Et ledelseskoncept i politiske arenaer - Lean Construction ... 20Simonsen_web.pdf Lean Construction

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Et ledelseskoncept i politiske arenaer - Lean Construction ... 20Simonsen_web.pdf Lean Construction

 • General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

   Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

   You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

   You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

  Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 24, 2020

  Et ledelseskoncept i politiske arenaer - Lean Construction i dansk byggeri

  Simonsen, Rolf Bang; Bonke, Sten; Koch, Christian

  Publication date: 2007

  Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record

  Link back to DTU Orbit

  Citation (APA): Simonsen, R. B., Bonke, S., & Koch, C. (2007). Et ledelseskoncept i politiske arenaer - Lean Construction i dansk byggeri. BYG-Rapport, No. R-181

  https://orbit.dtu.dk/en/publications/33e843a2-3c9e-4c4a-b5f2-f416662546a5

 • Rolf Simonsen

  P H

  D

  T H

  E S

  I S

  Et ledelseskoncept i politiske arenaer

  – Lean Construction i dansk byggeri

 • Resumé

  i

  Resumé

  Afhandlingen ’Et ledelseskoncept i politiske arenaer – Lean Construction i dansk byggeri’ er resultatet af et erhvervs-PhD-projekt udarbejdet i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og BYG DTU. Byggeriets meningsdannere italesætter jævnligt behov for innovation og udvikling i byggeriet – bl.a. gennem nye ledelseskoncepter. Jeg har endvidere på baggrund af tidligere erfaringer haft en nysgerrighed efter at undersøge et ledelseskoncepts rejse – hvordan det introduceres, bruges og forankres i byggeriets større virksomheder. Med dette udgangspunkt er afhandlingens hovedproblemstilling: Hvilke politiske dynamik- ker har virket til, at Lean Construction som ledelseskoncept er rejst ind i dansk byg- geri? Metodisk bygger projektet på kvalitative metoder, hvor teori og empiri løbende har interageret. Denne vekselvirkning betyder, at fortolkninger af empirien funderes i teorien samtidig med, at empirien inspirerer til at indhente nye teoretiske områder, der kan understøtte det observerede. Det empiriske arbejde er gennemført med kvalitative interviews og observation, hvor en af udfordringerne har været at afdække en proces, der løbende fortolkes af aktørerne. Endvidere diskuteres min egen rolle i forhold til det empiriske felt metodisk – blandt andet hvordan jeg har påvirket aktørerne gennem mit projekt samt betydningen af min relation til Teknologisk Institut. Afhandlingens teoretiske fundament er politisk proces teori. Hermed sættes et fokus på ledelseskoncepter som politiske programmer, der forhandles, fortolkes og foran- dres af aktører i koalitioner i relation til en kontekst. Teoretisk er dette underbygget med forskellige perspektiver på ledelseskoncepter samt et arenabegreb, der understre- ger, at forandringsprocesserne omkring ledelseskoncepter ikke bare foregår i én kon- tekst, men samtidig i flere interagerende arenaer. Der inddrages organisationsteoreti- ske elementer, der sætter fokus på, at multiple organisationsprincipper fungerer sam- tidig i virksomhederne. Projektorganisering er herunder kondition for byggeriets virk- somheder, der giver en række udfordringer, ved at projekterne til dels er fysisk og organisatorisk adskilt fra virksomhederne og med ledelsesmæssig autonomi. Ledelseskoncepter er på den ene side et public performance værktøj, der beskriver nogle problemstillinger, og gennem filosofier og værktøjer tilbyder et løsningsrum. Samtidig bruges det af aktører og koalitioner som forandringsprogram, hvor konceptet er udgangspunkt for forhandlinger og påvirkning af konteksten i retning af en ønsket

