of 20 /20
O BRNUTI R AVNI K ROV Upute za ugradnju toplinske izolacije FIBRANxps

FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

  • Author
    lamcong

  • View
    289

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Page 1: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Obrnuti ravni KrOv

Upute za ugradnju toplinske izolacije FIBRANxps

0100 KatalOg PrOizvOda

0111 Obrnuti ravni KrOv

0130 Fasade

0150 KOnstruKcijeu zemlji

FIBR

AN

NO

RD d

.o.o

. | T

isak

: Koč

evsk

i tis

k d.

d., K

očev

je |

12/ 2

012

FIBRAN NORD d.o.o. Novo mestoK očevar jeva ul ica 1SI -8000 Novo mesto

te l : 00386 7 3939 510fax : 00386 7 3939 511prodaja , te l : 00386 7 3939 517tehničk o sav jetovanje , te l : 00386 7 3939 525

e -pošta : f [email protected] ibran .s i

www.f ibran .com

Page 2: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Obrnuti krov je revolucionarno otkriće koje investitoru, u području ravnih krovova daje mogućnost da bez dodatnih troškova dobije novu korisnu površinu i time doprinese većoj vrijednosti objekta. Dodatna je vrijednost dvostruka. Osim površine koja se može koristiti kao vrt, terasa ili parkiralište na krovu, princip obrnutog krova garantira puno dulje trajanje hidroizolacijske membrane i samim time dulji rok trajanja cijelog krova. Obrnuti krov zahtijeva toplinsku izolaciju koja će pod utjecajem vlage sačuvati svoja toplinsko-i zolacijska svojstva. U sustavu obrnutog krova upotrebljava se toplinska izolacija od tvrde pjene od ekstrudiranog polistirena, skraćeno nazvane XPS, koja svojom strukturom zatvorenih ćelija garantira besprijekornu toplinsku zaštitu i u vlažnim uvjetima.

Krovovi već davno nisu samo zaštita od atmosferskih utjecaja, nego su bitan estetski i funkcionalni dio građevine. Poseban čar koji imaju potkrovlja, imaju na svoj način i ravne površine pod vedrim nebom kada ih upotrebljavamo za opuštanje i rekreaciju. Usred grada možemo imati vrt ili ga upotrijebiti za parkirališta. Što god da odlučimo, dobit ćemo dodatnu korisnu

površinu. Ali ne sa svakim rješenjem. Potpunu iskoristivost ravnog krova dobivamo izvedbom obrnutog ravnog krova.

Potpunu iskoristivost ravnog krova dobivamo izvedbom obrnutog ravnog krova...

Obrnuti krovi njegove izuzetne prednosti

E N E R G E T S K I Š T I T. E N E R G E T S K I Š T I T.

Page 3: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

1. Trajnost krova: Trajnost obrnutog krova garantira hidroizolacijska membrana, koja je zaštićena od mehaničkih i UV utjecaja, kao i prevelikih temepraturnih oscilacija.

2. Trajna toplinska zaštita: Toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena (XPS) trajno štiti građevinu od niskih i visokih temeperatura, čak i u vlažnoj okolini.

3. Iskoristiva površina: FIBRANxps je tvrda toplinska izolacija koja omogućava izvedbu prohodnih i provoznih površina.

4. Jednostavnost građenja i održavanja: Izvedba obrnutog krova je montažna i zbog toga su promjene slojeva krovavrlo jednostavne.

5. Sanacija: Brzo lociranje oštećenja ili pogrešaka nastalih pri izvedbi hidroizolacije, te jednostavan popravak istih.

6. Okoliš: Šljunčani, a naročito, ozelenjeni obrnuti krovovi, velegradskoj džungli vraćaju jedan mali dio prirode.

7. Cijena: Brzina i jednostavnost ugradnje obrnutog krova, mogućnost korištenja svih površina uz kvalitetnu i trajnu zaštitu građevine, garancija su za najpovoljniju izvedbu, kako za investitora tako i za izvođača.

Obrnuti krovi njegove izuzetne prednosti

01

E N E R G E T S K I Š T I T.

Page 4: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

°C

80

60

40

20

0

-20

0 12 24

°C

80

60

40

20

0

-20

0 12 24

°C

80

60

40

20

0

-20

0 12 24

2. Sloj šljunka na krovnoj površini smanjuje nepovoljne temperaturne razlike na hidroizolaciji i štiti membranu od ultraljubičastih zraka čime doprinosi njezinoj duljoj elastičnosti .

3. Na obrnutom toplom krovu , u usporedbi s klasičnim ravnim krovom, hidroizolacijska je membrana smještena direktnona nosivu konstrukciju ili na beton u padu. Membrana je toplinski i mehanički zaštićena toplinskom izolacijom od ekstrudiranog polistirena XPS. Temperatura na površini hidroizolacije i u zimskom i u ljetnom vremenu ne odstupa značajno od temperature prostorije ispod krovne površine.

Temperaturni dijagram u ljetnom i zimskom periodu na klasičnom ravnom krovu zaštićenom pranim riječnim šljunkom.

- temperature izmjerene na hidroizolaciji u ljetnom razdoblju

- temperature izmjerene na hidroizolaciji u zimskom razdoblju

- temperature izmjerene na površini toplinske izolacije u ljetnom razdoblju

- temperature izmjerene na površini toplinske izolacije u zimskom razdoblju

Temperaturni dijagram u ljetnom i zimskom periodu na obrnutom ravnom krovu opterećenom pranim riječnim šljunkom.

