13
DíSZBURKOLATOK éS KIEGéSZíTőK

díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

díszburkolatok

dís

zb

ur

ko

lato

k é

s k

ieg

ész

ítő

k 2

007

leier központi értékesítéstel.: +36 (96) 512-000Fax: +36 (96) 512-001

e-mail: [email protected]

éskiegészítők

Page 2: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

10

Budapest, Andrássy út 22., Operaház – Corte opera térkő

corTe

Page 3: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

www.leier.eu

11

E xkluzív térkőe xkluzív térkő CortecorTe

Családi ház – Corte opera és operett térkő

Családi ház – Corte sárga és piros térkő

Page 4: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

1�

Családi ház – Corte térkő opera és operett színekben Családi ház – Corte piros és sárga színű térkőszínekben

Sétány – Corte operett térkő

Page 5: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

www.leier.eu

1�

E xkluzív térkőe xkluzív térkő corTeCorte

színminták

Corte térkövünk különlegességét a megmunkálás fi-nomsága és a felületet alkotó természetes ásvány-őrlemény csillogása adja. kreatív lehetőséget nyújt

a téralkotáshoz euroline burkolólapokkal történő kombi-nálhatósága.

Corte térkövünk a klasszikus és modern megjele-nés ötvözete. Méretválasztékában a hagyományos bur-kolatokat, míg csillogásával, értékes felületi anyagaiban és megmunkálásában a nagyvilági megjelenést egyesíti magában.

színválasztéka egymáshoz illő árnyalatokból áll. különösen ajánljuk opera és operett felülettel, de pasz-telles, ugyanakkor attraktív felületet adnak piros, sárga és narancs színei is. azonos méretrendszere miatt ideálisan kombinálható más térkő típusokkal is.

formaválaszték

kővastagság: 8 cm

opera operett

barack piros

sárga

40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm

Page 6: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

78

tábl

ázat

unk

csak

az

egym

ássa

l érin

tkez

ő fe

lüle

tekr

e ad

taná

csot

. töb

b sz

ín

kom

biná

lásá

nál e

gy á

tmen

eti ,

elv

álas

ztó

szín

kiv

álas

ztás

a ja

vaso

lt.re

mek

¸¸

kelle

mes

¸rit

kán

aján

lott

˚

Szín

HA

RMó

nIA

ÖTL

ETTÁ

R

ww

w.le

ier.e

u

szür

kepi

ros

antr

acit

zöld

sárg

ana

ranc

sba

rack

moh

azöl

dős

zilom

bfö

ldba

rna

őzba

rna

mog

yoró

-sá

rga

szür

ke¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸¸

˚¸¸

¸¸

piro

s¸¸

¸˚

¸˚

˚˚

¸¸

¸¸

¸¸

¸

antr

acit

¸¸

¸¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

˚˚

˚¸

zöld

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸

sárg

¸¸¸

¸¸

˚˚

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

nara

ncs

¸˚

¸¸

˚˚

¸¸

¸¸¸

¸¸

¸

bara

ck¸

˚¸

¸˚

˚¸¸

¸¸

˚˚

moh

azöl

d¸¸

˚¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

őszil

omb

˚¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸˚

¸¸

¸

föld

barn

a¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸

őzba

rna

¸¸¸

˚¸¸

¸¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸

mog

yoró

sárg

¸¸

¸¸

¸˚

¸¸

¸¸

¸

Page 7: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

www.leier.eu

79

tábl

ázat

unk

csak

az

egym

ássa

l érin

tkez

ő fe

lüle

tekr

e ad

tan

ácso

t. tö

bb fe

lüle

ti st

rukt

úra

kom

biná

lásá

nál e

gy á

tmen

eti ,

elv

álas

ztó

felü

let k

ivál

aszt

ása

java

solt.

