Click here to load reader

Đure Šporera8, Rijeka; OIB:01788637246 - · PDF fileNikolina Vranić, mag.ing.aedif. GPZ građevno projektni zavod d.d. za projektiranje, konzalting i inženjering, Đure Šporera8,

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Đure Šporera8, Rijeka; OIB:01788637246 - · PDF fileNikolina Vranić, mag.ing.aedif....

 • GPZ graevno projektni zavod d.d. za projektiranje, konzalting i inenjering, ure porera8, Rijeka; OIB:01788637246

  Pr. broj: 33/15

  INVESTITOR: GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica

  GRAEVINA: Sanacija oteenog pjeakog mosta u uvali Carevo u Kraljevici

  VRSTA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT

  PROJEKT BROJ: 33/15

  Datum izrade: veljaa 2015.

  List broj: 1.

  SADRAJ:

  Sanacija oteenog pjeakog mosta u uvali Carevo u Kraljevici

  Projektant: Direktor:

  Mladen Briki, dipl. ing.gra. Seno Pajevi, dipl.oec.

  Suradnik:

  Nikolina Vrani, mag.ing.aedif.

 • GPZ graevno projektni zavod d.d. za projektiranje, konzalting i inenjering, ure porera8, Rijeka; OIB:01788637246

  Pr. broj: 33/15

  INVESTITOR: GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica

  GRAEVINA: Sanacija oteenog pjeakog mosta u uvali Carevo u Kraljevici

  VRSTA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT

  PROJEKT BROJ: 33/15

  Datum izrade: veljaa 2015.

  List broj: 2.

  SADRAJ IZVEDBENOG PROJEKTA: 1. OPI DIO: Opi dio: izvadak o sudskoj registraciji poduzea, rjeenja 2. OPISNA DOKUMENTACIJA: 2.1. Tehniki opis (br.listova 2) 3. PRORAUN MEHANIKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI: ( br.listova 2)

  4. GRAFIKI DIO -NACRTI:4.1. Situacija MJ 1:5004.2. Snimak postojeeg stanja- tlocrt, pogled MJ 1:504.3. Snimak postojeeg stanja-presjek 1-1 MJ 1:504.4. Sanacija oteenja mosta - tlocrt, pogled MJ 1:25

  4.5. Sanacija oteenja mosta - presjek 1-1 MJ 1:25 4.6. Nacrt armature nove ab ploe MJ 1:25 4.7. Nacrt armature grede POZ 011 MJ 1:25 4.8. Nacrt armature POZ 012 MJ 1:25

  5. FOTOGRAFIJE: Slike stijenskog pokosa i potpornog zida (br.listova 3)

  6. TROKOVNIK: (br.listova 3)

  Projektant: Direktor:

  Mladen Briki, dipl. ing.gra. Seno Pajevi, dipl.oec.

  Suradnik:

  Nikolina Vrani, mag.ing.aedif.

 • GPZ graevno projektni zavod d.d. za projektiranje, konzalting i inenjering, ure porera8, Rijeka; OIB:01788637246

  Pr. broj: 33/15

  INVESTITOR: GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica

  GRAEVINA: Sanacija oteenog pjeakog mosta u uvali Carevo u Kraljevici

  VRSTA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT

  PROJEKT BROJ: 33/15

  Datum izrade: veljaa 2015.

  List broj: 3.

  SADRAJ IZVEDBENOG PROJEKTA:

  1. OPI DIO: Opi dio: izvadak o sudskoj registraciji poduzea, rjeenja, izjava

  Projektant:

  Mladen Briki, dipl. ing.gra.

  Suradnik:

  Nikolina Vrani, mag.ing.aedif.

 • GPZ graevno projektni zavod d.d. za projektiranje, konzalting i inenjering, ure porera8, Rijeka; OIB:01788637246

  Pr. broj: 33/15

  INVESTITOR: GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica

  GRAEVINA: Sanacija oteenog pjeakog mosta u uvali Carevo u Kraljevici

  VRSTA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT

  PROJEKT BROJ: 33/15

  List broj: 7.

  Na temelju lanka 51 Zakona o gradnji (NN br. 153/13 ) izdaje se slijedee:

  R J E E NJ Eda se

  Projektant : MLADEN BRIKI dipl.ing.gra. ovlateni inenjer graevinarstva Oznaka rjeenja : Klasa: UP/I-360-01/99-01/912, Ur.broj:314-01-99-1Rjeenje izdala : HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA I INENJERA U GRADITELJSTVUTvrtka : GRAEVNOPROJEKTNI ZAVOD d.d. za projektiranje, konzalting i ininjering,

  Rijeka, ure porera 8

  postavlja za projektanta izrade gore navedenog projekta izvedbenog projekta.

  Direktor :

  Seno Pajevi d.oec.

 • GPZ graevno projektni zavod d.d. za projektiranje, konzalting i inenjering, ure porera8, Rijeka; OIB:01788637246

  Pr. broj: 33/15INVESTITOR: GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica

  GRAEVINA: Sanacija oteenog pjeakog mosta u uvali Carevo u Kraljevici

  VRSTA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT

  PROJEKT BROJ: 33/15

  List broj: 8.

  Na temelju lanka 51 Zakona o gradnji (NN br. 153/13 ) izdaje se slijedee:

  IZJAVA

  Projektant : Mladen Briki dipl.ing.gra. ovlateni inenjer graevinarstvaOznaka rjeenja: Klasa: UP/I-360-01/99-01/912, Ur.broj:314-01-99-1 Rjeenje izdala: HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA I INENJERA U GRADITELJSTVUTvrtka: GRAEVNO PROJEKTNI ZAVOD d.d. za projektiranje, konzalting i ininjering,

  RIJEKA, ure porera 8

  Ovom izjavom potvrujemo da je ovaj projekt usklaen s njemu odgovarajuim posebnim zakonima i propisima .

  - Zakon o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07.38/09.55/11,90/11, 50/12)- Tehniki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09;14/10;125/10;136/12)- Tehniki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07,125/10, 73/1)Tehniki propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05 (TPCBK)- EN 1991 Eurocode 1 Osnove prorauna i djelovanja na konstrukcije- EN 1992 Eurocode 2 Proraun betonskih konstrukcija- EN 1998 Eurocode 8 Projektiranje konstrukcija otpornih na potres- HRN EN 13670 (ARMATURA)

  Uporabna optereenja zgrada:-HRN EN 1990:2011; HRN EN 1990:2011/NA:2011 Nacionalni dodatak-HRN EN 1991-1- 1; HRN EN 1991-1-2 ; HRN EN 1991-1-3 ; HRN EN 1991-1-4 ;-HRN EN 1991-1-5 ;-HRN EN 1992-1-1 ;HRN EN 1992-1-2 ;-HRN EN 1997-1:2012; HRN EN 1997-1:2012/NA:2012 ;HRN EN 1997- 2;-HRN EN 1998-1;HRN EN 1998-2 -HRN EN 13670 (armatura)

  Projektant : Direktor:

  Mladen Briki, dipl.ing.gra. Seno Pajevi, dipl.oec.

 • GPZ graevno projektni zavod d.d. za projektiranje, konzalting i inenjering, ure porera 8, Rijeka, OIB:01788637246

  Pr. Broj: 33/15

  INVESTITOR: GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica

  GRAEVINA: Sanacija oteenog pjeakog mosta u uvali Carevo u Kraljevici

  VRSTA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT

  PROJEKT BROJ: 33/15

  Datum izrade: veljaa 2015.

  List broj: 9.

  SADRAJ IZVEDBENOG PROJEKTA:

  2. OPISNA DOKUMENTACIJA: 2.1. Tehniki opis (br.listova 2)

  Projektant:

  Mladen Briki, dipl. ing.gra.

  Suradnik:

  Nikolina Vrani, mag.ing.aedif.

 • GPZ graevno projektni zavod d.d. za projektiranje, konzalting i inenjering, ure porera 8, Rijeka, OIB:01788637246

  Pr. Broj: 33/15

  INVESTITOR: GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica

  GRAEVINA: Sanacija oteenog pjeakog mosta u uvali Carevo u Kraljevici

  List broj: 10.

  2.1. Tehniki opis

  Izvren je pregled i snimanje stanja postojeeg pjeakog mosta u uvali Carevo u Kraljevici, aradi izrade projekta sanacije. Pregled je izvren radi utvrivanja stanja pjeakog mosta nakonto se u ab ploi mosta otvorila rupa i leaj elinog nosaa mosta na sjevernom osloncuerodirao, te radi izrade rjeenja, projekta sanacije.

  Pregledom je utvreno slijedee :

  Predmetna graevina, pjeaki most nalazi se u uvali Carevo, na pjeakoj stazi iznad plaeCarevo u Kraljevici. Poloaj mosta prikazan je na situaciji u mjerilu 1:500.

  Konstrukcija mosta sastoji od glavnog elinog nosaa profila U12 i armiranobetonske ploeoslonjene na elini nosa i teren. Duljina elinog nosaa je cca 6,50 m. Konstrukcija mostapremouje strmu uvalu iznad plae na visini cca 9,00 m.

  Zbog dotrajalosti mosta otvorila se rupa u ab ploi mosta. Zbog slijevanja oborinskih vodadolo je erozije, ispiranja tla na os

Search related