D»± n khu vui chi gi£i tr­ th»ƒ thao

  • View
    27

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dự án trường tiểu học Trung học phổ thông++++++++++++++++++++Tư vấn lập dự án: http://www.lapduan.com.vn/Tư vấn môi trường: http://thaonguyenxanhgroup.com/Liên Hệ:ÔNG TY MÔI TRƯỜNG THẢO NGUYÊN XANHTrụ sở: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí MinhHotline: 0839118552 - 0918755356Fax: 0839118579

Text of D»± n khu vui chi gi£i tr­ th»ƒ thao

KHU DU LCH SINH THI BNH AN

N V T VN:

CNG TY C PHN T VN U T THO NGUYN XANHTHUYT MINH D N

KHU TH THAO- VUI CHI - GII TR a im u t:

CH U T

CNG TY TNHH

N V T VN

CNG TY CP T VN U T

THO NGUYN XANH

Tp.HCM- 1/2015

MC LC

1CHNG I: TM TT D N

11.1. Gii thiu ch u t

11.2. M t s b thng tin d n

2CHNG II: CN C U T D N

22.1. Cn c php l

42.2. Cn c iu kin vng thc hin d n

42.2.1. V tr a l

52.2.2. iu kin t nhin

62.3. Nhu cu th thao vui chi gii tr

62.4. Kt lun s cn thit u t

7CHNG III: NI DUNG D N

73.1. a im u t

73.2. Cc hng mc xy dng

73.3. Cc hng mc my mc thit b

73.4. Tin d n

83.5. Nhn s d n

9CHNG IV: TNG MC U T D N

94.1. C s lp tng mc u t

104.2. Ni dung tng mc u t

104.2.1. Ni dung

114.2.2. Tng mc u t

12CHNG V: NGUN VN THC HIN D N

125.1. K hoch u t

125.2. Phng n hon tr li v vn vay

14CHNG VI: PHN TCH HIU QU TI CHNH

146.1. Cc gi nh kinh t v c s tnh ton

146.1.1. Gi nh v doanh thu

146.1.2. Gi nh v chi ph

166.2. Hiu qu kinh t

166.2.1. Chi ph hot ng

166.2.2. Doanh thu d n

166.2.3. Bo co thu nhp d tr

176.3. Bo co ngn lu theo quan im tng u t (TIPV)

196.4. Kh nng tr n

196.5. nh gi hiu qu kinh t - x hi

21CHNG VII: KT LUN

217.1. Kt lun

217.2. Kin ngh

CHNG I: TM TT D N

1.1. Gii thiu ch u t

Tn cng ty

:

M s doanh nghip:

Cp ngy

: 27/6/2013 Ni cp

: S K hoch v u t Tp.H Ch Minh

i din php lut:

Chc v: Gim c

a ch tr s

: Vn iu l

:

Ngnh ngh KD:

1.2. M t s b thng tin d n

Tn d n

: a im xy dng: Quy m

: Cc hng mc u t:

+ H bi (1 h tr em, 1 h ngi ln)

+ Sn bng (4 sn mini)

+ Sn tennis (2 sn)

+ Khu vui chi cho tr Mc ch u t: Phc v cc hot ng luyn tp th thao, vui chi gii tr cho ngi dn huyn C Chi Hnh thc u t: u t xy dng mi

Hnh thc qun l : Ch u t trc tip qun l d n thng qua ban Qun l d n do ch u t thnh lp.

Tng mc u t: 42,787,780,000 ng (Bn mi hai t, by trm bn mi lm triu, by trm l ba ngn ng) bao gm li vay trong thi gian xy dng.

+ Vn ch s hu: 4,000,000,000 ng.

+ Vn ku gi u t: 18,787,780,000 ng.

+ Vn vay ngn hng: 20,000,000,000 ng. Thi gian thc hin: D n bt u t thng 3/2014, thi gian u t xy dng 9 thng, d kin hon thnh v a vo phc v vo u thng 1/2015.

