of 22 /22
AUTOMATYKA DO OKIEN I DRZWI Instrukcja obs³ugi napêdu do drzwi przesuwnych escomatic escomatic EMSL i EMX escomatic

escomatic EMSL i EMX - DORMIKAdormika.pl/ESCOMATIC_EMSL_EMX.pdfInstrukcja obs³ugi napêdu do drzwi przesuwnych escomatic escomatic EMSL i EMX strona: 02 DO DRZWI escomaticescomatic

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of escomatic EMSL i EMX - DORMIKAdormika.pl/ESCOMATIC_EMSL_EMX.pdfInstrukcja obs³ugi napêdu do drzwi...

 • AU

  TO

  MA

  TY

  KA

  DO

  OK

  IE

  NI

  DR

  ZW

  I

  Instrukcja obs³ugi napêdudo drzwi przesuwnych

  escomatic

  escomaticEMSL i EMX

  escomatic

 • strona: 02

  AU

  TO

  MA

  TY

  KA

  DO

  OK

  IE

  NI

  DR

  ZW

  I

  escomaticescomatic

  Szanowni Pañstwo

  Dziêkujemy za dokonanie zakupu naszego napêdu do drzwi przesuwnych typu ESCOMATIC

  i jednoczeœnie gratulujemy z okazji do³¹czenia do grona usatysfakcjonowanych u¿ytkowników naszych napêdów,

  które znalaz³y uznanie wœród tysiêcy klientów na ca³ym œwiecie. Mamy nadziejê, ¿e nasz napêd przyczyni siê do

  podniesienia presti¿u obiektu w którym zosta³ zamontowany a jego eksploatacja bêdzie sprawiaæ Pañstwu

  satysfakcjê.

  Wysoka jakoœæ zastosowanych podzespo³ów jest gwarancj¹ d³ugoletniej pracy. Dlatego ESCO Polska

  Sp. z o.o. udziela 24-miesiêcznej gwarancji na napêdy ESCOMATIC, jako jedna z pierwszych na polskim rynku.

  Zastosowane w napêdzie systemy bezpieczeñstwa zapewniaj¹ maksymaln¹ ochronê osób korzystaj¹cych z wejœcia

  w Pañstwa obiekcie. Jednoczeœnie zdajemy sobie sprawê, ¿e nasze napêdy niejednokrotnie s¹ zamontowane w

  drzwiach, które pe³ni¹ rolê wyjœæ ewakuacyjnych i od ich stanu technicznego uzale¿niona jest sprawna

  i bezpieczna ewakuacja z obiektu. Dlatego najwa¿niejszym celem Serwisu Centralnego ESCO Polska Sp. z o.o.

  jest zapewnienie bezawaryjnej pracy napêdów ESCOMATIC w ci¹gu trwania okresu gwarancyjnego

  i pogwarancyjnego. Nasi autoryzowani serwisanci s¹ gwarancj¹ œwiadczenia us³ug serwisowych na najwy¿szym

  poziomie.

  W zwi¹zku z powy¿szym zgodnie z dostarczonymi Pañstwu przy odbiorze technicznym napêdu

  warunkami 24-miesiêcznej gwarancji proponujemy podpisanie umowy konserwacyjnej. Dziêki tej umowie napêd

  bêdzie pod sta³¹ opiek¹ serwisow¹ naszego autoryzowanego serwisu, który daje gwarancjê profesjonalnego

  wykonania czynnoœci konserwacyjno-serwisowych. Dodatkowo nasi klienci, którzy zdecydowali siê na

  podpisanie umowy konserwacyjnej s¹ traktowani priorytetowo (czas reakcji serwisu od momentu zg³oszenia

  usterki jest skrócony do minimum). W celu zawarcia umowy konserwacyjnej prosimy o kontakt z naszym

  pracownikiem Serwisu Centralnego.

  Tel. 022 679 25 22

  Fax 022 678 56 67

  e-mail:

  Serwis Centralny ESCO Polska Sp. z o.o.

  [email protected]

  escomaticEMSL i EMX

  stan: 06.2005www.esco.com.pl

  e-mail: [email protected]

 • strona: 03

  Spis treœci

  Instrukcja obs ugi nap du do drzwi przesuwnych

  1.0 Wa¿ne informacje .....................................................................................................

  2.0 Wprowadzenie ..........................................................................................................

  3.0 Obs³uga serwisowa ...................................................................................................

  4.0 Zamki mechaniczne ..................................................................................................

  5.0 Sterowanie urz¹dzeniem ...........................................................................................

  6.0 Bezpieczeñstwo ......................................................................................................

  7.0 Usuwanie usterek ......................................................................................................

  8.0 Konserwacja .............................................................................................................

  9.0 Akcesoria ..................................................................................................................

  5.1 Prze³¹cznik programowy ............................................................................................................

  6.1 Zintegrowane system zabezpieczenia przed przyciêciem ...........................................................6.2 Czujniki bezpieczeñstwa z kurtyn¹ podczerwieni .......................................................................6.3 Fotokomórki ................................................................................................................................6.4 Wyjœcie ewakuacyjne ..................................................................................................................

