of 18 /18
Student Assignment Plan Huntsville City Schools & NAACP Legal Defense Fund Legal Brief Summary Casey Wardynski, Ph.D. Superintendent Huntsville City Schools March 10, 2014

ESKABIDEA / SOLICITUD€¦ · ESKABIDEA / SOLICITUD ENPRESARI ERAKUNDEEK ETA SINDIKATUEK ERAGINDAKO ... BANKUAREN IZENA (dirulaguntza ordaintzeko)/ENTIDAD BANCARIA (para abono de

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ESKABIDEA / SOLICITUD€¦ · ESKABIDEA / SOLICITUD ENPRESARI ERAKUNDEEK ETA SINDIKATUEK ERAGINDAKO...

 • ESKABIDEA / SOLICITUD

  ENPRESARI ERAKUNDEEK ETA SINDIKATUEK ERAGINDAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZEN EGITARAUA

  PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PROMOVIDAS POR ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES

  2015

  __________________________________________________________________________________ ESKATZAILEA / SOLICITANTE

  ORDEZKARITZAKO SARRERA ERREGISTROA REGISTRO DE ENTRADA EN DELEGACIÓN

  EGOITZA NAGUSIKO SARRERA ERREGISTROA REGISTRO DE ENTRADA EN SEDE CENTRAL

  URTEA AÑO

  LH T.H.

  ESPEDIENTEA EXPEDIENTE

  ESKUALDEA COMARCA

  ENTITATEA ENTIDAD

 • 2015eko ESKABIDE-ORRIA/INSTANCIA DE SOLICITUD DE 2015

  JN. : / SR.:

  N Nik, D./Dña ................................................................................................... jaun/andreak,

  e en nombre y representación de ............................................................................................

  ..................................................................................................................................... (r)en

  i izenean eta ordezkari gisa (erakundearen datuak eskabide-orri honi erantsita ageri dira), c cuyos datos de identificación figuran en el expediente de solicitud anexo,

  ZERA A DIERAZTEN DUT: Prestakuntza ekintzak barne hartzen dituen plan bat b burutzeko asmoa dugunez (honi erantsitako dokumentazioan zehazten dira prestakuntza e ekintzen ezaugarriak), eta horretarako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren

  191/2003 Dekretuan ohartemandako laguntzak jaso ditzakegulakoan,

  E EXPONE: Que habiendo previsto la realización de un plan de actividades de formación, cuyas características se especifican en la documentación adjunta, y considerándolo susceptible de acogerse a las ayudas previstas en el Decreto 191/2003, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

  ZERA ESKATZEN DUT: Prestakuntza ekintzak egiteko aipatutako planari legozkiokeen dirulaguntzak ematea, horretarako Laneko eta Gizarte Segurantzako

  ebazpena izenpetu z. Zuzendariak ebazpena izenpetuz.

  S SOLICITA: La concesión de las subvenciones que a dicho Plan de actividades formativas le correspondan mediante Resolución expresa del Director de Trabajo y

  F Seguridad Social.

  . ................., 2015eko .................aren...........a / En................, a ..... de ................ de 2015.

  (erakunde eskatzailearen legezko ordezkariaren izenpea eta haren zigilua) (firma del / de la representante legal de la entidad solicitante y sello)

  Izenpea/Firmado:________________________________

  LANEKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO ZUZENDARIA DIRECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

  JugaldeuSello

 • ENTITATE ESKATZAILEAREN DATUAK DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

  Eskatzailearen izena / Baltzu-izena / Nombre o razón social de la entidad solicitante: .......................

  ................................................................................................................................................................

  Posta helbidea / Dirección postal: .........................................................................................................

  Herria / Municipio: .................................................................................................................................

  PK / C.P.: ................................................

  Tfnoa. / Tfno. (1) ................ ........ / (2)............. ............................................

  Helbide elektronikoa / Dirección electrónica:.....................................................

  Faxa / Fax : ................................................

  I.F.Z. / N.I.F. : ................................................

  Legezko ordezkaria / Representante legal : ...........................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  Kargua / Cargo : ...................................................................................................................................

  Prestakuntza arduraduna/ Responsable de formación: ..........................................................................

  ................................................................................................................................................................

  BANKUAREN IZENA (dirulaguntza ordaintzeko)/ENTIDAD BANCARIA (para abono de subvención):

  ................................................................................................................................................................

  Bankuaren helbidea / Dirección de la Entidad Bancaria : ...................................................................

  ................................................................................................................................................................

  Kontu Zkia. / Nº de Cuenta : .................................................................................................................

  Kontuaren Jabea / Titular : ....................................................................................................................

  Izenpea(*) / Firmado(*) :_____________________

  (*) Eskabide-orriaren izenpetzailea, notari ahalmena berak duelarik (*) Persona que firma la instancia-solicitud, provista de poder notarial.

 • AVISO LEGAL

  DATU PERTSONALEN BABESPENA

  “Eman dizkiguzun datu pertsonalak "Enpresen eta sindikatuen elkarteak" izeneko fitxategiautomatizatuan sartuko ditugu; fitxategiaren titularra Enplegu eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza da, eta enpresen etasindikatuen elkartearen erregistroa etaelkarte horiei ematen dizkiegun diru-laguntzak kudeatzea du helburu. Nolanahi ere,aldez aurretik horren berri emango diogu Datuak Babesteko EAEko Agentziari, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak.

  Zure datuak beste administrazio publiko batzuei lagatzea ere egongo da, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoko (abenduaren 13ko 15/1999) 21. artikuluan aurreikusi bezala eta Lege horrek bideratutako kasuetan.