- temperature izmjerene na hidroizolaciji u ljetnom razdoblju

- temperature izmjerene na hidroizolaciji u zimskom razdoblju

- temperature izmjerene na površini toplinske izolacije u ljetnom razdoblju

- temperature izmjerene na površini toplinske izolacije u zimskom razdoblju

1. Na klasičnom se ravnom krovu hidroizolacijska membrananalazi i znad sloja toplinske izolacije. Hidroizolacija na taj način štiti toplinsku izolaciju od vlage iz atmosfere, pri čemu je sama izložena velikim temperaturnim promjenama i djelovanju ultraljubičastih (UV ) zraka. U ciklusima hlađenja i zagrijavanja,

zbog stezanja i rastezanja s vremenom dolazi do zamora materijala. Zbog toga se kod krućih hidroizolacija pojavljuju oštećenja, koja se usijed mogućih mehaničkih opterećenja još više povećavaju. Rok trajanja hidroizolacijske membrane ovisi i o sastavu sirovina od kojih je napravljena.

Temperaturni dijagram u ljetnom i zimskom periodu na klasičnom ravnom krovu, gdje je hidroizolacija direktno izložena atmosferskim utjecajima.

- temperature izmjerene na hidroizolaciji u ljetnom razdoblju

- temperature izmjerene na hidroizolaciji u zimskom razdoblju

- temperature izmjerene na površini toplinske izolacije u ljetnom razdoblju

- temperature izmjerene na površini toplinske izolacije u zimskom razdoblju

P r i n c i p d j e l o v a n j a o b r n u t o g k r o v a

02

E N E R G E T S K I Š T I T.

Page 5: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

rub površina

nazivna tlačna čvrstoća kod 10 %

deformacijeCS(10\Y) [kPa]

nazivni stupanj dugotrajnog upijanja

vode kod difuzije WD(V) [vol. %]

nazivni stupanj dugotrajnog upijanja vode kod uranjanja

WL(T) [vol. %]

FIBRANxps 300 - L L glatka 300 3 0,7

FIBRANxps 400 - L L glatka 400 3 0,7

FIBRANxps 500 - L L glatka 500 3 0,7

FIBRANxps 700 - L L glatka 700 3 0,7

Detaljne tehničke karakteristike možete pronaći u katalogu proizvoda FIBRANxps

TOplINSka IZOlaCIJa Od exTrudIraNOg pOlISTIreNa FIBRANxps Za ravNe ObrNuTe krOvOve

Odgovarajući tipovi proizvoda toplinskih izolacija koji pripadaju grupi sa vrlo niskim upijanjem kod dugotrajne difuzijske vlage, su proizvodi iz grupe Wd(v)5 ili još niže, Wd(v)3. WD (V) prema EN 13164 oznaka je nazivnog stupnja dugotrajnog upijanja vode kod difuzije.Kako bi se smanjio utjecaj toplinskih mostova na spojevima FIBRANxps ploča, obavezno se koriste ploče s preklopom, odnosno (L) rubom.Tražena svojstva garancija su za održavanje odgovarajućih toplinsko-izolacijskih performansi tijekom cijelog životnog vijeka krova.

debljina toplinske izolacije određuje se posebno za svaku građevinu elaboratom građevinske fizike. Kod projektiranja moramo paziti na izbor prikladne debljine izolacije, uglavnom za konstrukcijske elemente koji su izloženi intenzivnim temperaturnim promjenama, kao što je krov. Kod obrnutog krova koji ima dulji vijek trajanja od klasičnog krova, i o debljini toplinske izolacije moramo misliti na dulji rok. Zbog energetske krize i sve ekstremnijih klimatskih promjena,

Tabela 1: FIBRANxps proizvodi koji odgovaraju zahtjevima obrnutih krovova:

Konačan odabir tipa FIBRANxps proizvoda koji odgovara zahtjevima određenog objekta ovisi o zahtjevu statičara.

sve hladnijih zima i vrlo vrućih ljeta, nikako ne smijemo biti zadovoljni s trenutno minimalno zahtjevanim debljinama toplinske izolacije. Minimalne debljine toplinske izolacije u ovisnosti o veličini građevine, vrsti građenja, orjentaciji, lokaciji, namjeni građevine, kao i mnogim drugim uvjetima, određene su pravilnikom koji definira učinkovitu upotrebu energije, a izračunava se pomoću programa ARCHIMaId.

03

E N E R G E T S K I Š T I T.

Toplinsko izolacijske ploče koje su prikladne za upotrebu na obrnutim krovovima imaju tehničke karakteristike koje odgovaraju zahtjevnim uvjetima ugradnje. Najvažnija svojstva su minimalno upijanje vode i velika tlačna čvrstoća. Ove kriterije zadovoljava samo toplinska i zolacija od ekstrudiranog polistirena, uvriježene, skraćene oznake XPS.

Minimalno upijanje vlage kod FIBRANxps zagarantirano je zatvorenom ćelijastom strukturom materijala. Stijenke ćelija materijala istodobno su dovoljno tanke da omogućavaju odgovarajuću paropropusnost materijala. Dugotrajno difuzijsko upijanje vode WD(V), kao i dugotrajna izloženost vodi kod uronjavanja WL(T) kod toplinske izolacije koja se upotrebljava kod obrnutih krovova mora biti u najnižem mogućem razredu po standardu SIST EN 13164.Tip toplinske izolacije koja je prikladna za obrnute krovove ima nazivnu tlačnu čvrstoću najmanje 300 kPa pri 10 % deformaciji CS(Y/10) . Izbor prave tlačne čvrstoće ovisan je o uvjetima opterećenja krova. (Tabela 1.)