  8.1 Kontrola stanu napêdu .................................................................................................................

  Strona aprobaty technicznej COBR .....................................................................

  Deklaracja zgodno ci .........................................................................................................

  Warunki gwarancji .............................................................................................................

  Karta gwarancyjna .............................................................................................................

  Przegl dy gwarancyjne ......................................................................................................

  Rejestr czynno ci serwisowych .........................................................................................

  Druk zgoszenia awarii nap du do drzwi przesuwnych.......................................................

  ³ ê

  Dokumentacja odbiorowa, gwarancja, serwis

  g³ówna

  œ

  ¹

  œ

  ê

  4

  4

  4

  4

  5

  6

  8

  9

  12

  13

  14

  15

  16

  20

  21

  5

  6667

  9

  10

  www.esco.com.ple-mail: [email protected] stan: 06.2005

 • strona: 04

  3.0 Obs³uga serwisowa

  W przypadku koniecznoœci wykonania obs³ugi serwisowej nale¿y siê skontaktowaæ zSerwisem Centralnym firmy ESCO Polska Sp. z o.o.

  SERWISCENTRALNY

  Esco Polska Sp. z o.o.ul. Sterdyñska 1

  03-797 Warszawa

  Przegl¹dy konserwacyjne nale¿y wykonywaæ zgodnie z warunkami gwarancji.

  1.0 Wa¿ne informacje

  Uwaga!

  Ochrona œrodowiska

  Nale¿y zapoznaæ siê dok³adnie z niniejsz¹ instrukcj¹ w celu unikniêcia jakichkolwiek lubzwi¹zanych z niew³aœciw¹ obs³ug¹ napêdu. Nale¿y przestrzegaæ wszelkich wskazówek zawartych w instrukcji.

  Wszelkie instrukcje, konstrukcja, opis techniczny i ilustracje, które s¹ zawarte w tej instrukcji nie s¹ wi¹¿¹ce. Zastrzegamyprawo do zmian maj¹cych na celu udoskonalenie urz¹dzenia.

  Napêd mo¿e posiadaæ system zasilania awaryjnego zawieraj¹cego akumulatory. W przypadku demonta¿u napêdu i jegoz³omowania nale¿y zdemontowaæ akumulatory i poddaæ je utylizacji.

  urazów, uszkodzeñ cia³a szkódmaterialnych

  2.0 Wprowadzenie

  W instrukcji znajduj¹ siê niezbêdne informacje i procedury zapewniaj¹ce wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych zcodzienn¹ obs³ug¹ napêdu do drzwi przesuwnych .Napêd przeznaczony jest do pracy ci¹g³ej, zapewniaj¹cej wysoki stopieñ bezpieczeñstwa i d³ug¹ ¿ywotnoœæ.Urz¹dzenie jest odporne na wp³yw zmiennych warunków atmosferycznych i niewielkich oporów tarcia powstaj¹cych wskutek zanieczyszczenia.

  poprawneEscoMatic EMSL i EMX

  4.0 Zamki mechaniczne

  ZamykanieNapêdy montowane w drzwiach znajduj¹cych siê na drogachewakuacyjnych w budynkach przeznaczenia publicznegotakich jak np. szpitale, domy opieki spo³ecznej nie mog¹ byæblokowane mechanicznie oraz wy³¹czane. Mo¿na je zamykaætylko wy³¹cznie w przypadku pewnoœci, ¿e budynek zosta³opuszczony przez ludzi.

  Przed uruchomieniem napêdu po zamkniêciu nale¿yodblokowaæ wszystkie zamki mechaniczne. Nale¿y sprawdziæczy wszystkie zamki zosta³y odblokowane.

  Uruchomienie napêdu przed odblokowaniemzamków mechanicznych mo¿e doprowadziæ do trwa³egouszkodzenia napêdu.

  Odblokowywanie drzwi

  Uwaga!

  stan: 06.2005www.esco.com.pl

  e-mail: [email protected]

 • strona: 05

  5.0 Sterowanie urz¹dzeniem

  5.1 Prze³¹cznik programowy

  Tryby pracy napêdu ustawia siê poprzez przekrêcenie klucza w prze³¹czniku programowym.Przy drzwiach ewakuacyjnych po zmianie ustawieñ klucz nale¿y zawsze wyjmowaæ.W zale¿noœci od wersji wyposa¿enia mog¹ byæ zastosowane prze³¹czniki w ró¿nych obudowach.

  Prze³¹cznik programowy - opis funkcji

  “Drzwi zamkniête” Drzwi s¹ zamkniête, nie reaguj¹ na wewnêtrzne i zewnêtrzne czujniki ruchu, rygielelektromagnetyczny blokuje drzwi (opcja). Mo¿na je otworzyæ tylko poprzez aktywacjêwejœcia awaryjnego (np. przycisk awaryjny, zewnêtrzny przycisk kluczykowy, sygna³ dootwarcia z systemu p.po¿.)

