of 36 /36
1 DOKUMEN SEBUTHARGA SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) MESIN AUTOMASI KERJA KAYU UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) NO RUJUKAN SEBUTHARGA: MTIB/SH/019/2017 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

DOKUMEN SEBUTHARGA - mtib.gov.my · Automasi Kerja Kayu untuk Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB). 1.2 Penyebutharga yang dijemput adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan

 • Author
  others

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DOKUMEN SEBUTHARGA - mtib.gov.my · Automasi Kerja Kayu untuk Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia...

 • 1

  DOKUMEN SEBUTHARGA

  SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM

  TEMPOH JAMINAN) MESIN AUTOMASI KERJA KAYU UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU

  MALAYSIA (MTIB)

  NO RUJUKAN SEBUTHARGA: MTIB/SH/019/2017

  LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA

  KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

 • 2

  KANDUNGAN

  KENYATAAN SEBUTHARGA 4

  SENARAI SEMAK BORANG (LAMPIRAN A) 5

  PENGENALAN SEBUTHARGA 8

  BAHAGIAN I

  ARAHAN DAN SYARAT-SYARAT KEPADA PENYEBUTHARGA

  ITEM PERKARA MUKA SURAT 1 ARAHAN AM 10

  2 BIDANG PERKHIDMATAN PENYEBUTHARGA 11

  3 KEPERLUAN KELAYAKAN PENYEBUTHARGA 11

  4 BORANG SEBUTHARGA 11

  5 PENYERAHAN SEBUTHARGA 12

  6 KOS SEBUTHARGA 13

  7 HARGA DAN TEMPOH SAH LAKU 13

  8 9.

  DASAR KENAAN GST DALAM PEROLEHAN KERAJAAN HAK KEBENARAN MTIB UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK SEBAHAGIAN ATAU SEMUA SEBUTHARGA

  14

  10

  PERJANJIAN KONTRAK PERJANJIAN KONTRAK

  14

  15

  11 12 13 14 15

  BON PELAKSANAAN PENERIMAAN SEBUTHARGA PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN MAKLUMAT DAN PENGALAMAN SYARIKAT JADUAL BAYARAN

  15

  16

  16

  17

  17

  16 17 18

  PENENTUAN PEMBEKALAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA TARIKH TUTUP

  17

  17

  18

 • 3

  ITEM PERKARA MUKA SURAT

  BAHAGIAN II

  PENENTUAN SPESIFIKASI 20

  BAHAGIAN III

  BORANG-BORANG

  BORANG I : PEMATUHAN PADA SPESIFIKASI

  PEMBEKALAN

  25

  BORANG II : JADUAL HARGA 31

  BORANG III : SOAL SELIDIK PROFAIL SYARIKAT 32

  BORANG IV : PENGALAMAN DAN KEUPAYAAN

  SYARIKAT

  BORANG V : BORANG AKUAN SEBUTHARGA

  BORANG VI : SURAT AKUAN PEMBIDA

  33

  34 36

 • 4

  LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA

  KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

  KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

  1. Sebutharga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam kod bidang 130101 ATAU 130102 (pendaftaran tersebut perlu sah tempohnya sekurang-kurangnya TIGA (3) bulan dari tarikh tutup sebutharga) untuk membuat tawaran bagi sebutharga seperti berikut :-

  NO. SEBUTHARGA : MTIB/SH/019/2017

  SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN

  MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) MESIN AUTOMASI KERJA KAYU UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

  2. Dokumen sebutharga boleh dimuat turun bermula 19hb Mei 2017 (Jumaat) sehingga 31hb Mei 2017 (Rabu) menerusi Portal Korporat MTIB www.mtib.gov.my. Tarikh tutup sebutharga adalah pada 31hb Mei 2017 (Rabu).

  3. Dokumen tawaran sebutharga yang telah siap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga yang ditetapkan di Unit Perolehan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Tingkat 15, Menara PGRM, No. 8, Jalan Pudu Ulu, 56100 Cheras, Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 31hb Mei 2017 (Rabu). Sebutharga yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

  4. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia tidak bertanggungjawab di atas kelewatan dokumen

  sebutharga yang diposkan dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran yang dikemukakan.

  5. Keputusan tawaran sebutharga dan syarikat yang berjaya akan disiarkan di dalam Laman Web MTIB (www.mtib.gov.my). Penyebutharga boleh menyemak status tawaran dalam tempoh diantara satu (1) bulan hingga dua (2) bulan selepas tarikh tutup sebutharga. Bagi penyebutharga yang namanya tidak disiarkan di Laman Web MTIB adalah dianggap tidak berjaya dalam sebutharga tersebut.

  http://www.mtib.gov.my/http://www.mtib.gov.my/

 • 5

  LAMPIRAN A

  SENARAI SEMAK

  SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) MESIN AUTOMASI KERJA KAYU UNTUK LEMBAGA

  PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

  (SEBUTHARGA MTIB BIL: MTIB/SH/019/2017)

  Sila Tandakan (√) Bagi Dokumen-Dokumen Yang Disertakan Dan Sertakan Dokumen Ini (Senarai Semakan) Beserta Dengan Tawaran Sebutharga.

