Extensible Markup Language XML

 • View
  21

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A plikativn i softver. Fakultet za poslovnu informatiku Univerzitet Singidunum www.fpi.singidunum.ac.yu. Extensible Markup Language XML. 2007/2008. Violeta Tomašević Literatura Internet. Šta je XML i čemu služi?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Extensible Markup Language XML

 • Extensible Markup LanguageXMLVioleta Tomaevi

  Literatura

  Internet.2007/2008.Fakultet za poslovnu informatikuUniverzitet Singidunumwww.fpi.singidunum.ac.yuAplikativni softver

  Aplikativni softver

  ta je XML i emu slui?XML predstavlja tekst koji je formatiran u skladu sa dobro definisanim skupom pravila. Ovaj tekst moe da bude smeten u datoteku na disku, ali i ne mora. Moe, takoe, da bude predstavljen:

  kao poruka koja se alje HTTP protokolom kao niz znakova, tj. string u programskom jeziku kao objekat u bazi podataka na bilo koji drugi nain koji omoguava korienje tekstualnih podataka

  Jednostavnosti radi, referisaemo se na XML dokumente ili fajlove.

  XML slui za uvanje, prenos i razmenu podataka. Zbog svog formata, omoguava razmenu podataka i izmeu nekompatibilnih sistema, tj. nezavisan je od korienih hardverskih i softverskih platformi.

  Aplikativni softver

  Reprezentacija u obliku stablaXML dokumenti uglavnom sadre tagove i tekst, tako da kod napisan u XML-u u mnogome podsea na HTML kod.

  Za razliku od HTML-a, tagovi u XML-u nisu predefinisani (prethodno zadati). Naime, korisnik sam definie tagove koje e koristiti.

  XML dokument se moe posmatrati kao struktura u obliku hijerarhijskog stabla.

  Tom Wolfe The Right Stuff $6.00

  ROOT

  Tom WolfeThe Right Stuff$6.00=

  Aplikativni softver

  Dobro formatiran XML dokumentDobro formatiran XML dokument predstavlja dokument u kome XML sintaksa zadovoljava sledea pravila:

  Dokument ima samo jedan osnovni element (root). Svi ostali elementi su ugnjedeni unutar ovog osnovnog elementa.

  Elementi moraju imati zavrni tag ( ). Jedini izuzetak predstavlja empty tag koji nema ni sadraj ni telo, a oznaava se .

  Elementi moraju biti propisno ugnjedeni. To znai da se par tagova jednog elementa ne sme preklapati sa parom tagova drugog elementa. Ne postoji ogranienje u pogledu nivoa ugnjedavanja.

  Imena tagova u XML-u su case-sensitive (zavise od velikih i malih slova). Pri dodeljivanju imena se moraju potovati odreena pravila.

  Sve vrednosti atributa moraju biti u okviru navodnika.

  Prva linija dokumenta bi trebalo da sadri specijalan tag koji definie korienu verziju XML-a (najee se koristi verzija XML 1.0).

  Aplikativni softver

  Jedinstven osnovni element

  red green blue

  redgreenbluePrimer ispravnog kodaPrimer neispravnog kodaObjanjenje: u ovom primeru colors predstavlja osnovni element za XML dokument. Ostali elementi su ugnjedeni unutar osnovnog elementa.Objanjenje: u ovom primeru color predstavlja vie osnovnih elementa, to nije dozvoljeno u XML-u.

  Aplikativni softver

  Zavrni tagSvaki element u XML-u mora da ima poetni i zavrni tag. Kao i u HTML-u, zavrni tag se prepoznaje po simbolu /.

  Primer: red

  Unutar poetnog taga, elementi mogu da sadre atribute koji daju dodatne informacije o elementu.

  Primer: red

  Prazan element (empty element) ne sadri druge elemente, kao ni podatke.

  Primer:Kompletna notacija za prazan element: Skraena notacija za prazan element: Notacija za prazan element bez atributa:

  Aplikativni softver

  Ugnjedavanje elemenata Ugnjedavanje elemenata zahteva da se zavrni tagovi unutranjih elemenata moraju pojaviti u kodu pre nego to se pojave zavrni tagovi spoljanjih elemenata.

  Broj ugnjedenih elemenata (dece elemenata) i podataka izmeu poetnog i zavrnog taga nije ogranien.

  Polo green large

  large red Polo

  Primer ispravnog kodaPrimer neispravnog kodaPreporuuje se da se za prikaz hijerarhije dokumenta koriste uvueni redovi.

  Aplikativni softver

  Zadavanje imena Prvi karakter u imenu mora biti A-Z, a-z ili _(underscore). Nakon njega mogu da slede slova, brojevi, crtice, take, dvotake i underscore karakteri.

  Pri zadavanju imena pravi se razlika izmeu malih i velikih slova (case-sensitive).

  Imena ne mogu sadrati razmake (spaces).

  Imena ne mogu kao prefiks imati xml, jer je to rezervisana re.Preporuuje se da koriste dua, opisna imena, kao i uniforman nain njihovog zadavanja.

  IspravnoNeispravnoime1, _broj, a:pr1ime, -broj, &pr red red

  IspravnoNeispravno Milan Milan

  Mira Mira

  Aplikativni softver

  AtributiAtributi pruaju dodatne informacije o elementu. Oni se zadaju na sledei nain:

  ime_atributa=vrednost

  Atributi se definiu u okviru poetnog taga elementa na koji se odnose. Jedan element moe da ima vie atributa koji moraju imati razliita imena.

  Vrednosti atributa se mogu navoditi izmeu navodnika ili apostrofa .

