Click here to load reader

DTM 10.07.08

  • View
    341

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DTM 10.07.08

Bo co TM D n u t khai thc thu hi khong sn Ilmenite - Zircon

MC LC Trang DANH MC CC BNG.........................................................................................6 M U....................................................................................................................9 1.XUT X CA D N........................................................................................9 2.CN C PHP LUT V K THUT CA VIC THC HIN NH GI TC NG MI TRNG......................................................................................10 3.T CHC THC HIN TM.............................................................................11 CHNG I..............................................................................................................13 M T TM TT D N.....................................................................................13 1.TN D N........................................................................................................13 2.CH D N.......................................................................................................13 3.V TR A L CA D N............................................................................13 4.NI DUNG CH YU CA D N................................................................14 Quy m D n.........................................................................................................14 Cc hng mc u t h tng k thut....................................................................19 Tin thc hin d n..........................................................................................20 5. NGHA KINH T - X HI CA D N....................................................20 6.TNG VN U T ........................................................................................21 CHNG II.............................................................................................................22 IU KIN T NHIN, MI TRNG V KINH T-X HI........................22 IU KIN T NHIN V MI TRNG KHU VC D N.......................22 iu kin a cht, a hnh.....................................................................................22 iu kin kh tng thy vn..................................................................................23 Hin trng mi trng khu vc d n.....................................................................26 TNH HNH KINH T - X HI KHU VC D N..........................................32Ch d n: Cng ty TNHH TM Tn Quang Cng n v t vn: Cng ty TNHH KHKT & MT Minh Vit

Page 1

Bo co TM D n u t khai thc thu hi khong sn Ilmenite - Zircon

iu kin kinh t.....................................................................................................32 iu kin x hi......................................................................................................32 CHNG III...........................................................................................................33 NH GI CC TC NG MI TRNG......................................................33 NGUN GY TC NG...................................................................................33 Cc ngun gy tc ng trong giai on xy dng..................................................33 Ngun gy tc ng c lin quan n cht thi.................................................33 Ngun gy tc ng khng lin quan n cht thi...........................................33 Cc ngun gy tc ng trong giai on hot ng.................................................33 Ngun gy tc ng c lin quan n cht thi.................................................34 Ngun gy tc ng khng lin quan n cht thi...........................................35 D bo nhng ri ro v s c mi trng do D n gy ra.....................................36 Nhng ri ro trong giai on thi cng xy dng...............................................36 Nhng ri ro trong giai on hot ng............................................................37 I TNG, QUY M B TC NG..............................................................38 i tng quy m b tc ng trong giai on xy dng........................................38 i tng, quy m b tc ng trong giai on hot ng ca d n......................39 NH GI TC NG.......................................................................................39 nh gi tc ng mi trng trong giai on xy dng........................................39 Tc ng ti cht lng khng kh ..................................................................39 Tc ng ca cc ngun gy nhim mi trng nc ...................................42 Tc ng ti mi trng t ............................................................................45 Tc ng ti con ngi v mi trng do s bc x ca cht phng x...........46 Tc ng n ti nguyn sinh hc.....................................................................47

Ch d n: Cng ty TNHH TM Tn Quang Cng n v t vn: Cng ty TNHH KHKT & MT Minh Vit

Page 2

Bo co TM D n u t khai thc thu hi khong sn Ilmenite - Zircon

Cc tc ng khc.............................................................................................47 Tc ng v kinh t - x hi..............................................................................48 nh gi tng hp cc tc ng mi trng do cc hot ng trong giai on xy dng D n.................................................................................................48 nh gi tc ng mi trng trong giai on hot ng.......................................49 Tc ng ca cc ngun gy nhim mi trng khng kh, ting n.............49 Tc ng ca cc ngun gy nhim mi trng nc....................................56 Tc ng do cht thi rn..................................................................................60 Tc ng do nhim phng x.........................................................................61 Tc ng v kinh t - x hi..............................................................................61 nh gi tng hp cc tc ng mi trng trong giai on hot ng ca D n 62 CHNG IV...........................................................................................................64 BIN PHP LM GIM THIU TC NG XU, PHNG NGA V NG PH S C MI TRNG.....................................................................................64 NGUYN TC GIM THIU TC NG MI TRNG CA D N........64 GIM THIU TC NG MI TRNG TRONG GIAI ON THI CNG XY DNG...........................................................................................................64 Cc phng n v sinh, an ton trong giai on xy dng......................................64 Khng ch nhim khng kh................................................................................66 Khng ch nhim nc........................................................................................66 Khng ch nhim do cht thi rn........................................................................67 CC BIN PHP KHNG CH V GIM THIU NHNG TC NG C HI TRONG GIAI ON HOT NG ...........................................................67 i.Cc bin php khng ch v gim thiu nhim mi trng khng kh...............67 ii.Cc bin php khng ch v gim thiu nhim mi trng nc.....................68 iii.Khng ch nhim do cht thi rn....................................................................71Ch d n: Cng ty TNHH TM Tn Quang Cng n v t vn: Cng ty TNHH KHKT & MT Minh Vit

Page 3

Bo co TM D n u t khai thc thu hi khong sn Ilmenite - Zircon

iv. Cc bin php gim thiu tc ng n cc h sinh thi....................................71 v. Cc bin php an ton bc x..............................................................................72 CC BIN PHP PHNG NGA V NG PH S C MI TRNG.......72 BIN PHP PHC HI MI TRNG..............................................................73 CHNG V.............................................................................................................74 CAM KT THC HIN BIN PHP BO V MI TRNG...........................74 CAM KT THC HIN CC BIN PHP GIM THIU CC TC NG XU.......................................................................................................................74 CAM KT THC HIN TT C CC BIN PHP, QUY NH CHUNG V BO V MI TRNG C LIN QUAN N D N....................................75 CHNG VI...........................................................................................................76 CC CNG TRNH X L MI TRNG, CHNG TRNH QUN L V GIM ST MI TRNG.......................................................................................76 CHNG VII..........................................................................................................81 D TON KINH PH CHO CC CNG TRNH MI TRNG........................81 KINH PH D KIN CHO CC CNG TRNH PHNG CHNG V X L NHIM ..................................................................................................................81 KINH PH D KIN CHO CNG TC GIM ST CHT LNG MI TRNG...............................................................................................................81 TNG CHI PH BO V, GIM ST MI TRNG ......................................83 CHNG VIII.........................................................................................................84 KIN THAM VN CNG NG......................................................................84 CHNG IX...........................................................................................................86 CH DN NGUN CUNG CP S LIU, D LIU V PHNG PHP NH GI 86 NGUN CUNG CP S LIU, D LIU...........................................................86 PHNG PHP P DNG TRONG QU TRNH NH GI TC NG MI TRNG.......................................................................................................87 NHN XT V MC CHI TIT, TIN CY CA CC NH GI....88Ch d n: Cng ty TNHH TM Tn Quang Cng n v t vn: Cng ty TNHH KHKT & MT Minh Vit Page 4

Bo co TM D n u t khai thc thu hi khong sn Ilmenite - Zircon

KT LUN V KIN NGH..................................................................................90 KT LUN................................................................................................