  SAMPUL TAWARAN

  PERKARA PEMATUHAN

  DOKUMEN

  SYARIKAT

  (√)

  JK PEMBUKA SEBUTHARGA

  (√)

  A) LAMPIRAN

  TAWARAN KEWANGAN

  (Dimasukkan

  ke dalam sampul Tawaran

  Kewangan)

  LAMPIRAN A – Senarai Semak Dokumen

  wajib disertakan

  BORANG II – Jadual Harga Tawaran *Harga Tanpa kenaan GST

  Dokumen wajib

  disertakan

  BORANG III – Soal Selidik Profail Syarikat

  Dokumen wajib

  disertakan

  BORANG IV – Pengalaman dan Keupayaan Syarikat

  Dokumen wajib

  disertakan

  BORANG V – Borang Akuan Sebutharga

  Dokumen wajib

  disertakan

  BORANG VI – Surat Akuan Pembida

  Dokumen wajib

  disertakan

  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) yang masih sah dan berkuatkuasa

  Dokumen wajib

  disertakan

  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) sebagai kontraktor bumiputera yang masih sah dan berkuatkuasa

  Jika Berkenaan

  Salinan Borang 9 Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Dan

  Dokumen wajib

  disertakan.

  Dan

 • 6

  SAMPUL TAWARAN

  PERKARA PEMATUHAN

  DOKUMEN

  SYARIKAT

  (√)

  JK PEMBUKA SEBUTHARGA

  (√)

  Salinan Borang 13 SSM sekiranya syarikat bertukar nama

  Dokumen

  wajib disertakan

  jika berkaitan

  Penyata bank (asal) bagi tiga (3) bulan yang terkini iaitu FEBRUARI 2017, MAC 2017 dan APRIL 2017 hendaklah Diakui Sah oleh Pihak Bank

  atau

  Salinan penyata bank (yang telah disahkan oleh pihak bank) bagi bulan-bulan di atas memadai DIAKUI SAH oleh Pegawai Kerajaan Dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional / Pesuruhjaya Sumpah / Penghulu atau setaraf

  Dokumen

  wajib disertakan

  Atau

  Dokumen wajib

  disertakan

  Salinan Pendaftaran GST (Jika Berdaftar Dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia)

  Jika Berkenaan

  Salinan dokumen/surat pengesahan/perakuan yang menunjukkan syarikat mempunyai sumber kewangan lain seperti kemudahan pembiayaan daripada bank/institusi kewangan yang diakui sah oleh pihak institusi berkenaan.

  Jika Berkenaan

  Profail Syarikat (profail ringkas / buku korporat syarikat mengenai latar belakang, komposisi pekerja, pengalaman syarikat)

  Dokumen wajib disertakan

  B) LAMPIRAN TAWARAN TEKNIKAL

  (Dimasukkan ke dalam sampul Tawaran Teknikal)

  BORANG I – Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal

  Dokumen wajib

  disertakan

  Jadual Pelaksanaan Dokumen

  wajib disertakan

  Katalog dan Risalah Dokumen

  wajib disertakan

  Nota: Sampul Lampiran Tawaran Teknikal dan Kewangan hendaklah dimasukkan dalam satu sampul besar dan berlakri untuk dimasukkan dalam peti Tender sebelum atau pada tarikh tutup Tender.

 • 7

  Saya sebagai Pemilik Tunggal/Pengarah Syarikat membuat pengakuan bahawa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti di atas telah disemak, disahkan dan disertakan bersama-sama tawaran ini.

  Jawatankuasa Pembuka Sebutharga

  ____________________________________ (Tandatangan – Ahli)

  Nama: Cop Jawatan:

  Tarikh:

  Pemilik/Pengarah/Wakil Syarikat Jawatankuasa Pembuka Sebutharga

  (Tandatangan) (Tandatangan - Pengerusi)

  Nama: Nama:

  No. K.P: Cop Jawatan:

  Tarikh: Tarikh:

  Cop Syarikat:

 • 8

  PENGENALAN SEBUTHARGA

  SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) MESIN AUTOMASI KERJA KAYU UNTUK LEMBAGA

  PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

  (SEBUTHARGA MTIB BIL: MTIB/SH/019/2017)

  PERINGATAN :

  1. Penyebutharga-penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butir-butir

  dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran.

  2. Pastikan dokumen sebutharga adalah lengkap di kesemua muka surat. Sekiranya terdapat

  maklumat lanjut yang diperlukan berkaitan dengan sebutharga adalah menjadi tanggungjawab

  penyebutharga untuk mendapatkan penjelasan daripada Unit Perolehan, Bahagian Khidmat

  Pengurusan MTIB di talian 03-92822235 sambungan 1390.

  3. Manakala bagi maklumat berkenaan dengan spesifikasi kerja, penyebutharga hendaklah

  mendapatkan penjelasan daripada pegawai yang berkenaan di Bahagian Pemerkasaan

  Ekonomi Bumiputera di talian 03-9282 2235.

 • 9

  BAHAGIAN I

  ARAHAN DAN SYARAT-SYARAT KEPADA PENYEBUTHARGA

  LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

 • 10

  ARAHAN DAN SYARAT-SYARAT KEPADA PENYEBUTHARGA

  LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA,

  TINGKAT 15, MENARA PGRM,

  NO. 8, JALAN PUDU ULU,

  CHERAS, 56100 KUALA LUMPUR.

  (Penyebutharga-penyebutharga)

  ………………………………………………………..

  ………………………………………………………..

  ………………………………………………………..

  Tuan/Puan,

  SEBUTHARGA

  SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) MESIN AUTOMASI KERJA KAYU UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

  Nombor Sebutharga : MTIB/SH/019/2017

  1.0 ARAHAN AM

  1.1 Sebutharga adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berkelayakan bagi membekal,

  menghantar, memasang, menguji dan mentauliah (dalam tempoh jaminan) Mesin

  Automasi Kerja Kayu untuk Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB).

  1.2 Penyebutharga yang dijemput adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan arahan-arahan

  yang terdapat dalam dokumen ini. Arahan-arahan dan syarat-syarat yang dinyatakan

  hendaklah disifatkan sebagai syarat kontrak. Sebutharga yang tidak mengikut syarat-

  syarat yang dinyatakan tidak akan dipertimbangkan.