  “Wyjœcie” Drzwi s¹ zamkniête, nie reaguj¹ na zewnêtrzne czujniki ruchu, rygielelektromagnetyczny blokuje drzwi (opcja). Mo¿na je otworzyæ tylko poprzez aktywacjêwewnêtrznego czujnika ruchu lub wyjœcia awaryjnego (np. przycisk awaryjny,zewnêtrzny przycisk kluczykowy, sygna³ do otwarcia z systemu p.po¿.)

  “Auto” Normalna praca drzwi. Drzwi reaguj¹ na wewnêtrzne i zewnêtrzne czujniki ruchu, rygielelektromagnetyczny jest odblokowany (opcja). Mo¿na je otworzyæ poprzez aktywacjêwejœcia awaryjnego (np. przycisk awaryjny, zewnêtrzny przycisk kluczykowy, sygna³ dootwarcia z systemu p.po¿.)

  “Otwarcie czêœciowe” Przy prze³¹czeniu programatora w to po³o¿enie drzwi otwieraj¹ siê do 75% pe³negootwarcia. Napêd decyduje o szerokoœci otwarcia w zale¿noœci od natê¿enia ruchu wgnastêpuj¹cych warunków:

  jeœli drzwi pozostaj¹ w stanie czêœciowego otwarcia lub s¹ zabezpieczone przed

  zamkniêciem przez min. 10s, nastêpuje prze³¹czenie na pe³ne otwarcie.

  jeœli drzwi s¹ zamkniête d³u¿ej ni¿ 10s po pe³nym otwarciu, nastêpuje prze³¹czenie

  na otwarcie czêœciowe.

  szerokoœæ czêœciowego otwarcia jest ustawiana automatycznie na wartoœæ 75%

  pe³nego otwarcia.

  “Otwarcie sta³e” Drzwi s¹ otwarte, mog¹ byæ rêcznie przesuwane na przyk³ad do mycia szyb.Wszystkie urz¹dzenia aktywuj¹ce s¹ wy³¹czone (poza przyciskiem awaryjnym).

  Prze³¹czenie w tryb “Otwarcie sta³e” z trybu “Drzwi zamkniête” musi byæpoprzedzone odblokowaniem elektrorygla (powinien byæ s³yszalny odg³os). Jeœlidrzwi nie otworz¹ siê (trzyma je w pozycji zamkniêtej elektrorygiel), nale¿yprze³¹cznik programowy cofn¹æ do pozycji “Drzwi zamkniête” a nastêpnie powoliprzekrêciæ do pozycji “Otwarcie sta³e”.

  “RESET” Ustawiæ prze³¹cznik programowy w pozycji “Auto” a nastêpnie wprowadziæ w¹skiprzedmiot w otwór na prze³¹czniku programowym i nacisn¹æ. W PSK-6F lub PX-5przekrêciæ kluczyk do po³o¿enia . Napêd przejdzie w tryb testowania akumulatorów

  Uwaga!

  R

  "

  "

  "

  PSK-6Fz obudow¹natynkow¹(aluminium)

  PX-5z obudow¹natynkow¹(aluminium)

  PSMB-5PS-5Mobudow¹

  www.esco.com.ple-mail: [email protected] stan: 06.2005

 • strona: 06

  6.2 Czujniki bezpieczeñstwa z kurtyn¹ podczerwieni

  Zamontowane czujniki nad wejœciem posiadaj¹ zintegrowane dwie funkcje.Standardowo aktywuj¹ otwarcie drzwi w przypadku wejœcia osób w strefêdzia³ania czujnika i dodatkowo w przypadku wykrycia przeszkody czujnikuniemo¿liwia zamkniêcie drzwi do momentu jej usuniêcia.

  6.3 Fotokomórki

  Przeciêcie niewidocznego strumienia pomiêdzy nadajnikiem i odbiornikiemfotokomórek powoduje natychmiastow¹ zmianê kierunku ruchu drzwi ipozostanie w pozycji otwartej do momentu usuniêcia przeszkody.

  6.0 Bezpieczeñstwo

  6.1 Zintegrowane systemy zabezpieczaj¹ce przed przyciêciem

  Napêd do drzwi przesuwnych jest urz¹dzeniem zapewniaj¹cym bezpieczeñstwoosobom przechodz¹cym przez drzwi automatyczne dziêki odpowiednim systemom zabezpieczeñ. Jeœli wtrakcie zamykania zostanie napotkany opór napêd automatycznie zatrzymuje skrzyd³a i natychmiastrozsuwa je ze zwolnion¹ prêdkoœci¹. Nastêpnie równie¿ ze zwolnion¹ prêdkoœci¹ drzwi s¹ zamykane wcelu sprawdzenia czy przeszkoda zosta³a usuniêta.