  Orobat, entitate eskatzaileak agiri hau sinatzerakoan honako hau bermatzen du: jasotako datu pertsonalen titularrei (haien titularitatea duten fitxategietan sartutako datuez ari gara) Datuen Babesaren Lege Organikoko 5. artikuluan ezarritakoaren berri eman zaie aldez aurretik, eta guztiek berariaz eman dute oniritzia..

  Bestalde, datu pertsonalen babesari buruz indarrean dauden arauak betez, baduzu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalen Babesari buruzko Lege Organikoak aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritzara jotzea (Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, c/Donostia-San Sebastian, 1 01010 Vitoria-Gasteiz).” 01010 Vitoria-Gasteiz "

  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

  “Los datos personales que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero automatizado denominado "Asociaciones sindicales y profesionales", titularidad dela Dirección de Trabajo y Seguridad Social,cuya finalidad es la gestion del Registrode Asociaciones sindicales y empresariales y de las subvenciones que se conceden a las mismas, previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos.

  Sus datos podrán ser objeto de cesión a otras Administraciones Públicas en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los supuestos habilitados por la dicha Ley.

  Asimismo la entidad solicitante mediante la firma de este documento garantiza que los titulares de datos de carácter personal contenidos en el mismo, relativos a datos incluidos en ficheros de su titularidad, han sido previamente informados del contenido de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y que cuenta con el consentimiento expreso de todos ellos para el presente tratamiento.

  En cumplimiento con la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD poniéndose en contacto con la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, c/Donostia- San Sebastian, 1

 • ESKABIDE HAU OSATZEN DUTEN DOKUMENTUEN ZERRENDA.

  a) Eskabide-orria.

  b) Entitate eskatzailearen datuak.

  c) Prestakuntza planaren deskripzioa, Dekretuaren 10 a) artikulua kontuan hartuta.

  (Txosten hau 1. eta 2. dokumentuetan jaso behar da, eta, 3. dokumentuari dagokionez, eskatutako prestakuntza ekintza adina aletan.)

  d) Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantza eta/edo Gizarte-Emendiotarako Entitatearekikoobligazioak beterik daudela erakusten duten egiaztagiri eguneratuak.

  e) Erantzukizunpeko adierazpena, beste diru-laguntza batzuen egoerari buruzkoa, baldin etahoriek administrazio batzuei nahiz erakunde publiko nahiz pribatuei eskatu bazaizkie, etajadanik edo tramitatzeke badaude, prestakuntza -plan berbera betetzeko edota e skabidepekoplan horren alderdietatik edozein betetzeko.

  f) Erantzukizunpeko adierazpena , itzulketa prozeduren edota prozedura zehatzailearenegoerari buruzkoa: baldin eta halako prozedura hasi badira, Euskal Autonomi ErkidegokoAdministrazio Orokorrak eta bere erakunde autonomiadunek izaera bereko diru-laguntzaeman eta gero, eta prozedura horiek oraindik tramitatzeke badaude.

  g) Dekretu honen betekizun eta baldintza guztiak gauzatzeko konpromisoa.

  h) Abenduaren 17ko 698/191 Dekretuaren 2.3. artikuluan ezarritako formetatik edozein erabiliz,berme erreala eratzeko konpromisoa hartzea.

  i) Aurreko urtetan erakunde onuradunak izan ez direnek Hirugarren Interesatuaren datuen altaFicha bete eta sinatu behar dute.

  j) Izenpetzaileak erakunde eskatzailearen izenean jarduteko, zein dirulaguntza eskatzeko etajasotzeko gaitasuna duela erakusten duten agiriak.

  k) Erantzukizunpeko adierazpena, sexu-arrazoiengatiko bereizkeria egin izanagatik administrazioaren nahizzehapenen eremuan zigorra jaso ez izana eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko4/2005 Legearen izenean debeku horrekin zehaturik ez egotea adierazten duena.

  l) Erantzukizunpeko adierazpena, diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten duenadministrazio-zehapenik ez izatea edo horretarako gaitasuna kentzen duen legezko debekurik ezizatea adierazten duena.

  ESKABIDE-ORRI HAU OSATZEN DUTEN DOKUMENTUEN ATAL GUZTIAK BETE BEHARKO DIRA ONARTU AHAL IZATEKO. BALDIN ETA ESKATZEN DEN DATURIK EDO DOKUMENTURIK FALTA BALITZ EDO EGIAZKOA EZ BALITZ, ESPEDIENTEA BALORIK GABE GERA LITEKE.

 • RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE QUE CONSTA LA PRESENTE SOLICITUD.

  a) Instancia de solicitud.

  b) Datos de la entidad solicitante.

  c) Formulario descriptivo del plan formativo en los términos exigidos en el artículo 10 a) delDecreto.

  (Esta memoria quedará conformada con los documentos 1 y 2, y con tantos ejemplares del documento 3 como actividades formativas se soliciten.)

  d) Certificados actualizados del cumplimiento de las obligaciones frente a la Hacienda Foral y a laSeguridad Social y/o Entidad de Previsión Social correspondiente.

  e) Declaración responsable de la situación en que se encuentre (concedida o en trámite) cualquier otraayuda o subvención para el mismo Plan formativo o cualquiera de sus partes objeto de la solicitud quese haya solicitado de esta u otras administraciones públicas o a otros entes públicos o privados.

  f) Declaración responsable relativa a la situación de los procedimientos de reintegro o sancionadores que,habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por laAdministración General de la CCAA de Euskadi y sus organismos autónomos, se hallen en tramitación.

  g) Compromiso de cumplir todos los requisitos y condiciones establecidas en el presente Decreto.

  h) Compromiso de constitución de garantía real en alguna de las formas establecidas en el artículo 2.3 delDecreto 698/191, de 17 de diciembre.

  i) Ficha de alta de datos de Tercero cumplimentada y firmada, para las entidades que no hayan sidobeneficiarias en años anteriores.

  j) Documentación que acredite la capacidad legal para representar, solicitar y recibir la subvención ennombre de la entidad por parte de la persona que suscriba la solicitud.

  k) Declaración responsable de no estar sancionada administrativa ni penalmente por incurrir endiscriminación por razón de sexo, ni estar sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005,de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

  l) Declaración responsable de no estar sancionada penal o administrativamente con la pérdida de laposibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal queles inhabilite para ello.

  EL CONJUNTO DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN ESTE IMPRESO DE SOLICITUD DEBERÁN SER CUMPLIMENTADOS EN TODOS SUS APARTADOS PARA SER ADMITIDO. LA FALTA O FALSEDAD DE DATOS O DOCUMENTOS REQUERIDOS PUEDE ORIGINAR LA INVALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE.

 • ARGIBIDEAK ETA ESKABIDEAK INFORMACION Y ENTREGA DE LAS SOLICITUDES

  EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila Departamento de Empleo y Políticas Sociales Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza Dirección de Trabajo y Seguridad Social

  C/ Donostia-San Sebastian, 1 01010 VITORIA-GASTEIZ (Lakua I-Entreplanta-Zona I)

  Tel. 945 019 317

 • ENPRESARI ERAKUNDEEK ETA SINDIKATUEK ERAGINDAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZEN EGITARAUA

  PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PROMOVIDAS POR ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES

  2015eko DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA/SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE 2015

  1. DOKUMENTUA / DOCUMENTO 1

  PLANA ANTOLATZEKO ARRAZOIAK JUSTIFICACIÓN GENERAL DEL PLAN

  Proposatu diren prestakuntza-ekintzak egiteko premia arrazoitu behar da zehatz-mehatz; horretarako, hala dagokionean, honako alderdi hauek ere jaso behar dira: plan estrategikoa, zerbitzuen kalitatea hobetzeko proiektua edo proposatutako prestakuntza-ekintzak eragiten dituzten premien azterketa.

  Justifíquese de forma detallada la necesidad de realizar las acciones formativas propuestas, adjuntando, en su caso, el plan estratégico, el proyecto de mejora de la calidad de los servicios o el estudio de necesidades formativas origen de las acciones formativas propuestas.

  Hala behar izanez gero, orri honen atzealdean ere egin daiteke azalpena/Continuar la descripción al dorso, si es necesario.

 • ENPRESARI ERAKUNDEEK ETA SINDIKATUEK ERAGINDAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZEN EGITARAUA PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PROMOVIDAS POR ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES

  2015EKO DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA/SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE 2015

  2.DOKUMENTUA / DOCUMENTO 2

  PRESTAKUNTZA EKINTZAK BARNE HARTZEN DITUEN PLANAREN ESKEMABIDEZKO TAULA/CUADRO ESQUEMÁTICO DEL PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

  ERAKUNDE ESKATZAILEA ENTIDAD SOLICITANTE

  Hurrenkera zk.

  * Prestakuntza ekintzaren izena Hasiera eta amaiera egunak Tokia/Irakastegia

  Lugar / Centro de imparticiónIraupena ordutan

  Duración en horas Leku zkia. Prestakuntza

  ekintzaren aurrekontua

  Nº correlativo Denominación de la actividad formativa Fechas de inicio y final

  (Izena eta helbidea/Nombre y dirección) Guztira Total

  Teoriazkoak Teóricas

  Praktikazkoak

  Prácticas

  Nº plazas Presupuesto dela actividad formativa

  Aurrekontua guztira/Presupuesto total

  * Lehentasunaren arabera idatzi / Consígnese por orden de prioridad Behar izanez gero, inprimaki honen ale bat baino gehiago erabil daiteke / En caso necesario, utilizar más de un ejemplar de este impreso.

 • 6. orrialdetatik 1. orrialdea/página 1 de 6

  PRESTAKUNTZA EKINTZAK BARNE HARTZEN DITUEN PLANAREN ESKEMABIDEZKO TAULA/CUADRO ESQUEMÁTICO DEL PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

  ERAKUNDE ESKATZAILEA ENTIDAD SOLICITANTE

  AURREKONTUAREN MODULUAK/PRESUPUESTO POR MÓDULOS

  IKASGELAN EGITEN DIREN EKINTZAK/ACCIONES PRESENCIALES

  Hurrenkera zk. Prestakuntza ekintzaren aurrekontua

  PRESTAKETA ETA DISEINUA

  PUBLIZITATEA ETA HAUTAKETA

  IRAKASLEAK LANGAI DIDAKTIKOA LOKALAK ZUZENDARITZA, KOORDINAKETA ETA

  ADMINISTRAZIOA

  Partehartzaileko kostua Orduko kostua

  Nº correlativo

  * Presupuesto dela actividad

  formativa PREPARACION Y

  DISEÑO PUBLICIDAD Y

  SELECCION PROFESORADO MATERIAL DIDACTICO LOCALES DIRECCION,

  COORDINACION Y ADMINISTRACION

  Costo medio/participante Costo medio/hora

  Guztira/ total

  *Oharra/ Nota: Lehentasunaren arabera idatzi eta errespetatu 1.dokumentuan jarrita dagoen ordena/ Consígnese por orden de prioridad y respétese el nº asignado a la

  acción formativa en el documento 1.

