of 3/3
1 Nr.__________din _________ Formular USAMV 0202020110 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca 1.2. Facultatea Horticultură 1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică 1.4.Domeniul de studii Horticultură 1.5.Ciclul de studii 1) Licenţă 1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică 1.7. Forma de învăţământ IF 2. Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei Plante floricole şi de gazon 1 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Adelina Dumitraş 2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Şef lucr. Dr. Erzsébet Buta 2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare Sumativă 2.7. Regimul disciplinei Continut 2 DS Obligativitate 3 DI 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum Botanică 4.2. de competenţe Fiziologie, Protecţia plantelor 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară în plenul anului în sălile de curs sub forma prelegerilor. Prelegerile se expun oral, utilizând planşe, diapozitive, video, proiector, organe proaspete sau conservate. Se pune accent pe învăţarea interactivă. 5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului Lucrările practice se desfăşoară pe grupe de 12-15 studenţi, în câmp, seră sau laborator în funcţie de specificul temei. Studenţii execută lucrările necesare, urmărindu-se formarea de deprinderi specifice activităţilor din floricultură. 6. Competenţe specifice acumulate Competenţe profesionale Recunoaşterea speciilor floricole Formarea deprinderilor în executarea lucrărilor specifice pentru utilizarea speciilor floricole în amenajări peisagistice Capacitatea de a supraveghea şi de a participa la dezvoltarea sistemelor tehnologice aferente producerii şi îngrijirii platelor floricole Competenţe transversale Dezvoltarea gândirii ştiinţifice, familiarizarea viitorului specialist cu procesele producerii şi îngrijirii plantelor floricole anuale, bienale şi perene. Spirit de echipă, cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect si la timp, conştientizarea importanţei cercetării proprii legata de învăţare (biblioteca, internet), cultivarea disciplinei în munca. 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 3.1. Număr de ore pe săptămână– forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore 3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 3.4.4.Tutoriala 4 3.4.5.Examinări 10 3.4.6. Alte activităţi 3.7. Total ore studiu individual 64 3.8. Total ore pe semestru 120 3.9. Numărul de credite 4 4

FIŞA DISCIPLINEI...floricole. 2. Particularităţi morfo-biologice ale speciilor floricole 3. Relaţiile plantelor floricole cu factorii de mediu: lumină, apă, aer, temperatură,

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FIŞA DISCIPLINEI...floricole. 2. Particularităţi morfo-biologice ale speciilor floricole 3....

 • 1

  Nr.__________din _________ Formular USAMV 0202020110

  FIŞA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

  1.2. Facultatea Horticultură

  1.3. Departamentul Horticultură şi Peisagistică

  1.4.Domeniul de studii Horticultură

  1.5.Ciclul de studii1)

  Licenţă

  1.6.Specializarea/ Programul de studii Peisagistică

  1.7. Forma de învăţământ IF

  2. Date despre disciplină

  2.1. Denumirea disciplinei Plante floricole şi de gazon 1 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Adelina Dumitraş

  2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Şef lucr. Dr. Erzsébet Buta

  2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de

  evaluare Sumativă

  2.7. Regimul

  disciplinei

  Continut2

  DS

  Obligativitate3 DI

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1. de curriculum Botanică

  4.2. de competenţe Fiziologie, Protecţia plantelor

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfăşoară în plenul anului în sălile de curs sub forma prelegerilor.

  Prelegerile se expun oral, utilizând planşe, diapozitive, video, proiector, organe

  proaspete sau conservate. Se pune accent pe învăţarea interactivă.

  5.2. de desfăşurare a seminarului/

  laboratorului/ proiectului

  Lucrările practice se desfăşoară pe grupe de 12-15 studenţi, în câmp, seră sau

  laborator în funcţie de specificul temei. Studenţii execută lucrările necesare,

  urmărindu-se formarea de deprinderi specifice activităţilor din floricultură.

  6. Competenţe specifice acumulate

  Co

  mp

  eten

  ţe

  pro

  fesi

  on

  ale Recunoaşterea speciilor floricole

  Formarea deprinderilor în executarea lucrărilor specifice pentru utilizarea speciilor floricole în amenajări

  peisagistice

  Capacitatea de a supraveghea şi de a participa la dezvoltarea sistemelor

  tehnologice aferente producerii şi îngrijirii platelor floricole

  Co

  mp

  eten

  ţe

  tran

  sver

  sale

  Dezvoltarea gândirii ştiinţifice, familiarizarea viitorului specialist cu procesele

  producerii şi îngrijirii plantelor floricole anuale, bienale şi perene.