FELü

LETK

oM

BIn

ÁcI

óS

ÖTL

ETTÁ

R

kitű

nően

kom

biná

lhat

ó¸¸

jól k

ombi

nálh

ató

¸ne

m ja

vaso

lt˚

térk

őla

p

klas

szik

us

felü

let

Dom

st

rukt

úrál

tRi

va

szem

cses

zórt

Mer

cato

an

tikol

t

Scal

a ha

sítot

t fe

lüle

t

Cort

e m

osot

t fe

lüle

t

Euro

line

mos

ott

Euro

line

szór

t

Clas

sic-li

ne

finom

-sz

emcs

és

Clas

sic-li

ne

finom

sz

emcs

eszó

rt

Clas

sic-li

ne

stru

ktúr

ált

Clas

sic-li

ne

stru

ktúr

ált

szem

cses

zórt

City

-line

m

osot

t

klas

szik

us fe

lüle

¸¸

˚˚

¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

Dom

stru

ktúr

ált

˚˚

˚˚

¸¸

¸¸

¸˚

¸¸

¸¸¸

¸¸

Riva

szem

cses

zórt

¸¸

˚˚

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸¸

¸¸

Mer

cato

antik

olt

˚˚

˚˚

˚˚

¸˚

¸˚

¸˚

Scal

a has

ított

felü

let

˚˚

˚˚

¸¸

¸¸

˚˚

˚˚

¸¸

Cort

e mos

ott f

elül

et¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸¸¸

¸¸

¸¸

Euro

line m

osot

t¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸˚

¸¸¸

¸¸¸

Euro

line s

zórt

¸¸

¸¸¸

¸˚

¸¸

¸¸¸

¸¸

¸

Clas

sic-li

ne

finom

szem

csés

˚˚

¸¸

˚¸

¸˚

¸¸¸

˚˚

¸

Clas

sic-li

ne fi

nom

sz

emcs

eszó

rt¸¸

¸¸

¸¸

¸˚

¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

Clas

sic-li

ne

stru

ktúr

ált

¸¸

¸˚

˚¸¸

¸¸

¸˚

˚¸

¸Cl

assic

-line

st

rukt

úrál

t sz

emcs

eszó

rt¸

¸¸

¸¸

¸˚

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

City

-line

mos

ott

¸¸

¸¸

¸¸

˚¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

¸¸

Page 8: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

8�

Mintakód: M007

coRTE,MERcATo,RIvA,ScALA,PIAzzA,RoLLo rakÁsMiNtÁk

Mintakód: M008

Mintakód: M009 Mintakód: M010

Kre atív ötleteKkre atív ötletek

Térkőigénye

Mintakód 10x10 cm 10x20 cm 20x20 cm 20x30 cm 30x30 cm Használható

M007 – 50 db/m2 – – – Corte, MerCato, riVa, sCala, Piazza, rollo

M008 9 db/fm (burkolat szélekhez) – – 17 db/m2 – Corte, riVa, sCala, Piazza

M009 6 db/m2 4 db/m2 11 db/m2 – 5 db/m2 Corte, riVa, Piazza 8 cm

M010 – – – 17 db/m2 – Corte, riVa, sCala, Piazza

Page 9: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

www.leier.eu

8�

Mintakód: M011

Mintakód: M012

Mintakód: M013 Mintakód: M014

coRTE,MERcATo,RIvA,ScALA,PIAzzA,RoLLo rakÁsMiNtÁk

Kre atív ötleteKkre atív ötletek

Térkőigénye

Mintakód 10x10 cm 20x20 cm 20x30 cm 30x30 cm Használható

M011 – – 17 db/m2 – Corte, riVa, sCala, Piazza

M01� 10 db/m2 – – 10 db/m2 Corte, riVa, Piazza 8 cm

M01� – 6,3 db/m2 12,5 db/m2 – Corte, riVa, sCala, Piazza

M014 18,5 db/m2 4 db/m2 – 7,5 db/m2 Corte, riVa, Piazza 8 cm

Page 10: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

84

Mintakód: M015

coRTE,MERcATo,RIvA,ScALA,PIAzzA,RoLLo rakÁsMiNtÁk

Mintakód: M016

Mintakód: M017Mintakód: M018

Térkőigénye

Mintakód 10x10 cm 10x20 cm 20x20 cm 20x30 cm 40x40 cm Használható Javasoltfelhasználás

M015 – 17 db/m2 17 db/m2 – – Corte, MerCato, riVa, sCala, Piazza, rollo MerCato, rollo

M016 – 11 db/m2 28 db/m2 – – Corte, MerCato, riVa, sCala, Piazza, rollo MerCato, rollo

