Drept Penal special sem 2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  1/41

  Art 257Ult ra ju lC onst n amenin area svr it vtmarea corporal,lovirile sau vtmrile

  cauzatoare de moarte ori omorul, svr i tempo tr iv a unui func iona r publ ic ca re m po t r i v unu i f unc io na rpub l i c ca r e

  ndepl ine te o func ie ce impl i c exerc i iu l autor it i i destat afat n exercitarea atr ibu i i lor apt este i mai !rav dac asupra

  unui poli ist sau jandarm afat n exerci iul "biectul #aterial$

  %n situa ia n care fapt se comite pr in amenin are, in f rac iunea este l ips it de obiect material&Constituie corpul persoanei'ubiectul Activ$(oate f orice persoan&'ubiectul (asiv$(rincipal este statul reprezentat printr)un or!an(articipa ia (enal$ *ste posibil sub toate formele sale+atur obiectiv$

  *lementul #aterial$

  %n ca zu l fo rmei sim pl e se re al izeazpr in ac iunea de amenin are sau pr in lovire sau &+atur 'ubiectiv$orma de vinov ie este inten ia direct sau indirect& 'anc iuni$ prev zut de le!e pentru acea infrac iune ale c rei limite semajoreaz cu jumtate&

  Ar t 25 Uzurparea -e Ca li t i "fciale const n folosirea fr drept a unei cali t i o fc ia le care implic exerci iu l autori t i i de

  stat, nso it sauurmat de ndeplinirea vreunui actle!at de acea autoritate&"biectul#aterial$.nfrac iunea de uzurpare de calit i ofciale nu are obiect material& 'ubiectul Activ$(oate f orice persoan,penal este posibil sub toate formele sale&'ubiectul (asiv$Autor i tatea public ale crei interese au fost lezatepr in ca l i t a tea o fc ia l pe care fptuitorul o folose te fr drept n modile!al& Urmrea .mediat$Const n crearea unei stri de pericol p entruautoritatea statuluiorm de vinov ie$ *ste inten ia direct sau indirect&(articipa ia penal$ posib i l sub toate formele sale, coautorat ,compl ic i ta te i insti!are&'anc iuni$ un an la 5 ani&/01 la luni la 3 ani sau cu amend &

  Art& 2 .nducerea %n *roare A "r!ane lor 4udiciare /01'esizarea penal,fcut prin denun sau pln!ere, cu privire la existenta unei fapte prevzutede le!ea penal cunoscnd c acea sta este nereal, luni la 3 ani s aucu

  amend&/21(roducerea sau ticluirea de probe nereale, ncisoarea de la unu la 5 ani&/316u se pedepse te persoana care a svr it inducerea n eroare a or!anelor judiciare, dac

  declar, nainte de re inerea, arestarea sau depunerea n mi care a ac iuni i penale

  Ar tico lu l 2 avorizarea ptu itorului const n ajutorul dat fptui toru lu in scopul mpied ic ri i sau n!reunr ii ce rcet ri i n tr )o cauza pena l, a t ra!er i i la rspundere penal sau executr i i unei pedepse sau msuri

  privative de l ibertate&"biectul 4uridic$

  Const n rela iile sociale privitoare labun nfptuire cercetr i lor nt r)o cauz penal a just i iei , adic lapedepsirea fptuitorilor i la punerea n executare a pedepselor ce le suntaplicate&"biectul #aterial$ 6u exist&'ubiectul Activ$(oate f o rice persoan carerspunde penal&'ubiect activ poate f i aprtorul fptuitorului, &'ubiectul (asiv$(rincipaleste statul, &'ubiectul pasiv secundar este persoan fzic sau persoan

  jur id ic,

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  2/41

  (articipa ia (enal$ *ste posibil sub toate formele sale orm -e8inov ie$ *ste inten ia direct sau indirect&ormele .nfrac iunii$Actele preparatorii i tentativ nu se pedepsesc&'anc iune$ se pedepse t e cu nc isoa re de la unu la 5 an i sau cu amend

  Artico lu l 273 #rtur ia #inc inoas const n fap t ma rt or ul ui ca re

  n tr )o

  cauza penal, c iv i l sau n or ice a l t

  procedur n care se ascu l tmar tor i , f ace afrma ii mincinoase ori nu spune tot ce t ie n le!tur cufaptele sau mprejurrile esen iale cu privire la care este ntrebat&"biectul 4uridic$Const n rela iile sociale privitoare la bun nfptuire a

  just i ie i ce presupun o compor ta re onest a persoanelor ce particip ncalitate de martori, martor cu identitate protejat, interpret ntr)o cauzapenal, civil sau n orice alt procedura n care se ascult martori&"biectul#aterial $6u exist&'ubiectul Activ$

  (oate f martorul, investi!atorul%n cazul Al ineatu lu i /2 1, subiect act iv poate f martoru l cuident i ta te prote jat, adic

  martorul sau membrii familiei sale i persoanele, apropiate acestuia,incluse n pro!ramul deprotec ie a martorilor&

  *xpertu l este acea persoan ce are cuno t in e nt r )un anumit domeniu i care este

  ns rc inat de or!ane le judi ciare s lmureasc, pe baz cuno tin elor de specialitate pe care leare, anumite fapte sau mprejurri ale cauzei n vederea stabilirii adevrului&

  .nterpretul este acea persoan la care or!anele judiciare apeleazatunci cnd o persoan,

  ce urmeaz a f ascultat, nu cunoa te limb romn sau nu se poateexprim sau atunci cnd

  unele nscrisuri care se af n dosarul cauzei sunt redactate ntr)o altlimb dect limb romn&(articipa ia (enal$

  *ste posibil sub form insti!rii i complicit ii, iar n cea ce prive te coautoratul acesta

  este posibil doar n cazul expertului, atunci cnd anumite expertize suntefectuate de 2 sau maimu l i exper i& 'ubiectul (asiv$

  'ubiectul pasiv al infrac iunii poate f persoan fzic sau juridic,parte n proces ale crei

  interese sunt periclitate sau vtmate efectiv, c urmare a mrturieimincinoase&*lementul #aterial$

  %mbrca form unei ac iuni, adic a face afrma ii mincinoase sau form unei inac iuni ,

  adic a nu spune tot ce tie n le!tur cu faptele sau mprejurrileesen iale, cu pr iv ire la careeste ntrebat&

  (r in a face afrma ii mincinoase, n ele!em a face afrma ii

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  3/41

  necorespunztoare adevrului,adic n neconcordan cu faptele cunoscute de ctre martor&

  (rin a nu spune tot ce t ie, n ele!em c are semnifca ie penal numai atunci cnd acea

  omisiune este de natur s induc n eroare or!anele judiciare&9efuzul unei persoane de a depune sau de a da o declara ie nuecivaleaz cu omisiunea,

  c atitudine sub care se poate nf i a elementul material al mrturiei mincinoase&

  Caracterul mincinos al mrturiei der iv din neconcordan existen a ntre aspectele or i

  mprejurr ile furn izate de ctre martor i real itatea ob iect iv&6u exis t mr tur ie minc inoas dac ma r toru l re lateaz corect ,s incer mprejurr i le

  obiective de care are cuno tin , dar da acestora o semnifca ie eronat& -ac pr in afrma ii le mincinoase, martorul urmre te s evite tra!erea s la rspundere

  penal, fapt s nu constituie infrac iune&-ac declara ia mincinoas constituie un mijloc de a favoriza opersoan care a svr it o

  infrac iune, pentru c aceast s nu fe tras la rspundere penal, atuncise va re ine un concursde infrac iuni ntre infrac iunea de favorizarea fptuitorului i infrac iunea de mrturiemincinoas&

  (entru existen a infrac iunii se cer a f ndeplinite anumite condi ii$ Afrma i i le minc inoase sau omis iunea de a spune tot ceace t ie s pr iveasc

  mprejurr il e esen ia le , acele mprejurr i care ar f condus la

  stabilirea adevrului:ptuitorul s f fost ntrebat asupra acestor mprejurriesen iale:

