13
DíSZBURKOLATOK éS KIEGéSZíTőK

díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

díszburkolatok

dís

zb

ur

ko

lato

k é

s k

ieg

ész

ítő

k 2

007

leier központi értékesítéstel.: +36 (96) 512-000Fax: +36 (96) 512-001

e-mail: [email protected]

éskiegészítők

Page 2: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

64

Hévíz – Euroline Madrid és Vienna mosott felületű burkolólapok

euroline

Page 3: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

www.leier.eu

65

Burkolól apokburkolól apok eurolineEurolinE

Hévíz – Euroline Madrid és Vienna mosott felületű burkolólapok

Nyergesújfalu – Euroline Madrid és Berlin mosott felületű lapok

Nyergesújfalu – Euroline Madrid és Berlin mosott felületű lapok

Page 4: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

66

Page 5: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

www.leier.eu

67

Burkolól apokburkolól apok eurolineEurolinE

euroline lapcsaládunk felületei, ahogy neve is mutatja, európa hegységeinek legnemesebb kőzeteit jelení-tik meg. az appeninek, Pireneusok, ardennek, alpok

színvilága festékanyag hozzáadása nélkül, természetes ere-detiségével mutatkozik meg lapjainkon. kevert színvilágú lapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet.

egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-losabb felületével jeleníthető meg. a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő burkolatokat rendszerré egé-szítik ki az élkezelet szegőlapok, lábazati szegélyek. egyedi elemformák kialakítása szintén euroline tulajdonság.

formaválaszték

Jól kombinálható Scala, Piazza, Riva térbur-koló kövekkel ill. Classic-Line burkolólapok-kal. Azonos felületi megjelenéssel egyedi mé-retű termékek is rendelhetőek.

ötlet

lábazati elem 40x8x2 cm

burkolólap 40x40x3,8 cmegy élen felület kezelt lap (látszó szabad szélekhez, pl. terasz, lépcsőfok,

medence szegély), két élen felület kezelt lap (sarok kialakításához)

színminták

berlin london luxembourg madrid paris

romeviennalondonszemcseszórt

berlinszemcseszórt

parisszemcseszórt

luxembourgszemcseszórt

viennaszemcseszórt

rome szemcseszórt

Page 6: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

68

Page 7: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

www.leier.eu

69

Burkolól apokburkolól apok eurolineEurolinE

euroline lapcsaládunkkal harmonizáló felületkezeléssel, egyedi méretek alap-ján gyártunk lépcső- és kerítéseleme-

ket, fedlapokat.

e g y e d i e l e m e k

színminták

berlin london luxembourg madrid paris

romeviennalondonszemcseszórt

berlinszemcseszórt

parisszemcseszórt

luxembourgszemcseszórt

viennaszemcseszórt

rome szemcseszórt

Page 8: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

78

tábl

ázat

unk

csak

az

egym

ássa

l érin

tkez

ő fe

lüle

tekr

e ad

taná

csot

. töb

b sz

ín

kom

biná

lásá

nál e

gy á

tmen

eti ,

elv

álas

ztó

szín

kiv

álas

ztás

a ja

vaso

lt.re

mek

¸¸

kelle

mes

¸rit

kán

aján

lott

˚

Szín

HA

RMó

nIA

ÖTL

ETTÁ

R

ww

w.le

ier.e

u

szür

kepi

ros

antr

acit

zöld

sárg

ana

ranc

sba

rack

moh

azöl

dős

zilom

bfö

ldba

rna

őzba

rna

mog

yoró

-sá

rga

szür

ke¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸¸

˚¸¸

¸¸

piro

s¸¸

¸˚

¸˚

˚˚

¸¸

¸¸

¸¸

¸

antr

acit

¸¸

¸¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

˚˚

˚¸

zöld

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸

sárg

¸¸¸

¸¸

˚˚

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

nara

ncs

¸˚

¸¸

˚˚

¸¸

¸¸¸

¸¸

¸

bara

ck¸

˚¸

¸˚

˚¸¸

¸¸

˚˚

moh

azöl

d¸¸

˚¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

őszil

omb

˚¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸˚

¸¸

¸

föld

barn

a¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸

őzba

rna

¸¸¸

˚¸¸

¸¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸

mog

yoró

sárg

¸¸

¸¸

¸˚

¸¸

¸¸

¸

Page 9: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

www.leier.eu

79

tábl

ázat

unk

csak

az

egym

ássa

l érin

tkez

ő fe

lüle

tekr

e ad

tan

ácso

t. tö

bb fe

lüle

ti st

rukt

úra

kom

biná

lásá

nál e

gy á

tmen

eti ,

elv

álas

ztó

felü

let k

ivál

aszt

ása

java

solt.

