FE UNI I Predstavitveni Zbornik

  • View
    176

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FE UNI I Predstavitveni Zbornik

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

PREDSTAVITVENI ZBORNIKUNIVERZITETNEGA TUDIJSKEGA PROGRAMA I. STOPNJE

ELEKTROTEHNIKANA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI

Ljubljana, junij 2008

Kazalo1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Podatki o tudijskem programu......................................................................................... 3 Temeljni cilji programa in splone kompetence, ki se pridobijo s programom:............... 4 Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa ......................................................... 5 Dolobe o uporabi oz. konkretizaciji meril za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program................................................................................. 6 Pogoji za napredovanje po programu................................................................................ 7 Pogoji za dokonanje tudija............................................................................................. 8 Prehodi med tudijskimi programi .................................................................................... 8 Naini ocenjevanja .......................................................................................................... 10 Predmetnik tudijskega programa in predvideni nosilci predmetov ............................... 11

10. Podatki o monosti izbirnih predmetov in mobilnosti .................................................... 18 11. Kratka predstavitev posameznih predmetov ................................................................... 19 12. Zaposlitvene monosti diplomantov ............................................................................... 42

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

Univerzitetni tudijski program I. stopnje Elektrotehnika

PREDSTAVITVENI ZBORNIKUNIVERZITETNEGA TUDIJSKEGA PROGRAMA I. STOPNJE

ELEKTROTEHNIKANA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI

1. Podatki o tudijskem programuNaslov tudijskega programa: prvostopenjski univerzitetni tudijski program Elektrotehnika

Trajanje tudijskega programa: 3 leta.

tevilo kreditnih tok ECTS tudijskega programa: 180.

Smeri tudijskega programa: Avtomatika, Elektronika, Energetika in mehatronika, Telekomunikacije.

Moduli tudijskega programa (moduli so izbirni v poletnem semestru 3. letnika ne glede na smer tudijskega programa): Modul A Modul B Modul C Modul D Modul E

Strokovni naslov diplomanta / diplomantke: diplomirani inenir elektrotehnike (UN) / diplomirana inenirka elektrotehnike (UN) Okrajava naslova je v obeh primerih dipl. in. el. (UN).

Predstavitveni zbornik

3/43

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

Univerzitetni tudijski program I. stopnje Elektrotehnika

2. Temeljni cilji programa in splone kompetence, ki se pridobijo s programom:Temeljni cilji programa so: zagotoviti kakovostno znanje s podroja elektrotehnike, podati odline temelje za tudij na 2. stopnji ne samo elektrotehnike, temve katere koli tehnike stroke, omogoiti uinkovito vkljuitev v delo ob zaposlitvi in samostojno sledenje najnovejim dosekom, podati podlago in spodbudo za nadaljnji samostojni tudij v sklopu vseivljenjskega uenja, omogoiti prehajanje med sorodnimi tudijskimi programi in ire ter zagotoviti vseevropsko primerljivost doseene izobrazbe.

Splone kompetence, ki se pridobijo s programom, so: zmonost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reevanja problemov na podroju elektrotehnike in ire, sposobnost kritinega miljenja na podlagi analize in sinteze, poklicna, okoljska in socialna odgovornost, sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki, sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja, sposobnost samostojnega sledenja najnovejim dosekom in pridobivanja novih znanj, sposobnost timskega dela s strokovnjaki z razlinih podroij.

Predstavitveni zbornik

4/43

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

Univerzitetni tudijski program I. stopnje Elektrotehnika

3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisaV 1. letnik univerzitetnega tudijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika se lahko vpie: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednjeolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat e opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 1. junijem 1995 konal katerikoli tiriletni srednjeolski program V primeru omejitve vpisa so kandidati iz toke a) in c) izbrani glede na: sploni uspeh pri maturi oz. zakljunem izpitu sploni uspeh v 3. in 4. letniku in kandidati iz toke b) izbrani glede na: sploni uspeh pri poklicni maturi sploni uspeh v 3. in 4. letniku uspeh pri maturitetnem predmetu 40 % tok 40 % tok 20 % tok 60 % tok 40 % tok

Predvideno tevilo razpisanih vpisnih mest je 300 za redni tudij in 30 za izredni tudij.

Predstavitveni zbornik

5/43

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

Univerzitetni tudijski program I. stopnje Elektrotehnika

4. Dolobe o uporabi oz. konkretizaciji meril za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v programtudentu se v procesu izobraevanja na 1. stopnji lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo unim vsebinam predmetov na univerzitetnem tudijskem programu 1. stopnje Elektrotehnika. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloa Komisija za dodiplomski tudij FE na podlagi pisne vloge tudenta, priloenih sprieval in drugih listin, ki dokazujejo uspeno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj, ter v skladu s pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na seji Senata UL dne 29. 05. 2007. V primeru, da Komisija za dodiplomski tudij FE ugotovi, da pridobljeno znanje po zahtevnosti in obsegu kreditnih tok ustreza tistemu znanju, ki se pridobi pri posameznem predmetu na univerzitetnem tudijskem programu 1. stopnje Elektrotehnika, ali ga celo presega, se pridobljeni znanje in spretnosti upotevajo kot opravljena tudijska obveznost pri dotinem predmetu.

Predstavitveni zbornik

6/43

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

Univerzitetni tudijski program I. stopnje Elektrotehnika

5. Pogoji za napredovanje po programuNapredovanje v viji letnik tudent univerzitetnega tudijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika se lahko vpie v 2. letnik, e do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih tok (ECTS). tudent univerzitetnega tudijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika se lahko vpie v 3. letnik, e do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih tok) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih tok (ECTS). Skladno s 153. lenom Statuta Univerze v Ljubljani se tudent lahko izjemoma vpie v viji letnik, tudi e ni opravil vseh predpisanih obveznosti za napredovanje, kadar ima za to opraviene razloge, kot so npr.: materinstvo, dalja bolezen, izjemne druinske in socialne okoliine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in portnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O morebitnem izjemnem vpisu na podlagi tudentove vloene pronje odloa Komisija za dodiplomski tudij FE.

Ponavljanje letnika Ponavljanje je mono skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v asu tudija, pri emer se za ponavljanje teje tudi morebitna sprememba tudijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejnjem tudijskem programu. Za ponovni vpis v 1. letnik mora tudent univerzitetnega tudijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih tok (ECTS). Za ponovni vpis v 2. letnik mora tudent univerzitetnega tudijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih tok) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih tok (ECTS). Za ponovni vpis v 3. letnik mora tudent univerzitetnega tudijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih tok), vse obveznosti iz 2. letnika (60 kreditnih tok) in obveznosti iz 3. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih tok (ECTS). tudent lahko izjemoma ponavlja letnik, tudi e ni opravil vseh predpisanih obveznosti za ponavljanje, kadar ima za to opraviene razloge, navedene v 153. lenu Statuta Univerze v Ljubljani, kot so npr.: materinstvo, dalja bolezen, izjemne druinske in socialne okoliine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in portnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O morebitnem izjemnem ponovnem vpisu na podlagi tudentove vloene pronje odloa Komisija za dodiplomski tudij FE.

Predstavitveni zbornik

7/43

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

Univerzitetni tudijski program I. stopnje Elektrotehnika

6. Pogoji za dokonanje tudijatudent dokona tudij, ko opravi vse predpisane obveznosti tudijskega programa v obsegu 180 kreditnih tok.

7. Prehodi med tudijskimi programiPrehodi na univerzitetni tudijski program 1. stopnje Elektrotehnika so mogoi med programi FE UL in drugih fakultet in univerz skladno z Zakonom o visokem olstvu, Merili za prehode med tudijskimi programi in Statutom UL. Predvideni so: Prehod z univerzitetnih tudijskih programov 1. stopnje s podroja sorodnih tehnikih ved: V 2. ali 3. letnik univerzitetnega tudijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika se lahko prepie tudent, e: izpolnjuje pogoje za vpis na ta tudijski program in so na voljo prosta mesta in je v celoti opravil tudijske obveznosti v nijih letnikih na prvotnem programu. tudentom univerzi