  Urmrea .mediat$Const n crearea unei str i de per icol pentru nfptuirea justi iei ,deoarece s)ar putea

  ajun!e la pronun area unei solu ii netemeinice i nele!ale& +atur 'ubiectiv$

  orm de vinov ie este inten ia direct sau indirect& ormele .nfrac iunii$

  Actele preparator ii i tentat iv, de i posibi le , nu se pedepsesc& Consumarea in f rac iun i i in te rv ine n momentu l cnd

  a s cu l ta r ea a l u at s f r i t i s e semneaz declara ia n cazul mar toru lu i , iar n cazul in terpretu lu i seconsum n momentul

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  4/41

  n tocmiri i expe rt ize i sau a efectu ri i traduce ri i ad ic n momentul cndraportul de expertiz sautraducerea este depus, efectiv, la or!anul judiciar care a dispus efectuareas&

  %n cazul Al ineatu lu i /3 1 in te rv ine o cauza de nepedeps ire i atuncicnd autorul i retra!e

  mrtur ia n cauzele penale nainte de re inerea, arestarea sau punerean mi care a ac iuni i penale sau n alte cauze, nainte de a se f pronun at sau s se f dat oalt solu ie, c urmare amrturiei mincinoase&'anc iune$

  Conform Articolului 273, Alineatul /01$ 'e pedepse te cu ncisoareade la luni la 3 ani

  sau cu amend& Conform Articolului 273, prevederilor din Alineatul /21$ 'e pedepse tecu ncisoarea de la

  unu la 5 ani&

  Cercetarea AbuzivAr tico lu l 2;

  - ef ni i e$Articolu l 2; apt const nn tr ebuin are de promis iu ni,

  Cercetarea Abuziv amen in ri sau v io len e mpotr iv unei persoane

  /01 %ntrebuin area de promisiuni , amenin r i urmrite sau judecate ntr)ocauza penal de ctresau violente mpotriva unei persoane un or!an de cercetarepenal, un procuror sau unurmrite sau judecate ntr)o cauz penal, de judector pent ru a odetermin s dea ori s nu deac t re un o r!an de ce rce t a re pena l , un

  declara i i , s dea decla ra i i m incinoase o ri s i

  procuror sau un judector, pentru a odetermina s dea ori s nu dea declara ii, s retra! declara iile&dea dec lara i i minc inoase or i s i re tra! apt mai const nproducerea, falsifcareadeclara i i le, se pedepse te cu ncisoarea de ori ticluirea de probe nereale

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  5/41

  de ctre un or!an dela 2 la 7 ani i interzicerea exercitrii

  cercetare penal, un procurorsau un judector&

  dreptului de a ocupa o func ie public&"biectul 4uridic$

  /21Cu aceea i pedeaps se sanc ioneaz producerea, falsifcarea ori t icluirea de probe Const n re la i i lesociale ce pr ivesc bun

  nfptuire a justi iei i care presupun excluderea

  abuzur i lor din partea persoanelor care exercit autor i tatea judiciar,or!anele de cercetarepenal, procurorul sau judectorul&

  "biectul juridic secundar const n rela iile sociale referitoare lalibertatea att fzic ct i

  psiic a persoanei, inte!ritatea corporal sau sntatea&'ubiectul Activ$

  *ste unul califcat i nu poate f dect acela care potrivit func iei sale desf oar act iv it i

  de cercetare penal sau de urmrire penal sau de judecat, procuror,jud ecto r sau or!an decercetare penal&(articipa ia (enal$

  *ste posibil sub toate formele sale%n cazul coautoratu lu i ace tia trebuie s aib cali ta tea cerut dectre le!iuitor&

  'ubiectul (asiv$6u poate f dect persoan ce este urmrit sau judecat ntr)ocauza penal&

  *lementul #aterial$Const n ntrebuin area de promisiuni, amenin ri sau violen e

  mpo tr iv pe rsoanelor cesunt urmrite sau judecate penal&

  (romisiunile constau n avantajele, fe materiale, fe morale de carefptuitorul s)ar putea

  bucur n viitor dac cel care este implicat ntr)o cauza penal face cea cedore te fptuitorul$ sdea, s nu dea declara ii, s dea declara ii mincinoase sau i retra! declara iile&'anc iune$

  'e pedepse te cu ncisoarea de la 2 la 7 ani i interzicereaexercit r i i dreptului de a

  ocupa o func ie public&

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  6/41

  *vadareaAr tico lu l 25

  /01*vadarea din starea le!al de re inere sau de de inere se pedepse te cu ncisoarea de la luni la 3 ani&/21Cnd evadarea este svr it prin folosire de violente sau arme,pedeapsa este ncisoarea dela unu la 5 ani i interzicerea exercitrii unor drepturi&/31'e consider evadare$

  a16eprezentarea nejustifcat a persoanei condamnate la locul dede inere, la expirarea

  perioadei n care s)a afat le!al n stare de libertate:b1(rsirea, fr autorizare, de ctre persoana condamnat, alocului de munc, afat n

  exteriorul locului de de inere&/

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  7/41

  sale de serviciusau n

  exercita profesia sau act ivi tatea n executarea creia asvr i t fapta& le!tur cu

  n deplinire a unu i ac t/21apta prevzut n Alineatul /01, svr it de una dintre contrar acestor

  ndatori ri &persoanele prevzute n Articolul 075, Alineatul /21, "biectul 4uridic$constituie infrac iune numai cnd este comis n le!tur Const n rela ii lesociale referitoare lacu nendeplinirea, ntrzierea ndeplinirii unui act privitor la

  bundesf urare aactiv it i ior!anelor

  de stat publice or i altor persoane jur idice cu pr iv ire la real izareaact iv i t i lor de serv ic iu ncondi i i le le!i i i care presupune ndepl in i rea cu probi tate, de ct re

  f unc ion r ii pub l ic i , andatoriri lo r de servic iu&"biectul #aterial$

  (otrivit unei opinii, l constituie banii sau alte foloase care nu i secuvin func ionarulu i

  public& (otrivit altei opinii, infrac iunile de corup ie nu au obiect material& Cei care sus in aceast opinie aduc c i ar!ument c banii sau foloasele reprezint

  ob iec tu l m i e i , ad ic fo losul ob inu t de c t re func ionaru l pub l ic i nu obiectu l mater ia l a linfrac iunii de luare de mit&'ubiectul Activ$

  *ste unul cal i fcat , n sensul c autor a l aceste i fapte nu poatef dect un func ionar

  public, n accep iunea Articolului 075&

  (otrivit Art icolului 075, prin func ionar public n ele!em persoan care, cu titlu permanent

  sau temporar, cu sau fr renumera ie$

  a1 *xerci t at r ibu i i i responsabil i t i s tabi li te n temeiu l le!i i , n scopul real izr i i

  prero!ativelor puterii le!islative, executive sau judectore ti :b1 *xercit o func ie de demnitate public sau o func ie public de orice natur&c1 *xercit, sin!ur sau mpreun cu alte persoane, n cadrulunei re!ii autonome al

  a l tu i operator economic sau a l unei persoane jur id ice cucapi ta l in te!ral sau

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  8/41

  majoritar de stat atribu ii le!ate de realizarea obiectului deactivitate al acesteia&

  -e asemenea, este considerat func ionar public persoan careexercit un serviciu de

  interes public pentru care a fost investit de autorit ile publice sau caresupus controlului ori

  suprave!erii acestora cu privire la ndeplinirea respectivului serviciu public&%n conformi ta te cu Ar t ico lu lu i 07, p r in te rmenu l pub l ic sen e le!e to t ce pr ive te

  autor i t i le pub l ice , ins t i t u i i le pub l ice sau a lte persoane ju r id ice care adminis t reaz sauexploateaz bunurile proprietate public&(articipa ia (enal$

  *ste posibil sub toate formele sale&%n cea ce pr ive te coauto ra tu l, pe rsoan care es te coautor trebuies aib calitatea cerut

  de ctre le!iuitor, aceea de func ionar public&

  'ubiectul (asiv$*ste reprezentat de autoritatea public, institu ia public sau dealt persoan juridic de

  interes public, n serviciul creia func ionarul public i realizeaz ndatoririle de serviciu&*lementul #aterial$

  Const n mai multe ac iuni prevzute alternativ&Ac iunea cons t n pr im irea , pret inderea de bani sau de al te fo loasecare nu i se cuvin sau

  n acceptarea unor astfel de foloase&(r in a pret inde ceva se n ele!e a cere cuiva, respect iv a formulo anumit preten ie&

  (ret inderea nu impl ic neaprat , real izarea sau sat is facereapre ten ie i fo rmula te de c t refptuitor& %n cazul pretinderii, ini iat iv apar ine ntotdeauna func ionarului public, iar elementulmater ia l se real izeaz indi ferent dac a fost acceptat sau nucererea de ct re persoanparticular&

  (r in a p r im i se n e le!e a lu n poses ie , a p re lua un anumi tob iec t ce es te dru i t

  func ionarului sau a intr n posesia unei sume de bani&(rimirea presupune o dre corelativa, prin urmare apar innd

  n totdeauna mitu itorului &

  Ac iunea de pr im ire trebuie s fe spon tan i vo luntar& %n cazul acestei modali t i de realizare a elementului material,att acceptarea, ct i

  primirea nu se pot produce dect n acela i timp, deoarece, dac ar f avutloc o acceptare a uneipromisiuni, de bani sau alte foloase anterior primirii acestora, atunciinfrac iunea de luare de mits)ar f consumat n momentul acceptrii&

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  9/41

  (rin a accept promisiunea se n ele!e a aprob, a f de acord cupromisiunea&

  %n acest caz in i ia tiv apar ine ntotdeauna mitu itorului & Accep ta r ea p ro m is i un i i se po at e rea l i z f e n m od exp r es ,f e t ac i t & 9 ezu l t d in

  manifestrile nendoielnice ale func ionarului public&

  (entru existen a infrac iunii se cer a f ndeplinite mai multe condi ii$ s aib c obiect bani sau alte foloase: >anii sau foloasele s fe necuvenite, adic func ionarul public snu fe ndrept it a le

  primi, a le pretinde sau a le accept: >anii sau foloasele trebuie s fe pretinse, primite sau acceptate ca icontra ecivalent al

  conduitei pe care func ionarul public se obli! s o aib, respectivs ndeplineasc, s nu

  nde pli nea sc, s ur!ente ze ndeplini re a un i ac t de se rv ic iu sau sn t rz ie ndep li nireaunui act pr iv i tor la ndator i r i le de serv ic i u or i pent ru a face unact cont rar acestor

  ndatoriri &Urmrea .mediat$

  Const n crearea unei stri de pericol pentru rela iile sociale referitoarela bun desf urare a

  activit ii or!anelor sau a institu iilor publice sau a oricrei alte persoane ju ridice &orm -e 8inov ie$

  *ste inten ia direct califcat prin scop&ormele .nfrac iunii$

  -in analiz prevederilor Art icolului 2, rezult c din cele 3m odal it i de svr i re , una

  dintre ele, anume acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, este defapt un act preparator,care, ns, a fost incriminat autonom c infrac iune&

  =entativ nu se pedepse te&C onsumar ea in f r ac iun i i a re n l oc n mom en tu l p r im i r i i ,

  pre t inder i i sau a acceptr i ipromisiunii&

  .nfrac iunea poate mbrca i form cont inuat, n cazul n care banii sau foloasele sunt

  remise n mai multe tran e& (otr ivi t Art icolului 2, Al ineatul /31 banii ,valorile sau orice altebunuri primite sunt supuse confscrii, iar cnd acestea nu se mai !sescse dispune confscarealor prin ecivalent&

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  10/41

  'anc iune$

  Conform Alineatului /01 se pedepse te cu ncisoare de la 3 la0; ani i interzicerea

  exercitrii dreptului de a ocupa o func ie public ori de a exercitaprofesia sau activitatea

  n executarea creia a svr it fapta&

  -area -e #itAr tico lu l 2;

  - ef ni i e$Articolu l 2; Aceastconst n promisiunea,

  -area -e #it oferirea sau darea debani sau alte foloase,

  /01(romisiunea, oferirea sau darea de bani ori al te direct sau indirect ,

  pentru ine sau pentruf o l oase , n cond i i i l e a r t at e n A r t i co l u l 2 , se altul, pentru a

  ndeplini , a nu ndepl in i, apedepse te cu ncisoarea de la 2 la 7 ani& ur!en sau a ntrzia

  nde pli ni re a un ui ac t

  /2 1apta prevzut n A l ineatu l /0 1 nu const i tu ie ce intr nndatoriri le de servic iu alein f rac iune atunci cnd mi tu i torul a fost const rns f u nc i o na r ul u ipub l i c sau a f ace un ac tprin orice mijloace de ctre cel care a luat mita&

  contrar acestorndatoriri de servic iu&

  /3 1#i tui toru l nu se pedepse te dac denun fapta "biectul 4uridic$mai nainte ca or!anul de urmrire penal s f fost

  Const nrela i ilesocialeprivitoare

  sesizat cu privire la aceasta&la bun desf urare aactivit ii de serviciu,

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  11/41

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  12/41

  persoan f a de unf unc iona r pub l i c de a i r emi t e aces t u ia n v i i to r o sum de ban isau a l te fo loase dacfunc ionarul public va ac ion n sensul dorit de ctre mituitor& (rin a oferi

  n el e!em ac ti vi ta teade prezentare func ionarulu i publ ic a bani lor sau a fo loaselor pe care

  acesta ar urm s leprimeasc dac func ionarul public ar ac ion n sensul dorit de ctre mituitor& .nfrac iunea dedare de mit subzist ciar dac ofert mituitorului nu a fost acceptatde care func ionarulpublic&(rin a da bani sau alte foloase n ele!em remiterea efectiv ctrefunc ionarul public debani sau alte foloase& 6u prezint important c mituirea nu a reu it, adicfunc ionarul public nua fost determinat s ia mit, deoarece infrac iunea se consum nmomentul predrii, remiteriibanilor sau foloaselor necuvenite&

  (entru existen a infrac iunii se cer a f ntrunite mai multe condi ii$

  (romisiunea, oferirea sau darea s aib c obiect bani sau altefoloase: >anii sau foloasele promise, ofer i te sau date s fenecuvenite, adic s nu fe

  datorate, potrivit le!ii: (romisiunea, oferirea sau darea trebuie s se realizezeanterior ndeplinirii actului

  de serviciu de ctre func ionarul public, n timpul ndepliniriindatori ri lo r de serv ic iusau dup ndeplinirea ndatoririlor de serviciu de ctre

  func ionarul public: Ac tu l, pen tru a c ru i ndep li nire sau ne ndep li nire mi tu it or ulpromite, ofer sau da

  bani or alte foloase, s fe pr iv i tor la ndator ir i le deserv ic iu a le func ionarulu ipublic&

  Urmrea .mediat$Const n crearea unei stri de pericol, n sensul creriiposibilit ii ndeplinirii

  necorespunztoare a ndatoririlor de serviciu de ctre func ionarul public&orm -e 8inov ie$

  *ste inten ia direct, califcat prin scop&

  'copul urmrit de ctre mituitor este acela al ndeplinirii,nendeplinirii, ntrzierii&Cauze care exclud existen a infrac iunii$

  (otr iv i t Al ineatu lu i /21 , fapt nu const i tu ie in f rac iunedac mitu i toru l a fost

  constrns, prin orice mijloace, de ctre cel care a luat mit: (otrivit Alineatului /31, mituitorul nu se pedepse te dacdenun fapt mai nainte