 • 11

  2.0 BIDANG PERKHIDMATAN PENYEBUTHARGA

  2.1 Membekal menghantar, memasang, menguji dan mentauliah (dalam tempoh jaminan)

  Mesin Automasi Kerja Kayu untuk Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB).

  3.0 KEPERLUAN KELAYAKAN PENYEBUTHARGA

  3.1 Sebutharga adalah dipelawa kepada semua penyebutharga yang berdaftar dengan

  Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam kod bidang 130101 atau 130102 dan

  pendaftaran tersebut perlu sah tempohnya sekurang-kurangnya TIGA (3) bulan dari

  tarikh tutup sebutharga.

  3.2 Penyebutharga boleh menyertakan pendaftaran sebagai kontraktor bumiputera dengan

  Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam kod bidang 130101 atau 130102.

  3.3 Bagi syarikat yang tempoh sah laku pendaftaran tidak cukup tempoh tiga (3) bulan dari

  tarikh tutup sebutharga boleh menyertakan Salinan Surat Pembaharuan Sijil tersebut

  atau memaklumkan bahawa sijil sedang diperbaharui. Walau bagaimanapun,

  keutamaan akan diberikan kepada penyebutharga yang telah memenuhi syarat di

  perenggan 3.1 di atas.

  4.0 BORANG SEBUTHARGA

  4.1 Sebutharga hendaklah dikemukakan di atas Borang Sebutharga sepertimana yang

  ditetapkan pada borang seperti berikut:

  i. Borang I,

  ii. Borang II,

  iii. Borang III,

  iv. Borang IV

  v. Borang V dan

  vi. Borang VI.

  4.2 Sebutharga-sebutharga yang tidak dikemukakan di atas borang sebutharga yang

  berkenaan tidak akan diterima. Walaubagaimanapun, penyebutharga-penyebutharga

 • 12

  boleh mengemukakan borang atau dokumen tambahan mengikut format dinyatakan

  untuk memberi penerangan-penerangan.

  5.0 PENYERAHAN SEBUTHARGA

  5.1 Tawaran hendaklah diberikan kepada semua butiran yang dinyatakan pada Jadual

  Spesifikasi.

  5.2 Sebutharga hendaklah dikemukakan dalam sampul surat berlakri (sealed) iaitu:-

  i) Sampul surat pertama (Sampul A-Tawaran Kewangan) sebanyak empat (4)

  set salinan mengandungi:-

  LAMPIRAN A – Senarai Semak;

  BORANG II – Jadual Harga Tawaran (Harga Tanpa kenaan GST );

  BORANG III – Soal Selidik Profail Syarikat;

  BORANG IV – Pengalaman dan Keupayaan Syarikat;

  BORANG V – Borang Akuan Sebutharga;

  BORANG VI – Surat Akuan Pembida;

  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan

  Malaysia (MOF) yang masih sah dan berkuatkuasa;

  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan

  Malaysia (MOF) sebagai kontraktor bumiputera yang masih sah dan

  berkuatkuasa (jika ada);

  Salinan Borang 9 Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Dan

  Salinan Borang 13 SSM sekiranya syarikat bertukar nama;

  Penyata bank (asal) bagi tiga (3) bulan yang terkini iaitu FEBRUARI

  2017, MAC 2017 dan APRIL 3017 hendaklah Diakui Sah oleh Pihak

  Bank atau

  Salinan penyata bank (yang telah disahkan oleh pihak bank) bagi bulan-

  bulan di atas memadai DIAKUI SAH oleh Pegawai Kerajaan Dalam

  Kumpulan Pengurusan dan Profesional / Pesuruhjaya Sumpah /

  Penghulu atau setaraf;

  Salinan Pendaftaran GST (Jika Berdaftar Dengan Jabatan Kastam

  Diraja Malaysia);

 • 13

  Salinan dokumen/surat pengesahan/perakuan yang menunjukkan

  syarikat mempunyai sumber kewangan lain seperti kemudahan

  pembiayaan daripada bank/institusi kewangan yang diakui sah oleh pihak

  institusi berkenaan; dan

  Profail Syarikat (profail ringkas / buku korporat syarikat mengenai latar

  belakang, komposisi pekerja, pengalaman syarikat)

  Serta ditandakan di sudut sebelah atas kiri sampul surat dengan

  perkataan “SAMPUL TAWARAN KEWANGAN”.

  ii) Sampul surat kedua (Sampul B-Tawaran Teknikal) sebanyak empat (4) set

  salinan mengandungi:-

  BORANG I – Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal;

  Jadual Pelaksanaan; dan

  Katalog dan Risalah.

  Serta ditandakan di sudut sebelah atas kiri sampul surat dengan

  perkataan “SAMPUL TAWARAN TEKNIKAL”.

  5.3 Penyebutharga hendaklah menghantar DUA (2) salinan asal (Sampul A dan B) bagi

  dokumen di atas dan dilabel sebagai “ORIGINAL” dan DUA (2) salinan lain (Sampul A

  dan B) yang dilabel sebagai “COPY”.

  5.4 Bagi DUA (2) salinan lain yang dilabel sebagai ’COPY’ tersebut, penyebutharga

  dikehendaki memadamkan atau menutup nama dan alamat syarikat atau apa-apa

  butiran yang menjurus ke arah pengenalan nama syarikat.

  5.5 Penyebutharga perlu mematuhi perkara 5.4 tersebut kerana salinan ’COPY’ akan

  dijadikan asas pertimbangan da penilaian MTIB. Kegagalan mematuhi perkara ini

  akan menyebabkan tawaran sebutharga penyebutharga tidak akan

  dipertimbangkan.