FELü

LETK

oM

BIn

ÁcI

óS

ÖTL

ETTÁ

R

kitű

nően

kom

biná

lhat

ó¸¸

jól k

ombi

nálh

ató

¸ne

m ja

vaso

lt˚

térk

őla

p

klas

szik

us

felü

let

Dom

st

rukt

úrál

tRi

va

szem

cses

zórt

Mer

cato

an

tikol

t

Scal

a ha

sítot

t fe

lüle

t

Cort

e m

osot

t fe

lüle

t

Euro

line

mos

ott

Euro

line

szór

t

Clas

sic-li

ne

finom

-sz

emcs

és

Clas

sic-li

ne

finom

sz

emcs

eszó

rt

Clas

sic-li

ne

stru

ktúr

ált

Clas

sic-li

ne

stru

ktúr

ált

szem

cses

zórt

City

-line

m

osot

t

klas

szik

us fe

lüle

¸¸

˚˚

¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

Dom

stru

ktúr

ált

˚˚

˚˚

¸¸

¸¸

¸˚

¸¸

¸¸¸

¸¸

Riva

szem

cses

zórt

¸¸

˚˚

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸¸

¸¸

Mer

cato

antik

olt

˚˚

˚˚

˚˚

¸˚

¸˚

¸˚

Scal

a has

ított

felü

let

˚˚

˚˚

¸¸

¸¸

˚˚

˚˚

¸¸

Cort

e mos

ott f

elül

et¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸¸¸

¸¸

¸¸

Euro

line m

osot

t¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸˚

¸¸¸

¸¸¸

Euro

line s

zórt

¸¸

¸¸¸

¸˚

¸¸

¸¸¸

¸¸

¸

Clas

sic-li

ne

finom

szem

csés

˚˚

¸¸

˚¸

¸˚

¸¸¸

˚˚

¸

Clas

sic-li

ne fi

nom

sz

emcs

eszó

rt¸¸

¸¸

¸¸

¸˚

¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

Clas

sic-li

ne

stru

ktúr

ált

¸¸

¸˚

˚¸¸

¸¸

¸˚

˚¸

¸Cl

assic

-line

st

rukt

úrál

t sz

emcs

eszó

rt¸

¸¸

¸¸

¸˚

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

City

-line

mos

ott

¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

Page 10: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

88

Hasznos tudnivalókhasznos tudnivalók

cLASSIc-LInE,cITy-LInEÉSEuRoLInEJÁRDALAPoKBEÉPíTÉSE

Mivel a reklamációk többsége a helytelen beépí-tésre vezethető vissza, termékeink beépítésének megkezdése az alábbi 4 pont betartása a legfon-tosabb:

• Ne vállaljon felesleges kockázatot! Csak gya-korlott, megfelelő referenciákkal rendelkező szakembert bízzon meg burkolási feladattal.

• Minden építménynél, így burkolatoknál is fontos az alap. Néhány alépítmény típusra az alábbiakban adunk javaslatot.

• Fontos a burkolat vízelvezető képessége. en-nek biztosítására a felületeket legalább 2% lejtéssel kell kialakítani.

• a burkolás kizárólag – a szakmai előírások szerint – csak +5 – +25 ˚C közötti hőmérsékle-ten végezhető i. osztályú minőségben. ezek a hőmérsékleti határok a munkafolyamat teljes ideje alatt, azaz éjszaka is (!) betartandóak.

Betonalépítményretörténőburkolás

terasz, medenceszegélyek, nagyobb terhelésű felületek burkolása betonozott (esetleg enyhén vasalt) alépítményre javasolt. ilyen alépítményre többféle burkolási eljárás is szakszerű:

1. Cementes-homok ágyazattal• burkolás csak pormentes, nedves (de össze-

függő vízfelület nélküli) felületen végezhe-tő. ennek megfelelően kell a betonfelületet előkészíteni.