 • 6. orrialdetatik 2. orrialdea/página 2 de 6

  PRESTAKUNTZA EKINTZAK BARNE HARTZEN DITUEN PLANAREN ESKEMABIDEZKO TAULA/CUADRO ESQUEMÁTICO DEL PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

  ERAKUNDE ESKATZAILEA ENTIDAD SOLICITANTE

  AURREKONTUAREN MODULUAK/PRESUPUESTO POR MÓDULOS

  IKASGELATIK KANPO EGITEN DIREN EKINTZAK/ACCIONES NO PRESENCIALES

  Hurrenkera zk. Prestakuntza ekintzaren aurrekontua

  LANGAI AREN PRESTAKETA

  LANGAIAREN PRODUKZIOA

  LANGAIAREN BANAKETA TUTORIA IRAKASLEAK

  ZUZENDARITZA, KOORDINAKETA ETA

  ADMINISTRAZIOA

  Leku Zenbakia Partehartzaileko Kostua Orduko Kostua

  Nº correlativo Presupuesto dela actividad formativa

  PREPARACION DEL MAT DIDACTICO

  EDICIÓN DEL MAT DIDACTICO

  DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICO

  TUTORÍA IMPARTICION

  DIRECCION, COORDINACION Y

  ADMINISTRACION

  Nº de plazas Costo por participante Costo por hora

  Guztira/ total

  *Oharra/ Nota: Lehentasunaren arabera idatzi eta errespetatu 1.dokumentuan jarrita dagoen ordena/ Consígnese por orden de prioridad y respétese el nº asignado a la

  acción formativa en el documento 1.

 • 6. orrialdetatik 3. orrialdea/página 3 de 6

  PRESTAKUNTZA EKINTZAK BARNE HARTZEN DITUEN PLANAREN ESKEMABIDEZKO TAULA/CUADRO ESQUEMÁTICO DEL PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

  ERAKUNDE ESKATZAILEA ENTIDAD SOLICITANTE

  AURREKONTUAREN MODULUAK/PRESUPUESTO POR MÓDULOS

  KANPOKO EKINTZAK/ ASISTENCIA A ACCIONES FORMATIVAS FUERA DE LA ENTIDAD

  Hurrenkera zk. Prestakuntza ekintzaren aurrekontua

  INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA

  HILEKO ORDAINKETAK EKINTZA MOTA: TALDEKOA EDO

  BANAKAKOA

  Leku Zenbakia Antolatzailearen izena eta helbidea

  Nº correlativo Presupuesto dela actividad formativa

  INSCRIPCIÓN O MATRÍCULA MENSUALIDADES TIPO DE ACCION: INDIVIDUAL O

  GRUPAL

  Nº de plazas Nombre y dirección de la entidad organizadora

  Guztira/ total

  *Oharra/ Nota: Lehentasunaren arabera idatzi eta errespetatu 1.dokumentuan jarrita dagoen ordena/ Consígnese por orden de prioridad y respétese el nº asignado a la

  acción formativa en el documento 1.

 • 6. orrialdetatik 1. orrialdea/página 1 de 6

  ENPRESARI ERAKUNDEEK ETA SINDIKATUEK ERAGINDAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZEN EGITARAUA

  PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PROMOVIDAS POR ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES

  2015eko DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA/SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE 2015

  3. DOKUMENTUA / DOCUMENTO 3

  PRESTAKUNTZA EKINTZA BAKOITZAREN AZALPENA ETA EZAUGARRIAK

  DESCRIPCIÓN INDIVIDUAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

  Prestakuntza-ekintza bakoitzeko koaderno bat bete behar da. Cumplimentar un cuadernillo por cada una de las actividades formativas.

  EKINTZAREN HURRENKERA ZKIA / Nº DE ORDEN DE LA ACTIVIDAD

  PRESTAKUNTZA EKINTZAREN IZENA/TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

  A. PRESTAKUNTZA EKINTZA HAU ANTOLATZEKO ARRAZOIAK / MOTIVOS PARA LA ORGANIZACIÓNDE ESTA ACTIVIDAD FORMATIVAEkintza lehendik egina den adierazi beharko da, eta, horrela bada, lortutako emaitzak.Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y, si es así, los resultados obtenidos.

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

 • 6. orrialdetatik 2. orrialdea/página 2 de 6

  B. EKINTZAREN HARTZAILEAK / PERSONAS DESTINATARIAS DE LA ACTIVIDADB.1 Prestakuntza-ekintzan parte hartuko dutenen ezaugarriak azaldu behar dira: Kualifikazio-maila, lanbide-maila, arlo funtzionala,

  sexua, adina eta abar. Describir las características de las personas participantes en la actividad formativa: Nivel de cualificación, categoría profesional, área funcional, sexo, edad, etc.

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  B.2 Baldintza bereziak/Condiciones específicasGizatalde honek baldintza berezirik daukan edo ez zehaztu, ekintzan probetxu bikainak ateratzeko egokiak direnak. Indicar si existen condiciones específicas que deben reunir las personas asistentes y que se consideran idóneas para un óptimo aprovechamiento de la actividad.

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................

  B.3 Zabalkunde-prozesua. Zabalkundea egiteko erabili behar diren bitartekoak adierazi.Proceso de difusión. Se consignarán los medios de difusión que se piensan utilizar.1. Prentsa/Prensa2. Irratia/Radio 3. Mailing-a/Mailing 4. Esku-paperak - kartelak/Folletos - carteles 5. Besteak (aipatu)/Otros (indicar): .............................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  B.4 Hautaketa prozedura/Proceso de selecciónEskegileen artean hautaketa egiteko kontuan izango diren irizpideak eta aldaerak zehaztu. Especificar los criterios y variables que serán tenidos en cuenta para realizar la selección entre las personas solicitantes.

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 • 6. orrialdetatik 3. orrialdea/página 3 de 6

  C. PRESTAKUNTZA EKINTZAREN HELBURUAK/OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVAC.1 Helburu nagusiak/Objetivos generales

  Ekintza dela bide lortu nahi diren emaitza orokorrak zehaztu, bertaratutakoek lortutakoen arabera adierazita. Especificar los resultados globales pretendidos con la actividad. Expresarlos en términos del logro de las personas asistentes.