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  13/41

  c or!anul de urmrire penal s fe fost sesizat cu privire laaceasta&

  ormele .nfrac iunii$=entative nu se pedepse te&

  %n l i teratur de specia l i tate, ncercarea fr rezultat a uneipersoane de a corupe un

  func ionar public consti tuie tentativ la darea de mit, tentat iv care,pr in voin a le!iu itoru lu ieste asimilat formei consumate&

  Consumarea infrac iunii are loc instantaneu, n momentulpromisiunii, al oferirii sau darii

  de bani ori alte foloase&

  %n conformitate cu Al ineatu l /

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  14/41

  =rafcul -e .nfuen Ar tico lu l 20

  - ef ni i e$Articolu l 20 C o n s t i t u i et r af c d e i n fu e n a

  =rafcul -e .nfuen pret inderea,pr imirea sau acceptarea

  /01(retinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de promisiunii de bani oride alte foloase, directbani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau indirect , pent ru

  ine sau pent ru a l tu lsau pentru altul , svr i t de ctre o persoan care s v r i t d e c t re oper soan ca r e a r eare infuenta sau las s se cread c are infuenta

  i n fu e n a sa u la s s s e c r e a d c a r e

  asupra unui func ionar public i care promite c l va

  determina pe acesta s ndeplineasc, s nu i n f uen a asup ra unuif unc ionar pub li c i

  n de pl ineasc, s ur!enteze ori s nt rzie care promite c l vadetermin pe acesta s

  n de pl ini re a unu i act ce in tr n n dat or ir il e sal e de ndepl ineasc, snu ndeplineasc, sserviciu sau s ndeplineasc un act contrar acestor

  ur!enteze ori sn trzie ndeplinireaunui

  nda torir i, se pedeps e te cu nc isoa re a de la 2 la 7ani& act ce intr n

  n datorir i le sale de serviciu/21>ani i , valori le sau orice alte bunuri primite sunt sau s ndeplineascun act contrar acestor

  ndatoriri &"biectul 4uridic$

  Const n rela i i le sociale priv i toare la bun desf urare a activ i t i i unit ilor publice sau

  pr ivate, n condi i i care s as i!ure ncrederea i prest i! iu l de care s se bucure personalulacestora&

  (rin comiterea acestei fapte se creeaz o stare denencredere n le!tur cu

  corectitudinea func ionarului public&"biectul #aterial$

  +ipse te, dar n situa ia n care folosul primit de ctre fptuitor

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  15/41

  const n efectuarea uneimunci de ct re cumprtoru l de infuen a, atunci obiectu l munci iprestate devine i obiectmaterial al infrac iunii&'ubiectul Activ$

  (oate f orice persoan&-e asemenea, subiect activ poate f i un func ionar public& -ac, func ionarul public ce svr e te fapt are i el atribu i i n le!tur cu actul pe care

  urmeaz s l ndeplineasc func ionarul public, atunci exist un concurs deinfrac iuni ntre luarede mit i trafc de infuen a, dar cu condi ia c fptuitorul s f asi!urat persoan c va benefciai de serviciile care intr n competen s&

  (ersoan care cumpr infuen a real sau presupus a autoruluiinf rac iuni i de t rafc de

  infuen a nu are calitatea de subiect activ al acestei infrac iuni, ci al

  infrac iunii de cumprare dei nf uen a &'ubiectul (asiv$

  'ubiectul pasiv pr incipal l const i tuie or!anul de stat sauinsti tu ia publ ic, n a l cre i

  serviciu se !se te func ionarul public pentru a crui infuen are fptuitorul prime te or i pret indefoloase sau bani sau accept bani sau alte foloase&*lementul #aterial$

  C o n s t n a c i u n e a de t r af c a r e a a i n f ue n e i , c ar e s e p o a t e r ea l i z p r in una d in

  urmtoarele modalit i alternative$

  (retinderea: (rimirea: Acceptarea promis iuni i&

  (rin a primi bani sau alte foloase se n ele!e preluarea de ctrefptuitor a unei sume de

  bani sau a unui anumit bun&(r in a pret inde se n ele!e formularea de ctre subiectul act iv, fe

  n mod exp res, fe nmod tacit a cererii de a i se da o sum de bani sau alte foloase&

  (r in a accept promisiunea n ele!em manifestarea acordului cuprivire la promisiunile

  fcute sau darurile oferite&(entru existen a infrac iunii trebuie ndeplinite mai multe condi ii$

  01 'ubiectul act iv s aib infuen a sau s lase s se creadc are infuen a asupra

  f unc iona r ulu i pub l ic & ( rin a avea in fuen a n e le!em a avea t recere sau a sebucur n mod real de ncrederea acestuia, adic de aavea sau de a f n buner e la i i cu func iona ru l pub l ic a c ru i i nf uen a se

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  16/41

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  17/41

  mai !sesc, fptuitoruleste obli!at la plat ecivalentului lor n bani&'anc iune$

  Conform Alineatului /01 se pedepse te cu ncisoarea de la 2 la 7ani& Conform Alineatului /21, banii, valorile sau orice alte bunuri primite

  sunt supuseconfscrii, iar cnd acestea nu se mai !sesc, se dispuneconfscarea prin ecivalent&

  Artico lul 22

  Cumprarea de infuenta/01(romisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte

  f o l oase , pen t ru s i ne sau pen t ru a l t u l , d i rec t o r iindirect, unei persoane care are infuenta sau las sse cread c are in fuenta asupra unu i func ionar Cumprarea-e .nfuen publ ic, pentru a)l determina pe acesta s

  Ar tico lul 22

  ndepl ineasc, s nu ndepl ineasc, s ur!enteze or is ntrzie ndeplinirea unui act ce intr n ndatoririle - ef ni i e$

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  18/41

  sale de serviciu sau s ndeplineasc un act contrar apt const npromisiunea, oferireaacestor ndatoriri, se pedepse te cu ncisoare de la sau darea de bani saude alte foloase pentru2 la 7 ani i interzicerea exercitrii unor drepturi&

  ine sau pentru altul,

  direct sau indirect unei/21ptuitorul nu se pedepse te dac denun fapta mai nainte ca or!anul de urmrire penal s f fostsesizat cu privire la aceasta&/31>ani i , valori le sau orice alte bunuri se rest i tuiepersoane i care le )a dat , dac au fos t da te dupdenun ul prevzut n Alineatului /21&

  persoane care are infuen a sau las s se cread c are infuen a asupra unui func ionar publicpentru a l determin pe acesta s ndeplineasc, s nu ndeplineasc, sur!enteze, s ntrzie

  nde pli ni re a un ui act ce in tr n nda to rir i le sa le de se rv ic iu sau snde pli ne asc un ac t co ntr atacestor ndatoriri&'ubiectul Activ$

  (oate f orice persoan&'ubiectul (asiv$

  *ste reprezentat de inst i tu ia n a l crei serv iciu i desf oar

  act iv i tatea func ionarulpubl ic or i func ionarul pent ru a crui in fuen a fptu i toru l pr ime te or i pret inde bani sau altefoloase ori accept bani sau alte foloase i n ale crui atribu ii de serviciu intr efectuarea unuiact pentru care este real interesat persoan creia i se promiteinterven ia& 'ubiectul pasivsecundar este reprezentat de func ionarul public asupra cruia poate splaneze suspiciunea deincorectitudine&*lementul #aterial$

  Const n promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase

  n scopul a ndepl in i, anu ndeplini, a ur!en sau a face un act contrar ndatoririlor de serviciu&-iferen dintre dareade mit i cumprarea de infuen a este c, dac la darea de mit promisiunea, ofer irea saudarea se face pentru a cumpr ndeplinirea sau nendeplinirea activit iifunc ionarului public, lacumprarea de infuen a aceste act iv it i sunt efectuate pentru a cumpr in fuen a une i te r e

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  19/41

  persoane asupra activit ii func ionarului public& (entru existen a infrac iunii se cer a f ndeplinite mai multe condi ii$

  (romisiunea, oferirea sau darea s fe s vr it c urm rea a infuen eipe care vnz torul

  de infuen a pretinde c o are asupra unui func ionar public sau func ionar:

  Ac iunea ce cons ti tu ie elementul material s fe s vr it de c treautor pentru interven ia

  trafcantului pe ln! un func ionar public spre a l determin peacesta s fac, s nufac, s ur!enteze, s ntrzie sau s fac un act contrar:

  Ac iunea ce consti tuie e lementul mater ia l al infrac iuni i s fereal izat mai nainte c

  func ionarul public pe ln! care s)a promis c se va interveni s fnde pli nit acel act ceintr n atribu iile sale de serviciu sau cel mai trziu n timpul

  ndepl in ir ii acestora&Urmrea .mediat$

  Const n crearea unei stri de pericol n cea ce prive te bundesf ura a autor it i lor sau

  inst i tu i i lor publice n cadrul crora i desf oar activ itatea func ionarul public sau func ionarula crui infuen a se dore te a f cumprat&

  apt se svr e te cu inten ie direct, califcat prin scop&

  ormele .nfrac iunii$-e i posibile, nu se sanc ioneaz find asimilate infrac iunii consumate&

  'anc iune$

  Conform Alineatului /01 se pedepse te cu ncisoare de la 2 la 7ani i interzicereaexercitrii unor drepturi&

  %n Al ineatu l /21, le! iu i to ru l prevede o cauza de nepedepsireatunci cnd f ptu i toru l

  denun fapt mai nainte c or!anul de urmrire penal s f fostsesizat cu privire laacea fapt&

  Conform Alineatului /31 banii, valorile sau orice alte bunuri serestituie persoanei care le)a

  dat dac ele au fost date dup denun ul faptei& Conform Alineatului /

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  20/41

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  21/41

  /01alsifcarea unui nscr is ofcial, pr in contrafacerea scr ier i i or i asubscr ier i i sau pr inalterarea lui n orice mod, de natur s produc consecin e juridice, sepedepse te cu ncisoareade la luni la 3 ani&

  /21alsul prevzut n Alineatului /01, svr it de un func ionar public n exerci iu l at ribu ii lor

  de serv ic iu, se pedepse te cu ncisoarea de la unu la 5 ani i interzicerea exercitr i i unordrepturi&

  /31'unt asimilate nscrisurilor ofciale biletele, ticetele sauorice alte imprimate

  productoare de consecin e juridice&

  /

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  22/41

  persoane spre fo los i re , n vederea produceri i une i consec in ejur id ice , se pedepse te cuncisoare de la luni la 3 ani sau cu amend&

  /21=entativa se pedepse te&

  alsul %n -eclara ii

  Ar tico lu l 32

  -eclararea necorespunztoare a adevrului, fcut unei persoanedintre cele prevzute n

  ar t& 075 sau unei uni t i n care aceasta i desf oar activ i ta tea n vederea producerii uneiconsecin e jur idice, pentru sine sau pentru altul, atunci cnd, potriv i tle!ii ori mprejurrilor,

  declara ia fcut serve te la producerea acelei consecin e, se pedepse te cu ncisoare de la 3luni la 2 ani sau cu amend&

  9.+*Articole le

  2, 27, 27, 20, 23, 2, 2, 2, 323&

  6edenun areaAr tico lu l 2- ef ni i e$

  Articolu l 2 Aceast cons t n faptpersoanei care, lund

  c un o t in de co mi te re a unei fapte prevzute de

  6edenun area le!ea penal contra vie i i saucare a avut c urmare

  moar tea unei persoane nun t i in eaz de ndat

  /01apta persoanei care, lund cuno t in autor it i le&

  de com i t e rea une i f ap t e p revzu t e de a d e i nf ra c i un il e ce t rebu ie denun a t e,

  le!ea penal contra vie i i sau care a avutcontra vie ii sau care au avutc urmare moartea unei

  ca u rm are m oar t ea une i pe rsoane , nupersoane, fapt denedenun are apare c o

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  23/41

  n t ii n eaz de ndat au to rit il e se pedepse te cu ncisoare de la luni la 2 infrac iune subsecvent&ani sau cu amend& "biectul 4uridic$

  Const n rela ii lesociale privitoare laprompt

  /216edenun area svr i t de un membru nfptui re a just i ie i, lucru carenu ar f posibil dac nu

  de familie nu se pedepse te& s)ar denun aceste faptefoarte !rave de ndat&

  "biectul #aterial$/316u se pedepse te persoana care, nainte +ipse te&de pune rea n m i ca re a ac i uni i penale

  'ubiectul Activ$(oate f o r ice persoan care a lua t cuno t in de svr i rea une i fapte care a avut c

  urmare moartea unei persoane sau o infrac iune contra vie ii& 'ubiect activ poate f i un membru de familie, Articolul 077, daracesta nu se pedepse te

  n cali tate de au tor, ci doar n ca li ta te de inst i!ator ce inst i! o al tpersoan la nedenun are&'ubiectul (asiv$

  *ste statul, reprezentat prin or!anele sale specializate&

  (articipa ia (enal$*ste posibil doar sub form insti!rii i complicit ii morale& +atur obiectiv$

  (rin natur ei, aceast infrac iune este o infrac iune omisiv, adic exist obli!a ia le!al

  de a face&-e a denun de ndat svr irea& "bli!a ia de denun are trebuie s fe adus la ndeplinire de ndat, adic nentrziat&'itua ia va f analizat de la caz la caz i numai n func ie de

  mprejurr ile concrete n caresubiectul a luat cuno tin de existen a infrac iunii, se poate aprecia care a

  fost momentul n careacesta a avut efectiv posibilitatea de a denun &

  -enun area se poate face n scris, verbal sau prin orice alte mijloacede comunicare&6o iunea de denun are n elesul de aducere la cuno t in & -ac subiectul nu cunoa te pe cei care au svr it infrac iunea dar are cuno t in despre

  existen a infrac iunii, atunci obli!a ia subiectului de denun are este deplin&

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  24/41

  Urmrea .mediat$Const n crearea unei str i de per icol pen tru nfptuirea

  just i iei , n cea ce pr ive te activitatea de descoperire a unor fapte !rave ce au fost svr ite, precum

  i a persoanelor carele)au comis&

  +atur 'ubiectiv$orm de v inov ie este in ten ia n ambele sale forme ct i cu lp & (ent ru exis ten a

  infrac iunii este sufcient c fptuitorul s cunoasc attea date nct s ise contureze existen aunei fapte a crei omisiune a denun rii se pedepse te& =entativ nu se pedepse te& Consumareainf rac iuni i intervine n momentul cnd, fptuitorul lund cuno t in de svr i rea unei fapte, acrei denun are este obl i!ator ie, fptu i toru l nu i )a ndepl in i t aceast ob l i!a ie de ndat&.nfrac iunea se consum instantaneu&'anc iune$

  apta persoanei care, lund cuno tin de comiterea uneifapte prev zute de le!ea

  pena l cont r a v ie i i sau ca re a avu t ca u r m aremoar tea une i persoane, nu

  n ti in eaz de nda t au to ri t il e se pedepse te cu nc isoa re de la luni la 2 an isau cu amend&

  +e!iuitorul a prev zut i cteva cauze de nepedepsire$ (otrivit Alineatul /21, nedenun area s vr it dec tre un membru de

  familie nu se pedepse te& (otrivit Alineatul /31, nu se pedepse tepersoan care, nainte de

  punerea n mi care a ac iunii penale mpotr iv unei persoane pentrusvr irea faptei de nedenun are,

  ncuno tin eaz au tori t il e competente despre aceast sau care, ciardup punerea n mi carea ac iunii penale a nlesnit tra!erea larspundere penal a autoruluisau a part icipan ilor