  EscoMatic EMSL i EMX

  Jeœli zostanie napotkana przeszkoda pomiêdzy otwieraj¹cymi siê drzwiami a bocznymi œcianami lubwewn¹trz napêdu, nastêpuje niezw³oczne unieruchomienie pracy a nastêpnie zostaje podjêta próbazamkniêcia po chwili przerwy.

  stan: 06.2005www.esco.com.pl

  e-mail: [email protected]

 • strona: 07

  6.4 Wyjœcie ewakuacyjne

  W zale¿noœci od wersji napêd mo¿e byæ wyposa¿ony w ró¿ne systemy zapewniaj¹ceotwarcie drzwi w przypadku ewakuacji budynku.

  System wy³amywanych skrzyde³ PSB

  Skrzyd³a drzwiowe i œcianki boczne s¹ otwierane na zewn¹trz pod naporem. Zostajeumo¿liwiona ewakuacja z budynku. Jednoczeœnie tego typu drzwi umo¿liwiaj¹poszerzenie wejœcia w celu wniesienia przedmiotów o du¿ych gabarytach poprzezotwarcie skrzyde³ i œcianek bocznych a nastêpnie przesuniêcia skrzyde³ na boki. Tegotypu cecha jest szczególnie przydatna w obiektach handlowych, gdzie mo¿na w ³atwysposób poszerzyæ wejœcie podczas sprzyjaj¹cej pogody.

  Mechaniczny modu³ awaryjnego otwierania MEU

  Elektryczny modu³ awaryjnego otwierania EEU

  Stosowany w przypadku koniecznoœci zapewnienia otwarcia drzwi na wypadek zanikuzasilania sieciowego. Otwarcie realizowane jest przy pomocy gumowego ekspandera.Drzwi zostaj¹ rozsuniête poprzez naci¹gniêty gumowy ekspander i pozostaj¹ otwarte domomentu przywrócenia zasilania sieciowego. Nastêpnie napêd przechodzi do pracyzgodnie z trybem ustawionym na prze³¹czniku programowym. Gotowoœæ do zadzia³aniamodu³u awaryjnego jest kontrolowana przez jednostkê steruj¹c¹ napêdu. W przypadkugdy drzwi przy pomocy ekspanderów nie otworz¹ siê na wymagan¹ szerokoœæ, napêdpozostawi je w pozycji otwartej.Co 3,5 godziny generowany jest impuls do otwarcia awaryjnego. Jeœli drzwi zostan¹otwarte przez ekspandery w ci¹gu okreœlonego czasu, napêd przechodzi do trybu pracyzgodnie z ustawieniem na prze³¹czniku programowym.

  Stosowany w przypadku koniecznoœci zapewnienia otwarcia drzwi na wypadek zanikuzasilania sieciowego. Otwarcie realizowane jest przy pomocy zasilania awaryjnego(pakiet akumulatorów). Drzwi zostaj¹ rozsuniête i pozostaj¹ otwarte do momentuprzywrócenia zasilania sieciowego. Nastêpnie napêd przechodzi do pracy zgodnie ztrybem ustawionym na prze³¹czniku programowym. Gotowoœæ do zadzia³ania modu³uawaryjnego jest kontrolowana przez modu³ steruj¹cy napêdu. W przypadku gdy drzwiprzy pomocy elektrycznego modu³u nie otworz¹ siê na wymagan¹ szerokoœæ, napêdpozostawi je w pozycji otwartej.Co 3,5 godziny generowany jest impuls do otwarcia awaryjnego. W przypadku brakuwygenerowania impulsu w ci¹gu 0,5 godziny od momentu up³yniêcia czasu cyklicznegotestu, modu³ steruj¹cy sam generuje impuls. Jeœli drzwi zostan¹ otwarte w ci¹guokreœlonego czasu, napêd przechodzi do trybu pracy zgodnie z ustawieniem naprze³¹czniku programowym.

  AAE619BEM

  www.esco.com.ple-mail: [email protected] stan: 06.2005

 • strona: 08

  7.0 Usuwanie usterekUsterka

  Drzwi nie otwieraj¹ siê

  Drzwi nie zamykaj¹ siê

  Skrzyd³a poruszaj¹ siê powoli

  - silnik nie pracuje

  - drzwi siê nie otwieraj¹, silnikpracuje

  - silnik nie pracuje

  - drzwi siê nie zamykaj¹, silnikpracuje

  Zalecenia

  - sprawdziæ ustawienie prze³¹cznika programowego- sprawdziæ czy jest w³¹czone zasilanie sieciowe- jeœli jest zamontowany system “Break-out”, sprawdziæ czy zamkniête

  s¹ skrzyd³a i naœwietla boczne.

  - odblokowaæ zamki mechaniczne- wyczyœciæ prowadzenie pod³ogowe- sprawdziæ czy pod skrzyd³ami nie zakleszczy³y siê jakieœ przedmioty

  - sprawdziæ ustawienie prze³¹cznika programowego- sprawdziæ czystoœæ soczewek w fotokomórkach (jeœli s¹

  zamontowane)- sprawdziæ czy jest w³¹czone zasilanie sieciowe

  - wyczyœciæ prowadzenie pod³ogowe- sprawdziæ czy pod skrzyd³ami nie zakleszczy³y siê jakieœ przedmioty

  - umo¿liwiæ wykonanie pe³nego cyklu otwarcia i zamkniêcia (w trakcietego cyklu nie mog¹ byæ pobudzone ¿adne czujniki ruchu ani barieryœwietlne)

  - wykonaæ RESET poprzez ustawienie prze³¹cznika programowego wpo³o¿eniu “Auto”. Wprowadziæ w¹ski przedmiot w otwór znajduj¹cysiê na prze³¹czniku programowym i nacisn¹æ. Napêd przejdzie w trybtestowania akumulatorów (opcja), elektrorygla, przekaŸnikakontrolnego i po³o¿enia zamkniêcia. Po resecie automat jest gotowydo pracy.

  - umo¿liwiæ sprawdzenie pozycji zamkniêtej bez przerywania ruchu.

  stan: 06.2005www.esco.com.pl

  e-mail: [email protected]

 • strona: 09

  8.0 Konserwacja

  Pokrywa napêdu, skrzyd³a drzwiowe, przeszklenie i profile aluminiowe musz¹ byæ regularnie przegl¹danei czyszczone. Czêstotliwoœæ tych prac jest uzale¿niona od warunków otoczenia w jakich siê znajduj¹.Do czyszczenia nale¿y stosowaæ g¹bkê nas¹czon¹ czyst¹ wod¹ z dodatkiem p³ynu do mycia naczyñ.

  Nie nara¿aæ szk³a i profili aluminiowych na dzia³anie œrodków chemicznych o odczyniezasadowym.Uwaga!

  Uwaga!

  Uwaga!

  Nie myæ napêdu, skrzyde³ i naœwietli bocznych przy pomocy wody pod ciœnieniem. Zamoczeniemodu³u steruj¹cego, prze³¹cznika programowego mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia urz¹dzeñ oraz mo¿eprowadziæ do pora¿enia pr¹dem.

  Nie stosowaæ do czyszczenia detergentów i materia³ów szorstkich.

  8.1 Kontrola stanu napêdu

  (1) Sprawdziæ czy uszczelki gumowe nie uleg³y skurczeniu w naro¿nikach elementów przeszklonych.(2) Sprawdziæ czy uszczelki gumowe nie uleg³y uszkodzeniu.(3) Sprawdziæ czy uszczelnienia przymykowe s¹ czyste i nie uleg³y uszkodzeniu.(4) Sprawdziæ czy uszczelnienia czo³owe s¹ czyste i nie uszkodzone.(5) Sprawdziæ czy szyby s¹ czyste(6) Sprawdziæ czy pokrywa napêdu i profile aluminiowe s¹ czyste.

  5

  6

  3

  4

  1

  2

  www.esco.com.ple-mail: [email protected] stan: 06.2005

 • strona: 10

  9.0 Akcesoria

  firm¹ ESCO Polska Sp. z o.o.

  Napêd do drzwi przesuwnych mo¿e byæ wyposa¿ony w nastêpuj¹ce standardowei opcjonalne akcesoria. Je¿eli zachodzi koniecznoœæ dodania któregokolwiek z poni¿szych akcesoriówwyposa¿enia, prosimy o kontakt z

  EscoMatic EMSL i EMX

  Pokrywa

  Urz¹dzenia aktywuj¹ce

  Prze³¹cznik programowyPSMB-5 i PS-5M, PSK-6F,PX-5Prze³¹cznik programowy PS-2

  Elektrorygiel mechaniczny

  Zestaw do rêcznegoodblokowania elektroryglaMOLD

  Czujnika otwarcia LSK

  Elektryczny modu³ awaryjnegootwierania EEU

  Mechaniczny modu³awaryjnego otwierania MEU

  System wy³amywanychskrzyde³ “Break-Out” PSB

  Funkcja œluzy

  Otwarcie awaryjne

  Sygnalizacja awarii

  Przycisk ³okciowy

  Wózki z podwójnymi rolkami

  Synchronizacja

  LDLDP

  (tylko EMSL)

  (tylko EMSL)

  - wykonana z aluminium, pokryta pow³ok¹ anodowan¹ lub lakierowan¹wg palety RAL.

  - wg dokumentacji urz¹dzeñ

  - opis strona 6 (odrêbne rysunki 1000 154)

  (odrêbne rysunki 1000 155)

  - (odrêbne rysunki 1000 151)- zamkniêty bez napiêcia- zamkniêty z napiêciem

  - zestaw okuæ do rêcznego odblokowania elektrorygla typ LD (odrêbnerysunki 1000 214)

  do sygnalizacji po³o¿enia skrzyde³ drzwiowych(odrêbne rysunki 1000 146)

  - stosowany w przypadku koniecznoœci zapewnienia otwarcia drzwiprzy zaniku zasilania sieciowego (wymagany pakiet akumulatorów zmodu³em EXU-1 lub EXU-3). Co 3,5 godziny generowany jest impulsdo otwarcia awaryjnego. W przypadku braku wygenerowania impulsuw ci¹gu 0,5 godziny od momentu up³yniêcia czasu cyklicznego testu,modu³ steruj¹cy sam generuje impuls. Jeœli drzwi zostan¹ otwarte wci¹gu okreœlonego czasu, napêd przechodzi do trybu pracy zgodnie zustawieniem na prze³¹czniku programowym.