• a burkolólapok alsó felületének előnedve-sítése elengedhetetlen.

• a betonfelületen ~4cm vastagságban szárazon fektetett cementes-homok (mis-chung) ágyazat készítendő.

• a szintre húzott ágyazatra 1:1 keverési ará-nyú cementtej felhordásával lesz tökéletes a burkolólap kötése.

• az így előkészített ágyazaton elhelyezhető-ek a burkolólapok, 4-6mm fugakialakítás-sal. az egyes lapok síkfekvése léccel ellen-őrizhető, a lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.

2. Flexibilis csemperagasztó pogácsákkal• burkolás csak pormentes, nedves (de össze-

függő vízfelület nélküli) felületen végezhe-tő. ennek megfelelően kell a betonfelületet előkészíteni.

• a burkolólapok alsó felületének előnedve-sítése elengedhetetlen.

• a betonfelületen ~2cm vastagságig tömö-rített, 5db/burkolólap fektetési sűrűségű ragasztópogácsa ágyazat készítendő.

• az így előkészített ágyazaton elhelyezhető-ek a burkolólapok, 4-6mm fugakialakítás-sal. az egyes lapok síkfekvése léccel ellen-őrizhető, a lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.

3. Zúzalék ágyazattal• burkolás előtt nem szükséges a betonfelü-

letet, illetve a burkolólapok előkészítése.• a burkolat széleinek rögzítése zúzalék

ágyazat alkalmazása esetén elkerülhetet-len. erre szabadon álló burkolat esetén kerti szegélykövek illetve alumínium profillécek alkalmazása javasolt. az ágyazatba kerülő nedvesség szabad eltávozása mindkét sze-gésnél megoldandó!

Page 11: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

www.leier.eu

89

Hasznos tudnivalókhasznos tudnivalók

• a betonfelületen ~4cm vastagságban szá-razon lehúzott, 2-5mm szemnagyságú zú-zalék ágyazat készítendő.

• az így előkészített ágyazaton elhelyezhető-ek a burkolólapok, 4-6mm fugakialakítás-sal. az egyes lapok síkfekvése léccel ellen-őrizhető, a lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.

Kavicsvagymurvaalépítményretörténőburkolás

szabadon álló, kis terhelésű felületek burkolása tömörített kavics illetve murva alépítményre is elvégezhető. ilyen alépítményre célszerűen a zú-zalék ágyazattal történő fektetés a célszerű:

1. Zúzalék ágyazattal• burkolás előtt elengedhetetlen a kavics

vagy murva alap megfelelő tömörítése• a burkolat széleinek rögzítése zúzalék

ágyazat alkalmazása esetén elkerülhetet-len. erre szabadon álló burkolat esetén kerti szegélykövek illetve alumínium profillécek alkalmazása javasolt. az ágyazatba kerülő nedvesség szabad eltávozása mindkét sze-gésnél megoldandó!

• a betonfelületen ~4cm vastagságban szá-razon lehúzott, 2-5mm szemnagyságú zú-zalék ágyazat készítendő.

• az így előkészített ágyazaton elhelyezhető-ek a burkolólapok, 4-6mm fugakialakítás-sal. az egyes lapok síkfekvése léccel ellen-őrizhető, a lapok igazítása gumikalapáccsal végezhető.

Aburkolólapokfugázása

a felhasznált burkolólapok típusa, illetve az ágyazat kialakítása szerint különböző fugázási

módszerek alkalmazása javasolt. Cementes ho-mok illetve ragasztópogácsás ágyazat esetén nedves-, míg zúzalékágyba fektetés esetén szá-razfugázás alkalmazható.

nedvesfugázás

Nedves fugázást csak gyakorlott szakember vé-gezhet! az alkalmazott burkolólap típusa szerinti művelet folyékony fugázóanyaggal végezhető. Fontos, hogy a fugázás a burkolási munkák után nem végezhető el azonnal, az alábbi technológi-ai idők betartása indokolt:

• cementes-homok ágyazat esetén a burko-lás után 2-3 hét

• ragasztópogácsás ágyazat esetén a burko-lás után 2-3 nap

1. Nedves fugázóanyag alkalmazása• Folyékony fugázás alkalmazása finom-

szemcsés, struktúrált, illetve szemcseszórt felületű burkolólapoknál javasolt, száraz felületen. esőben, nagy hőségben nem vé-gezhető burkolatfugázási munka

• a fugaanyag gyártójának előírásai szerint elkészített fugaanyagot a burkolólapok hézagaiba kell önteni. a későbbi nem kívá-natos felületi foltosodás injektáló szerszám alkalmazásával kerülhető el.