CHNG II: CN C U T D N

2.1. Cn c php l

Bo co u t c lp da trn c s cc cn c php l sau:

Lut Xy dng s 16/2003/QH11 ngy 26/11/2003 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut sa i, b sung mt s iu ca cc Lut lin quan n u t xy dng c bn ca Quc hi kha XII, k hp th 5 s 38/2009/QH12 ngy 19/6/2009;

Lut t ai s 13/2003/QH11 ngy 26/11/2003 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut u t s 59/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut u thu s 61/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut Kinh doanh Bt ng sn s 63/2006/QH11 ngy 29/6/2006 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut Thu thu nhp doanh nghip s 14/2008/QH12 ngy 03/6/2008 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut Bo v mi trng s 52/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

B lut Dn s s 33/2005/QH11 ngy 14/6/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam;

Lut thu Gi tr gia tng s 13/2008/QH12 ngy 03/6/2008 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chnh ph v vic Qun l d n u t xy dng cng trnh;

Ngh nh s 124/2008 N-CP ngy 11 thng 12 nm 2008 ca Chnh Ph v thu thu nhp doanh nghip;

Ngh nh s 123/2008/N-CP ngy 08/12/2008 ca Chnh ph Qui nh chi tit thi hnh Lut Thu gi tr gia tng;

Ngh nh 140/2006/N-CP ca Chnh ph ngy 22 thng 11 nm 2006 quy nh vic bo v mi trng trong cc khu lp, thm nh, ph duyt v t chc thc hin cc chin lc, quy hoch, k hoch, chng trnh v d n pht trin;

Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09 thng 8 nm 2006 ca Chnh ph v vic qui nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut bo v mi trng;

Ngh nh s 21/2008/N-CP ngy 28/02/2008 ca Chnh ph v sa i b sung mt s iu ca Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09/08/2006 ca Chnh ph v vic quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v mi trng;

Ngh nh s 99/2007/N-CP ngy 13/06/2009 ca Chnh ph v qun l chi ph u t xy dng cng trnh;

Ngh nh s 35/2003/N-CP ngy 4/4/2003 ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu lut phng chy v cha chy;

Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chnh ph v vic Qun l cht lng cng trnh xy dng v Ngh nh s 49/2008/N-CP ngy 18/04/2008 ca Chnh ph v vic sa i b sung mt s iu ca Ngh nh 2009/2004/N-CP;

Thng t s 08/2006/TT-BTNMT ngy 08/9/2006 ca B Ti nguyn v Mi trng hng dn v nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng; Thng t s 33/2007/TT-BTC ngy 09/4/2007 ca B Ti chnh hng dn quyt ton d n hon thnh thuc ngun vn nh nc; Thng t s 12/2008/TT-BXD ngy 07/05/2008 ca B xy dng hng dn vic lp v qun l chi ph kho st xy dng;

Thng t s 05/2009/TT-BXD ngy 15/04/2009 ca B Xy dng hng dn iu chnh d ton xy dng cng trnh;

Thng t s 05/2008/TT-BTNMT ngy 08/12/2008 ca B Ti nguyn v Mi trng hng dn v nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng;

Quyt nh s 2645/Q-UBND ngy 23 thng 5 nm 2012 ca y ban nhn dn thnh ph v duyt n iu chnh quy hoch chung xy dng huyn C Chi thnh ph H Ch Minh n nm 2012, tm nhn 2025; Cng vn s 1779/BXD-VP ngy 16/08/2007 ca B Xy dng v vic cng b nh mc d ton xy dng cng trnh - Phn Kho st xy dng;

nh mc chi ph qun l d n v t vn u t xy dng km theo Quyt nh s 957/Q-BXD ngy 29/9/2009 ca B Xy dng;

Quyt nh s 8004/Q-UBND ngy 28 thng 9 nm 2012 ca y ban nhn dn huyn C Chi v vic ph duyt cng v tng d ton quy hoch xy dng nng thn mi x Ph M Hng, huyn C Chi, TP.HCM (Quy hoch xy dng gn vi quy hoch sn xut cng nghip - tiu th cng nghip thng mi dch v v cc im dn c nng thn); Quyt nh s 5300/QUBND ngy 26/9/2013 ca UBND Tp.HCM v ph duyt n quy hoch phn khu t l 1/5000 (quy hoch s dng t kin trc giao thng) Khu nng nghip kt hp du lch sinh thi v dn c nh vn x Ph M Hng, huyn C Chi (phn khu 1); Quyt nh s 7270/QUBND ngy 31/12/2013 ca UBND Tp.HCM v ph duyt n quy hoch phn khu t l 1/5000 (quy hoch h tng k thut) Khu nng nghip kt hp du lch sinh thi v dn c nh vn x Ph M Hng, huyn C Chi (phn khu 1); Quyt nh s 3688/Q-SQHKT ngy 28/10/2014 ca S Quy hoch Kin trc Tp.HCM v/v ban hnh Quy nh qun l theo n quy hoch phn khu t l 1/5000 Khu nng nghip kt hp du lch sinh thi v dn c nh vn x Ph M Hng, huyn C Chi (phn khu 1) c UBND thnh ph H Ch Minh ph duyt ti Quyt nh s 5300/Q-UBND ngy 26 thng 9 nm 2013 v Quyt nh s 7270/Q-UBND ngy 31 thng 12 nm 2013; Cn c cc php l khc c lin quan;2.2. Cn c iu kin vng thc hin d n

2.2.1. V tr a l

V tr d n Khu th thao - vui chi - gii tr Bo An ng thuc x Ph M Hng, huyn C Chi, thnh ph H Ch Minh nm trong khu quy hoch theo Quyt nh s 3688/Q-SQHKT.