  Primer: ili

  Ako vrednost atributa sadri navodnike, moe se navesti u okviru apostrofa.

  Primer:

  Atributi ne mogu imati viestruke vrednosti.

  Aplikativni softver

  XML deklaracijaXML deklaracija predstavlja opcionu prvu liniju u svim XML dokumentima.

  Primeri:

  U navedenoj deklaraciji:

  version atribut definie verziju XML-a i obavezan je

  encoding atribut ukazuje na set karaktera koji je dozvoljen u dokumentu i moe se izostaviti ako se koriste UTF-8 i UTF-16

  standalone atribut pokazuje da li XML dokument zavisi od eksterno deklarisanih informacija (u drugim fajlovima kao DTD ili XSL); vrednost ovog atributa moe biti yes ili no

  Pisanje komentara pre linije za deklaraciju u XML dokumentu nije dozvoljeno.

  Aplikativni softver

  Sadraj elemenata (1)XML dokument se sastoji od elemenata koji su predstavljeni parovima tagova (osim praznog elementa) u okviru kojih su navedeni podaci i (opciono) atributi ije su vrednosti date izmeu znaka navoda.

  Za element koji sadri podatke i druge elemente kae se da ima meoviti sadraj. Primer ovakvog elementa je:

  Example

  Chapter information What is XML What is HTML More chapter information

  Aplikativni softver

  Sadraj elemenata (2)Sadraj elemenata se moe obraivati na jedan od sledea dva naina:

  PCDATA (Parsed Character Data) sadraj se parsira XML parserom

  CDATA (Character Data) sadraj se ne parsira

  XLM parser omoguava obradu XML dokumenta, tj. kreiranje vorova stabla, pristup njihovim atributima, brisanje, dodavanje vorova i konvertovanje vorova stabla nazad u XML dokument.

  Kompletan tekst XML dokumenta se parsira, izuzev dela koji se nalazi u okviru CDATA sekcije.

  Aplikativni softver

  Sadraj elemenata (3)Sintaksa za definisanje sekcije CDATA (Character Data) je:

  Napomena: u Bilo sta se ne moe staviti "]]>", ve se to ubacuje sa"]]>".

  S obzirom da se ne parsira, sekcija CDATA omoguava ukljuivanje koda pisanog na drugim jezicima u XML, kao to su:

  HTML dokument XML dokument JavaScript dokument drugi tekstovi sa dosta specijanih karaktera

  Aplikativni softver

  Sadraj elemenata (4)

  Sir Frederick of Ledyards End ]]>

  PrimerObjanjenje: nameXML element sadri XML koji e biti tretiran kao tekst.

  PrimerObjanjenje: ovaj script element sadri JavaScript.

  Aplikativni softver

  Prostor imena namespace (1)S obzirom da u XML-u imena tagova nisu predefinisana, ve ih korisnik sam definie, javlja se problem mogueg konflikta u izboru imena. Naime, korisnik ne moe da zna koja su imena ve iskoriena, kao bi izabrao neko novo ime.

  Pocetak 0001 Mirko Milic

  PrimerAplikacija ne moe da zna da:

  prvo pojavljivanje taga oznaava ime knjige

  drugo pojavljivanje taga oznaava ime autora

  Stoga je bilo neophodno pronai nain da se izbegnu ovakve dvosmislenosti.

  Aplikativni softver

  Prostor imena (2)Problem konfliktnih imena je reen uvoenjem prefiksa prilikom zadavanja imena. S obzirom da prefiks mora biti jedinstven, bilo je pogodno izabrati URI za prefiks.

  U usvojenom konceptu, svaki element ili atribut mogu se imenovati na sledei nain:

  URI+ime

  Primer:

  Postoje dva problema sa navedenim formatom:

  format ne odgovara dobro formatiranom XML dokumentu potrebno je pisati dosta teksta

  Oba problema su reena uvoenjem sinonima za URI.

  Primer: knjige=http://www.biblioteka.com/knjige

  Ovaj koncept predstavlja osnovu za XML Namespace specifikaciju.

  Aplikativni softver

  Prostor imena (3)XLM Namespace specifikacija podrazumeva definisanje prostora imena (namespace) i identfikovanje elemenata kao lanova tog prostora. Elementi i atributi imaju dvodelna imena koja su jedinstvena i nedvosmislena.

  Sintaksa za deklarisanje prostora imena je:

  Tom Sojer

  < knjige:ime> Tom Sojer

  Primer (bez prostora imena)Primer (sa prostorom imena)

  Aplikativni softver

  Obrada XML podatakaProgrameri koji hoe da obrauju XML dokumente iz svojih programa, obino upotrebljavaju API-je koji omoguavaju pristup objektnom modelu koji predstavlja XML dokument.

  Postoji vie naina na koje programeri mogu obraditi strukturiran XML dokument:

  kao obian tekst kao tok dogaaja kao stablo kao serijalizaciju neke druge strukture

  Za sve ove naine obrade postoji iroki spektar alata koji se koriste za podrku njihovih mogunosti.

  Aplikativni softver

  Obrada XML-a kao tekstaS obzirom da su XML dokumenti u osnovi tekst, alati za ureivanje teksta (kao to su vi, NotePad, WordPad i dr.) su vrlo pogodni za pregled, izradu i modifikovanje XML dokumenata.

  U jednostavninijim XML dokumentima parsiranje tagova, atributa i tekstualnih podataka mogue je pomou standardnih programerskih alata kao to su regularni izrazi i leksiki analizatori.

  U sluaju sloenijih dokumenata koriste se visokokvalitetni XML analizatori koji su besplatni i dostupni za veinu programskih jezika.

  Aplika