Click here to load reader

Ekološka geografija - 2. del

 • View
  242

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Ekološka geografija - 2. del

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  1/33

  Ekološka geografija

   II. del

  dr. Katja Vintar Mally 

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  2/33

  Gonilne sile okoljskih sprememb

  Vir: Kazalci okolja v Sloveniji, 2014, str. 7.

  Prirejeno po: Hardi, Barg et al., 1997; Birkmann, 1999.

   modelni prikazi:

   PSR model ( pressure- state-r esponse),

   DPSIR model (d riving forces- pressures- states-i mpacts-r esponses),

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  3/33

   socialno-ekonomski sistem kot del naravnega ekosistema,

   značaj interakcij med

  družbo in okoljem razvojne paradigme,

    „IPAT equation “: 

  I = P x A x T

    I = f (P, A, T)

  Vir: Middleton, 2008, str. 40.

  Vir: Middleton, 2008, str. 42.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  4/33

   prebivalstveni razvoj kot

  gonilna sila okoljskih sprememb:

   vpliv (naravnega) gibanja

  števila prebivalcev, 

   vpliv velikosti in potrošnje gospodinjstev,

   vpliv materialne blaginje,

  Vir: World Population 2012 – UN Department of Economic and Social Affairs, 2013.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  5/33

   vpliv mestnega oz. podeželskega prebivalstva … 

  Vir: World Urbanization Prospects, the 2014

  revision – UN Department of Economic and Social Affairs, 2015.

  Mestno prebivalstvo leta 1970

  Mestno prebivalstvo leta 2014

  Vir: Global environment outlook 5, 2012, str. 8.

  Regionalna razporeditev mestnega  prebivalstva, 1950–2050

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  6/33

   gospodarski razvoj kot gonilna

  sila okoljskih sprememb:

   spontana dematerializacija (?),

   okoljska Kuznetsova krivulja (?),

   izvažanje onesnaževanja, 

   pritisk na kmetijska zemljišča, 

  Vir: Rulli in sod., 2013; cv: SOER – Assessment of global megatrends, 2015, str. 79.

  Okoljska Kuznetsova krivulja

  Vir: Global environment outlook 5, 2012, str. 13.

  Transnacionalno pridobivanje zemljišč, 2005 –2009

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  7/33

   poraba energije in snovi,

   prostorsko ločevanje

  okoljskih vplivov proizvodnje od območij potrošnje … 

  Vir: SOER – Assessment of global megatrends, 2015, str. 71.

  Vir: SOER – Assessment of global megatrends, 2015,

  str. 70.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  8/33

   ekološki odtis (okoljski odtis) kot sintezni pokazatelj človekovega poseganja v biosfero:

   produktivne površine, potrebne za proizvodnjo porabljenih virov in

  absorpcijo odpadnih snovi (preračunane v gha), 

  Vir: GFN, Footprint for Nations, 2011; cv: Kovač, Polanec, 2013. 

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  9/33

   trend rasti ekološkega odtisa – rast števila prebivalcev in rast potrošnje, naraščanje deleža ogljičnega odtisa,

   preseganje planetarnih zmogljivosti obnavljanja – zmanjševanje zalog in akumuliranje odpadkov,

  Vir: Living planet report 2014, 2014, str. 32.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  10/33

   biokapaciteta – ekološki odtis = ekološki deficit ali ekološki presežek, 

  Vir: Living planet report 2014, 2014, str. 57.

  Vir: Living planet report 2014, 2014, str. 56.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  11/33

   spremembe v regionalnem ekološkem odtisu, 1961–2010 

  Vir: Living planetreport 2014, 2014, str. 34.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  12/33

   ekološki odtis na prebivalca, 2008  

  Vir: Living planet report 2012, 2012, str. 45.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  13/33

   OKOLJSKI VPLIVI IZBRANIH DEJAVNOSTI

   1. Kmetijstvo

  tradicionalno

   

  konvencionalno

   

  integrirano

   

  ekološko 

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  14/33

   okoljski vidiki sprememb v evropskem in slovenskem kmetijstvu:

   zmanjševanje števila kmetov in števila kmetijskih gospodarstev, 

   zmanjševanje deleža kmetijskih zemljišč v uporabi, 

   specializacija in intenzifikacija  povečevanje produktivnosti, 

  Proizvodnja žit v EU -27, 1961–2012

  Vir: Environmental Indicator Report 2013, 2013, str. 38.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  15/33

  Vir: Statopis, 2014, str. 42.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  16/33

  Vir: Stele, Žaucer, 2013, dodatek.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  17/33

  Delež namakanih površin KZU in kmetijskih  gospodarstev z namakanjem v EU, 2010

   okoljski vplivi kmetijstva:

   oranje in

  obdelovanje s težko mehanizacijo,

   namakanje,

   osuševanje, 

  Vir: Stele, Žaucer, 2013, str. 50.