  5.6 Keempat-empat set sampul surat ini hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat

  yang berlakri (sealed) dan dilabel seperti berikut:-

 • 14

  ” SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) MESIN AUTOMASI KERJA KAYU

  UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) (SEBUTHARGA MTIB/SH/019/2017)”

  5.7 Sebutharga hendaklah dihantar secara serahan tangan atau pos dan dialamatkan

  kepada :-

  Ketua Pengarah,

  Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia,

  Tingkat 15, Menara PGRM,

  No. 8, Jalan Pudu Ulu,

  Cheras, 56100 Kuala Lumpur.

  (U.P: Unit Perolehan)

  5.7 MTIB tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung, jika berlaku

  kelewatan, kehilangan atau lain-lain sebutharga dihantar. Sebutharga yang diterima

  selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

  5.8 Penyebutharga juga adalah dilarang untuk mencatatkan atau melabelkan nama syarikat

  di mana-mana Jadual Spesifikasi dan Pematuhan Teknikal, Jadual Pelaksanaan, risalah

  dan katalog yang dikembarkan.

  6.0 KOS SEBUTHARGA

  6.1 Penyebutharga mestilah menanggung sendiri semua kos berkaitan dengan penyediaan

  dan penghantaran sebutharga. MTIB tidak akan bertanggungjawab ke atas kos-kos

  tersebut.

  7.0 HARGA DAN TEMPOH SAH LAKU

  7.1 Semua harga sebutharga mestilah di dalam RINGGIT MALAYSIA bagi setiap item dan

  berdasarkan kepada format yang disediakan seperti pada Borang II dalam dokumen ini.

 • 15

  Jadual harga yang dikemukakan mestilah dinyatakan dalam angka yang tepat bagi unit

  harga dan jumlah harga.

  7.2 Harga yang disebutkan dalam sebutharga hendaklah sah laku di dalam tempoh tidak

  kurang dari sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebutharga.

  7.3 Dalam keadaan terkecuali, tempoh pengesahan sebutharga yang hampir tamat, MTIB

  akan meminta penyebutharga untuk menyambung tempoh pengesahan sebutharga

  tersebut. Permintaan ini dan maklumbalasnya mestilah dibuat secara bertulis.

  7.4 Penyebutharga yang bersetuju dengan permintaan ini tidak akan dikehendaki atau

  dibenarkan mengubahsuai sebutharganya tetapi dikehendaki untuk melanjutkan tempoh

  pengesahan sebutharganya.

  8.0 DASAR KENAAN GST DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

  8.1 Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762) telah berkuatkuasa bermula 1

  April 2015.

  8.2 Bagi melancarkan pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) tersebut,

  penyebutharga yang menyertai tawaran sebutharga perlu mengistiharkan status

  pendaftaran GST syarikat.

  8.3 Penyebutharga perlu mengemukakan salinan pendaftaran GST dengan pihak Jabatan

  KASTAM (JKDM), untuk rujukan MTIB.

  8.4 Jika penyebutharga tidak berdaftar GST, penyebutharga adalah tidak layak untuk

  menuntut GST tersebut dengan MTIB.

  9.0 MTIB BERHAK UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK SEBAHAGIAN ATAU SEMUA

  SEBUTHARGA

  9.1 MTIB tidak terikat untuk menerima tawaran sebutharga yang terendah atau mana-mana

  sebutharga yang diterima.

 • 16

  9.2 MTIB juga berhak untuk menerima sebahagian atau keseluruhan cadangan dalam

  tawaran sebutharga.

  9.3 Keputusan MTIB adalah muktamad dan MTIB tidak akan teragak- agak untuk memberi

  apa-apa alasan bagi penolakan mana-mana sebutharga.

  10.0 PERJANJIAN KONTRAK

  10.1 Penyebutharga yang berjaya jika perlu, adalah dikehendaki mengikat kontrak dengan

  MTIB bagi pembekalan seperti yang dinyatakan di dalam Dokumen Sebutharga.

  10.2 Denda akan dikenakan dalam kontrak jika tidak memenuhi syarat-syarat kontrak supaya

  pembekalan tersebut dilaksanakan dengan baiknya. Berdasarkan perjanjian kontrak,

  penerimaan MTIB disertai dengan pengesahan penyebutharga yang berjaya akan

  terikat dengan kontrak di antara MTIB dengan penyebutharga tanpa mengambilkira

  perjanjian kontrak disediakan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

  10.3 Penyebutharga yang berjaya mesti menanggung sendiri risiko berkenaan kontrak

  mengikut syarat-syarat, spesifikasi dan jadual sebahagiannya mestilah menurut status,

  peraturan atau melalui undang-undang dan keperluan mana-mana kebenaran.

  11.0 BON PELAKSANAAN

  11.1 Penyebutharga yang berjaya, jika perlu, adalah dikehendaki mengemukakan Bon

  Pelaksanaan dengan kadar peratus yang ditetapkan mengikut Perjanjian Setuju Terima

  seperti di bawah:

  Nilai lebih dari RM200,000.00 sehingga RM500,000.00, Bon Pelaksanaannya adalah

  sebanyak 2.5% ke atas jumlah harga tawaran. Manakala, bagi nilai melebihi

  RM500,000.00, Bon Pelaksanaan sebanyak 5% dikenakan ke atas jumlah harga

  tawaran.

  11.2 Bon Pelaksanaan hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat

  Kewangan/Jaminan Insurans yang tak boleh batal daripada sebuah Bank/Syarikat

  Kewangan/Syarikat Insurans yang diluluskan dan didaftarkan di Malaysia.