  Spirit de echipă, cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect si la timp,

  conştientizarea importanţei cercetării proprii legata de învăţare (biblioteca,

  internet), cultivarea disciplinei în munca.

  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  3.1. Număr de ore pe săptămână–

  forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2

  3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28

  Distribuţia fondului de timp ore

  3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

  3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

  3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

  3.4.4.Tutoriala 4

  3.4.5.Examinări 10

  3.4.6. Alte activităţi

  3.7. Total ore studiu individual 64

  3.8. Total ore pe semestru 120

  3.9. Numărul de credite4 4

 • 2

  7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul şi lucrările practice oferă studenţilor informaţii despre cele mai

  răspândite specii floricole din sortimentul ţării noastre.

  7.2. Obiectivele specifice Asimilarea noţiunilor legate de: particularităţile morfologice şi decorative,

  cerinţele faţă de factorii de mediu şi utilizarea speciilor floricole în amenajarea

  spaţiilor verzi. De asemenea, disciplina face referiri la amenajarea şi întreţinerea

  peluzelor şi prezintă cele mai utilizate specii pentru gazon.

  8. Conţinuturi

  8.1.CURS

  Număr de ore – 28

  1. Importanţa speciilor floricole în spaţiile verzi. Clasificarea plantelor

  floricole.

  2. Particularităţi morfo-biologice ale speciilor floricole

  3. Relaţiile plantelor floricole cu factorii de mediu: lumină, apă, aer,

  temperatură, substrat de cultură.

  4. Modalităţi de dispunere a vegetaţiei floricole în spaţiile verzi

  5. Prezentarea speciilor floricole utilizate în amenajări peisagistice

  Plante floricole anuale decorative prin flori (caracteristici generale,

  particularităţi ecologice, utilizare): Ageratum, Alyssum, Calendula,

  Anthirrhinum, Begonia, Callistephus, Celosia, Centaurea, Cleome,

  Chrysanthemum, Clarkia, Coreopsis, Cosmos, Dianthus, Dimorphoteca,

  Gaillardia, Gazania, Godetia, Gypsophilla, Helianthus, Impatiens, Lobelia,

  Lavatera, Mattiola, Mirabilis, Nemesia, Nicotiana, Nigella,

  Messembrianthemum, Petunia, Phlox, Portulaca, Rudbeckia, Salvia,

  Scabiosa, Sanvitalia, Tagetes, Tropaeolum, Tithonia, Verbena, Zinnia.

  6. Specii floricole cu inflorescenţă persistentă: Ammobium, Helipterum,

  Gomphrena, Helichrysum, Limonium.

  7. Specii floricole volubile şi agăţătoare: Ipomoea, Lathyrus, Cobaea

  Thumbergia

  8. Specii floricole ornamentale prin frunze: Althernanthera, Coleus,

  Echeveria, Gnaphalium, Iresine, Santolina, Cineraria, Pyrethrum

  9. Plante floricole bienale (particularităţi morfologice, ecologice,

  utilizare): Althaea, Bellis, Campanula, Cheiranthus, Dianthus, Digitalis,

  Myosotis, Lunaria, Viola

  10. Plante floricole perene: (particularităţi morfologice, ecologice, utilizare):

  Hemicryptophyte: Aubretia, Aquilegia, Chrysanthemum, Delphinium,

  Dianthus, Dicentra, Paeonia, Papaver, Rudbeckia, Lychnis, Oenothera,

  Lupinus, Linum, Knipophia, Iberis, Helianthemum.

