Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (Epp)- k to 12 Curriculum

 • View
  4.169

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (Epp)- k to 12 Curriculum

 • Republic of the Philippines Department of Education

  DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City

  K to 12 Curriculum Guide

  EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

  (Ika-4 6 Baitang)

  Enero 31, 2012

 • K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

  K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 2

  I. LEARNING AREA STANDARD

  II. KEY STAGE STANDARDS

  Grade 4-6 Grade 7-10 Grade 11-12 The learner demonstrates knowledge and skills in Enrtrepreneurship & ICT, Agriculture, Home Economics and Industrial Arts, towards improvement of his personal life and that of their family and community.

  The learner demonstrates understanding of his/her Personal Entrepreneurial Competencies (PECs), the Environment and Market as well as the Process/ Production/Services and Delivery in the four components of T&VE ( Agri-Fishery Arts, Home Economics, Industrial Arts, and Information and Communication Technology.

  The learner demonstrates understanding of the principles involved in implementing/starting a business based on the developed business plan of his/her T&VE specialization.

  The learner demonstrates understanding of knowledge, skills, values and attitudes (KSVA) of Technology and Livelihood Education

  (TLE), that will enable him/her to gain employment, start a business develop middle level skills and /or pursue higher education.

 • K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

  K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 3

  III. GRADE LEVEL STANDARDS

  Grade 4 The learner demonstrates basic knowledge, skills and values in agriculture, entrepreneurship and ICT, home economics and industrial arts that can help improve self and family life, considering sustainable development.

  Grade 5 The learner demonstrates increased knowledge, skills and values in entrepreneurship and ICT, agriculture, home economics and industrial arts, toward improving family life and that the community considering sustainable development.

  Grade 6 The learner demonstrates enhanced and expanded knowledge in entrepreneurship & ICT, agriculture, home economics and industrial arts towards improvement of economic life of family and community.

  BILANG NG ORAS SA PAGTUTURO:

  Ten (10) weeks per quarter

  Four (4) quarters per year

  Grades 4 6 level, 60 minutes daily

  Five (5) hours a week

  MGA TEMA : Grades 4 to 6

  Elementary Agriculture

  Home Economics

  Industrial Arts

  Entrepreneurship and ICT

 • K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

  K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 4

  GRADE 4

  Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies

  Grade 4 - ENTREPRENEURSHIP

  Kahalagahan ng entrepreneur

  Katangian ng isang entrepreneur

  Mga batas at tuntunin na dapat alamin ng isang entrepreneur

  Ang mag-aaral ay

  naipamamalas ang pang-unawa sa batayang konsepto ng entrepreneurship at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng isang pamayanan

  Ang mag-aaral ay

  naipakikita ang pagpapahalaga sa mga gawaing entrepreneur na makakapagpa-unlad sa kabuhayan ng sariling pamayanan

  Ang mag-aaral ay. . .

  naipaliliwanag ang tulong sa pamayanan ng mga entrepreneur

  natatalakay ang kahulugan ng entrepreneur

  nakagagawa ng payak na survey ng mga entrepreneur sa pamayanan

  natatalakay ang naitutulong ng mga entrepreneur sa pamayanan

  natutukoy ang mga katangian ng isang entrepreneur

  1.

  natatalakay ang mga tuntunin ng barangay, nayon, lungsod o lalawigan na may kinalaman sa gawaing entrepreneur

  natutukoy ang mga umiiral na tuntunin sa pamayanan na dapat alamin ng isang entrepreneur (LGU resolutions, regulations)

  naipaliliwanag ang kung paano makatutulong ang isang entrepreneur sa tuluyang pag-unlad (sustainable development)

  nasusuri ang mga gawain ng mga entrepreneur na nakakatulong o di-nakatutulong sa pagtamo ng tuluyang pag-unlad.

 • K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

  K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 5

  Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies

  ICT

  Basic typing skills

  Orientation to different

  types of ICT

  tools/equipment

  Familiarization with

  computer parts

  Internet safety

  Ang mag-aaral ay

  Nakapagpapakita ng kasanayan sa ICT sa pangangalap ng kaalaman kaugnay sa EPP

  Ang mag-aaral ay

  Gumagamit ng kasanayan sa ICT sa pagpapaunlad ng kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga sa ibat ibang larangan ng EPP.