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  25/41

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  26/41

  cu serviciul n cadrulcruia i ndepline te sarcini le&

  (entru existen a infrac iuni i se cere c fapt despre care t rebuie fcut sesizarea este

  necesar s f fost comis n le!tur cu atribu iile de serviciu alefptuitorului&

  6u exist obli!a ia de sesizare n raport cu acele fapte comise nle!tur cu serviciul dac

  func ionarul care omite s se sesizeze, a part ic ipat el nsu i la svr irea faptei n cal i tate decoautor, insti!ator sau complice&Urmrea .mediat$

  Const n crearea unei stri de pericol pentru nfptuirea justi iei&%n subs id ia r, cons t n mpiedicar ea desf ur ri i n bune cond i ii a activit ii or!anelor n

  care i desf oar activitatea func ionarul public& +atur 'ubiectiv

  orm -e 8inov ie$*ste inten ia i culp& Alineatul /21 -ac fptu i toru l urmre te pr in omis iunea sesizr i i s mpiedice

  nfptui rea just i ie i ,real iznd n acest scop i alte acte mater iale, de ajutor, suntem nprezen a in f rac iuni i de favorizarea fptuitorului, Articolul 2&

  Aceast in frac iune absoarbe n con inutul su infrac iunea de omisiune a sesizrii&.nducerea n eroare a or!anelor judiciare, Articolul 2$

  Aceast const n sesizarea penal fcut prin denun sau pln!erecu privire la existen a

  unei fapte prevzute de le!ea penal ori n le!tur cu svr irea uneiasemenea fapte de ctreo anumit persoan, cunoscnd c aceast este nereal&

  apt este mai !rav dac ea const n producerea sau ticluirea deprobe nereale n scopul

  de a dovedi existen a unei fapte prevzute de le!ea penal or isvr i rea acesteia de ct re oanumit persoan&"biectul 4uridic$

  *ste unul complex$

  %n pr incipa l cons t n re la ii le sociale pr iv itoa re lacorectitudinea sau bun credin a

  cu prilejul sesizrii or!anelor judiciare i a administrriiprobelor necesare pentrutra!erea la rspundere penal a celor care au svr it faptepenale&

  %n se cund ar co nst n re la ii le so ciale pri vito are lademnitatea i ciar l ibertatea

  persoanei"biectul #aterial$

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  27/41

  6u exist&'ubiectul Activ$

  (oate f orice persoan, ciar i o persoan cu capacitate de exerci iu restrns&

  (articipa ia (enal$*ste posibil sub toate formele sale&*xist coautorat la infrac iune atunci cnd o persoan facedenun ul sau pln!erea, iar

  cealalt persoan produce sau ticluie te probele nereale&'ubiectul (asiv$

  'ubiectul pasiv principal al infrac iunii este statul i a crui activitate este pus n pericol

  prin denun uri sau pln!eri nereale sau prin sus inerea unor nvinuiri cu probe nereale&

  Avem i un sub iect pasiv secundar ad ic acea persoan f ziccare, n concret este

  nvinu it pe nedrept de svr irea unei fapte prevzute de le!ea pena l &

  +atura "biectiv*lementul #aterial$Const ntr)o sesizare penal fcut prin denun sau pln!ere cuprivire la existen a unei

  fapte prevzute de le!ea penal sau n le!tur cu svr irea uneiasemenea fapte de ctre oanumit persoan&

  (ln!erea, Art icolul 2 Cod (rocedura (enal, reprezintncuno tin are a f cu t de o

  persoan fzic sau juridic referitoare la o vtmare ce i s)a cauzat printr)oinfrac iune&

  -enun ul poate f fcut oral sau n scris&

  Conform Articolului 2; Cod (rocedura (enal, denun ul este tot oncuno tin are fcu t

  de o persoan fzic sau juridic cu privire la svr irea unei infrac iuni& -eosebirea dintre denun i pln!ere este c denun ul se poate face numai personal, iar

  pln!erea poate f fcut i prin mandatar&

  (entru existen a infrac iunii se cer a f ndeplinite 2 condi ii$ 0& 'esizarea penal s aib c obiect o fapt prevzut de le!eapenal:2& 'esizarea penal s priveasc o anumit persoan, adic opersoan determinat&

  Aceast pr esupune c n cupr insu l denun ul ui sau a pln !e ri i,persoan nvinuit trebuie

  s fe sufcient descris, pentru c or!anele judiciare ce primesc denun ulsau pln!erea s poat

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  28/41

  identifc persoan&-ac sesizarea penal se refer la mai multe persoane, vaexist un concurs ideal de

  infrac iuni&Urmrea .mediat$

  Const n crearea unei stri de pericol pentru nfptuirea justi iei&%n subs id ia r, const n at in!erea adus reputa ie i unei pe rsoanecreia i se imputa n mod

  nereal svr irea unor fapte penale&+atur 'ubiectivorma -e 8inov ie$

  *ste inten ia direct i inten ia indirect& Au to ru l denun ul ui sau a pl n!eri i sau au toru l probelo r ne realetrebuie s cunoasc i s

  urmreasc s le prezinte c atare n mod nereal n fa or!anelor judiciareodalitatea a!ravanta const n producerea sau ticluirea de probenereale n scopul de a

  dovedi existen a unei fapte prevzute de le!ea penal&(rin producere se n ele!e prezentarea acestora n fa or!anelor de urmrire penal sau

  de judecat, cu ocazia administrrii probelor& (rin ticluire de probe nerealen ele!em nscoc irea ,confec ionarea sau inventarierea de probe inexistente urmat deprezentarea acestora n fa or!anelor judiciare&'anc iune$

  unc ionarul public car e, l und cuno t in de sv r i rea unei fapte prevzute de le!ea

  penal n le!tur cu serviciul n cadrul cruia i ndepline te sarcinile, omite sesizarea de ndata or!anelor de urmrire penal se pedepse te cu ncisoare de la 3 luni la 3ani sau cu amend&

  Cnd fapta este svr it din culp, pedeapsa este ncisoarea dela 3 luni la un an sau

  amend&

  Articolu l 27

  Ultrajul 4udiciarUltrajul4udiciar

  /01Amenin area, lovirea sau alte violente,Artico lu l

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  29/41

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  30/41

  "biectul #aterial$6u exist&

  %n ca zu l n ca re su nt exe rc ita te violen e, ob iectul ma te rial lconst i tu ie corpul persoanei

  asupra creia se ndreapt ac iunea fptuitorului&'ubiectul Activ$

  (oate f orice persoan&(articipa ia (enal$

  *ste posibil sub toate formele&'ubiectul (asiv$

  Califcat este reprezentat de ctre or!anul care exercit autoritateapublic&'ubiectul pasiv secundar este reprezentat de judectorul,procurorul, membru de familie,

  precum i avocatul&*lementul #aterial$

  Const n svr irea de amenin r i, lovir i sau alte violen e,

  vtmare corporal, loviri sauvtmri cauzatoare de moarte ori omor&

  (entru existen a infrac iunii se cer a f ntrunite mai multe condi ii$

  apt s fe s vr it nemijlocit sau prin mijloace de comunicaredirect : apt s fe s vr it mpotriv unui judec tor, procuror sau

  mpot ri v unui avoca tafat n exerci iul atribu i i lor de serviciu sau pentru fapte

  n deplinite n exe rci iulatribu iilor de serviciu&

  #a!istratul se af n exerci iul atr ibu i i lor de serviciu n tot t impul ndep linir i i atr ibu iilor

  sale de servic iu, fe c le ndepline te la sediu l insti tu ie i unde i desf oar act ivi tatea, fe nafar acesteia, fe ciar i n afar pro!ramului de serviciu, atuncicnd, pr in natur func ie ima!istratul se !sea n ndeplinirea unor atribu ii de serviciu sau n misiune&