 • 17

  11.3 Bon Pelaksanaan akan dipulangkan kepada penyebutharga selepas dua belas (12)

  bulan selepas tarikh tamat kontrak dengan syarat MTIB berpuashati bahawa syarat-

  syarat kontrak telah dipenuhi.

  12.0 PENERIMAAN SEBUTHARGA

  12.1 MTIB akan memberi notis bertulis kepada penyebutharga yang berjaya apabila

  sebutharganya disetujuterima. Notis ini boleh mengandungi syarat-syarat kontrak

  sebagai tambahan kepada syarat-syarat yang dilampirkan bersama ini dan sekiranya

  demikian sebutharga ini tidaklah boleh dipertimbangkan sehingga syarat tambahan ini

  dipersetujui oleh penyebutharga yang berjaya.

  13.0 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN

  13.1 Penyebutharga adalah dikehendaki menyempurnakan pembekalan, penghantaran dan

  semua yang berkaitan dalam tempoh maksimum Enam (6) Bulan.

  13.2 Penyebutharga dikehendaki menyediakan satu jadual pelaksanaan yang terperinci dan

  lengkap bagi tujuan pembekalan dan penghantaran yang dicadangkan kepada MTIB.

  13.3 Sila kemukakan dokumen sokongan sebagai maklumat tambahan/ sokongan.

  13.4 Pembekalan dan penghantaran perabot tersebut adalah termasuk kos penghantaran,

  kos peralatan dan kos-kos lain yang berkaitan.

  14.0 MAKLUMAT DAN PENGALAMAN SYARIKAT

  14.1 Penyebutharga perlu menyediakan maklumat mengenai syarikat seperti pada Borang III

  dalam dokumen ini.

  14.2 Penyebutharga perlu menyatakan pengalaman syarikat dalam mengendalikan projek-

  projek pembekalan tersebut yang berkaitan dengan mengemukakan latarbelakang

  projek, nama-nama dan alamat syarikat atau agensi di mana projek tersebut

  dilaksanakan. Nyatakan tarikh projek tersebut selesai dan tarikh sebenar projek tesebut

  sepatutnya diselesaikan. Sila nyatakan projek-projek yang masih dikendalikan dan tarikh

  projek tersebut dijadualkan tamat seperti pada Borang IV dalam dokumen ini.

 • 18

  15.0 JADUAL BAYARAN

  15.1 Semua harga sebutharga mestilah di dalam Ringgit Malaysia dan berdasarkan kepada

  format yang disediakan. Tawaran Harga yang dikemukakan mestilah dinyatakan dalam

  angka yang tepat bagi unit harga dan jumlah harga (termasuk lain-lain yang berkaitan).

  15.2 Pembayaran tidak akan dikeluarkan sehingga pembekalan tersebut dilaksanakan

  dengan lengkap dan sempurna serta disahkan oleh pegawai MTIB yang diberi kuasa.

  16.0 PENENTUAN PEMBEKALAN

  16.1 Perakuan penerimaan hanya akan dibuat setelah pembekalan tersebut telah siap dan

  disahkan oleh pegawai MTIB yang diberi kuasa.

  16.2 Pegawai tersebut berhak membuat penolakan terhadap pembekalan yang tidak

  menepati keperluan sepertimana spesifikasi pembekalan di Dokumen Sebutharga.

  Penyebutharga hendaklah menyempurnakan pembekalan yang ditolak tersebut. Kos

  perbelanjaan yang berkaitan hendaklah ditanggung oleh penyebutharga.

  17.0 KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA

  17.1 Keputusan tawaran sebutharga dan syarikat yang berjaya akan disiarkan di dalam

  Laman Web MTIB (www.mtib.gov.my). Penyebutharga boleh menyemak status tawaran

  dalam tempoh diantara satu (1) bulan hingga dua (2) bulan selepas tarikh tutup

  sebutharga.

  18.0 TARIKH TUTUP

  18.1 Tarikh tutup sebutharga adalah jam 12.00 tengahari pada 31hb Mei 2017 (Rabu).

  Sebutharga-sebutharga hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Perindustrian Kayu

  Malaysia pada atau sebelum waktu dan tarikh tersebut. Sebutharga-sebutharga yang

  lewat tidak akan dipertimbangkan.

  http://www.mtib.gov.my/

 • 19

  BAHAGIAN II

  PENENTUAN SPESIFIKASI

  LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

 • 20

  SPESIFIKASI SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) MESIN AUTOMASI KERJA KAYU UNTUK LEMBAGA

  PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

  (NO. SEBUTHARGA : MTIB/SH/019/2017)

  BIL SPESIFIKASI KUANTITI

  1. SEMI AUTO EDGE BANDER

  - Quantity : 1 unit

  - Brand : Proband or equivalent

  - Work piece length : 160mm-unlimited workpiece

  - Width : 50mm-unlimited

  - Work piece thickness : 8-50mm

  - Edging thickness : 0.3-3mm

  - Total Power : 1/2HP, four speeds

  - Net weight : 270 kgs

  - Overall dimensions : 1520mm (L) x 880mm (W) x 1070mm (H)

  FEATURES:-

  - A safety device of the thermostat circuit kick off controls the required

  operating temperature.

  - Length of edge materials precisely controlled by encoder.

  - An unique adjustment device for bottom edge materials which does

  not need top and bottom trimming.

  - Fastest speed reaches 25M/min.

  - Dual foot pedal switches provide an individual start or a stop during

  operations to improve the productivity.

  - Movable pressure rollers and air cut.

  - Completed with 2HP air compressor.

  - 1 week training and commissioning.

  - 1 year warranty from the machine acceptance (after final

  acceptance).