 • Et ledelseskoncept i politiske arenaer

  ii

  forandring. Koncepter gennemgår en livscyklus fra de introduceres, til de er forankret og/eller glemt. I afhandlingen præsenteres forskellige typer af aktører, der agerer i arenaen omkring et ledelseskoncept; eksempelvis guruer, konsulenter, medier, univer- siteter og ildsjæle, som med hver deres intentioner er med til at opretholde opmærk- somheden omkring konceptet. Aktørerne skaber varianter af konceptet for at differen- tiere det, så det kan sælges som vare eller for at tilpasse det til en politisk kontekst eller en given praksis. I det empiriske arbejde undersøges de politiske processer omkring konceptet Lean Construction i tre arenaer i byggeriet: Den byggepolitiske arena, virksomheden og byggeprojektet. Den byggepolitiske arena udspændes af byggeriets meningsdannere (staten, organisa- tioner og de største virksomheder). Arenaen beskrives gennem en historisk oversigt over udviklingsprogrammer med fokus på procesinnovation, inden der foretages en analyse af Lean Constructions hidtidige livsforløb i arenaen. Lean Construction er kommet ind på arenaen ved at blive præsenteret som løsning på nogle af de problema- tikker, der aktuelt italesættes i den byggepolitiske arena – bl.a. mht. produktivitet og samarbejde. Konceptet formes til den danske kontekst, og der opstår en dansk variant, der især fokuserer på samarbejde og inddragelse af håndværkerne i planlægningen af arbejdet på byggeprojektet gennem brug af Last Planner System. Koalitionen bag konceptet samles i foreningen Lean Construction-DK, der bliver udviklingsarena for konceptet. Herved opnås en forankring af konceptet i den byggepolitiske bevidsthed, selvom konceptet kun er implementeret (delvist) i nogle få af de største virksomheder. I virksomhedsarenaen i NCC opleves også, at en lille koalition af ildsjæle formulerer konceptet i forhold til NCC’s overordnede strategi. Dette er en politisk handling for at opnå topledelsens opbakning til at arbejde med konceptet. Afdelingsledelsens og si- den topledelsens opbakning er vigtige skridt, hvor konceptet styrkes i konkurrencen med andre ideer og koncepter om opmærksomhed og ressourcer. Konceptet forankres i stabsfunktionen TOP-centeret, der fungerer som bindeled mellem virksomheden og projekterne ved at initiere og assistere implementeringen af konceptet på projekterne. Der opnås hurtigt gode resultater med Lean Construction, hvilket forstærker koncep- tets position i virksomheden. Jeg har undersøgt to projekter, hvor projektledelsen begge steder oplever et pres for at bruge konceptet, men hvor håndteringen af Lean Construction dog gribes meget for- skelligt an. Det ene projekt støttes af TOP-centeret, mens de på det andet selv forestår implementeringen. På projekterne forsøger aktørerne at få arbejdet med konceptet til at give mening, men projekterne opleves som hårde innovationsmiljøer, hvor (dele af) konceptet hurtigt forkastes, hvis aktørerne ikke oplever, at de får en umiddelbar ge- vinst. De politiske processer opleves anderledes på projekterne, hvor projektledelsen ikke selv har ønsket eller formuleret det politiske program. Forhandlingerne er ikke så synlige, da magt-asymmetri betyder, at det er projektledelsen, der afgør, hvordan kon- ceptet formes. Dette sker til dels som konsekvens af påvirkninger fra håndværkerne, men også på baggrund af projektlederens egen ledelsesstil og opfattelse af projektle- delse. Sidst i afhandlingen analyserer og diskuterer jeg områder, der sammenslutter teori og empiri på langs af afhandlingen. Herunder hvordan de tre arenaer interagerer. Der

 • Resumé

  iii

  peges på forskellige dynamikker, der har været med til at påvirke Lean Constructions rejse ind i dansk byggeri – eksempelvis at procesinnovationer i byggeriet sker i kon- sensus mellem staten, de største virksomheder og byggeriets organisationer. Endvide- re peges der på forbindelsen mellem virksomhed og projekt som afgørende for im- plementeringen og ikke mindst den videre læring og spredning til nye projekter. Der er dog ledelsesmæssig stor frihed for projektlederne, der bliver centrale aktører som gatekeepere for nye koncepter. I sit hele bidrager afhandlingen med en forståelse af politiske processer i byggeriet og peger på en række dynamikker omkring indførelsen af et nyt ledelseskoncept. Disse processer og dynamikker er ikke unikke for arbejdet med Lean Construction og kan derfor også relateres til andre koncepter og ledelsesinnovationer i byggeriet. Denne forståelsesramme omsættes i en særskilt erhvervs-PhD-rapport til konkrete anvisnin- ger for arbejdet med implementering af Lean Construction eller andre koncepter hos Teknologisk Institut. Afhandlingen kan desuden forhåbentlig både være til inspiration for byggeriets aktører og danne grundlag for videre forskning på området.

 • Et ledelseskoncept i politiske arenaer

  iv

 • Forord

  v

  Forord

  Afhandlingen er kulminationen på erhvervs-PhD-projektet ’Et ledelseskoncept i poli- tiske arenaer – Lean Construction i dansk byggeri’ udarbejdet i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og BYG DTU og med støtte fra erhvervs-PhD puljen hos VTU. Projektet blev startet i november 2002 og afsluttet i januar 2007. Inden jeg startede projektet, havde jeg oplevet en virksomhed prøve at implementere et nyt ledelseskoncept, hvor perioden, fra