  %n cazul n care ma!ist ra tu l i dep e te at ribu ii le sa le de serv iciu sau le ncalc, atunci

  actele sale nu mai pot f considerate c acte ale autorit ii, prin urmare elnu mai benefciaz deprotec ia acordat de ctre le!iuitor&Urmrea .mediat$

  Cons t n a tin!erea adus autor i t i i cu care invest i t o r!anu l ,d in care face par te

  jude cto ru l, pro cu roru l sa u avo ca tul& Urm rea im edia t se cun darconst n atin!erea aduslibert ii, inte!rit ii corporale i, ciar vie ii judectorului, procurorului sau avocatului&

  orm -e 8inov ie$apt se svr e te cu inten ie n ambele sale forme&

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  31/41

  ptuitorul trebuie s cunoasc calitatea victimei&ormele .nfrac iunii$

  Actele preparator ii i tentat iv nu se pedepsesc&

  'upunerea +a 9ele =ratamenteAr tico lu l 20

  - ef ni i e$Articolu l 20 apt const nsupunerea unei persoane la

  'upunerea +a 9ele =ratamente executarea unei pedepse,

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  32/41

  msuri de si!uran saueducat ive, ntr)un alt moddect cel prevzut de

  /01'upunerea unei persoane la executarea dispozi iile le!ale&unei pedepse, msuri de si!uran sau apt mai const nsupunerea la tratamente

  educat ive n a l t mod dect cel prevzut de de!radante ori inumane aunei persoane afate nd i sp o zi i il e l e! al e s e p ed ep s e t e c u

  stare de re inere, de inere, ori n executarea unei

  ncisoarea de la luni la 3 ani i in terzicereamsuri de si!uran saueducative ori privative de

  exe rc it r i i d rep t u lu i de a ocupa o f unc ielibertate&

  public&"biectul 4uridic$

  /21'upunerea la tratamente de!radante ori Const n rela ii lesociale privitoare lainumane a unei persoane afate n stare de nfptu irea just i iei i care presupun executarea

  sanc iuni lor de drept penal, precum i a msuri lor procesuale n conformitate cu prevederilele!ale& "biectul juridic secundar const n rela iile sociale privitoare lademnitatea i la sntateapersoanelor care sunt re inute, arestate etc&"biectul #aterial$

  %n cazu l n ca re re lele tra ta me nt e pri ve sc sn ta tea pers oan ei,

  atunci corpul persoaneireprezint obiect material al infrac iunii&

  'ubiectul Activ$ *s te unu l ca l if ca t, care are a t ribu i i n cea ce pr ive te t ratamentul i suprave!ereapersoanelor ce se af n stare de re inere sau de inere ori n executarea

  unei msuri de si!uran sau educative privative de libertate&

  -ac o anumit persoan nu are o anumit calitate sau o atribu iestabilit n mod le!al,

  dar care efectueaz activ i t i ce sunt caracter is t ice acele i in f rac iuni , atunc i nu se va re ineinfrac iunea de rele tratamente, ci un concurs ntre infrac iunea de uzurpare de calit i ofciale i

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  33/41

  infrac iunea de loviri sau alte violen e, vtmare corporal& (articipa ia (enal$

  *ste posibil sub toate formele sale&=o i coautorii trebuie s aib calitatea cerut de ctre le!iuitor&

  'ubiectul (asiv$'ubiectul pasiv secundar este persoan fzic ce este supus la reletratamente i care se

  af n stare de re inere sau de inere or i n executarea unei msuri educat ive sau de si!uran privative de libertate&*lementul material$

  Const ntr)o ac iune de supunere la executarea unei pedepse,msuri de si!uran sau

  educative, n alt mod de ct cel prevzut de le!e, Alineatul /01&%n cazu l Al ineatu lu i /2 1 const nt r )o ac iune de supunere lare le t ratamente ce se

  realizeaz prin supunerea unei persoane la tratamente de!radante sau

  inumane&'upunerea la tratamente de!radante ori inumane presupuneproducerea unor suferin e

  fzice care nu se nscriu n limitele suferin elor specifce re!imului dedeten ie sau a msurilor desi!uran sau a msurilor educative& *xemplu$ lipsirea de ran, ap&

  6u suntem n prezen a aceste infrac iuni, ci n prezen a infrac iunii de tortur atunci cnd

  victim, persoan ce se af n starea de re inere sau de inere este supus torturii&

  =ratamentele inumane sau de!radante presupun o desf urare ntimp& 9ealizarea unui

  s in!u r ac t p r in ca r e se p r oduc su fe r in e f z i ce sau ps i i ce nu a tr a!rspunderea pent ruin f r ac iunea de supune re l a r e le t r a t am en te , c i f p t u i t o ru l a r pu t eas rspund pent ruinfrac iunea de abuz n serviciu sau de purtare abuziv&

  (entru ex is ten a inf rac iuni i se cere c subiectu l pasiv s se afe n starea le!al de

  re inere, de inere sau de executare a unei msuri de si!uran sau educative&Urmrea .mediat$

  Const n crearea unei stri de pericol pentru nfptuirea justi ieisub aspectul executrii

  sanc iunilor sau a msurilor procesuale&%n cazul Al ineatului /21 const ntr )o vtmare a in te!r it i icorpora le sau a snt i i

  persoanei&

  orm -e 8inov ie$*ste inten ia direct sau inten ia indirect& ormele infrac iunii, de i posibile nu se pedepsesc&

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  34/41

  Consumarea infrac iunii intervine n momentul supunerii uneipersoane la executarea unei

  pedepse sau unei msuri de si!uran sau educat ive ntr)un alt moddect cel prevzut pr indispozi iile le!ale&'anc iune$

  %n ca zu l Al ineatu lui /0 1 se pe depse te cu nc isoarea de la lun i la3 ani i interzicerea

  exercitrii dreptului de a ocupa o func ie public&

  %n ca zul Al ineatu lui /21 se pedepse te cu n ciso are a de la unu la5 ani i interzicerea

  exercitrii dreptului de a ocupa o func ie public&

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  35/41

  9epresiunea 6edreaptAr tico lu l 23

  - ef ni i e$Articolu l 23 Aceast const n faptd e a p un e n m i c ar e

  9epresiunea 6edreapt a c i u n ea p e n al s a u de a l u omsur prevent iv

  /01apta de a pune n mi care ac iunea nepr ivat iva de l iber tate or i de at r imi te n judecat openal, de a lua o msur prevent iv persoan, tiind c aceast estenevinovat&neprivativ de libertate ori de a trimite apt este mai !ravdac cons t n re inerea

  n jud ecat o pers oan , ti ind c estesau arestarea ori condamnareaunei persoane tiind c

  n e vi n ov a t , s e p ed e ps e t e c u nc i so a r ea de l a 3 l un i l a 3 a n i i este nevinovat&

  in terzicerea exerci tr i i dreptulu i de a "biectul 4uridic$ocupa o func ie public& Const n rela iile socialeprivitoare la nfptuirea

  / 2 1 9 e i n e r e a s a u a r es t a r e a o r i justi iei i ca re exc lud tr a!e re a la rspundere penal acondamnarea unei persoane, t i ind c persoanelor nevinovate&este nevinovat, se pedepse te cu

  "biectul juridic secundarconst n rela ii le

  sociale referitoare la libertatea i demnitatea persoanei&

  "biectul #aterial$+ipse te, de re!ul, dar n situa ia n care o persoan este inut

  n arest pre ve ntiv penedrept, iar re!imul de deten ie i)a provocat anumite suferin e fzice, atunci obiectul material lconstituie corpul persoanei&'ubiectul Activ$

  *ste unul califcat n persoan func ionarului public care are catr ibu i i punerea n mi care

  a ac iun i i pena le , luarea msur i lo r prevent ive nepr iva t ive del iber tate sau de t r imi tere n

  judeca t , procu ro ru l, judec toru l sau or!anul de ce rcetare pena l& %nsitua ia n care o pln!ereprea lab i l ce cons t itu ie o cond i ie de punere n m i care a ac iuni i pena le con ine inf or ma i i