  Vir: NASA/GSFC/METI/Japan Space Systems in U.S./Japan ASTER Science Team, 2001.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  18/33

   gnojenje,

  Vir: SURS, 2011; cv: Sušin, 2011. 

  Poraba mineralnih gnojil v Sloveniji, 1992–2010

  Poraba rastlinskih hranil (N, P 2O5  , K 2O) na hektar KZU v Sloveniji, 1992–2010

  Vir: SURS, 2011; cv: Sušin, 2011. 

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  19/33

   uporaba fitofarmacevtskih sredstev,

  Vir: SURS, 2013; cv: Simončič, 2014. 

  Prodaja fitofarmacevtskih sredstev na debelo v tonah aktivnih snovi – Slovenija, 1992–2012

  Poraba fitofarmacevtskih sredstev na hektar obdelovalnih zemljišč – Slovenija, 2000–2012

  Vir: SURS, 2013; cv: Simončič, 2014. 

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  20/33

   živinoreja,

  Število GVŽ na hektar KZU v EU, 2010  Vir: Stele, Žaucer, 2013, str. 12.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  21/33

  Prirejeno po: EEA, 2015.

   prispevek kmetijstva k evtrofikaciji, TGP, emisijam amonijaka,

  degradaciji prsti, zmanjševanju biotske raznovrstnosti … 

  Vir: Environmental Indicator Report 2013, 2013, str. 46.

  Upadanje vrst ptic kmetijske pokrajine v EU, 1990–2012

  Ogljični  , snovni in vodni odtis proizvodnje različnih vrst hrane 

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  22/33

   okoljske prednosti integrirane in ekološke pridelave: 

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  23/33

   ekološko kmetijstvo v EU  

  Vir: Eurostat, 2015.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  24/33

   2. Energija 

   globalni trend povečevanja rabe energije; 

   povečevanje okoljskih vplivov rabe energije: vplivi na podnebje, kakovost zraka, kakovost in dostopnost voda, kakovost prsti in

  habitatov,

   dvojnost tehnoloških inovacij, 

  Vir: EEA, 2015.

  Energetska intenzivnost v EU-28, 1990–2012

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  25/33

   skupna raba energije po gorivih,

  Slovenija

  Prirejeno po: Bevk, Česen, 2013. 

  Vir: EEA, 2015.

  EU-28

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  26/33

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  27/33

   okoljski vplivi rabe obnovljivih virov energije,

  Slovenija

  Prirejeno po: Česen, Đorić, 2014.

  Avtor: Motore, 2004.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  28/33

   okoljski vplivi rabe obnovljivih virov energije,

   problematika odvisnosti od uvoza,

   izgube energije pri pretvorbi in prenosu,

   ukrepi zmanjševanja okoljskih pritiskov … 

  EU-28

  Vir: EEA, 2015.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  29/33

  Vir: Statopis, 2014, str. 46.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  30/33

   3. Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo 

   evropska industrija – zmanjševanje izpustov v zrak in vode, 

   velike količine odpadkov,

   stara bremena,

   ukrepi … 

  Vir: EEA, 2015.

  Emisije evropske industrije (EEA-33), 1990–2012

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  31/33

   4. Turizem 

   spremenjeni vzorci turizma  pritiski na pokrajinotvorne sestavine,

   turistični pritisk na varovana in „naravna“ območja, konflikti interesov … 

  Vir: UNWTO Tourism Highlights …, 2014, str. 14. 

  Mednarodni prihodi turistov po svetovnih regijah, 1950–2030

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

  32/33

  Vir: Statopis, 2014, str. 86.

 • 8/18/2019 Ekološka geografija - 2. del

Search related