  Jeœli prze³¹cznik programowy jest ustawiony w pozycji“otwarcie sta³e” lub “napêd wy³¹czony” przeprowadzanie testu jestzablokowane.

  - stosowany w przypadku koniecznoœci zapewnienia otwarcia drzwi nawypadek zaniku zasilania sieciowego. Otwarcie realizowane jest przypomocy gumowego ekspandera (odrêbne rysunki 656 008). Co 3,5godziny generowany jest impuls do otwarcia awaryjnego. Jeœli drzwizostan¹ otwarte przez ekspandery w ci¹gu okreœlonego czasu, napêdprzechodzi do trybu pracy zgodnie z ustawieniem na prze³¹cznikuprogramowym.

  - umo¿liwia wy³amanie skrzyde³ i œcianek bocznych pod okreœlon¹ si³¹naporu w celu otwarcia wyjœcia ewakuacyjnego.

  - funkcja s³u¿¹ca do pod³¹czenia dwóch napêdów w sposóbzapewniaj¹cy otwarcie tylko jednego napêdu w jednej chwili(wymagany modu³ EXU-1)

  - drzwi otwieraj¹ siê zawsze niezale¿nie od ustawienia prze³¹cznikaprogramowego (np. alarm p.po¿.). (wymagany modu³ EXU-1)

  - przy zamontowanym module EXU-1 istnieje mo¿liwoœæ uzyskaniainformacji o awarii i przekazanie do zewnêtrznych systemów nadzoru.

  - umo¿liwia podanie impulsu aktywuj¹cego otwarcie drzwi (odrêbnerysunki 1000 215).

  - stosowane w skrzyd³ach drzwiowych o ciê¿arze przekraczaj¹cym100 kg oraz w smuk³ych skrzyd³ach, z uk³adem zapobiegaj¹cym przedpodnoszeniem skrzyd³a w trakcie ruszania.

  - stosowany przy pod³¹czeniu dwóch napêdów jednoskrzyd³owychsterowanych z jednego urz¹dzenia aktywuj¹cego

  -

  -

  Uwaga!

  stan: 06.2005www.esco.com.pl

  e-mail: [email protected]

 • strona: 11

  AU

  TO

  MA

  TY

  KA

  DO

  OK

  IE

  NI

  DR

  ZW

  I

  Dokumentacja odbiorowaGwaracja

  Serwis

  escomatic

  escomaticEMSL i EMX

  escomatic

  www.esco.com.ple-mail: [email protected] stan: 06.2005

 • strona: 12stan: 06.2005

  www.esco.com.ple-mail: [email protected]

 • Deklaracja zgodnoœci nr /AUT......................

  1. Producent wyrobu budowlanego:

  2. Nazwa wyrobu budowlanego:

  3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

  Napêdy EMSL / EMX s¹ przeznaczone do automatycznego otwierania i zamykania drzwi przesuwanych,stosowanych w budynkach u¿ytecznoœci publicznej, oraz budynkach mieszkalnych i zamieszkaniazbiorowego. Mog¹ byæ równie¿ Stosowane do drzwi wielkogabarytowych (o zwiêkszonej masie)

  4. Specyfikacja techniczna:

  Deklarujê z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ ¿e wyrób budowlany wyspecyfikowany w pkt. 5 jest zgodny zespecyfikacj¹ techniczn¹ wskazan¹ w pkt. 4.

  Esco Polska Sp. z o.o. 03-797 Warszawa, ul. Sterdyñska 1

  APROBATA TECHNICZNA COBR “METALPLAST” AT-06-0803/2006 data wydania 30-12-2005

  Napêd EscoMatic EMSL / EMX* do drzwi przesuwanych

  Warszawa dn. ...........................................................................................(imiê, nazwisko i podpis osoby upowa¿nionej)

  * niepotrzebne skreœliæ

  5. Typ wyrobu budowlanego:

  Napêd EscoMatic EMSL / EMX* do drzwi przesuwanych nr seryjny: ...................................................

  strona: 13www.esco.com.ple-mail: [email protected] stan: 06.2005

 • strona: 14

  Warunki gwarancji1. Firma Esco Polska Sp. z o.o., z siedzib¹ w 03-797 Warszawa, ul. Sterdyñska 1, zwana dalej

  Dostawc¹, udziela gwarancji na warunkach opisanych poni¿ej na prawid³owe dzia³aniezespo³ów mechanicznych oraz elektrycznych napêdu escomatic.