Tanja
Sticky Note
ovdje treba premodulirati rečenicu, jer se svuda provlači informacija da je s XPS-om sve jednostavno, a ovdje se spomnje nešto ZAHTJEVNO
Page 6: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

3. ZašTITNI SlOJ

ELEMENTI ZA DRENAŽU, PROTUKORIJENSKU ZAŠTITU, PAROPROPUSNI I RAZDJELNI SLOJ voda koja se nalazi na vrhu krova odvodi se u dva nivoa, i to iznad i ispod toplinske izolacije. Većina vode odlazi kroz odvodnu cijevi na površini završnoga sloja, odnosno s površine izolacije kod šljunčanog završnog sloja. Međutim, voda koja prodire između spojeva toplinske izolacije, otječe s površine hidroizolacijske membrane. Sustav drenaže, kao i odvodne kanale, potrebno je dimenzionirati ovisno o predviđenoj količini

lokalnih padalina. Ako odvodnja vode ne bi bila učinkovito izvedena, kod veće količine padalina, došlo bi i do veće uzgonske sile, koja bi podizala ploče XPS-a. Zbog toga moramo sustavu odvodnje posvetiti posebnu pažnju.Promjer cijevi za odvodnju vode ovisi o vrsti balastnog sloja, nagibu i veličini površine krova. Preporučene vrijednosti dane su u tabeli 2.

1. hIdrOIZOlaCIJSkI SlOJ

Hidroizolacijska membrana ugrađuje se direktno na horizontalnu nosivu konstrukciju ili na beton u padu sa slivnicima na najnižoj koti krovne plohe. Minimalni pad ovisi o vrsti hidroizolacije i o debljini njenih spojeva koji predstavljaju vodenu prepreku. Minimalni dozvoljeni pad glatkih površina koji garantira učinkovitu odvodju vode iznosi 2%. Hidroizolaterski radovi moraju biti izvedeni po pravilima struke, a sustav odvodnje dimenzioniran i izveden sukladno klimatskim uvjetima, koji su uvjetovani lokacijom građevine.

2. TOplINSka IZOlaCIJa FIBRANxps

Hidroizolacijska membrana je od velik ih temperaturnih promjena, UV zračenja i mehaničkih oštećenja zaštićena tvrdom toplinskom izolacijom FIBRANxps. “Obrnuti krov” znači, da je FIBRANxps položen na hidroizolacijski sloj i nalazi se u okolini izloženoj vlazi od padalina.Toplinska izolacija se mora ugraditi u jednom sloju zbog toga što između dvije ploče može nastati vodeni film koji se ponaša kao parna brana. Time se oslabljuje izolativna učinkovitost donje ploče. Ako se polaganje ploča u više slojeva ne može

Kako bi izbjegli nepotrebne popravke krova, kod polaganja hidroizolacije potrebno je posebnu pažnju posvetiti uglovima, mjestima proboja, slivnicima i svim drugim kritičnim detaljima izvedbe hidroizolacijske membrane. Kod postave bitumenskih traka potrebno je na spoju vertikale i horizontale izvesti skošenje, tzv. holker, čime se sprječava mogući lom hidroizolacije zbog oštrog kuta prijeloma. Skošenja ispod hidroizolacije moguće je izvesti FIBRANxps kutnom letvicom.

izbjeći, sustav mora biti izveden na taj način, da ne može doći do nastajanja kondenzata u konstrukciji. U tom slučaju napravimo obrnuti krov kao DUO sustav i li još bolje DUO OPTIMO (str. 14 i 15). Međutim, DUO krov se izvodi samo u slučaju izvanredno velike projektirane debljine toplinske izolacije kod nisko energetskih ili pasivnih građevina. U slučaju sanacije već postojećeg krova, upotrebljava se princip PLUS krova (str. 14). Sastav takvih krovova s pripadajućim detaljima provjerava inženjer građevinske fizike.

Kako složiti slojeve obrnutog ravnog krova ?

04

E N E R G E T S K I Š T I T.

Page 7: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Završni sloj za opterećenjeToplinska izolacija FIBRANxps ne treba sasvim suhu okolinu zbog toga jer zadržava funkciju toplinske izolacije i u vlazi, ali mora biti zaštićena od UV zraka, nenadanog naleta vjetra i uzgona vode. Toplinsku izolaciju obrnutog krova štiti završni sloj koji se sastoji od drenaže i sloja za opterećenje. Tzv. balastni sloj potreban je zbog utjecaja vjetra i sile uzgona kod većih padalina. Zajedno s tlačno opteretivom toplinskom izolacijom FIBRANxps, završni sloj omogućuje korištenje površine krova.

drenažni filc ili filterski geotekstil neizostavni je sloj obrnutog krova koji po potrebi ima također ulogu paro-izjednačavajućeg ili razdjelnog sloja.

Sloj za zadržavanje vode, koji se upotrebljava kod zelenih krovova, tzv. akumulacijske kadice, ugrađuju se direktno na toplinsku izolaciju. Na njih se polaže filterski geotekstil koji sprječava da se blato i mulj ispiru direktno u sloj za drenažu.

protukorijensku zaštitu kod intenzivnih zelenih krovova, kod kojih hidroizolacijska membrana mora biti zaštićena protiv prorastanja korijena, polažemo direktno na hidroizolaciju.

Razdjelni sloj kod većine hidroizolacijskih membrana nije potreban. Nužan je jedino između PVC membrana i toplinske izolacije od polistirena, jer polistireni pospješuju hlapljenje omekšivača iz PVC-a, zbog čega PVC s vremenom postaje krt i manje tolerantan na dimenzijski rad uslijed temepraturnih oscilacija, što u konačnici dovodi do pucanja membrane i procurjevanja krova. Osim toga kloridi iz PVC-a djeluju razgrađujuće na polistiren. Razdjelni sloj koji se polaže iznad toplinske izolacije iznad koje se izvodi cementni namaz (estrih) mora biti paropropustan, kako ne bi nastao neželjeni kondenzat. Kao razdjelni sloj može se koristiti ista vrsta poliesterskog geotekstila kojeg korstimo i kao filterski sloj.