  1 UNIT

  2. TRIMMER

  - Quantity : 1 unit

  - Brand : Proband or equivalent

  - Work piece length : 160mm-unlimited

  - Width : 50mm-unlimited

  - Work piece thickness : 10-70mm

  - Edging thickness : 0.3-5mm

  - Total Power : 0.7HP x 2 net weight: 180 kgs

  - Overall dimensions : 1000mm (L) x 750mm (W) x 1180mm (H)

  1 UNIT

 • 21

  FEATURES:-

  - 0.73HP / 18,000 rpm high frequency motors for top, bottom & R

  shape trimmings.

  - Upper motor can be moved forward for tilted panel trimming

  operations.

  - Available cutters to be used from 0.3mm up to 5.0mm.

  - Completed with R2 cutter for ABS and cutter for PVC.

  - 1 week training and commissioning.

  - 1 year warranty from the machine acceptance (after final

  acceptance).

  3. SLIDING TABLE SAW

  a. Machine brand - Altendorf or equivalent b. Sliding table cutting lengths - Table length 3000mm - Cutting length 2905mm - Double roller carriage in terms of smooth running, precision, torsion-resistance and low maintenance. - Table runs on large dumbbell rollers sandwiched between hard chromed guide bars, guaranteeing absolute precision. - No maintenance, the system operates without any lubrication. c. Cutting width - Cutting width 1000mm - Motorized adjustment rip fence - Rip fence is smooth and precise to adjust. - The hard chrome-plated round bar ensures the fence moves smoothly. If you need to divide large panels, you can swing the rip fence away under the level of machine table. d. Crosscut fence - Crosscut fence, stops to 3200mm - Robustly mounted crosscut fence enables precise cutting of 90 degree angles. - All settings are easy to read off the slanted scales. - The flip stops are robust, free of play and easy to slide. e. Scoring unit - 0.75kw drive motor (1HP) - 8200rpm - With motorised rised and all and manual lateral adjustment. - When the scoring blade is switch on, the scorer moves to the height stored. When either the main or scoring blade is switch off, the scorer moves back under the table.

  1 UNIT

 • 22

  f. Main motor - 5,5kW drive motor (7.5HP) - Rotational speed of saw blade 3/4/5000 rpm. - Manual rise and fall adjustment for the main saw blade. - Manual tilt adjustment for main saw blade up to 45o with digital angle display accuracy +/-0.1o - Max. saw blade diameter 350mm, max cutting height vertical = 100mm, at 45 degree = 70mm - The saw shaft runs incredibly smoothly : this is because it is electronically balanced as a fully assembled unit, and extensive use is made of cast components. - The high-precision vertical movement of the unit is linear with maintenance-free guide bearings. - The robust tilt quadrants incorporated the traditional tongue and rove connection system, which allows the whole unit to tilt easily and precisely to exactly the correct angle. g. Accessories - One sided metre fence (enable precise cutting of mitres) h. Others - Machine frame (robust and torsion free) (ensures very smooth running and stability) (vibration free) - Extraction socket on chip channel 120mm dia - 2 riving knives (1 x for concealed cut) - Lock of sliding table (BOLT) - Push stick and clamping shoe - Aluminium parts anodize i. Training - 1 week training after commissioning j. Warranty - 1 year warranty from the machine acceptance (after final acceptance

  4. SCROLL SAW

  SPECIFICATION:- - Quantity : 1 unit - Brand : Yeong Hsiun or equivalent - Throat depth : 610mm - Cutting capacity : 1 – 100mm - Main motor : ¼ HP - R.P.M. : 1200 - Weight : 130 kgs - 1 week training after commissioning. - 1 year warranty from the machine acceptance (after final acceptance).

  1 UNIT

 • 23

  5. THICKNESSER SPECIFICATIONS:

  - Quantity : 1 unit - Brand : Chang Iron or equivalent - Table area (L x W) : 710 x 539mm - Max. planning width : 508mm - Max. planning thickness : 167mm - Min. planning thickness : 3mm - Max. cutting deep : 6mm - Min. planning length : 200mm - Cutterhead dia. : Ø73mm - Cutterhead speed : 5600 rpm - Blade quantity : 3 pcs - Feeding speed : 4-7 m/min - Motor power : 5.5 hp (4kw) - Net weight : 318 kgs - Packing size : 770 x 940 x 1400mm

  FEATURES: a) Piano key type pressure mechanism with safety guard for maximum

  safety. Pressure pieces can be individually adjusted. b) Ruggedly constructed machine frame gives superior operation

  stability. c) Heavy table measures for solid support of stock. Table surface is

  precision ground. d) Rugged, 3-knife cutterhead is precision ground and dynamically

  balanced for smooth cutting. e) Anti-kickback fingers provided at infeed side prevent stock kickback. f) Front and rear table rollers provide added smoothness of stock

  feeding. g) 1 week training after commissioining. 1 year warranty from the machine acceptance (after final acceptance).

  1 UNIT

 • 24

  BAHAGIAN III

  BORANG - BORANG

  LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

 • 25

  JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI

  SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) MESIN AUTOMASI KERJA KAYU UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

  (SEBUTHARGA BIL : MTIB/SH/019/2017)

  1. Penyebut harga dikehendaki mengisi ruang kosong di bawah dengan lengkap beserta catatan/ keterangan lain. Penyebut harga dikehendaki mengisi semua spesifikasi. 2. Semua butir di dalam Borang ini hendaklah diisi dengan betul dan lengkap. Kemudahan lampiran tambahan, jika ruang tidak mencukupi.

  BIL

  SPESIFIKASI MESIN

  KUANTITI

  PEMATUHAN

  KETERANGAN

  TERPERINCI (Jika

  Ada) YA TIDAK

  1.