M017 – 50 db/m2 – – – Corte, MerCato, riVa, sCala, Piazza, rollo

M018 20 db/m2 – 20 db/m2 – – Corte, riVa, Piazza

M018 – – 5 db/m2 – 5 db/m2 Corte, riVa, Piazza 8 cm

Kre atív ötleteKkre atív ötletek

Page 11: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

www.leier.eu

85

coRTE,MERcATo,RIvA,ScALA,PIAzzA,RoLLo rakÁsMiNtÁk

DoM kÖr

Mintakód: M019 Mintakód: M020

Mintakód: M021

Körgyűrűszáma

Körátmérő

[cm]6x1�cm 9x1�cm 1�x1�cm Kisék nagyék

1. 0 – – 1 – –

2. 40 – – – 8 –

3. 64 – – – – 14

4. 88 18 – – – 10

5. 112 13 20 – – –

6. 136 – 37 – – –

7. 160 1 45 – – –

8. 184 – 54 – – –

9. 208 – 12 38 – –

10. 232 – – 53 – –

11. 256 – – 60 – –

12. 280 – – 66 – –

13. 304 – – 73 – –

doM térkövünk szabálytalan, legfeljebb egyirányú egyenes sorosztású rakásképpel mu-tatja meg időtlen eleganciáját. a burkolat szabálytalanságát esetleg egy kör kialakításával ajánljuk oldani.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.

Térkőigénye

Mintakód 10x10 cm 20x20 cm 20x30 cm 40x40 cm Használható Javasoltfelhasználás

M019 3,5 db/m2 3,5 db/m2 14 db/m2 – Corte, riVa, Piazza 8 cm

M0�0 56 db/m2 – – 2,75 db/m2 Corte, riVa, Piazza 8 cm ezen mintánál a burkolat eleganciáját megőrizve a 40x40cm méretű térkő, vagy a 10x10cm méretű térkő kiváltható 20x20cm mérettel is!

Kre atív ötleteKkre atív ötletek

Page 12: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

www.leier.eu

87

Hasznos tudnivalókhasznos tudnivalók

ALEIERTÉRBuRKoLATKIvITELEzÉSE

térkő burkolatok többnyire a következő rétegrenddel készülnek:• Földmű kialakítása• Fagyvédő réteg (tömörített)• kiegyenlítő réteg• Homokágy• térkő

a földművet a tervezett mélységgel kellően tömörítve, a vízelvezetés segítésére megfelelő lejtés-kialakítással kell megépíteni (Hosszesés ca. 0,5%, keresztesés 2-3%).a tömör földműre készül a fagyvédőréteg (ca. 25-30 cm vastagság-ban, 0-70 mm szemnagyságú, alacsony agyag-iszap tartalmú kavics-réteg). ezen fagyvédő réteg vastagsága a helyi adottságoktól függ, a közölt adatok átlagos adottságú építménynél helytállóak. konkrét burkolatépítés előtt kérje szakembereink segítségét, akik tanácsaikkal készséggel segítik Önt elképzelése megvalósításában. a fagyvédő réteg tömörítése után egy kiegyenlítőréteget kell terí-teni (5 cm vastagságban, 4-8 mm szemnagyságú tört kavicsból). a ki-egyenlítő réteget szintén tömöríteni kell, és ennél a rétegnél kell elké-szíteni a végleges burkolat esési viszonyainak megfelelő lejtéseket is. a kiegyenlítő réteg után már csak az ágyazóréteg kialakítása követ-kezik (2-4 cm vastag, 0-8 mm szemnagyságú tört homokoskavics ré-teg). a tömörítés nélkül, lehúzóléccel tükörré képzett homokágyra kell fektetni a térburkoló köveket, mely köveken a kivitelezés által kívánt mértékben már járni is szabad.színes térburkolóköveknél a több raklapból történő egyidejű felhasza burkolat kivitelezése a fugák besöprésével (0-2 mm szemnagyságú éles homok), a térkövek betömörítésével végződik. a besöprőhomok mennyiségi igénye a térkő típusából és vastagságától is függ, ennek meghatározásához kérje szaktanácsadóink segítségét.Figyelem: a térkövek nyers burkolati szintje 1 cm-rel a végleges szint fölé kerüljön, hogy ezzel kiegyenlítsük a tömörítés következtében előálló szintsüllyedést!a tömörítés után 1-2 héttel a fugák éles homokkal történő besöprését újra el kell végezni.

térkő2,5 keresztlejtés

Ágyazóréteg

kiegyenlítő réteg

Fagyvédő réteg

alépítmény (tömörített termett talaj)

a felület azonnal terhelhető

Page 13: díszburkolatok és kiegészítők - eptar.hu · 2017-03-31 · opera operett barack piros sárga 40x40 cm 30x30 cm 20x30 cm 20x20 cm 10x20 cm 10x10 cm. 78 t áblázatunk csak az

díszburkolatokd

ísz

bu

rk

ola

tok

és

kie

gés

zít

ők

20

07

leier központi értékesítéstel.: +36 (96) 512-000Fax: +36 (96) 512-001

e-mail: [email protected]

éskiegészítők