Рискова експозиция – а) всички кредити и други вземания на банка,

отразени като балансови позиции, независимо от основанието за

възникването им и използвания финансов инструмент, за които има риск

от намаляване на балансовата им стойност; б) условните задължение на

банката, отразени като задбалансови позиции, за които има вероятност да

бъдат изплатени от банката.

С. Свързани лица – а) лицата, едното от които контролира другото лице или

негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от

трето лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г)

съпрузите, роднините по права линия без ограничение, роднините по

съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по

сватоство до трета степен включително.

С. Сетълмент – Изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа за

тяхното регистриране по сметка за ценни книжа на приобретателя в

Централния депозитар и за тяхното заплащане.

С. Сини чипове(Blue chips) – Акции, които се отличават със значително по –

висок среден търгуван обем.

С. Системно нарушение – Системно нарушение е налице, когато са

извършени три или повече административни нарушения на закона или на

актове по прилагането му в срок до една година.

С. Скалпиране(Scalping) – Търгуване в изключително кратки времеви

интервали. Позициите се държат по няколко минути и се цели извличане

на бързи печалби.

С. Спекулант(Speculator) – Спекуланътъ е лице, което обикновено поема по

– висок инвестиционен риск, с цел получаване на по – висока

възвращаемост. Търгуваните инструменти обикновено са с висок левъридж

и позициите се държат сравнително кратко.

Page 20: Financial Dictionary, Terms

20

Финансов Речник, термини 2010

С. Спот курс(Spot rate) – Настоящата стойност на някакъв актив за разлика

от цената по фючърс, форуърд или опция.

С. Спред(Spread) – а) Разликата между курс „купува” и курс „продава” на

даден финансов инструмент. Б) При търговия с опции означава

едновременно покупка и продажба на опции от един и същи вид(put или

call) на един и същ актив с еднакъв срок, но с различна цена на

упражняване, когато спредът е вертикален. При хоризонталния спред също

се осъществява едновременна покупка и продажба, но на опции с еднаква

цена на упражняване и различен срок.

С. Срочни сделки – Сделки с опции, фючърси и други сделки с ценни

книжа, които предвиждат отлагане на техния сетълмент до определен

срок.

С. Стоп поръчка(Stop loss order) – Вид лимитирана поръчка, която се

изпълнява при достигане на определена цена. Обикновено се използва за

ограничаване на евентуална загуба от открити позиции.

С. Субсидии в социалното осигуряване(State subsidies) – Трансфери от

държавния бюджет към социалното осигуряване за сметка на данъчни

източници.

Т. Танкан индекс(Tankan index) – Танкан измерва общите бизнес условия за

големите производители. Индексът се съставя на всеки три месеца чрез

анкетиране на респонденти, които оценяват голям брой компоненти на

бизнес ситуацията. Сред тях са търсенето и предлагането на работна сила и

т.н. По – високите стойности оказват позитивно влияние върху

националната валута. Индексът е един от най – често използваните за

наблюдение на икономическата ситуация в Япония и се ползва с голям

авторитет, тъй като се изготвя от Централната банка.

Т. Технически анализ(Technical analysis) – Метод за оценка и прогнозиране

на стойността на активите, чрез данни за пазарната активност, като

Page 21: Financial Dictionary, Terms

21

Финансов Речник, термини 2010

историческа цена и обем на търговията. Техническите анализатори

използват графики на цените за прогнозиране на бъдещата активност.

Т. Тренд(Trend) – Трендът е основната посока, в която се движи цената или

пазарът. Той може да бъде краткосрочен, средносрочен или дългосрочен,

в зависимост от изследвания времеви интервал. По време на тренда се

наблюдават времени движения в противоположна посока, които се

наричат корекции. Когато не може да се определи посоката на движение

на пазара, т.е когато се движи в по – тесни гранци е налице липса на тренд

или консолидация.

Ф. Факторинг – Търговската дейност, при която едно лице поема

задължението да събира вземания от друго лице

Ф. Фиксинг – Определеният от Централната банка курс за деня на лева към

чуждестранни валути, така наречения базисен курс.

Ф. Фонд(Fund) – Дружество, което се занимава с инвестиране на средства в

диверсифициран портфейл от активи(акции, облигации, недвижими имоти

и др.). Средствата се осигуряват от притежателя на дялови участия във

фонда, като всеки от тях участва пропорционално в разпределенито на

бъдещите финансови резултати. Този процес е известен като

„секюритизация” на активите. Предимството, което индивидуалния

инвеститор получава, като инвестира във фонда е намаляване на риска, тъй

като фондът разполага с повече възможности за диверсификация.

Инвестиционните фондове могат да бъдат от отворен тип и затворен тип,

като в първия случай постоянно осъществяват емитиране и обратно

изкупуване на кации, а в втория капиталът е фиксиран при създаването на

фонда и може да бъде увеличен в съответствие с определени процедури.