  SEMI AUTO EDGE BANDER

  - Quantity : 1 unit

  - Brand : Proband or equivalent

  - Work piece length : 160mm-unlimited workpiece

  - Width : 50mm-unlimited

  - Work piece thickness : 8-50mm

  - Edging thickness : 0.3-3mm

  - Total Power : 1/2HP, four speeds

  - Net weight : 270 kgs

  - Overall dimensions : 1520mm (L) x 880mm (W) x

  1070mm (H)

  FEATURES:-

  - A safety device of the thermostat circuit kick off controls

  1 unit

  Borang I

 • 26

  the required operating temperature.

  - Length of edge materials precisely controlled by encoder.

  - An unique adjustment device for bottom edge materials

  which does not need top and bottom trimming.

  - Fastest speed reaches 25M/min.

  - Dual foot pedal switches provide an individual start or a

  stop during operations to improve the productivity.

  - Movable pressure rollers and air cut.

  - Completed with 2HP air compressor.

  - 1 week training and commissioning.

  - 1 year warranty from the machine acceptance (after final

  acceptance).

  2.

  TRIMMER

  - Quantity : 1 unit

  - Brand : Proband or equivalent

  - Work piece length : 160mm-unlimited

  - Width : 50mm-unlimited

  - Work piece thickness : 10-70mm

  - Edging thickness : 0.3-5mm

  - Total Power : 0.7HP x 2 net weight: 180 kgs

  - Overall dimensions : 1000mm (L) x 750mm (W) x

  1180mm (H)

  FEATURES:-

  - 0.73HP / 18,000 rpm high frequency motors for top,

  bottom & R shape trimmings.

  - Upper motor can be moved forward for tilted panel

  trimming operations.

  - Available cutters to be used from 0.3mm up to 5.0mm.

  - Completed with R2 cutter for ABS and cutter for PVC.

  1 unit

 • 27

  - 1 week training and commissioning.

  - 1 year warranty from the machine acceptance (after final

  acceptance).

  3.

  SLIDING TABLE SAW a. Machine brand - Altendorf or equivalent b. Sliding table cutting lengths - Table length 3000mm - Cutting length 2905mm - Double roller carriage in terms of smooth running, precision, torsion-resistance and low maintenance. - Table runs on large dumbbell rollers sandwiched between hard chromed guide bars, guaranteeing absolute precision. - No maintenance, the system operates without any lubrication. c. Cutting width - Cutting width 1000mm - Motorized adjustment rip fence - Rip fence is smooth and precise to adjust. - The hard chrome-plated round bar ensures the fence moves smoothly. If you need to divide large panels, you can swing the rip fence away under the level of machine table. d. Crosscut fence - Crosscut fence, stops to 3200mm - Robustly mounted crosscut fence enables precise cutting of 90 degree angles. - All settings are easy to read off the slanted scales. - The flip stops are robust, free of play and easy to slide. e. Scoring unit - 0.75kw drive motor (1HP) - 8200rpm - With motorised rised and all and manual lateral adjustment. - When the scoring blade is switch on, the scorer moves to the

  1 unit

 • 28

  height stored. When either the main or scoring blade is switch off, the scorer moves back under the table. f. Main motor - 5,5kW drive motor (7.5HP) - Rotational speed of saw blade 3/4/5000 rpm. - Manual rise and fall adjustment for the main saw blade. - Manual tilt adjustment for main saw blade up to 45o with digital angle display accuracy +/-0.1o - Max. saw blade diameter 350mm, max cutting height vertical = 100mm, at 45 degree = 70mm - The saw shaft runs incredibly smoothly : this is because it is electronically balanced as a fully assembled unit, and extensive use is made of cast components. - The high-precision vertical movement of the unit is linear with maintenance-free guide bearings. - The robust tilt quadrants incorporated the traditional tongue and rove connection system, which allows the whole unit to tilt easily and precisely to exactly the correct angle. g. Accessories - One sided metre fence (enable precise cutting of mitres) h. Others - Machine frame (robust and torsion free) (ensures very smooth running and stability) (vibration free) - Extraction socket on chip channel 120mm dia - 2 riving knives (1 x for concealed cut) - Lock of sliding table (BOLT) - Push stick and clamping shoe - Aluminium parts anodize i. Training - 1 week training after commissioning j. Warranty

 • 29

  - 1 year warranty from the machine acceptance (after final acceptance)

  4.

  SCROLL SAW SPECIFICATION:- - Quantity : 1 unit - Brand : Yeong Hsiun or equivalent - Throat depth : 610mm - Cutting capacity : 1 – 100mm - Main motor : ¼ HP - R.P.M. : 1200 - Weight : 130 kgs - 1 week training after commissioning. - 1 year warranty from the machine acceptance (after final

  acceptance).

  1 unit

  5.

  THICKNESSER SPECIFICATIONS:

  - Quantity : 1 unit - Brand : Chang Iron or equivalent - Table area (L x W) : 710 x 539mm - Max. planning width : 508mm - Max. planning thickness : 167mm - Min. planning thickness : 3mm - Max. cutting deep : 6mm - Min. planning length : 200mm - Cutterhead dia. : Ø73mm - Cutterhead speed : 5600 rpm - Blade quantity : 3 pcs - Feeding speed : 4-7 m/min - Motor power : 5.5 hp (4kw) - Net weight : 318 kgs - Packing size : 770 x 940 x 1400mm

  1 unit

 • 30

  FEATURES: h) Piano key type pressure mechanism with safety guard for

  maximum safety. Pressure pieces can be individually adjusted.

  i) Ruggedly constructed machine frame gives superior operation stability.

  j) Heavy table measures for solid support of stock. Table surface is precision ground.

  k) Rugged, 3-knife cutterhead is precision ground and dynamically balanced for smooth cutting.

  l) Anti-kickback fingers provided at infeed side prevent stock kickback.

  m) Front and rear table rollers provide added smoothness of stock feeding.

  n) 1 week training after commissioining. o) 1 year warranty from the machine acceptance (after final

  acceptance).