  2. Czas trwania gwarancji okreœla siê na 24 miesi¹ce od daty uruchomienia, jednak niepóŸniej ni¿ 26 miesiêcy od daty produkcji. Warunkiem koniecznym zachowania gwarancjijest wykonywanie odp³atnych przegl¹dów gwarancyjnych. Pierwszy przegl¹d nale¿ywykonaæ najpóŸniej w terminie do 12 miesiêcy od daty uruchomienia (do 14 miesiêcy oddaty a nastêpne w okresie 6 miesiêcznym i 3 miesiêcznym od poprzedniegoprzegl¹du gwarancyjnego. Przegl¹dy gwarancyjne mog¹ byæ wykonywane jedynie przezSerwis Centralny Esco Polska Sp. z o.o. (zwany dalej S.C.) lub przezAutoryzowany SerwisEsco Polska Sp. z o.o. (zwany dalejAS).

  3. Czêœci i elementy eksploatacyjne, takie jak: szczotki, materia³y smaruj¹ce, elementyprowadzenia pod³ogowego nie s¹ objête gwarancj¹.

  4. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji musz¹ byæ niezw³ocznie zg³oszone w formiepisemnej do SC. Po stwierdzeniu usterki, U¿ytkownik zobowi¹zuje siê do wy³¹czenia zeksploatacji i zabezpieczenia przed dalszym zniszczeniem produkt objêty gwarancj¹. SCzobowi¹zany jest do usuniêcia wad i usterek w najkrótszym technicznie mo¿liwymterminie. AS oraz U¿ytkownik zobowi¹zani s¹ do przeprowadzenia weryfikacji przyczynzg³oszonych nieprawid³owoœci.

  5. Za szkody powsta³e w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w wyniku: niew³aœciwejobs³ugi produktów objêtych gwarancj¹, ich niew³aœciwego transportu i przechowywania,ich uszkodzeñ mechanicznych, przeci¹¿eñ, oraz nieprzestrzegania zaleceñ zgodnie zdostarczon¹ dokumentacj¹ techniczno-ruchow¹ i instrukcji obs³ugi, Esco Polska Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialnoœci. Roszczenia z tytu³u gwarancji wygasaj¹ równie¿, je¿eli wproduktach objêtych gwarancj¹ dokonano zmian poprzez zamontowanie w nich czêœciobcego pochodzenia, je¿eli istnieje zwi¹zek przyczynowy miêdzy szkodami powsta³ymi wproduktach objêtych gwarancj¹ i tymi zmianami lub je¿eli czynnoœci naprawcze i/lubserwisowe produktów objêtych gwarancj¹ wykonywane by³y przez firmy nie bêd¹ce AS lubgdy zosta³y naruszone zabezpieczenia Esco Polska Sp. z o.o.

  6. Gwarancja nie obejmuje równie¿ zniszczeñ i uszkodzeñ powsta³ych w wyniku dzia³ania si³ywy¿szej niezale¿nej od Dostawcy takiej jak: powódŸ, po¿ar, wy³adowania atmosferyczne ipowsta³e w ich wyniku impulsy elektromagnetyczne, inne stany klêski ¿ywio³owej, dzia³aniawojenne, strajki i nieplanowane dzia³ania du¿ych skupisk ludzkich.

  7. Esco Polska Sp. z o.o. gwarantuje przydatnoœæ produktów objêtych gwarancj¹ wrozumieniu ich przydatnoœci do u¿ycia i eksploatacji zgodnie z przepisami i instrukcjamiobs³ugi. U¿ytkownik jest zobowi¹zany do pe³nego poinformowania wszystkich osób,którym umo¿liwia obs³ugê wymienionych produktów o wszelkich instrukcjach obs³ugi,przepisach bezpieczeñstwa oraz ostrze¿eniach dotycz¹cych zagro¿eñ w eksploatacji,które otrzyma³ lub o których uzyska³ informacje.

  8. Brak dokonania terminowej p³atnoœci dla Esco Polska Sp. z o.o. nale¿noœci wynik³ych poprzegl¹dzie konserwacyjnym w terminie 7 dni od jednokrotnie wyznaczonego na piœmiedodatkowego terminu p³atnoœci powoduje natychmiastowe wygaœniêcie warunkówgwarancji.

  produkcji)

  stan: 06.2005www.esco.com.pl

  e-mail: [email protected]

 • strona: 15

  KARTA GWARANCYJNA

  Data produkcji:

  piecz¹tka producenta

  naklejka identyfikuj¹ca napêd

  Data uruchomienia:

  Wykonane przezAutoryzowany Serwis:

  piecz¹tka i podpis Autoryzowanego Serwisu Esco

  www.esco.com.ple-mail: [email protected] stan: 06.2005

 • Przegl¹dy gwarancyjneSzanowni Pañstwo strony od 16 do 20 wype³nia Autoryzowany Serwis Esco Polska Sp. z o.o.

  W tej czêœci dokumentacji znajduje siê miejsce na zapis uwag serwisu dotycz¹cych przeprowadzanychprzegl¹dów gwarancyjnych oraz wszelkich dodatkowych napraw wynikaj¹cych z bie¿¹cej eksploatacjiurz¹dzenia.

  strona: 16

  Data uruchomienia napêdu:................................................................................................

  Uwagi serwisu:

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  Data przeprowadzenia I przegl¹du gwarancyjnego:...............................................................

  ................................................................................................................................................