  11. Geophyte rustice şi semirustice: Allium, Arum, Chionodoxa, Colchicum,

  Convallaria, Corydalis, Crocus, Eranthis, Frittilaria, Galanthus, Lilium,

  Hyacinthus, Iris, Liatris, Muscari, Narcisus, Tulipa, Scilla, Ranunculus,

  Agapanthus, Anemone, Canna, Dahlia, Gladiolus, Polyanthes, Crocosmia,

  12. Ferigi ornamentale utilizate în amenajările peisagistice: Adiantum

  pedatum, Adiantum venustum, Asplenium trichomanes, Athyrium filix-

  femina, Cryptogramma crispa, Dryopteris marginalis, Dryopteris

  spinulosa Dryopteris filix-mas, Dryopteris cristata, Matteucia orientalis,

  Matteucia pensylvanica, Onoclea sensibilis, Osmunda regalis, Osmunda

  cinnamomea, Phyllitis scolopendrium, Polypodium vulgare, Polystichum

  aculeatum, Polistichum munitum, Polystichum setiferum, Polistichum

  acrostichoides, Thelyopteris palustris, Thelyopteris oreopteris,

  Thelyopteris hexagonoptera

  13. Graminee ornamentale utilizate ca plante întregi în amenajarea

  spaţiilor verzi: Alopecurus pratensis, Arundinaria fortunei, Arundo donax,

  Carex elata, Carex oshimensis, Carex pendula, Calamagrostis epigeios,

  Cortaderia selloana, Glyceria maxima, Miscanthus sinesnis, Pennisetum

  villosum, Stipa gigantea

  Metode de predare

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Prelegere

  Observaţii

  2 ore

  2 ore

  1 oră

  1 oră

  6 ore

  2 ore

  2 ore

  4 ore

  4 ore

  2 ore

  2 ore

  8.2.LUCRĂRI PRACTICE

  Număr de ore – 28

  1. Prezentarea sectorului şi protecţia muncii în sectorul de floricultură, seră,

  câmpuri didactice.

  2. Producerea materialului săditor floricol: metode de semănat

  3. Producerea materialului săditor floricol: repicat

  4. Lucrări de îngrijire a răsadurilor

  5. Recunoaşterea speciilor floricole în faza de răsad

  Prezentare

  Studiu practic şi teoretic

  Studiu practic şi teoretic

  Studiu practic şi teoretic

  Studiu practic şi teoretic

  2 ore

  2 ore

  2 ore

  2 ore

  2 ore

 • ^plantnrii lor in spaJii verzi7. Inmullirea vegetativd: butdqirea, marcotaj, despdrfire8. InfiinJarea culturilor floricole in c6mp prin semdnat9. InfiinJarea culturilor floricote in c6mp prin r6sad10. Lucriri de ingrijire aplicate culturilor floricole anuale, bienale, pereneI l. Recunoaqterea speciilor, varietbtilor gi soiuriror prezentate la curs in faza

  6. Pregltirea organelor vegetative Oo Studiu practic ai teoretic

  Studiu practic qi teoreticStudiu practic gi teoreticStudiu practic qi teoreticStudiu practic Ai teoreticStudiu practic qi teoretic

  Bibliografie Obligatoie :1^. Qumitrag, Aderina, 2^90.6^, pJante froricore si de gazon, Ed. Mediamira, ctuj-Napoca.2 |umitra,l, Adelina, 2010, Compozilii flora'te utiizate ln amenajdi peisagiitice,' ea. Mediamira, ctuj-Napoca.3. Preda M., Floiculturd, Ed Ceres Bucure1ti.1. Toma F., 2002, Floicufturd Si gazon g, Ea. Cris Book tJniversa!, Bucuregti.5. Toma F., 2002, Floicutturd si qazon fin. ea. Cris lJniversitas Comnanv

  -B,n

  B i b I i og raf ie F ac u ft ativ e :1. x x x, 1990, Grande Enciclopedia des ptantes et FreuA. des Jadin, Bordas, pais

  9' Coroborarea confinuturilor disciplinei cu agteptlrile reprezentanfilor comunitlfilor epistemice,asociafilor profesionale gi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  10. Evaluare

  Data completirii22.10.2013

  Data avizirii indepartament22.11.2013

  t ci"lul de studii- se alege una din variantele- Licenta,/Master/Doctorat'.

  .. Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD.(

  disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara).-. .. Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele - DI ( disciplina obligatorie) DO

  I discipl ina optionala) DFac ( discipl ina laculrat iva).- Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual).

  Director

  In vederea identificarii ucele mai actuale teme gi probleme practice, cadrels didactice

  - particip6 la conferinte qi simpozioane na{ionale, interna{ionale unde se d,ezbattemede specialitate;- se implici in proiecte de cercetare care trateaz| subiecte specifice domeniului;- participdri la t6rguri de specialitate, concursuri;- prezentdri de noi produse sau tehnici;- organizarea unor ateliere de lucru sau participiri la work-shop-uri organizate de firme sau organizafii ce

  desfi$oar5 activitl{i in domeniul de interes.

  Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare10.3 .

  Pondere dinnota final[

  Examinarea teoreticdla sfhrgitul semestrului.

  Examen scrisActivitatea la curs gi examenul teoretic

  60Yo din nota finald.Prezentarea la examenul teoretic este

  condilionati de promovarea examenului

  10.5. Seminar/Laborator Examenul practic se facein cdmp gi laborator qiconst[ in recunoaqtereaspeciilor fl oricole predatela curs.

  Este previzutl o verificare la sfirgitulsemestrulur.

  Activitatea la lucrSri practice gi examenulpractic 40Yo din nota final6.

  10.6. Standard minim de performanStapanirea informatiei stiintifice t atrecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate.

  Titular curs Titular IConf. Dr.

  Prof. dr.