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  36/41

  necorespunztoare realit ii, iar procurorul sau or!anul de cercetare penaltie c pln!erea are

  un con inut ce nu corespunde real i t i i , dar el va pune n mi care ac iunea penal, atunci suntem

  n prezen a aceste i infrac iuni & 'ubiectul (asiv$

  *ste o persoan fzic, mpotriv creia s)a exercitat, pe nedrept,represiunea penal&

  *lementul #aterial$Const n mai multe ac iuni prevzute alternative, astfel nctpentru existen a infrac iuni i

  find sufcient realizarea doar a uneia dintre ele$ punerea n mi care aac iunii penale, luarea uneimsuri preventive neprivative de libertate, trimiterea n judecat a uneipersoane nevinovate&

  Ac iunea (enal$Const n tra!erea la rspundere penal a persoanelor care ausvr i t inf rac iun i i se

  pune n mi care prin actul de inculpare prevzut de le!e&A t rimi te n judecat presupune a deferi instan ei de judecat opersoan ce este nvinuit

  de svr irea unei infrac iuni& 9e inerea poate f luat dac sunt ndeplinite anumite condi ii$

  -ac ea este necesar n vederea bunei asi!ur ri a desf ur riiprocesului penal& -ac exist condi ii, probe c nvinuitul a s vr it o fapt prev zut dele!ea penal &

  (r in urmare, re inerea este i le!ala atunci cnd nu exist date

  sau indic i i sufcien e cfptuitorul a ncercat s zdrniceasc afarea adevrului sau atunci cndnu sunt date sau indiciitemeinice c s)a svr it o infrac iune&

  At t re inerea, c t i aresta re a, ne le!ale, se pot com ite i de ctre o persoan care are

  atribu ii la locul de de inere sau re inere i care prime te n arest o persoan, cu toate c nu sunt

  ndepl in ite condi ii le le!ale sau fr a ntocmi acte le necesare&At t re inerea, c t i aresta re a nele!a le se pot co mi te i pri ntr) o inac iune atunci cnd,

  dup ce termenul de re inere sau de inere a expirat, func ionarul public

  omite s pun n libertatepe cel re inut sau de inut&

  A con dam n pre su pune a pronun a o ot r re de co nda mn are ,neavnd relevan dac

  aceast otrre a fost desfin at de o instan superioar ori a fost !ra iat sau amnistiata&

  (entru existen a infrac iunii, se cere c ac iunile ce reprezint elementul material al faptei

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  37/41

  s fe svr ite mpotriv unei persoane nevinovate&*ste nevinovat acea persoan mpotriv creia nu existtemeiurile de a pune n mi care

  ac iunea penal, de a f trimis n judecat sau de a f re inut sau arestat& Urmrea .mediat$

  Const n vtmarea dreptur i lor fundamentale ale omului cupr ivire la demnitate i la

  libertate&orm -e 8inov ie$

  *ste inten ia direct sau indirect&ormele .nfrac iunii$

  =entativ nu se pedepse te&Consumarea inf rac iuni i in terv ine n momentul n care una d inac iun ile ce formeaz

  elementul material s)a realizat&'anc iune$

  Conform Alineatului /01 se pedepse te cu ncisoarea de la 3 luni la

  3 ani i interzicereaexercitrii dreptului de a ocupa o func ie public&

  Conform Alineatului /21 se pedepse te cu ncisoarea de la 3 la0; ani i interzicerea

  exercitrii dreptului de a ocupa o func ie public&

  %nlesnirea *vadriiAr tico lu l 2

  /01 %nlesnirea prin orice mijloace a evadrii se pedepse te cunc isoarea de la unu la 5

  ani&/21 %nlesnirea evadrii$

  a1 'vr it prin folosire de violente, arme, substan e narcotice sau paralizante:b1 A dou sau mai multor persoane n aceea i mprejurare:c1 Unei persoane re inute sau arestate pentru o infrac iune sanc ionat de le!e cu

  pedeapsa deten iuniipe via or i cu pedeapsa ncisor i i de 0; ani sau mai mareori condamnate la o

  astfel de pedeapsse sanc ioneaz cu ncisoarea de la 2 la 7 ani i interzicerea exercitr i i unor

  drepturi&/31-ac faptele prevzute n alin& /01 i alin& /21 sunt svr ite de o persoan care avea

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  38/41

  ndatori rea de a) l pzi pe cel re inut sau de inut , limi te le spec ia le ale pedepsei se majoreaz cu otreime&

  /

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  39/41

  apt este mai !rav dac ea const n amenin area sau lovirea orialte violent fa de o

  persoan ce se af n exercitarea atribu iilor de serviciu&

  "biectul 4uridic$

  Const n rela ii le sociale privitoare la bun desf urare a activit ii

  de serviciu, precum ia re la i i lor soc ia le refer itoare la impor tante at r ibute a le persoanei ,precum demnitatea,inte!ritatea corporal sau sntatea persoanei&

  "biectul #aterial$

  *xist doar n situa ia n care sunt exercitate violen e asupra persoanei /corpul persoanei1

  sau n situa ia n care sunt exercitate violen e asupra bunurilor acesteia&

  'ubiectul Activ$

  (oate f numai o persoan ce se af n exercitarea atribu iilor de

  serviciu&'ubiectul (asiv$

  *ste reprezentat de inst itu ia unde i desf oar activ itatea persoan care i exercit, n

  mod abuziv, atribu iile de serviciu& 'ubiect pasiv secundar estereprezentat de persoan fzic

  mpo tr iv c re ia sunt ndrept ate expresi ile ji !n itoar e, amen in r ile , lo vi ri lesau orice alte acte deviolent&

  *lementul #aterial$

  Const n ntrebuin area de expresi i j i!nitoare sau de amenin r i ori de lovir i sau altev io len e&

  Urmrea .mediat$

  Const n crearea unei stri de pericol pentru bun desf urare aactivit ilor de serviciu,

  precum i n atin!erea adus onoarei, demnit ii, inte!rit ii corporale sau snt i i &

  orm -e 8inov ie$

  *ste inten ia, n ambele sale forme&

  ormele .nfrac iunii$

  =entativ nu de pedepse te&

  Consumarea inf rac iuni i in terv ine instantaneu, n momentulntrebuin ri i de expresi i

  ji !n itoare sau n momentul exerci t ri i de amenin r i or i de lovi ri sau al tevio len e&

  'anc iune$

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  40/41

  Conform Alineatului /01 ntrebuin area de expresii ji!nitoare fatde o persoan de

  ctre cel afat n exercitarea atribu iilor de serviciu sepedepse te cu ncisoare dela o lun la luni sau cu amend&

  Conform Al ineatului /21 amenin area or i lov irea sau al teviolente s vr i te ncondi i i le Alineatului /01 se sanc ioneaz cu pedeapsa prevzut de le!e pentruacea infrac iune, ale crei limite speciale se majoreaz cu otreime&

  6e!lijen a %n 'erviciu

  Ar tico lu l 2

  %nclcarea din culp de ct re un func ionar publ ic a uneindator ir i de servic iu, pr in

  nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei defectuoas, dac prinaceasta se cauzeaz opa!ub ori o vtmare a drepturilor sau intereselor le!itime ale uneipersoane fzice sau ale uneipersoane juridice, se pedepse te cu ncisoare de la 3 luni la 3 ani sau cuamend&

  Uzul -e als

  Ar tico lu l 323

  olosirea unui nscris ofcial ori sub semntur privat, cunoscndc este fals, n vederea

  producer i i unei consecin e jur id ice, se pedepse te cu ncisoare de la 3 luni la 3 ani sau cuamend, cnd nscrisul este ofcial, i cu ncisoare de la 3 luni la 2 anisau cu amend, cnd

 • 7/23/2019 Drept Penal special sem 2

  41/41

  nscrisu l este sub semntur pr ivat&