  (po 12 miesi¹cach od daty uruchomienia, max. 14 mies. od daty produkcji)

  Podpis i piecz¹tka autoryzowanego serwisu esco Polska Sp. z o.o. wykonuj¹cego uruchomienie napêdu

  stan: 06.2005www.esco.com.pl

  e-mail: [email protected]

 • strona: 17

  Data przeprowadzenia I przegl¹du gwarancyjnego:.........................................................

  Uwagi serwisu:

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  Data przeprowadzenia II przegl¹du gwarancyjnego:.............................................................

  ................................................................................................................................................

  (po 6 miesi¹cach od daty wykonania I przegl¹du, max. 20 mies. od daty produkcji)

  Podpis i piecz¹tka autoryzowanego serwisu esco Polska Sp. z o.o. wykonuj¹cego uruchomienie napêdu.

  www.esco.com.ple-mail: [email protected] stan: 06.2005

 • strona: 18

  Data przeprowadzenia II przegl¹du gwarancyjnego:........................................................

  Uwagi serwisu:

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  Data przeprowadzenia III przegl¹du gwarancyjnego:............................................................

  ................................................................................................................................................

  (po 6 miesi¹cach od daty wykonania II przegl¹du, max. 23 mies. od daty produkcji)

  Podpis i piecz¹tka autoryzowanego serwisu esco Polska Sp. z o.o. wykonuj¹cego uruchomienie napêdu

  stan: 06.2005www.esco.com.pl

  e-mail: [email protected]

 • strona: 19

  Data przeprowadzenia III przegl¹du gwarancyjnego:........................................................

  Uwagi serwisu:

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  Data przeprowadzenia nastêpnego przegl¹du:.......................................................................

  ................................................................................................................................................

  (Zalecamy wykonanie kolejnego przegl¹du po 3 miesi¹cach od daty wykonania III przegl¹du)

  Podpis i piecz¹tka autoryzowanego serwisu esco Polska Sp. z o.o. wykonuj¹cego uruchomienie napêdu

  www.esco.com.ple-mail: [email protected] stan: 06.2005

 • Rejestr czynnoœci serwisowych

  Data serwisu Opis przeprowadzonych czynnoœci serwisowych Piecz¹tka i czytelnypodpis serwisanta

  strona: 20stan: 06.2005

  www.esco.com.ple-mail: [email protected]

 • ZG£OSZENIE AWARII NAPÊDU DO DRZWI PRZESUWNYCH

  Data zg³oszenia: ..............................................................................................................

  Typ napêdu: EMX / EMSL *.......................................................................................

  Nr seryjny napêdu: ..............................................................................................................

  Lokalizacja: .............................................................................................................

  .............................................................................................................

  Osoba do kontaktu na obiekcie: .............................................................................................................

  Nr telefonu / fax / e-mail: .............................................................................................................

  Napêd objêty umow¹ konserwacyjn¹ nr ........................................................................................................

  Wykonano sprawdzenie napêdu zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi tak / nie *

  Dane Zleceniodawcy:

  Nazwa firmy: .............................................................................................................

  Adres: .............................................................................................................

  NIP/regon: .............................................................................................................

  Telefon/fax: .............................................................................................................

  Inne dane: drzwi 2-skrzyd³owe, 1-skrzyd³owe lewe / prawe*

  Opis usterki:

  .....................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................

  Zleceniodawca potwierdza, ¿e zna warunki udzielonej gwarancji na napêd i akceptuje zasadê odp³atnoœciza us³ugê serwisow¹ w przypadku ich nie spe³nienia.

  W przypadku naprawy odp³atnej zobowi¹zuje siê do zap³acenia faktury w terminie 7 dni od datywystawienia.

  Osoba zlecaj¹ca/tel.: .............................................................................................................

  * niepotrzebne skreœliæ

  (Dok³adny adres, nazwa obiektu)

  Czytelny podpis i pieczêæ Zleceniodawcy

  strona: 21www.esco.com.ple-mail: [email protected] stan: 06.2005

 • esco Polska Sp. z o.o.grupa VBH

  ul. Sterdyñska 1 · 03-797 Warszawatel: 022 679 25 22 fax: 022 678 56 67

  e-mail: [email protected]·

  www.esco.com.pl

  Ponadto w naszej ofercie:

  kompletna oferta okuæ i akcesoriów do œlusarki aluminiowej i stalowej

  maszyny i oprzyrz¹dowanie do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

  ·

  ·

  systemy oddymiania

  systemy kontroli dostêpu

  Szczegó³owe informacje techniczno - handlowe uzyskaj¹ Pañstwood naszych przedstawicieli handlowych lub w siedzibie firmy.

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  ·

  rozwi¹zania do wentylacji pomieszczeñ i ogrodów zimowych

  systemy œcian ¿aluzjowych i os³on przeciws³onecznych

  systemy profili stalowych Ferro-Wic do okien, drzwi i fasad

  systemy profili stalowych Ferro-Wic do drzwi i przegród przeciwpo¿arowych

  automatyka do otwierania drzwi i okien