  Ang mag-aaral ay

  nakapagpapamalas ng kasanayan sa pagtatype

  mabihasa sa tamang ayos ng mga letra sa keyboard

  maipakita ang tamang posisyon ng mga daliri

  magamit nang tama ang kasanayan sa paghahanda ng ibat ibang dokumento

  nakikilala at naisasagawa ang mga pangunahing gamit ng kompyuter

  makilala ang ibat ibang bahagi at gamit ng kompyuter

  maipakita ang wastong paraan ng pagbubukas at pagsasara ng kompyuter, keyboard at gamit ng mouse atbp.

  maipakikita ang kasanayan sa paggamit ng kompyuter sa paggawa ng mga dokumento sa bawat asignatura.

 • K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

  K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 6

  Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies

  Grade 4 - AGRICULTURE

  Pagtatanim ng halamang Gulay

  Ang mag-aaral ay

  naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay

  Ang mag-aaral ay

  naipakikita ang pagsasagawa ng pagtatanim, pag-aani at pagsasapamilihan ng gulay sa masistemang pamamaraan

  Ang mag-aaral ay. . .

  naipakikita ang pagkamaparaan sa pagtatanim ng halamang gulay

  natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili, pamilya, pamayanan

  nakapagsasagawa ng sarbey upang malaman ang mga halamang gulay na maaaring itanim:

  ayon sa lugar, panahon, pangangailangan at gusto ng mga mamimili

  maaaring kitain

  naipapakita ang mga pamamaraan sa pagtatanim ng gulay.

  Pagpili ng itatanim

  Paggawa ng plano ng plot o taniman.

  Paghahanda ng plot o taniman

  Pagtatanim

  naisasagawa ang masistemang pangangalaga ng tanim na mga gulay

  Pagdidilig

  Pagbubungkal

  Paglalagay ng abono

  Paggawa ng abonong organiko

 • K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

  K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 7

  Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies

  Ang mag-aaral ay. . .

  naipakikita ang masistemang pag-aani ng tanim.

  natatalakay ang mga palatandaan ng tanim na maaari ng anihin

  naipapakita ang wastong paraan ng pag-aani

  naisasagawa ang wastong pagsasapamilihan ng inaning gulay.

  nakagagawa ng plano ng pagsasapamilihan ng ani pag papakete pagtatakda ng presyo pagsasaayos ng paninda paraan ng pagtitinda pag-akit ng mamimili pagtatala ng gastos, kita,

  maiimpok, puhunan

  naisasagawa ang wastong pagtitinda ng ani

  natutuos ang gastos, puhunan at kita

 • K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

  K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 8

  Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies

  Pag-aalaga ng Hayop

  Ang mag-aaral ay.

  naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng hayop sa tahanan at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay

  Ang mag-aaral ay

  naipakikita ang kawilihan sa pag-aalaga ng hayop sa tahanan bilang mapagkakakitaang gawain.

  Ang mag-aaral ay .

  naipakikilala ang kabutihang dulot ng pag aalaga ng hayop sa tahanan.

  natutukoy ang mga hayop na maaaring alagaan sa tahanan.

  (Hal. dagang costa, love birds, kalapati, isda, atbp.)

  naiisa isa ang wastong pamamaraan sa pag aalaga ng hayop na aalagaan.

  naisasagawa ang maayos na pagaalaga ng hayop

  Pagbibigay ng wastong lugar o tirahan

  Pagpapakain at paglilinis ng tirahan

  Pagtatala ng pagbabago/ pagunlad/ pagbisita sa beterinaryo

  nakagagawa ng plano ng pagpaparami ng alaga upang kumita.

  napipili ang pararamihing hayop

  nakagagawa ng talatakdaan ng mga gawain upang makapagparami ng hayop

  nakagagawa ng iskedyul ng pag-aalaga.

  naitatala ang mga pag-iingat na dapat gawin kung nag-aalaga ng hayop.

 • K TO 12 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

  K to 12 Curriculum Guide - version as January 31, 2012 9

  Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies

  HOME ECONOMICS

  Tungkulin sa Sarili

  Pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak

  Paglilinis ng bahay

  Paghahanda ng masustansiyang pagkain

  Ang mag-aaral ay

  naipamamalas ang pang-unawa sa batayang konsepto ng gawaing pantahanan at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng sarili at tahanan

  Ang mag-aaral ay

  naipakikita ang kasanayan sa pagsasagawa ng mga gawaing pantahanan na nakatutulong sa pangangalaga ng sarili at ng sariling tahanan

  Ang mag-aaral ay. . .

  naisasagawa ang tungkulin sa sarili

  naisasaugali ang mga tungkulin sa sarili upang maging maayos nasasabi ang mga kagamitan

  sa paglilinis at pag-aayos ng saril