• kb. 30 perc után a felesleges fugaanyagot burkolókanállal kell eltávolítani a lapokról.

• a fuga profilkialakítás tiszta bő vízben gyakran öblített szivaccsal végezhető el. ekkor távolítható el a fugák melletti burko-latszélekről a fennmaradó, kötésnek indult fugaanyag is.

• a burkolat első tisztítása legalább 24 óra elteltével végezhető el. a későbbi könnyű tisztíthatóságot segíti a leier burkolatimp-regnáló alkalmazása.

Page 12: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

90

Hasznos tudnivalókhasznos tudnivalók

Szárazfugázás

a leier által is forgalmazott fugázóhomokkal, illetve az ezzel kevert műgyantabázisú fuga-adalékkal végezhető. Fontos, hogy fugaadalék-kal kevert fugázóhomok szakszerű beépítése legalább 6mm fugaszélességnél végezhető el!

• száraz fugázás alkalmazása bármely zúza-lékágyazat alkalmazása esetén, bármely burkolólapnál, illetve mosott felületű bur-kolólapoknál javasolt, száraz felületen. eső-ben, nagy hőségben nem végezhető fugá-zási munka.

• egy zsák, 25 kg mennyiségű fugázóhomok-ba 1 doboz fugaadalék gondos, egyenletes bekeverése szükséges. ez 6mm fugatávol-ság esetén 20 m2 felületre elegendő fuga-anyagot eredményez.

• a bekevert fugázóanyagot burkolókanál segítségével lehet a fugába tömni. a fugák teljes telítettsége fugavassal történő tö-méssel segíthető.

• a fuga tömörítése után a burkolaton maradt felesleges anyag sepréssel távolítható el.

• a durván tisztított felületen ismét fugavas-sal alakítható ki a fugaprofil.

• a befugázott felület a fugaanyag kötéséig, 2 napig nem terhelhető, illetve a nedves-ségtől, csapadéktól megvédendő.

• a 2 nap után még a felületen maradt fug-anyag sepréssel eltávolítható. a későbbi könnyű tisztíthatóságot segíti a leier bur-kolatimpregnáló alkalmazása.

KIvITELEzÉSISEGÉDAnyAGoK

Műgyantabázisúfugázóadalék:igényes térburkolatok kialakításához ajánlott a fugázó anyag adalék használata. Meggátolja a gyomnövények megtelepedését és a mohásodást, de a nedvességet átereszti, nem akadályozza a csapadék elszivárgását. Nagy szilárdsága lehetővé teszi a térburkolatok magas nyo-mású és mechanikus eljárással történő tisztítását is.

Fugázó homok: a térkő burkolatok kivitelezése során az egyes elemek közötti fugákat pormentes (0,8-1,2 mm szemcsenagyságú) kvarchomokkal kell kitölteni. ezen speciális fugázó homokot zsákos kivitelben (25 kg/zsák) kínáljuk.

Felületimpregnálóadalék:a permetezéssel felhordott impregnáló szer beleivódik a burkolat felületé-be. az impregnálás növeli a kőburkolat nedvességgel szembeni ellenállását, fokozottan gátolja a csapa-dék vagy bármely más folyadék beszivárgását, a kezelt felület könnyebben tisztíthatóvá válik.

Page 13: díszburkolatok és kiegészítőklapjainkon a különböző ásványok játéka teremt harmóni-kus, egyúttal élő felületet. egyedi design szemcseszórt lapjaink tompább, opá-

díszburkolatokd

ísz

bu

rk

ola

tok

és

kie

gés

zít

ők

20

07

leier központi értékesítéstel.: +36 (96) 512-000Fax: +36 (96) 512-001

e-mail: [email protected]

éskiegészítők