Parorasteretni sloj se izvodi kod obrnutog krova čiji je završni sloj zatvorenije strukture, kao pr. betonski opločnici, asfalt ili zeleni krov, gdje je zbog homogenosti sloja iznad toplinske izolacije usporeno isparavanje vlage iz donjih slojeva krova. Parorasteretni sloj obično ne treba posebno izvoditi, jer u većini slučajeva njegovu funkciju vrši već napravljeni drenažni sloj, kao na primjer sloj šljunka ili čepasta folija s integriranim geotekstilom.

Slika 1: Podni slivnik kod proboja krova u fazi izvođenjaSlika 1, 2a, 2b: Drenažni i istodobno sloj opterećenja na rubovima krova i na mjestima probijanja krova

1

2a 2b

Vrsta opterećenja ovisi namjeni krova (neprohodni, prohodni ili provozni) kao i od željenog vizualnog učinka krova, terase ili balkona. Kao završni sloj možemo upotrijebiti: šljunak, drvo, betonske opločnike, kulir ploče, asfalt, ekstenzivno ili intenzivno zelenilo i slično).

Tabela 2: Promjer odvodnih cijevi ovisi o vrsti završnog sloja, nagibu i veličini površine krova

promjer cijevi

površina odvodnje [m2]

[mm] ravni krov < 15˚ krov sa šljunkom ozelenjeni krov

70 70 112 187

100 187 300 499

125 337 540 899

05

E N E R G E T S K I Š T I T.

Tanja
Sticky Note
blato i mulj ne bi trebali postojati u supstratima za krovne vrtove, stoga bi bilo prikladnije reći: isperive čestice iz supstrata.
Page 8: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

vrsta biljapovršinsko opterećenje

kg/m2 kN/m2

trava 5,0 0,05

nisko grmlje 10,0 0,10

grmovi do visine 1,5 m 20,0 0,20

grmovi do visine 3 m 30,0 0,30

veliki grmovi do visine 6 m 40,0 0,40

stabla do visine 10 m 60,0 0,60

stabla do visine 15 m 150,0 1,50

Visina objekta [m]

Meteorološka mjerenja brzine vjetra [km/h]

90 120 150

Minimalna1 debljina šljunka2 za opterećenje3 [cm]

h ≤ 10 mSrednja površina 5 5 8

Rubni pojas 9 16 24

10 < h ≤ 25Srednja površina 5 6 10

Rubni pojas 11 19 29

25 < h ≤ 199Srednja površina 5 8 12

Rubni pojas 13 23 35

1 Međuvrijednosti se lako linearno interpoliraju2 Preporučena nasipna gustoća šljunka 1900 kg /m3

3 U slučaju upotrebe drugoga materijala preračunavamo potrebnu debljinu obzirom na njegovu specifičnu masu

Napomena: Upotrijebili smo njemačke i austrijske Smjernice za izradu obrnutih krovova

Tabela 3: Smjernice za projektiranje obrnutih krovova (ÖNORM B 6253):

Drenažni geotekstil ispod balastnog sloja uravnotežuje uzgonsku silu nezavisno od debljine toplinske izolacije. Drenažni elementi (geotekstil, šljunak) kod većih padalina omogućavaju brzo odvođenje vode. Zbog toga u praksi neće doći do pojačanja sile uzgona. Drenažni element međusobno povezuje izolacijske ploče i zbog toga je utjecaj vjetra na pojedine ploče na srednjem dijelu površine krova znatno manji. Izvedbom drenažnoga sloja smanjuje se potrebno opterećenje ekvivalentno sloju šljunka debljine 5-6 cm.

Kod obrnutoga krova je potrebno pažljivo i stručno izolirati proboje i vodonepropusno izvesti sve ostale detalje hidroizolacijske zaštite. Nadogradnja krova toplinskim izolacijskim pločama, drenažnim elementima i završnim slojem je vrlo jednostavna. Obrnuti ravni krov je jednostavan

za montažu, kao i za demontažu u slučaju promjene namjene. površina obrnutoga krova je mehanički otporna, zato je održavanje opreme na krovu sigurno i bez opasnosti da će uzrokovati bilo kakvo oštećenje hidroizolacijskoga sloja.

U slučaju zelenoga obrnutog krova, kod opterećenja je potrebno uzeti u obzir specifičnu masu u suhom stanju, koja će odgovarati gore navedenim zahtjevima, kao i opterećenje krovne konstrukcije vlagom potpuno zasićenog supstrata, za potrebe dimenzioniranja nosivosti krova. Kod opterećenja kao i kod dimenzioniranja konstrukcije potrebno je uzeti u obzir i opterećenje biljnim slojem prema Tabeli 4.

Tabela 4: Opterećenje biljem

Potrebno je izračunati da li time zadovoljavamo također i silu sisanja vjetra na određenoj poziciji krova. Utjecaj vjetra se, naime, povećava zbog visine objekta, zbog čega na većim objektima toplinsku izolaciju u rubnim dijelovima zgrade, u širini od najmanje jednog metra, treba dodatno opteretiti. (Tabela 3) Rubni šljunak, betonske ploče i slični materijali koje u tu svrhu upotrebljavamo na rubnim dijelovima krovova, istodobno funkcioniraju i kao prepreka širenju požara. Preporučena frakcija šljunka je 16/32.

06

E N E R G E T S K I Š T I T.

Page 9: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

MOGUĆNOST TRAJENE I UGODNE UPOTREBE POVRŠINE RAVNOG KROVA

Način izvedbe obrnutog krova nudi cijelu paletu rješenja za trajnu zaštitu građevina protiv oborinskih voda, toplinskih gubitaka i ljetnog pre-grijavanja, istodobno nudeći mogućnost korisne upotrebe površine. Princip obrnutog krova primjenjue se na ravnim krovovima, terasama, balkonima ili podzemnim građevi-nama. Par primjera je prikazano u slijede-ćim detaljima.

pojedinačni zaštitni sloj i slojevi opterećenja u prikazanim detaljima, sigurnosni kao i diletacijski elementi za odvodnju mogu se kombinirati ovisno o namjeni površine, odnosno ovisno o zahtjevima završnih slojeva ili o vrsti bilja na ozelenjenim krovovima .

