Click here to load reader

Filipino · PDF file 2020. 10. 5. · 1.Sa tapat ng isang mamahaling restawran na punumpuno ng nakaparadang sasakyan ay dumating ang isang bagong Cadillac na pulang-pula ang kulay

 • View
  14

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Filipino · PDF file 2020. 10. 5. · 1.Sa tapat ng isang mamahaling restawran na...

 • SUPPORT MATERIAL FOR INDEPENDENT LEARNING ENGAGEMENT (SMILE)

  9 Filipino

  Unang Markahan – Modyul 1: Linggo 1

  Pagsusuri ng mga Pangyayari at ang Kaugnayan Nito sa Kasalukuyan sa Lipunang Asyano

  EUMAR JANE Y. CABALIDA

  A Joint Project of the

  SCHOOLS DIVISION OF DIPOLOG CITY and the

  DIPOLOG CITY GOVERNMENT

 • Filipino – Ikasiyam na Baitang Support Material for Independent Learning Engagement (SMILE) Unang Markahan – Modyul 1: Pagsusuri ng mga Pangyayari at ang Kaugnayan Nito sa Kasalukuyan sa Lipunang Asyano Unang Edisyon, 2020

  Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang- aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.

  Inilimbag sa Pilipinas ng Department of Education – Region IX – Dipolog City Schools Division

  Office Address: Purok Farmers, Olingan, Dipolog City

  Telefax: (065) 212-6986

  E-mail Address: [email protected]

  Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul

  Manunulat: Eumar Jane Y. Cabalida

  Editor: Virginia E. Tagab

  Tagasuri: Reila Angela C. Josol, EPS - Filipino

  Tagalapat: Rose Marie Crez H. Apilan

  Tagapamahala: Virgilio P. Batan -Schools Division Superintendent

  Jay S. Montealto -Asst. Schools Division Superintendent

  Amelinda D. Montero -Chief Education Supervisor, CID

  Nur N. Hussien -Chief Education Supervisor, SGOD

  Ronillo S. Yarag -Education Program Supervisor, LRMS

  Leo Martinno O. Alejo -Project Development Officer II, LRMS

  mailto:[email protected]

 • 1

  Alamin

  Pamantayang Pangnilalaman Pamantayang Pagganap

  Naipamamalas ng mag-aaral ang

  pag-unawa at pagpapahalaga sa mga

  akdang pampanitikan ng Timog-

  Silangang Asya.

  Ang mag-aaral ay nakabubuo ng

  masinsinang pagsusuri sa mga

  pangyayaring naganap sa

  nabasa/napakinggang akda at

  maiugnay ito sa kasalukuyang

  lipunang Asyano.

  Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga konsepto tungkol sa maikling

  kuwentong sumusuri sa mga pangyayari at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa

  lipunang Asyano na masusukat batay sa tunguhing:

   Nasusuri ang mga pangyayari, at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan

  sa lipunang Asyano batay sa napakinggang akda. (F9PN-Ia-b-39 MELC)

  Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

  1. nakikilala ang maikling kuwento batay sa napakinggang akda;

  2. nakapagbabahagi ng saloobin o opinyon hinggil sa mga pangyayaring

  nakapaloob sa kuwento; at

  3. nakabubuo ng pag-uugnay sa mga pangyayari sa akda sa

  kasalukuyang pangyayaring nagaganap sa lipunang Asyano.

 • 2

  Subukin

  Panuto: Suriin ang mga sumusunod na pangungusap at iugnay ito sa

  kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan. Isulat ang titik lamang ng

  inyong sagot sa sagutang papel.

  1.Sa tapat ng isang mamahaling restawran na punumpuno ng nakaparadang

  sasakyan ay dumating ang isang bagong Cadillac na pulang-pula ang kulay

  na naghahanap ng mapaparadahan. -Halaw mula sa : “Takipsilim sa Dyakarta ni Mochtar Lubis

  A. Isang insidenteng matapos masaksihan ng lahat, walang pagtulong ang

  nangyari.

  B. Sa isang mayamang lipunan, walang pakialam ang iba sa pangyayaring

  nagaganap sa buhay ng ibang tao.

  C. Hindi nakikialam ang mga mayayaman kapag mayroong taong mahirap

  ang naagrabyado sa insidente.

  D. Para sa mayayaman, karaniwan na sa kanila ang ganitong pangyayari

  kaya hinahayaan na lang nila ang mga pulis ang mag-ayos sa ganitong

  gusot.

  A. Mamahaling sasakyan na nais maiparada sa daan.

  B. Mayamang tao na gustong kumain sa isang restawran.

  C. Mayamang tao na may magarang sasakyan at gustong makaparada sa

  harap ng isang mamahaling restawran.

  D. Isang mayamang nagmamay-ari ng mamahaling kotse ang naghahangad

  na makaparada sa harapan ng sikat na restawran at upang makakain

  din doon.