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  C.2 Helburua /FinalidadZein da prestakuntza ekintza honek bete nahi duen premia edo gabezia? ¿Cuál es la necesidad o carencia que pretende cubrir esta actividad formativa?

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  D. HELBURU OROKORRAK/OBJETIVOS GENERALES

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  E. BERARIAZKO HELBURUAK / OBJETIVOS ESPECIFICOS

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 • 6. orrialdetatik 4. orrialdea/página 4 de 6

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  F. EDUKIAK/CONTENIDOSPrestakuntza ekintzaren edukiak biltzen dituzten arloak edo eduki-multzoak eranskinean sartuko dira beste orri batean.Las áreas o bloques temáticos en que se estructuran los contenidos de la actividad formativa, se adjuntarán como anexo, en

  hoja aparte.

  G. MOTAKO EKINTZA/TIPO DE ACCIONIkasgelan/ikasgelatik kanpokoak/kanpokoakPresenciales/no presenciales/asistencias a acciones organizadas por otra entidad

  ................................................................................................................................................................................................

  H. METODOLOGIA/METODOLOGÍAOhartemandako helburuak eta edukiak garatzeko ezarriko diren era eta metodo didaktikoak azaldu.Exponer las formas y métodos didácticos planeados para el desarrollo de los objetivos y contenidos previstos.

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  I BALIABIDEAK/RECURSOS Ohartemandako jarduerak garatzeko beharrezkoak izango diren baliabide motak zehaztu. Detallar por tipos los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades previstas.

 • 6. orrialdetatik 5. orrialdea/página 5 de 6

  I.1 Materialak/Materiales

  Inprimakiak/Impresos:

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  Ikus-entzunezkoak/Audiovisuales:

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  Material suntsigarria/Material fungible:

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  I.2 Pertsonak/Humanos

  Zuzendaritza eta koordinazioa (adierazi izena, eginkizunak eta ohartemandako dedikazio-orduak).Dirección y coordinación (especificar nombre, funciones a desarrollar y horas de dedicación previstas).

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  Irakasleak (prestakuntza ekintzan parte hartzen duen irakasle bakoitzeko, honako datuok eman behar dira: izena, lan-jarduera, titulazioa, lan-esperientzia, irakaskuntza alorreko esperientzia, ekintzan eman beharreko ordu kopurua; bertakoirakaslea ala kanpokoa den).Profesorado (especificar el nombre, la actividad laboral que desarrolla, la titulación, la experiencia profesional, laexperiencia docente y el número de horas de dedicación a la actividad por cada uno-a de los-as docentes intervinientes;indicar asimismo si se trata de profesorado interno o externo).

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  J. EBALUAZIOA/EVALUACIÓNBertaratutakoek lortutakoak baloratzeko ohartemandako ebaluazio modua azaldu, xehetasunak emanez.Exponer el tipo de evaluación prevista para valorar los logros obtenidos por las personas asistentes.

  J.1 Ebaluaketarako aldagaiak eta irizpideak zehaztu behar dira:

 • 6. orrialdetatik 6. orrialdea/página 6 de 6

  Especificar las variables y criterios de evaluación:

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  J.2 Ebaluazioa egiteko zein metodologia erabili behar den adierazi behar da:Especificar la metodología de evaluación a utilizar:

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  J.3 Ebaluazioa zein unetan egin behar den adierazi behar da:Describir en qué momento/s se efectuará la evaluación:

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  J.4 Ebaluazio prozesuaren arduraduna:Persona responsable del proceso de evaluación:

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 • 6. orrialdetatik 7. orrialdea/página 7 de 6

  Prestakuntza ekintza hau egiteko beste laguntza publikorik edo pribaturik jaso edo eskatu al da? ¿Se ha recibido o solicitado para el desarrollo de esta actividad formativa algún otro tipo de ayuda o subvención de carácter público o privado?

  Ez/No

  Bai/Sí (adierazi erakundea eta zenbatekoa/Indicar entidad y cuantía): .............................................................

  ..............................................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................................

  Izenpea / firma: ..................................................................................................................................................................