Ranh gii quy hoch x Ph M Hng c gii hn nh sau :

- Pha ng - Bc gip

: sng Si Gn

- Pha Ty - Nam gip

: Tnh l 15 v sng Si Gn

- Pha Bc gip

: sng Si Gn

- Pha ng v ng - Nam gip: rch ng C

Hnh: V tr huyn C Chi2.2.2. iu kin t nhin

a hnh

a hnh d n nm trong vng chuyn tip gia min Ty nam b v min st ng nam b, vi cao gim dn theo 2 hng Ty bc ng nam v ng bc Ty nam. cao trung bnh so vi mt nc bin t 8m 10m.

Kh hu

D n nm trong vng c kh hu nhit i gi ma, mang tnh cht cn xch o. Kh hu chia thnh hai ma r rt, ma ma t thng 5 n thng 11, ma kh t thng 12 n thng 4 nm sau, vi c trng ch yu l:

Nhit tng i n nh, cao u trong nm v t thay i, trung bnh nm khong 26,6oC. Nhit trung bnh thng cao nht l 28.8oC (thng 4), nhit trung bnh thng thp nht 24,8oC (thng 12). Tuy nhin bin nhit gia ngy v m chnh lch kh ln, vo ma kh c tr s 8 10oC.

Lng ma trung bnh nm t 1.300 mm 1770 mm, tng dn ln pha Bc theo chiu cao a hnh, ma phn b khng u gia cc thng trong nm, ma tp trung vo thng 7,8,9; vo thng 12,thng 1 lng ma khng ng k.

m khng kh trung bnh nm kh cao 79,5% cao nht vo thng 7,8,9 l 80 90%, thp nht vo thng 12,1 l 70%.

Tng s gi nng trung bnh trong nm l 2.100 2920 gi.

Huyn nm trong vng chu nh hng ca hai hng gi ma ch yu phn b vo cc thng trong nm nh sau:

T thng 2 n thng 5 gi Tn phong c hng ng Nam hoc Nam vi vn tc trung bnh t 1,5 2,0 m/s;

Thng 5 n thng 9 thnh hnh l gi Ty Ty nam, vn tc trung bnh t 1,5 3,0 m/s

Ngoi ra, t thng 10 n thng 2 nm sau c gi ng Bc, vn tc trung bnh t 1 1,5 m/s.

Thy vn:

D n nm trong huyn C Chi, ni c h thng sng, knh, rch kh a dng, vi nhng c im chnh:

Sng Si Gn chu ch nh hng dao ng bn nht triu, vi mc nc triu bnh qun thp nht l 1,2m v cao nht l 2,0 m

Cc h thng knh rch t nhin khc, a s chu nh hng trc tip ch hy vn ca sng Si Gn nh Rch Tra, Rch Sn, Bn Mng Ring ch c knh Thy Cai chu nh hng ch thy vn ca sng Vm C ng.

Nhn chung h thng sng, knh, rch trc tip chi phi ch thy vn ca huyn v nt ni bc ca dng chy v s xm nhp ca thy triu.

Tm li, v tr v iu kin t nhin ni y rt thun li u t xy dng khu vui chi- th thao- gii tr.2.3. Nhu cu th thao vui chi gii tr

Huyn C Chi c s dn khong 355.822 ngi (nm 2010) v mt dn s khong 819 ngi/km2, gm 1 th trn v 20 x. Vng t C Chi pht trin a lnh vc nn thu ht rt nhiu lao ng lm vic ti y. iu ny ko theo nhu cu cn thit v nhng hot ng nh th thao gii tr vui chi cho ton th c dn ang sinh sng v lm vic ti vng t ny.2.4. Kt lun s cn thit u t

Nhn thy tim nng pht trin ca huyn huyn C Chi ni chung v nhng li th ti x Ph M Hng ni ring; ng thi hiu r nhu cu ngh ngi, vui chi, gii tr v th thao ca ngi dn ang sinh sng, lm vic y, Cng ty TNHH Bo An ng quyt nh u t xy dng d n Khu th thao vui chi -