  2. Hindi inalintana ng mga parokyanong nagsisikain sa restawran, at itinuloy

  nila ang kainan, inuman, at tawanan. Para sa kanila, pang-araw-araw na

  lamang ang ganoong pangyayari. Hahayaan na lamang nila ang mga pulis

  para mag-ayos nito.

  -Halaw mula sa : “Takipsilim sa Dyakarta ni Mochtar Lubis”

 • 3

  3. Marso 5 nang magkaroon ng lagnat at panghihina ng katawan si Jojy.

  Matapos makumpirma na positibo siya sa COVID-19, mas lumala pa ang

  kanyang kalagayan.

  “Kaya ko ito, sinasabi ko sa sarili ko. ‘Lord, my family still needs me, I’m going

  home.’ Madalas kong sinasabi 'yon, araw-araw sinasabi ko sa sarili iyon na

  ‘I’m going home, I’m going home,’” ani Jojy. -https://news.abs-cbn.com/life/04/21/20/panoorin-nakakaantig-na-kuwento-ng-amang-gumaling-sa-covid-19

  A. Isang taong nawalan ng pag-asang makauwi sa kanyang pamilya.

  B. Taong punong-puno ng pag-asa na gumaling na siya sa kanyang sakit.

  C. Taong nagkasakit ng COVID19 na gusto ng umuwi sa kanyang pamilya

  D. Taong nagkasakit ng COVID 19 ngunit hindi nawalan ng pag-asa na siya ay

  gumaling at makauwi sa kanyang pamilya.

  4. Naupo ang mag-asawang Kaslan sa hardin sa harap ng restawran, isang

  mesang nakahiwalay sa karamihan. Kung pagmamasdas ang Cadillac,

  magara ang damit ni Fatma,ang kanyang gintong step-in,ang buhok na

  kaaayos lang sa parlor,makikita ang yaman at luho sa mag-asawa. -Halaw mula sa : “Takipsilim sa Dyakarta ni Mochtar Lubis”

  A. Mag-asawang gustong ipakita sa lahat ang lahat ng yaman na mayroon sila.

  B. Mag-asawang mapagkunwaring mayaman upang makasabay sa mga

  mayayaman.

  C. Mayamang mag-asawa na gustong ibandera sa lahat ang kanilang

  karangyaan sa buhay.

  D. Mayamang mag-asawa na ayaw makihalubilo sa iba at nais na ipakita sa

  lahat na sila’y naiiba.

  5. Nagpatuloy sa paglalakad si Adrian na pasan-pasan ang kanyang ama sa

  kagubatan. Patuloy rin ang pagtulo ng kaniyang luha. Alam niyang labag

  sa kaniyang kalooban ang kaniyang gagawin. Dahil sa pagnanasang

  matuldukan ang paghihirap sa ama, nais niyang mawala ito. -Halaw mula akdang “Nang Minsang Naligaw si Adrian”

  A. Anak na pinili na mapahamak ang magulang.

  B. Anak na walang ibang inisip kundi ang sariling kapakanan

  lamang.

  C. Anak na tinalikuran ang magulang sapagkat di na ito parti ng

  kanyang mga pangarap.

  D. Isang anak na nakukonsensiya sa ginagawang mali sa kanyang

  magulang upang mapagbigyan ang sariling kaligayahan.

  https://news.abs-cbn.com/life/04/21/20/panoorin-nakakaantig-na-kuwento-ng-amang-gumaling-sa-covid-19

 • 4

  A. Taong di alam ang gagawin dahil sa pagkakasalang nagawa.

  B. Isang mangmang na tao na walang ibang gawin kundi ang kumain.

  C. Isang taong nagkukunwari at gustong takasan ang kanyang pagkakasala .

  D.Ang pagmamakaawa ng isang taong di sinasadya ang pagkakasala na kung

  saan gusto niyang ipaunawa sa kausap ang kanyang tunay na kalagayan

  7. “Alam ko nais mo akong iligaw sa loob ng kagubatan. Anak, palatandaan

  ito na dito tayo dumaan, para sa pagbalik mo ay hindi ka maliligaw." -Halaw mula akdang “Nang Minsang Naligaw si Adrian”

  A. Magulang na nais baliwalain ang pagkakamali ng anak.

  B. Magulang na hangad lamang ang ikaliligaya ng kanilang mga anak.

  C. Isang magulang na sunod-sunuran lamang sa kagustuhan ng anak.

  D. Isang magulang na kahit ikakapahamak niya ang kagustuhan ng anak,

  iniisip pa rin ang kapakanan nito.

  Panuto: Piliin ang pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Titik lamang ang

  isulat sa sagutang papel.

  8. Sino si Raden Kaslan sa kuwentong “Takipsilim sa Dyakarta”?

  A. Ang mayamang na