Prikaz šljunčane i drvom obložene terase s detaljem ograde

11 drveni pod, pričvršćen na letve 1 2 šljunak frakcije 16/3213 geotekstil 140 g/m2

14 FIBRANxps 300 - l15 hidroizolacija16 beton u padu17 izolacija u padu FIBRANxps INClINe 18 FIBRANxps kutna letva19 nosiva konstrukcija10 ograda

Ravni obrnuti krovovi zbog raznolikoga izbora završnih slojeva daju arhitektima kao i korisnicima veliki broj mogućnosti za ostvarenje njihovih ideja. Neiskorištenu krovnu površinu možemo jednostavno urediti kao terasu na kojoj možemo proživjeti trenutke opuštanja, urediti mali vrt ili površinu iskoristiti za parkiralište.

Krov ili dodatna etaža?

kod projektiranja ravnih obrnutih krovova potrebno je:

• proračunati nosivost konstrukcije zbog dodatnog opterećenja,• projektirati nagib za odvod vode sa nivoa hidroizolacije,• pažljivo planirati slivnike i ostale elemente odvodnje,• promišljeno rješavati detalje krovnoga ruba, atike, dimnjaka i ostalih proboja na krovu• kod većih ili intenzivno korištenih površina, potrebno je projektirati prohodne površine,• predvidjeti zaštitne ili sigurnosne elemente u području vrlo jakog vjetra ili visokih zgrada,• uzeti u obzir regulativu za zaštitne ograde kod prohodnih ili provoznih površina na visini.

1

6

3

5

4

2 6

7

48

9

11

10

07

E N E R G E T S K I Š T I T.

Tanja
Sticky Note
Kutna letva se izvodi samo za bitumenske hidroizolacije, i tada se h.i. prikazuje kao dvoslojna. Za jednslojne sustave sintetičkih membrana, ovaj detalj se izvodi pod pravim kutem, zbog rubnog pričvršenja i zbog fleksibilnosti membrane.
Page 10: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Detalj podnog slivnika u slučaju betonskih ploča položenih u pijesak

Detalj izvedbe konstrukcijske dilatacije, primjer betonskih ploča položenih na podloške, kao i primjer opterećenja sa šljunkom

11 betonske ploče12 pijesak13 geotekstil min. 140 g/m2

14 šljunak15 filterski geotekstil16 FIBRANxps*17 hidroizolacija18 izolacija u padu FIBRANxps INClINe 19 ili beton u padu10 nosiva konstrukcija11 podni slivnik12 mineralna vuna

* Tip proizvoda FIBRANxps odaberemo prema projektiranom opterećenju

Podni slivnik na balkonima i terasama

11 keramičke pločice u cementnom estrihu 12 geotekstil min. 140 g/m2

13 FIBRANxps 300 - l14 hidroizolacija15 izolacija u padu FIBRANxps INClINe1 ili beton u padu16 nosiva konstrukcija17 eTICS fasadni sustav18 podni slivnik19 FIBRANxps kutna letva (holker)10 ETICS fasadni sustav11 mineralna vuna

11 betonske ploče na podlošcima 2 filtarski geotekstil min. 140 g/m2

13 FIBRANxps 300 - l14 hidroizolacija15 izolacija u padu FIBRANxps INClINe16 ili beton u padu17 parna brana18 nosiva konstrukcija19 šljunak10 FIBRANxps kutna letva

1

6

3

7

5

8

42

9

10

8

6

6

11

12 12

1

6

3

7

54

2

1

6

3

7

54

8

2

3

8

9

10

11

12

9

10

11

08

E N E R G E T S K I Š T I T.

Tanja
Sticky Note
Kutna letva se izvodi samo za bitumenske hidroizolacije, i tada se h.i. prikazuje kao dvoslojna. Za jednslojne sustave sintetičkih membrana, ovaj detalj se izvodi pod pravim kutem, zbog rubnog pričvršenja i zbog fleksibilnosti membrane.
Page 11: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Tribina kao krov objekta, sportsko igralište na krovu

Odvodnja vode i konstrukcijska dilatacija asfaltnih krovnih površina, sportskih igrališta i parkirališta

S p o r t s k a i g r a l i š t a , p a r k i r a l i š t a . . .

11 asfalt12 beton13 šljunak14 geotekstil15 FIBRANxps 300 - l (ovisi o opterećenju)16 hidroizolacija17 izolacija u padu FIBRANxps INClINe18 ili beton u padu19 nosiva konstrukcija10 mineralna vuna11 FIBRANxps

1

6

3

7

5

8

4

2

9

1011

09

E N E R G E T S K I Š T I T.

Tanja
Sticky Note
Ja bih izostavila posziciju 10. mineralna vuna, jer skreće pozornost na detalj koji nije bitan za krov.
Page 12: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

10

Page 13: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

V r t n a k r o v u

Princip izvedbe obrnutog ravnog krova iznimno je pogodan za ozelenjavanje i formiranje vrta na krovu.

Svaki ravni krov ili krov s malim nagibom, nudi površinu na kojoj se može vratiti mali dio izgubljene prirode u našoj betonskoj pustinji. Baš zbog toga se na novogradnjama sve više projektiraju i izvode ozelenjeni krovovi. Ekstenzivno ozelenjene površine primjerene su za industrijske, poslovne i stambene objekte, gdje bez posebne njege uspijevaju različite nezahtjevne biljke. Veće debljine supstrata nude mogućnost uzgoja povrća, sadnje grmlja ili čak manjih stabala.

Ekstenzivno ozelenjeni obrnuti krov poslovno stambene građevine održava zelenilo u gusto naseljenim urbanim centrima. Po principu obrnutog ozelenjenog krova napravljen je i parkovni dio krova podzemne garaže ispred građevine.

