Click here to load reader

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

  • View
    255

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK). Apakah Elemen Merentas Kurikulum ?. Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah nilai dengan memperkenalkan elemen :. Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang - PowerPoint PPT Presentation

Text of ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

Taklimat Umum KSSR

FASA PERSEDIAANPemerhatianGunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur, kenal pasti ciri, situasi, fenomena, dapatkan makna, kenal pasti objek, situasi di sekeliling.AnalisisPersamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumatMetakognisi: rancang, pantau dan nilai

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA25Apakah ElemenMerentas Kurikulum?Kreativiti dan InovatifKeusahawananTeknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah nilai dengan memperkenalkan elemen:lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif mempunyai ciri dan sikap keusahawanan serta dapat menguasai kemahiran TMK

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAMengapa? Kemahiran abad ke-21Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)

Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, CreatingDisciplined MindCreating Mind Respectful MindEthical Mind

Synthesizing MindKejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves)

Kreativiti: keperluan masa kini/masa depanmenjamin kejayaan k-ekonomi sesebuah negaraNew Basics SkillsMultiliteracyCreativityCommunicationITTeamworkLifelong learningAdaptation and changeEnvironmental responsibilitySuccessful Knowledge Economics Characterized by:CreativityFlexibilityProblem solvingIngenuityCollective intelligenceProfessional taskRisk takingContinuous improvementPembangunan negara, MEB, Dasar Utama TMK, KPMBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABilaFokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar.

EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.

Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian.

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KREATIVITI DAN INOVASIBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKreativitiInovasiKreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan /mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan (QCA, 2007).Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).

Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada.

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAMatlamatMenghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAObjektifSupaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas KurikulumMata pelajaran berteraskan kreativitiPenekanan kurikulumPendekatan penerapan (infusion)Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengahReka Cipta PSV/PMZTeknikal & VokasionalMata pelajaran MPVKemahiran Hidup-Komponen reka cipta dalam mata pelajaranLiterasi TMKPROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA Strategi P&PKonstruktivismePembelajaran KontekstualInkuiri penemuanPembelajaran berasaskan projekPembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusanKajian masa depanKREATIVITI DAN INOVASIBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAProses Kreativiti (Model Proses Kreativiti Terarah)1. Persediaan2. Imaginasi3. Perkembangan4. TindakanPemerhatianAnalisisPenjanaan ideaSintesis ideaPenambahbaikanPenilaianPelaksanaanAmalan berterusanmetakognisimetakognisimetakognisimetakognisi

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAIndikator Pemikiran KreatifLANCARbanyak idea LUWESidea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELASmenghurai idea dengan terperinci dan sistematikASLIboleh menghasil idea baharu

IndikatorBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEUSAHAWANANBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAMENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANANteknologiperkembangan ekonomiinovasiBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAobjektifSikap cemerlang Aplikasi ilmu dan kemahiran asas pengurusan dalam konteks perniagaanMenghasilkan produk, konsep atau proses berasaskan ilmu, kemahiran, teknologi dan vokasional Nilai moral dan etika cemerlangPemikiran cemerlang Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIACiri keusahawananCekalPengurusan masa

SistematikMemaksimumkan potensi diriketegasanInisiatif diriBertanggungjawabYakin DiriMerebut PeluangBerani MencubaInovatifMerancangBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAApa itu Elemen TMK?teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.Belajar Mengenai TMK pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disipliilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output).

Belajar Dengan TMK sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office).

Belajar Melalui TMK maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROM).Bagaimana TMK?Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAObjektifPada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat:Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat.Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat.Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran.Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAStrategi P&P (TMK Merentas Kurikulum)- Belajar Dengan dan Melalui TMKPengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet.

Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital.

Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan.Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIARujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di peringkat Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3.

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIALiterasi TMKPengenalan Perkakasan KomputerKemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikusMenaipMenyisip imejMembuka failMenyimpan failMembuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik.Merakam suaraMelakar dan melukis secara digitalMencetak dokumen

InternetMencari imejNilaiPeraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawabLiterasi TMKKemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikusMenaip dalam lajur dan barisMenyisip imej ke dalam jadualMembuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid

InternetMencari maklumatMenghantar dan membalas e-mel

NilaiTeknologi Hijau, Keselamatan komputer dan dataLiterasi TMKKemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikusMenaip dan format Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau cartaMembuat pengiraan ke atas maklumatMenggunakan elemen animasi dalam persembahan digit

InternetMengepil fail melalui e-mel

NilaiKeselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama

Tahun 1Tahun 2Tahun 3Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap IBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAMod Penggunaan TMK Dalam P&P

2. Guru sahaja1. Guru dan murid 3. Murid sahaja

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMKKreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui:Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisianMenghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisianMenjana idea baru dengan menggunakan TMK Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMKMembuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMKMempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMKBahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIATerima Kasih24Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA