Entelo - TWIST/TWIST SOFT/TWIST ALTA/TWIST ALTA PRESTIGE RAPID/RAPID PRESTIGE/DECO/DECO PRESTIGE LA

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PL: Instrukcja Skadania / Gwarancja DE: Montageanleitung / Garantie EN: Mounting Instructions/Warranty FR: Manuel de montage/ Garantie IT: Istruzioni per assemblaggio / Garanzia ES: Instruccin de Montaje / Garanta

Transcript

 • model/modell/model/modle/modello/modelo:TWIST/TWIST SOFT/TWIST ALTA/TWIST ALTA PRESTIGE

  RAPID/RAPID PRESTIGE/DECO/DECO PRESTIGELAVRE/VERO

  PL: Instrukcja Skadania / GwarancjaDE: Montageanleitung / Garantie

  EN: Mounting Instructions/WarrantyFR: Manuel de montage/ Garantie

  IT: Istruzioni per assemblaggio / GaranziaES: Instruccin de Montaje / Garanta

  GUTER STUHLTHE GOOD CHAIR BONNE CHAISE UNA BUONA SEDIA SILLA BUENADOBRE KRZESO

 • INSTRUKCJA MONTAU KRZESAW celu prawidlowego montazu krzesa naley postpowa zgodnie z instrukcj zamieszczon poniej, zachowujc kolejno umieszczon na ilustracjach.Monta krzesa niezgodnie z instrukcj, oraz w nieodpowiedniej kolejnoci moe skutkowa uszkodzeniami krzesa, ktrych nie obejmuje naprawa gwarancyjna.Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za uytkowanie krzesa zoonego niezgodnie z instrukcj.Podczas przykrcania nie naley uywa nadmiernej siy, poniewa moe to doprowadzi do uszkodzenia rub lub nakrtek. Producent zaleca stosowanie wkrtarek elektrycznych z ograniczeniem siy ustawionym w zakresie 5-7.UWAGA!!!Po pewnym czasie uytkowania moe zaistnie potrzeba dokrcenia rub.

  1 2 3

  x 2

  x 2

  x 4 (S1)

  S1 S1S2

  x 2 (S2)

  MONTAGEANLEITUNG DES STUHLS:Zur korrekten Montage des Stuhls ist die nachfolgende Anleitung zu befolgen, dabei ist die auf den Abbildungen vorgegebene Reihenfolge einzuhalten. Eine anleitungswidrige Montage des Stuhls sowie Montage in falscher Reihenfolge kann zu Beschdigungen des Stuhls fhren, welche von der Garantie ausgenommen sind.Der Hersteller haftet nicht fr den Gebrauch eines Stuhls, welcher unter Missachtung der Anleitung zusammengestellt wurde.Beim Anziehen der Schrauben darf keine bermige Kraft ausgebt werden, da dies zur Beschdigung der Schrauben oder Muttern fhren kann. Der Hersteller empfiehlt den Einsatz von Elektro-Schraubmaschinen mit Drehmomentbegrenzung. Die Begrenzung ist im Bereich 5-7 einzustellen.ACHTUNG!!!Nach einer gewissen Gebrauchszeit kann es erforderlich werden, die Schrauben nachzuziehen.MOUNTING INSTRUCTIONS OF THE CHAIR:For proper mounting of the chair follow the provided instructions in the order specified on the figures. Mounting the chair against the instructions and in an improper order may result in damage, which is not covered by the warranty.The manufacturer shall not bear any responsibility for the use of the improperly mounted chair. Do not overtighten the bolts or nuts to avoid damage.The manufacturer recommends the use of cordless screwdrivers with the power adjusted to 5-7 stage.NOTE!After certain time of usage, the bolts may require tightening.INSTRUCTION DE MONTAGE DE LA CHAISE:Pour le montage correct de votre chaise, suivez les instructions ci-dessous, dans l'ordre montr sur les illustrations. Montage non-conforme aux instructions et dans le mauvais ordre peut causer des dtriorations de la chaise qui ne sont pas couvertes par la rparation sous garantie.Le fabricant dcline toute responsabilit pour des accidents causs par le montage de la chaise non conforme aux instructions. Lors du serrage, ne pas utiliser de force excessive car cela peut endommager les boulons et les crous.Le fabricant recommande l'utilisation des tournevis lectriques avec la limitation de puissance rgle aux valeurs 5-7.ATTENTION !!!Aprs une certaine priode d'utilisation, il peut tre ncessaire de reserrer les boulons.ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA SEDIA:Per un corretto assemblaggio della sedia seguire le istruzioni sotto riportate, nell'ordine indicato sui disegni illustrativi. Un montaggio in contrasto con le istruzioni e nell'ordine sbagliato potrebbe causare i danni alla sedia non coperti da garanzia.Il produttore declina ogni responsabilit per utilizzo della sedia assemblata non conformemente alle istruzioni.Non applicare forza eccessiva nell'avvitamento per evitare il danneggiamento delle viti stesse o dadi. Il produttore consiglia di utilizzare avvitatori elettrici con la potenza limitata range impostato tra 5-7.ATTENZIONE !!!Dopo un certo periodo di impiego potrebbe rendersi necessario un ulteriore serraggio delle viti.MONTAJE DE LA SILLA:Para realizar el montaje correcto de la silla hay que seguir las instrucciones abajo, siguiendo la orden de operaciones indicada en los dibujos. El montaje incompatible con las instrucciones o con la orden indicada podr resultar en unos danos no cubiertos por la garanta.El fabricante no se hace responsable por el uso de sillas montadas de manera no conforme con las instrucciones.Al apretar los tornillos hay que evitar el uso de fuerza excesiva ya que esto puede danar los tornillos o tuercas.El fabricante recomienda el uso de atornilladores elctricos con el lmite de fuerza fijado entre 5 y 7.!ATENCIN !!!Despus de un perodo de uso puede surgir la necesidad para apretar otra vez los tornillos.