Intenzivno ozelenjen obrnuti krov podzemne garaže

Sastav ekstenzivno ozelenjenog obrnutog krova s toplinskom izolacijom FIBRANxps 300 - L, debljine 20 cm

Obrnuti krov koji je nadograđivan zemljom i biljkama ima još više dodatnih prednosti koje povećavaju ugođaj boravljenja:

• veća toplinska stabilnost krova,• bolja zvučna zaštita prostora,• poboljšana mikroklima u neposrednoj blizini,• smanjenje količine oborinskih voda u kanalizaciji.

kod projektiranja zelenih krovova potrebno je:

• proračunati nosivost konstrukcije odnosno zgrade,

• projektirati nagib površine zbog odvodnje vode s nivoa hidroizolacije,

• pažljivo definirati puteve odvodnje vode i pozicije slivnika,• kod intenzivnog zelenog krova potrebno je planirati

ručno ili automatsko navodnjavanje,

• promišljeno riješiti detalje ruba krova, atike i različitih proboja na ravnom krovu,

• za bilje s dubokim ili agresivnijim sustavom korijenja, potrebno je iznad hidroizolacije ugraditi protukorijensku membranu, ovisno o prepruci proizvođača osnovne hidroizolacije,

• kod većih i intenzivno prohodnih površina potrebno je projektirati i pješačke staze,

• također treba prilagoditi sve zaštitne uvjete na područjujakoga vjetra ili kod visokih zgrada,

• uzeti u obzir regulativu za zaštitne ograde na prohodnim i provoznim površinama.

11

E N E R G E T S K I Š T I T.

Page 14: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Tipični sastav zelenih krovova:

1 - biljni sloj2 - plodni supstrat3 - drenažno-akumulacijsi sloj 4 - toplinska izolacija od ekstrudiranoga polistirena FIBRANxps 300 - l5 - hidroizolacija6 - izolacija u padu FIBRANxps INClINe7 - beton u padu8 - krovna konstrukcija

ekSTeNZIvNO OZeleNJIvaNJe

1 - Vegetacija ekstenzivnog ozelenjivanja su trave, sedumi i ostale manje zahtjevne trajnice.

2 - Za takvu vrstu bilja dovoljan je supstrat debljine 10 cm. koji nakon navodnjavanja optereti krov do najviše 1,5 KN/m2

(150 kg/m2). Debljinu potrebnog sloja opterećenja potrebno je provjeriti sukladno sa zahtjevima u tabeli 3 na stranici 6.

3 - Perforirana čepasta folija s filterskim geotekstilom:• je sloj za filtriranje i zadržavanje vode,• djeluje kao primarna protukorijenska zaštita,• u slučaju slabo propusne sabijene zemljine djeluje kao

paroizjednačavajući sloj. Slično djelovanje ima i sloj šljunka kojije ovijen filterskim geotekstilom.

4 - FIBRANxps 300 - l5 - hidroizolacija s protukorijenskom zaštitom 6 - izolacija u padu FIBRANxps INClINe7 - parna brana8 - krovna konstrukcija

INTeNZIvNO OZeleNJIvaNJe, POVRTNJAK NA DOHVAT RUKE IlI vrT Na TeraSI

1 - Vegetacija jednostavnog intenzivnog ozelenjivanja su trave, trajnice i povrće.

2 - Prije nego odlučimo o debljini i sastavu plodnog supstrata potrebno je razgovarati sa stručnjakom za bilje koje je izabrano za ozelenjivanje krova. Obično je za tu vrstu bilja dovoljno i 20 cm plodnog supstrata koji uz navodnjavanje optereti krov i do 3 KN/m2 (300 kg/m2).

3 - Kod jednostavnog intenzivno ozelenjenog krova upotrebljavamo drenažno-akumulacijske kadice na koje je položen filterski geotekstil.

1 - Kod intenzivnog ozelenjivanja se uz jednostavno bilje može posaditi grmnje i manja stabla.

2 - Za takvu vrstu bilja je potrebno 50 i više centimetara plodnog supstrata, koji nakon navodnjavanja optereti krov najmanje 7,5 KN/m2 (750 kg/m2).

3 - Kod intenzivnog zelenoga krova upotrebljavamo filterski geotekstil koji se polaže na drenažno-akumulacijske kadice ili šljunak koji ima isključivo drenažnu funkciju.

4 - FIBRANxps 300 - l (ovisi o opterećenju)5 - Kod bilja s dubokim ili agresivnim korijenom iznad

hidroizolacije se ugrađuje protukorijenska membrana ovisno o preporuci proizvođača osnovne hidroizolacije.

6 - izolacija u padu FIBRANxps INClINe 7 - krovna konstrukcija

Rub ozelenjenog krova ili krova sa šljunkom, sa odljevnim žlijebom Primjedba: Ako je rub konzole kraći od 1 m potrebno je toplinski izolirati i čelo AB ploče

Završetak ozelenjenog krova s malim zidom, kutnim slivnikom i izljevnom vode kroz atiku

Završetak ozelenjenog krova bez toplinskih mostova. Atika izvedena s metalnom podkonstrukcijom.

1

6

3

75

4

2

8

1

6

3

7

5

4

2

1

6

3

7

5

4

2

8

4

12

E N E R G E T S K I Š T I T.

Tanja
Sticky Note
zbog čega se izvodi i beton u padu i stavlja INCLINE?
Tanja
Sticky Note
PRIMJEDBA: Slabo propusna zemlja se ne smije niti ugraditi na zeleni krov, tako da bi ovu stavku ili trebalo izbaciti ili malo modulirati.
Page 15: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Terasa stambenog ili poslovnog objekta

Održavanje stabilne temperature i sprječavanje oštećenja hidroizolacije

1 - Kod ozelenjivanja podzemnih građevina se uz jednostavno bilje može saditi i grmlje i stabla.