Ф. Форекс(FOREX) – Форекс(от английски – foreign exchange) е

международният валутен пазар. Представлява мрежа от финансови

Page 22: Financial Dictionary, Terms

22

Финансов Речник, термини 2010

институции, които обслужват международни сделки. На него се търгуват

различни национални валути.

Ф. Форуърд курсове(Forward rates) – Сделка за хеджиране, при която

страните се договарят едната да продаде, другата да купи на някоя по –

късна дата определено количество от установения актив по предварително

договорени цени и условия на изпълнение.

Ф. Форуърд курсове(Forward rates) – Валутни курсове по срочни сделки,

показващи каква стойност ще има валутата след определен период от

време на база точно определени основни направления на изменение на

валутния курс в бъдеще.

Ф. Фючърс(Futures) – Средство за извършване на покупката или

продажбата на стоки и ценни книжа на фиксирана дата в бъдещ период.

Х. Хедж Фонд(Hedge fund) – Хедж фондовете са финансови институции,

които инвестират в агресивни портфейли, като използват деравативни

инструменти като опции, финансов левъридж, къси продажби, лихвен

арбитраж и други. Хедж фондовете на са обект на строги регулации, тъй

като хората инвестиращи в тях обикновенно разполагат със значителни

финансови средства и целта им е предимно максимизиране на нормата на

възвръщаемост.

Х. Хеджиране(Hedge) – Начин на намаляване на кредитния риск чрез

извършване на срочни сделки така, че съществуващият риск по някоя

предварително сключена сделка или налична позиция да бъде избегнат

или сведен до минимум срещу заплащане на договорената цена на

хеджирането.

Х. Хоризонтално изравняване на дохода(Horizontal equity) –

Преразпределяне на дохода межу трудоспособните и нетрудоспособните

лица.

Page 23: Financial Dictionary, Terms

23

Финансов Речник, термини 2010

Ц. Цедент - Лице, което прехвърля своето вземане

Ц. Цена/печалба на акция(P/E – price to earnings) – P/E е съотношението

между текущата цена на дадена акция и нетната печалба на акция(нетна

печалба на компанията разделена на броя акции в обращение). Само по

себе си съотношението цена/печалба на акция не предоставя съществена

информация. Обикновено се сравняват съотношенията цена/печалба на

компания в един и същ сектор, или Р/Е на дадена компания спрямо

общото Р/Е за пазара. Полезно е и сравнението на текущото съотношение

цена/печалба на компанията с неговите исторически стойности.

Ц. Цена/продажби на акция (P/S – price to sales) – Съотношението между

текущата цена на една акция и обема на продажби на акция(стойността на

приходите от продажби на компанията разделена на броя акции в

обращение. P/S съотношението се сравнява с това на сходни компании или

с общото за пазара, както и с историческите си стойности.

Ц. Цена/ Счетоводна стойност на акция(Р/В – price/book value per share) –

Съотношението между текущата цена на една акция и нейната счетоводна

стойност. Счетоводната стойност се определя, като собствения капитал на

компанията, (разликата между активите и задълженията) се раздели на

броя акциите. Р/В съотношението се сравнява с това на сходни компании

или с общото за пазара, както и с историческите си стойности.

Ц. Ценни книжа – Книжа, които дават на своите собственици правото да

получват паричен доход,. Те се делят на книжа с определена лихва и книжа

с променлив доход. Към първите се отнасят например облигациите, към

вторите – акциите.

Ц. Централен ежедневник – Вестник, който излиза всеки работен ден и се

раазпостранява на територията на страната.

Ц. Цесиор – Лице, върху което се прехвърля вземане

Page 24: Financial Dictionary, Terms

24

Финансов Речник, термини 2010

Ц. Цесия – Договор, чрез който кредиторът отстъпва своите вземания и

правата по тях на друго лице.

Ч. Чеково плащане(Cheque payment) – Плащене чрез писменно

нареждане(чек) на притежателя на средствата по банкова сметка за

изплащане на определена сума на приносителя на чека или на посоченото

в него лице.

Ш. Шипинг(Shipping) – а) Доставка, превоз б) Шипингови сертификати –

използват се на борсите за тъговия на фючърсни инструменти. Шипинговия

сертификат е договор с лицензирана от борста логистична институция,

която трябва да достави даден актив на притежателя на сертификата.

Доставката се осъществява според условията посочени в договора.

Я. Японски свещи(Candlestick charts) – Инструмент на техническия анализ.

Представлява графично представяне на цената на даден актив за

определен период от време. Изобразяват се цените на отваряне и

затваряне, най – високата и най – ниската стойност на периода.

Page 25: Financial Dictionary, Terms

25

Финансов Речник, термини 2010