  TWIST/TWIST SOFT UWAGA!!! Krzesa w rozmiarach 3-4 nie s wyposaone w podokietnikiACHTUNG!!! Sthle in Gren 3-4 haben keine Armlehnen.NOTE!!! Chairs in sizes 3-4 do not feature armrests.ATTENTION!!! Chaises en tailles 3-4 ne sont pas quipes d'accoudoirs.ATTENZIONE!!! Le sedie nelle dimensioni 3-4 non sono allestiti con braccioli.ATENCIN!!! Las sillas de tamaos de 3 a 4 no estn equipados con apoyabrazos.

  x 1

  4

 • 1 2 2b

  x 2

  x 2

  x 4 (S1)

  S1 S1S2

  x 2 (S2)

  5 6

  7

  5 szt. 1 szt.

  RAPID / RAPID PRESTIGEALTA TWIST / ALTA TWIST PRESTIGEVISTO TWIST/VISTO TWIST PRESTIGELAVRE / VERODECO / DECO PRESTIGE

  3

  UWAGA!!! - Rozmiary 3 i 4 nie s wyposaone w podokietniki. Rys.2b dotyczy tylko wersji PRESTIGEACHTUNG!!! Sthle in Gren 3-4 haben keine Armlehnen. Die Abb. 2b betrifft nur die Ausfhrungsvariante PRESTIGE.NOTE!!! Chairs in sizes 3-4 do not feature armrests. Fig.2b relates exclusively to PRESTIGE model.ATTENTION!!! Chaises en tailles 3-4 ne sont pas quipes d'accoudoirs. Fig.2b concerne uniquement la version PRESTIGE.ATTENZIONE!!! Le sedie nelle dimensioni 3-4 non sono allestiti con braccioli. Il Dis. 2b riferito esclusivamente al modello PRESTIGE.ATENCIN! Las sillas de tamaos de 3 a 4 no estn equipados con apoyabrazos. El Dibujo 2b se refiere slo a la versin PRESTIGE.

  x 2

  x 4 (S1)

  x 2 (S2)

  S1 S1S2

  x 1

 • ESITFR

  ENDEPL

  Szanowny Kliencie,Dzikujemy za wybr produktw firmy ENTELO. Wierzymy, e bd Pastwo z nich zadowoleni. W trosce o zdrowie, bezpieczestwo i wygod stworzylimy krzesa wykonane w technologii formowania tworzyw sztucznych przez rozdmuch. Dziki innowacyjnym krzywiznom konstrukcyjnym nasze produkty speniaj przesanki pomocniczego sprztu ortopedycznego, stanowic idealne rozwizanie w zakresie profilaktyki wad postawy wrd dzieci i modziey. Mamy nadziej, e bd one suyy przez dugie lata Wam i Waszym dzieciom. Jednoczenie prosimy o polecanie naszych produktw osobom Wam bliskim oraz nauczycielom i dyrektorom szk, do ktrych uczszczaj Wasze dzieci.