2 - Kolektori za vodu trebaju stalnu temperaturu kroz cijelo ljeto, zbog toga se preporučuje, ugraditi sloj zemlje debljine 80 cm, koja nakon navodnjavanja opterećuje krovnu konstrukciju sa 12 kN/m2 (1200 kg/m2).

3 - Kod ozelenjivanja podzemnih građevina stavimo na čepastu foliju filterski geotekstil, a kod većih debljina zemlje samo šljunak razdijeljen od zemlje filterskim geotekstilom,

4 - FIBRANxps 300 - l (tip izolacije odabiremo ovisno o opterećenju).5 - Kod bilja s dubokim i agresivnijim korijenom iznad

hidroizolacije se ugrađuje protukorijenska membrana (ovisno o preprouci proizvođača osnovne hidroizolacije)

OZeleNJIvaNJe pOdZeMNIh ObJekaTa

6 - izolacija u padu FIBRANxps INClINe

7 - krovna konstrukcija

1

6

3

7

5

4

2

13

E N E R G E T S K I Š T I T.

Page 16: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Klasični ravni krov... ... nakon sanacije

1 sustav obrnutog krova 2 postojeći slojevi krova

1 zelenilo2 supstrat3 geotekstil i sloj za zadržavanje vode 4 FIBRANxps 300 - l5 hidroizolacija 6 FIBRANxps 300 - l7 parna brana 8 ploče s nagibom FIBRANxps INClINe 9 nosiva konstrukcija

P l u S k r O V - n a d o g r a d n j a i s a n a c i j a p o s t o j e ć e g k r o v a

Kod nadogradnje toplinske izolacije postojećeg klasičnog krova ili kod njegove sanacije dodatna izolacija se lako ugrađuje bez dodatnih konstrukcijskih zahvata.Najprije treba provjeriti kvalitetu postojeće hidroizolacije i po potrebi naprav i t i n jenu sanac i ju . Nastav l jamo polaganjem FIBRANxps ploča, elemenata za drenažu kao i nadograđivanjem sukladno zahtjevima projektiranog završnog sloja. Postojeća toplinska izolacija se kod izračuna građevinske fizike uvažava u ugrađenoj debljini ili ipak sa zadrškom. Korisno je provjeriti stanje toplinske izolacije i količinu vlage koja se sakupila ispod postojeće hidroizolacije i proračunatu debljinu postojeće toplinske izolacije po potrebi smanjiti. Takav nadograđeni krov u praksi zovemo pluS krOv.

d u O k r O V - r a v n i k r o v n i s k o e n e r g e t s k i h o b j e k a t a

DUO KROV je kombinacija klasičnog i obrnutoga krova koji se upotrebljava kod novogradnje u slučaju gdje su zahtjevi za U vrijednost (toplinska provodljivost konstrukcijskog sklopa) obrnutoga ravnoga krova stroži od vrijednosti koje dobijemo jednim slojem toplinske izolacije FIBRANxps. Parna brana (7) u slučaju niskoenergetskih objekata (velika debljina toplinske izolacije) se može izostaviti, što je potrebno dokazati elaboratom građevinske fizike (program ARCHIMaId).

DUO krov DUO OPTIMO krov

PLUS krov

Izolacija u padu FIBRANxps INClINe može biti u slučaju duO OpTIMO krova ugrađena iznad prvog sloja toplinske izolacije FIBRANxps 300 - l.

1

2

1

6

3

7

5

4

2

9

1

6

3

7

58

4

2

1010

14

E N E R G E T S K I Š T I T.

Page 17: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Napomene za upotrebu toplinskog izolacijskog materijala FIBRANxps na ravnom krovu:

Toplinsko izolacijske ploče od ekstrudiranog polistirena FIBRANxps mogu ostati vani nezaštićene više tjedana, jer na njih ne utječe kiša, snijeg ili hladnoća. Ipak je drugačije sa djelovanjem sunčanih zraka. Ploče od pjenastog polistirena su slično kao ostali tvrdi pjenasti sintetički materijali osjetljivi na dugotrajno djelovanje UV zračenja.Kod polaganja FIBRANxps ploča na površinu krova potrebno je ploče odmah zaštititi od sunčanog zračenja, zato preporučujemo, da se na ploče odmah stavljaju ostali slojevi. Ploče koje se na gradilištu ne ugrađuju odmah, potrebno je staviti u sjenu ili ih zaštititi prevlačenjem sa sintetičnim materijalima svijetle boje. Ispod prozirnih ili tamnih boja mogu se pojaviti visoke temperature, koje utječu na deformaciju ploča ili na površini ploča uzrokuju oštećenja. Maksimalna temperatura upotrebe je 75°C, jer kod većih temperatura površina ploče postaje mekša.Ploče od ekstrudiranog polistirena potrebno je polagati na ravne i čiste površine.FIBRANxps je osjetljiv na otapala na bazi benzina i katrana, mravlju kiselinu, plinove kao: metan, etan, propan, butan, heptan... Uvjetno je FIBRANxps postojan u dodiru sa naftom, lož uljem, parafinskim uljem, vazelinom, fenolom, mašću i uljem. Kod dugotrajnog kontakta sa tim elementima može doći

do oštećenja površine. Potpuno neutralni na FIBRANxps su bitumen, vapno, cement, gips, kao i slana voda, baze, kiseline, uključujući sumpornu i fosfornu kiselinu, anorganski plinovi, alkohol, silikon…Zbog lučenja klorida u slučaju upotrebe PVC hidroizolacijskih membrana, potrebno je između membrane i poliestirenskih ploča ugraditi razdjelni sloj, kao npr. geotekstil.