  Sin título

  en nombre y representación de: IzenpeaFirmado: Eskatzailearen izena Baltzuizena Nombre o razón social de la entidad solicitante 2: Posta helbidea Dirección postal: Herria Municipio: PK CP: Helbide elektronikoa Dirección electrónica: Faxa Fax: IFZ NIF: Legezko ordezkaria Representante legal 1: Legezko ordezkaria Representante legal 2: Kargua Cargo: Prestakuntza arduraduna Responsable de formación 1: Prestakuntza arduraduna Responsable de formación 2: BANKUAREN IZENA dirulaguntza ordaintzekoENTIDAD BANCARIA para abono de subvención: Bankuaren helbidea Dirección de la Entidad Bancaria 1: Bankuaren helbidea Dirección de la Entidad Bancaria 2: Kontu Zkia N de Cuenta: Kontuaren Jabea Titular: Izenpea Firmado: ERAKUNDE ESKATZAILEA ENTIDAD SOLICITANTE: Hurrenkera zk N correlativoRow1: Prestakuntza ekintzaren izena Denominación de la actividad formativaRow1: Hasieraetaamaieraegunak Fechas de inicio y finalRow1: TokiaIrakastegia Lugar Centro de impartición Izena eta helbideaNombre y direcciónRow1: Guztira TotalRow1: Teoriazkoak TeóricasRow1: Praktikazkoa PrácticasRow1: Lekuzkia N plazasRow1: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow1: fill_10: ERAKUNDE ESKATZAILEA ENTIDAD SOLICITANTE_2: Hurrenkera zk N correlativo Row1: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow1_2: PREPARACION Y DISEÑORow1: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow1: PROFESORADORow1: MATERIAL DIDACTICORow1: LOCALESRow1: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow1: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow1: Orduko kostua Costo mediohoraRow1: Hurrenkera zk N correlativo Row2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow2: PREPARACION Y DISEÑORow2: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow2: PROFESORADORow2: MATERIAL DIDACTICORow2: LOCALESRow2: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow2: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow2: Orduko kostua Costo mediohoraRow2: Hurrenkera zk N correlativo Row3: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow3: PREPARACION Y DISEÑORow3: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow3: PROFESORADORow3: MATERIAL DIDACTICORow3: LOCALESRow3: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow3: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow3: Orduko kostua Costo mediohoraRow3: Hurrenkera zk N correlativo Row4: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow4: PREPARACION Y DISEÑORow4: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow4: PROFESORADORow4: MATERIAL DIDACTICORow4: LOCALESRow4: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow4: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow4: Orduko kostua Costo mediohoraRow4: Hurrenkera zk N correlativo Row5: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow5: PREPARACION Y DISEÑORow5: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow5: PROFESORADORow5: MATERIAL DIDACTICORow5: LOCALESRow5: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow5: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow5: Orduko kostua Costo mediohoraRow5: Hurrenkera zk N correlativo Row6: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow6: PREPARACION Y DISEÑORow6: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow6: PROFESORADORow6: MATERIAL DIDACTICORow6: LOCALESRow6: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow6: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow6: Orduko kostua Costo mediohoraRow6: Hurrenkera zk N correlativo Row7: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow7: PREPARACION Y DISEÑORow7: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow7: PROFESORADORow7: MATERIAL DIDACTICORow7: LOCALESRow7: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow7: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow7: Orduko kostua Costo mediohoraRow7: Hurrenkera zk N correlativo Row8: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow8: PREPARACION Y DISEÑORow8: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow8: PROFESORADORow8: MATERIAL DIDACTICORow8: LOCALESRow8: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow8: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow8: Orduko kostua Costo mediohoraRow8: Hurrenkera zk N correlativo Row9: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow9: PREPARACION Y DISEÑORow9: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow9: PROFESORADORow9: MATERIAL DIDACTICORow9: LOCALESRow9: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow9: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow9: Orduko kostua Costo mediohoraRow9: Hurrenkera zk N correlativo Row10: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow10: PREPARACION Y DISEÑORow10: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow10: PROFESORADORow10: MATERIAL DIDACTICORow10: LOCALESRow10: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow10: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow10: Orduko kostua Costo mediohoraRow10: Hurrenkera zk N correlativo Row11: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow11: PREPARACION Y DISEÑORow11: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow11: PROFESORADORow11: MATERIAL DIDACTICORow11: LOCALESRow11: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow11: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow11: Orduko kostua Costo mediohoraRow11: Hurrenkera zk N correlativo Row12: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow12: PREPARACION Y DISEÑORow12: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow12: PROFESORADORow12: MATERIAL DIDACTICORow12: LOCALESRow12: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow12: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow12: Orduko kostua Costo mediohoraRow12: Hurrenkera zk N correlativo Row13: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow13: PREPARACION Y DISEÑORow13: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow13: PROFESORADORow13: MATERIAL DIDACTICORow13: LOCALESRow13: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow13: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow13: Orduko kostua Costo mediohoraRow13: Hurrenkera zk N correlativo Row14: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow14: PREPARACION Y DISEÑORow14: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow14: PROFESORADORow14: MATERIAL DIDACTICORow14: LOCALESRow14: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow14: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow14: Orduko kostua Costo mediohoraRow14: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaGuztira total: PREPARACION Y DISEÑORow15: PUBLICIDAD Y SELECCIONRow15: PROFESORADORow15: MATERIAL DIDACTICORow15: LOCALESRow15: DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow15: Partehartzaileko kostua Costo medioparticipanteRow15: Orduko kostua Costo mediohoraRow15: ERAKUNDE ESKATZAILEA ENTIDAD SOLICITANTE_3: Hurrenkera zk N correlativoRow1: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow1_3: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow1: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow1: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow1: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow1: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow1: Leku Zenbakia N de plazasRow1: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow1: Orduko Kostua Costo por horaRow1: Hurrenkera zk N correlativoRow2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow2_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow2: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow2: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow2: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow2: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow2: Leku Zenbakia N de plazasRow2: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow2: Orduko Kostua Costo por horaRow2: Hurrenkera zk N correlativoRow3: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow3_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow3: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow3: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow3: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow3: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow3: Leku Zenbakia N de plazasRow3: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow3: Orduko Kostua Costo por horaRow3: Hurrenkera zk N correlativoRow4: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow4_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow4: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow4: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow4: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow4: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow4: Leku Zenbakia N de plazasRow4: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow4: Orduko Kostua Costo por horaRow4: Hurrenkera zk N correlativoRow5: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow5_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow5: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow5: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow5: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow5: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow5: Leku Zenbakia N de plazasRow5: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow5: Orduko Kostua Costo por horaRow5: Hurrenkera zk N correlativoRow6: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow6_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow6: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow6: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow6: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow6: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow6: Leku Zenbakia N de plazasRow6: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow6: Orduko Kostua Costo por horaRow6: Hurrenkera zk N correlativoRow7: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow7_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow7: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow7: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow7: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow7: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow7: Leku Zenbakia N de plazasRow7: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow7: Orduko Kostua Costo por horaRow7: Hurrenkera zk N correlativoRow8: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow8_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow8: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow8: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow8: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow8: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow8: Leku Zenbakia N de plazasRow8: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow8: Orduko Kostua Costo por horaRow8: Hurrenkera zk N correlativoRow9: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow9_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow9: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow9: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow9: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow9: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow9: Leku Zenbakia N de plazasRow9: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow9: Orduko Kostua Costo por horaRow9: Hurrenkera zk N correlativoRow10: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow10_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow10: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow10: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow10: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow10: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow10: Leku Zenbakia N de plazasRow10: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow10: Orduko Kostua Costo por horaRow10: Hurrenkera zk N correlativoRow11: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow11_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow11: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow11: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow11: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow11: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow11: Leku Zenbakia N de plazasRow11: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow11: Orduko Kostua Costo por horaRow11: Hurrenkera zk N correlativoRow12: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow12_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow12: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow12: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow12: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow12: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow12: Leku Zenbakia N de plazasRow12: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow12: Orduko Kostua Costo por horaRow12: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaGuztira total_2: LANGAI AREN PRESTAKETA PREPARACION DEL MAT DIDACTICORow13: LANGAIAREN PRODUKZIOA EDICIÓN DEL MAT DIDACTICORow13: LANGAIAREN BANAKETA DISTRIBUCION DEL MAT DIDACTICORow13: TUTORIA IRAKASLEAK TUTORÍA IMPARTICIONRow13: ZUZENDARITZA KOORDINAKETA ETA ADMINISTRAZIOA DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACIONRow13: Leku Zenbakia N de plazasRow13: Partehartzaileko Kostua Costo por participanteRow13: Orduko Kostua Costo por horaRow13: ERAKUNDE ESKATZAILEA ENTIDAD SOLICITANTE_4: Hurrenkera zk N correlativoRow1_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow1_4: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow1: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow1: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow1: Leku Zenbakia N de plazasRow1_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow1: Hurrenkera zk N correlativoRow2_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow2_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow2: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow2: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow2: Leku Zenbakia N de plazasRow2_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow2: Hurrenkera zk N correlativoRow3_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow3_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow3: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow3: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow3: Leku Zenbakia N de plazasRow3_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow3: Hurrenkera zk N correlativoRow4_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow4_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow4: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow4: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow4: Leku Zenbakia N de plazasRow4_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow4: Hurrenkera zk N correlativoRow5_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow5_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow5: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow5: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow5: Leku Zenbakia N de plazasRow5_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow5: Hurrenkera zk N correlativoRow6_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow6_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow6: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow6: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow6: Leku Zenbakia N de plazasRow6_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow6: Hurrenkera zk N correlativoRow7_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow7_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow7: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow7: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow7: Leku Zenbakia N de plazasRow7_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow7: Hurrenkera zk N correlativoRow8_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow8_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow8: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow8: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow8: Leku Zenbakia N de plazasRow8_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow8: Hurrenkera zk N correlativoRow9_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow9_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow9: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow9: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow9: Leku Zenbakia N de plazasRow9_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow9: Hurrenkera zk N correlativoRow10_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow10_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow10: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow10: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow10: Leku Zenbakia N de plazasRow10_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow10: Hurrenkera zk N correlativoRow11_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow11_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow11: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow11: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow11: Leku Zenbakia N de plazasRow11_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow11: Hurrenkera zk N correlativoRow12_2: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow12_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow12: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow12: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow12: Leku Zenbakia N de plazasRow12_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow12: Hurrenkera zk N