  KARTA GWARANCYJNA / WARUNKI GWARANCJI

  1. Firma ENTELO gwarantuje sprawne dziaanie swoich produktw.2. Okres gwarancji na krzesa wynosi 24 miesice i jest liczony od daty zakupu produktu (faktura lub paragon).3. Reklamacje naley skada w miejscu zakupu produktu wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon).4. W przypadku, gdy usunicie wady jest niemoliwe lub wizaoby si z nadmiernymi kosztami, producent moe wymieni produkt na nowy, o tej samej wartoci.5. Po wykonaniu naprawy lub wymianie produktu na nowy, zostanie on wydany uytkownikowi w miejscu oddania produktu do naprawy.6. Gwarant nie zobowizuje si do dostarczenia produktw zastpczych w trakcie naprawy gwarancyjnej.7. Jeli kupujcy uniemoliwi dokonanie naprawy uwaa si, e zrezygnowa z uprawnie wynikajcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej.8. Jeli po otrzymaniu towaru dostarczonego przez kuriera Kupujcy znajdzie w nim uszkodzenia powstae w trakcie transportu, powinien w obecnoci kuriera spisa protok szkody. Wymiana produktu na nowy moliwa jest tylko na podstawie spisanego protokou szkody.9. Gwarancj nie s objte reklamacje dotyczce:

  naturalnego zuycia wyrobu, mechanicznego uszkodzenia wyrobu, wad spowodowanych niewaciwym uytkowaniem, wad wyrobw po jakichkolwiek przerbkach i zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonywanych samodzielnie.

  ZASADY PRAWIDOWEGO UYTKOWANIA PRODUKTU1. Produkty naley uywa zgodnie z ich przeznaczeniem.2. Wszystkie produkty s przeznaczone do uytku wewntrz pomieszcze suchych i zamknitych.3. Produkty powinny by uytkowane i przechowywane z dala od bezporednich rde ciepa.4. Produktw nie naley wystawia na dugotrwae dziaanie promieni sonecznych, gdy barwy mog ulec stopniowej zmianie.5. Dla poszczeglnych krzese przewidziane s limity wzrostowe i wagowe. Nie naley przekracza wyznaczonych zakresw parametrw wzrostowo-wagowych.

  KONSERWACJA I CZYSZCZENIE1. Do czyszczenia powierzchni zalecane s produkty, nie zawierajce rodkw ciernych. 2. Podogi, na ktrych znajduj si produkty posiadajce powoki lakierowane nie powinny by czyszczone rodkami agresywnie oddziaywujcymi na lakier.3. Do czyszczenia krzese naley stosowa oglnie dostpne, nie rysujce rodki czystoci przeznaczone do czyszczenia plastiku.

  UWAGA!USZKODZENIA POWSTAE WSKUTEK NIESTOSOWANIA SI DO POWYSZYCH ZALECE NIE S PODSTAW DO REKLAMACJI.

  Sehr geehrter Kunde,vielen Dank fr die Wahl der ENTELO-Produkte. Wir glauben, dass Sie mit ihnen zufrieden sein werden. Aus Sorge um Gesundheit, Sicherheit und Komfort schufen wir Sthle, die unter Anwendung der Kunststoff--Blasformtechnik hergestellt wurden. Dank innovativer Konstruktionskrmmungen erfllen unsere Produkte Voraussetzungen fr orthopdische Hilfsmittel und stellen eine ideale Lsung fr die Vorbeugung von Haltungsfehlern bei Kindern und Jugendlichen. Wir hoffen, dass sie Ihnen und Ihren Kindern lange Jahre dienen werden.Gleichzeitig bitten wir um Weiterempfehlung unserer Produkte an Ihre Verwandte und Freunde als auch