Sve navedene informacije u ovoj brošuri su samo preporuke projektantima obrnutih ravnih krovova. podaci su dobiveni na osnovu standarda pojedinih europskih država sa više godišnjom tradicijom izvođenja ravnih obrnutih krovova i s tog područja važećim zakonima. Odjel za tehnički potporu proizvoda poduzeća FIbraN NOrd d.o.o. je uvijek na raspolaganju kako projektantima tako graditeljima za pomoć kod rješavanja pitanja vezano na ugradnju i karakteristike proizvoda FIBRANxps. Obratite nam se elektronskom poštom: [email protected]

O P T I M O k r O V – o p t i m a l n a g r a d n j a r a v n o g k r o v a

“OpTIMO” krov je jedno od poboljšanja ravnih krovova koji umjesto betona u padu ima ugrađen poseban element, laku toplinsku izolaciju u padu FIBRANxps.

Što dobijemo sa izolacijom u padu FIBRANxps INClINe?

• Smanjimo opterećenje krova za ukupnu težinu betona upadu, što je otprilike jednako opterećenju gornjih slojevakod neprohodnih, prohodnih i ekstenzivno ozelenjenihobrnutih krovova.

• Smanjimo debljinu ploče u padu. Početna debljinatoplinsko izolacijskih ploča u padu FIBRANxps INClINe je1 cm, a kod betona je najmanja debljina oko 4-5 cm.

• Smanjimo debljinu toplinske izolacije ili povećamo toplinsku izolativnost. Toplinska izolacija u paduFIBRANxps INClINe doprinosi dodatnoj toplinskojučinkovitosti krova, što možemo uzeti u obzir kodprojektiranja debljine toplinske izolacije.

S toplinskom izolacijom FIBRANxps INClINe u sustavu OPTIMO KROV smanjujemo opterećenje, štedimo na ukupnoj debljini svih slojeva, i dobivamo na toplinskoj učinkovitosti krova.

Ako se hidroizolacija izvodi bitumenskim trakama, tada mora prvi sloj hidroizolacije, koji se polaže na toplinsko-iz olacijske ploče u padu biti samoljepljiv, jer zavarivanje bitumenskih hidroizolacija otvorenim plamenom nije dozvoljeno izvoditi na podlozi od polistirenske toplinske izolacije .

kod projektiranja a osobito kod sanacije ravnog krova mogu se pojaviti sljedeća ograničenja:

• povećano opterećenje. Kod projektiranja ozelenjenih krovova na postojećim zgradama, kao i kod sanacije i adaptacije ravnog krova sa sistemom obrnutog krova nije uvijek moguće dodatno opterećenje.

• Kod sanacije postojećih terasa zbog ograničenja visine teško je osigurati dovoljnu debljinu toplinske izolacije.

• Kod krovova niskoenergetskih i pasivnih zgrada zahtjevaju se veoma velike debljine toplinske izolacije. Zeleni krovovi koji bezsumnje pripadaju u takvu vrstu eko-logične gradnje, povećaju tako debljinu, kao i težinu krovne konstrukcije.

Tri potpuno različita problema imaju u osnovi jednako rješenje:

Napomena:

15

E N E R G E T S K I Š T I T.

Page 18: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Gradimo i stvaramo nove vrijednosti u susradnji s projektantima i izvođačima.

16

E N E R G E T S K I Š T I T.

Page 19: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Obrnuti krov je revolucionarno otkriće koje investitoru u dijelu ravnih krovova daje mogućnost da bez dodatnih troškova dobije novu upotrebljivu površinu i pridonese većoj vrijednosti objekta. Dodana vrijednost je dvostruka. Osim dodatno dobivene površine koja se može koristiti kao pr. vrt, terasa ili parkiralište na krovu, princip obrnutog krova garantira puno duže trajanje hidroizolacijskoj membrani i samim time duži rok trajanja cijelome krovu. Obrnuti krov zahtijeva toplinsku izolaciju koja će pod utjecajem vlage sačuvati svoje toplinskoizolacijske sposobnosti. U sistemu obrnutog krova upotrebljava se tvrda toplinska izolacija iz pjenastog ekstrudiranog polistirena XPS koji sa svojom zatvorenom staničnom strukturom garantira besprijekornu toplinsku zaštitu i u vlažnim uvjetima.

Krovovi već davno nisu samo zaštita od atmosferskih utjecaja, nego su bitni estetski i funkcionalni dio objekata. Poseban čar koji ima potkrovlje, isto tako imaju i ravne površine pod vedrim nebom, koje se korisno upotrebljavaju za opuštanje i rekreaciju. Usred mjesta možemo imati vrt ili ga upotrijebimo za parkirališta. Što god odlučimo, imamo dodatne korisne

površine. Ali ne uvijek. Potpuno iskorištenu površinu ravnog krova dobijemo sa obrnutim ravnim krovom.

Potpuno iskorištenu površinu ravnog krova dobijemo sa obrnutim ravnim krovom..

Obrnuti krovi njegove izuzetne prednosti

E N E R G E T S K I Š T I T. E N E R G E T S K I Š T I T.

Page 20: FIBRAN-Obrnuti ravni krov FibranXps

Obrnuti ravni KrOv

U p u t e z a u g r a d n j u s a t o p l i n s k o m i z o l a c i j o m F I B R A N x p s

0100 KatalOg PrOizvOda

0111 Obrnuti ravni KrOv

0130 Fasade

0150 PODZEMNE GRAĐEVINE

FIB

RAN

NO

RD d

.o.o

. | T

isak

: Koč

evsk

i tis

k d.

d., K

očev

je |

12/ 2

012

FIBRAN NORD d.o.o. Novo mestoK očevar jeva u l ica 1S I -8000 Novo mesto

te l : 00386 7 3939 510fax : 00386 7 3939 511prodaja , te l : 00386 7 3939 517tehničk o sav jetovanje , te l : 00386 7 3939 525

e -pošta : f [email protected] ibran .s i

www.f ibran .com