correlativoRow13: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaRow13_2: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow13: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow13: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow13: Leku Zenbakia N de plazasRow13_2: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow13: Prestakuntza ekintzaren aurrekontua Presupuesto dela actividad formativaGuztira total_3: INSKRIPZIOA EDO MATRIKULA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULARow14: HILEKO ORDAINKETAK MENSUALIDADESRow14: EKINTZA MOTA TALDEKOA EDO BANAKAKOA TIPO DE ACCION INDIVIDUAL O GRUPALRow14: Leku Zenbakia N de plazasRow14: Antolatzailearen izena eta helbidea Nombre y dirección de la entidad organizadoraRow14: EKINTZAREN HURRENKERA ZKIA N DE ORDEN DE LA ACTIVIDADRow1: PRESTAKUNTZA EKINTZAREN IZENATÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVARow1: Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y si es así los resultados obtenidos 1: Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y si es así los resultados obtenidos 2: Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y si es así los resultados obtenidos 3: Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y si es así los resultados obtenidos 4: Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y si es así los resultados obtenidos 5: Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y si es así los resultados obtenidos 6: Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y si es así los resultados obtenidos 7: Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y si es así los resultados obtenidos 8: Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y si es así los resultados obtenidos 9: Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y si es así los resultados obtenidos 10: Deberá hacerse constar si la actividad se ha realizado con anterioridad y si es así los resultados obtenidos 11: área funcional sexo edad etc 1: área funcional sexo edad etc 2: área funcional sexo edad etc 3: área funcional sexo edad etc 4: área funcional sexo edad etc 5: área funcional sexo edad etc 6: área funcional sexo edad etc 7: área funcional sexo edad etc 8: aprovechamiento de la actividad 1: aprovechamiento de la actividad 2: aprovechamiento de la actividad 3: aprovechamiento de la actividad 4: aprovechamiento de la actividad 5: aprovechamiento de la actividad 6: aprovechamiento de la actividad 7: aprovechamiento de la actividad 8: Proceso de difusión Se consignarán los medios de difusión que se piensan utilizar: OffEskupaperak kartelakFolletos carteles: Besteak aipatuOtros indicar 1: Besteak aipatuOtros indicar 2: Especificar los criterios y variables que serán tenidos en cuenta para realizar la selección entre las personas solicitantes 1: Especificar los criterios y variables que serán tenidos en cuenta para realizar la selección entre las personas solicitantes 2: Especificar los criterios y variables que serán tenidos en cuenta para realizar la selección entre las personas solicitantes 3: Especificar los criterios y variables que serán tenidos en cuenta para realizar la selección entre las personas solicitantes 4: Especificar los criterios y variables que serán tenidos en cuenta para realizar la selección entre las personas solicitantes 5: Especificar los criterios y variables que serán tenidos en cuenta para realizar la selección entre las personas solicitantes 6: Especificar los resultados globales pretendidos con la actividad Expresarlos en términos del logro de las personas asistentes 1: Especificar los resultados globales pretendidos con la actividad Expresarlos en términos del logro de las personas asistentes 2: Especificar los resultados globales pretendidos con la actividad Expresarlos en términos del logro de las personas asistentes 3: Especificar los resultados globales pretendidos con la actividad Expresarlos en términos del logro de las personas asistentes 4: Especificar los resultados globales pretendidos con la actividad Expresarlos en términos del logro de las personas asistentes 5: Especificar los resultados globales pretendidos con la actividad Expresarlos en términos del logro de las personas asistentes 6: Especificar los resultados globales pretendidos con la actividad Expresarlos en términos del logro de las personas asistentes 7: Especificar los resultados globales pretendidos con la actividad Expresarlos en términos del logro de las personas asistentes 8: Especificar los resultados globales pretendidos con la actividad Expresarlos en términos del logro de las personas asistentes 9: Cuál es la necesidad o carencia que pretende cubrir esta actividad formativa 1: Cuál es la necesidad o carencia que pretende cubrir esta actividad formativa 2: Cuál es la necesidad o carencia que pretende cubrir esta actividad formativa 3: Cuál es la necesidad o carencia que pretende cubrir esta actividad formativa 4: Cuál es la necesidad o carencia que pretende cubrir esta actividad formativa 5: Cuál es la necesidad o carencia que pretende cubrir esta actividad formativa 6: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 1: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 2: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 3: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 4: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 5: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 6: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 7: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 8: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 9: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 10: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 11: HELBURU OROKORRAKOBJETIVOS GENERALES 12: E BERARIAZKO HELBURUAK OBJETIVOS ESPECIFICOS 1: E BERARIAZKO HELBURUAK OBJETIVOS ESPECIFICOS 2: E BERARIAZKO HELBURUAK OBJETIVOS ESPECIFICOS 3: E BERARIAZKO HELBURUAK OBJETIVOS ESPECIFICOS 4: E BERARIAZKO HELBURUAK OBJETIVOS ESPECIFICOS 5: 1_2: 2_2: 3_2: 4_2: 5_2: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: Presencialesno presencialesasistencias a acciones organizadas por otra entidad: 1_3: 2_3: 3_3: 4_3: 5_3: 6_2: 7_2: 8_2: InprimakiakImpresos 1: InprimakiakImpresos 2: InprimakiakImpresos 3: InprimakiakImpresos 4: IkusentzunezkoakAudiovisuales 1: IkusentzunezkoakAudiovisuales 2: IkusentzunezkoakAudiovisuales 3: IkusentzunezkoakAudiovisuales 4: Material suntsigarriaMaterial fungible 1: Material suntsigarriaMaterial fungible 2: Material suntsigarriaMaterial fungible 3: Material suntsigarriaMaterial fungible 4: Dirección y coordinación especificar nombre funciones a desarrollar y horas de dedicación previstas 1: Dirección y coordinación especificar nombre funciones a desarrollar y horas de dedicación previstas 2: Dirección y coordinación especificar nombre funciones a desarrollar y horas de dedicación previstas 3: Dirección y coordinación especificar nombre funciones a desarrollar y horas de dedicación previstas 4: indicar asimismo si se trata de profesorado interno o externo 1: indicar asimismo si se trata de profesorado interno o externo 2: indicar asimismo si se trata de profesorado interno o externo 3: indicar asimismo si se trata de profesorado interno o externo 4: indicar asimismo si se trata de profesorado interno o externo 5: indicar asimismo si se trata de profesorado interno o externo 6: indicar asimismo si se trata de profesorado interno o externo 7: indicar asimismo si se trata de profesorado interno o externo 8: indicar asimismo si se trata de profesorado interno o externo 9: indicar asimismo si se trata de profesorado interno o externo 10: Especificar las variables y criterios de evaluación 1: Especificar las variables y criterios de evaluación 2: Especificar las variables y criterios de evaluación 3: Especificar las variables y criterios de evaluación 4: Especificar las variables y criterios de evaluación 5: Especificar las variables y criterios de evaluación 6: Especificar la metodología de evaluación a utilizar 1: Especificar la metodología de evaluación a utilizar 2: Especificar la metodología de evaluación a utilizar 3: Especificar la metodología de evaluación a utilizar 4: Especificar la metodología de evaluación a utilizar 5: Especificar la metodología de evaluación a utilizar 6: Describir en qué momentos se efectuará la evaluación 1: Describir en qué momentos se efectuará la evaluación 2: Describir en qué momentos se efectuará la evaluación 3: Describir en qué momentos se efectuará la evaluación 4: Describir en qué momentos se efectuará la evaluación 5: Persona responsable del proceso de evaluación 1: Persona responsable del proceso de evaluación 2: Persona responsable del proceso de evaluación 3: undefined: 1_4: Texto1: Texto2: Texto3: Texto4: Texto5: Texto6: Texto7: Texto8: Texto9: Botón de radio11: Off2_4: Casilla de verificación12: Off