 • 31

  JADUAL HARGA

  SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN)

  MESIN AUTOMASI KERJA KAYU UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

  (SEBUTHARGA BIL : MTIB/SH/019/2017)

  BIL BUTIRAN SPESIFIKASI KUANTITI HARGA SEUNIT

  (RM)

  JUMLAH HARGA

  (RM)

  1. SEMI AUTO EDGE BANDER 1 UNIT

  2. TRIMMER 1 UNIT

  3. SLIDING TABLE SAW 1 UNIT

  4. SCROLL SAW 1 UNIT

  5. THICKNISSER 1 UNIT

  JUMLAH KESELURUHAN (RM)

  Nota: 1) Sila berikan harga terperinci (jika ada). 2) Cukai GST 6% tidak perlu dimasukkan dalam tawaran harga sebutharga.

  JUMLAH HARGA KESELURUHAN (DALAM PERKATAAN) RINGGIT MALAYSIA :

  Borang II

 • 32

  SOAL SELIDIK PROFIL SYARIKAT

  Arahan : Semua butir-butir dalam ruangan yang dinyatakan di bawah ini hendaklah dilengkapkan

  oleh penyebutharga dengan betul dan tepat. Kegagalan berbuat demikian akan

  menyebabkan tawaran sebutharga ditolak dan tidak dipertimbangkan. Gunakan

  lampiran lain jika perlu.(kepilkan salinan borang akaun pemilikan yang berkenaan).

  Butir-butir Syarikat

  1. No Pendaftaran Syarikat: …………………….. Tarikh Tamat: ………………….

  2. No. Pendaftaran MOF: …………. Tarikh Tamat: …………………..

  3. Taraf Syarikat*: Bumiputera/ Bukan Bumiputera

  (No. Sijil Bumiputera MOF: ……………………

  4. Peratus Milikan:…….% Bumiputera / …..% Bukan Bumiputera / …….% Lain-lain

  5. Tempoh Sah Pengiktirafan Syarikat bumiputera: …………..hingga ………….

  6. Jenis Syarikat*: Perseorangan/ Perkongsian/ Sdn. Bhd./

  Lain-lain …………………….... (Nyatakan)

  7. No. Telefon syarikat : .................................. No. Faks syarikat: .....................................

  8. Alamat Syarikat : ............................................................

  ............................................................

  9. Pegawai untuk dihubungi: ............................................... No. Telefon: ............................

  Butir-butir Modal (diisi oleh syarikat Sdn Bhd / Berhad sahaja)

  1. Modal Dibenarkan : RM……………………

  2. Modal Dibayar : RM……………………

  Pemegang Saham (diisi oleh syarikat Sdn Bhd / Berhad sahaja)

  Senarai Pemegang-pemegang Saham

  Bil. Nama/Jawatan No. K/P % Pegangan

  1. ……………………………………… ……………… ………………

  2. ……………………………………… ……………… ………………

  3. ……………………………………… ……………… ………………

  - Sila potong yang tidak berkenaan

  Borang III

 • 33

  PENGALAMAN DAN KEUPAYAAN SYARIKAT

  1. Sila nyatakan dan sertakan kedudukan bilangan kakitangan teknikal, tahun pengalaman dan

  kelayakan.

  2. Kerja dalam tangan atau projek yang masih dikendalikan yang melibatkan nama organisasi , jenis

  kerja, lokasi dan tarikh projek tersebut dijadualkan tamat. Ringkasan seperti jadual di bawah :

  Nama Syarikat / Organisasi serta

  Lokasi / No. Telefon / Pegawai Untuk

  Dihubungi

  Jenis Perkhidmatan / Skop Projek

  Tempoh dan Tarikh Dijadualkan Tamat

  Nilai projek (RM)

  3. Senarai pengalaman dalam pembekalan tersebut atau yang berkaitan sekurang-kurangnya selama

  tiga (3) tahun lepas (2014-2016) atau semasa (2017).

  Borang IV

 • 34

  BORANG AKUAN SEBUTHARGA

  Kepada :

  Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia Tingkat 15, Menara PGRM

  No. 8 Jalan Pudu Ulu, Cheras 56100 Kuala Lumpur Tuan, NOMBOR RUJUKAN SEBUTHARGA : MTIB/SH/019/2017 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) MESIN AUTOMASI KERJA KAYU UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

  Merujuk kepada iklan tuan berkenaan perkara di atas, dan tertakluk kepada Arahan dan Syarat-syarat

  Kepada Penyebutharga. Pihak yang bertandatangan di bawah menawarkan untuk kerja-kerja

  sepertimana sebahagian yang terkandung dalam dokumen ini, bersetuju dengan spesifikasi yang

  dinyatakan dan pelbagai kadar yang ditetapkan oleh pihak yang bertandatangan di bawah berserta

  senarai harga yang disertakan bersama sebutharga.

  Pihak yang bertandatangan di bawah bersetuju untuk terikat sepertimana yang ternyata dalam Arahan

  dan Syarat-syarat Kepada Penyebutharga, spesifikasi dan jadual harga, dan bersetuju dengan harga

  berdasarkan kepada nilaian barang secara individu yang dibekalkan dari semasa ke semasa.

  Dan selanjutnya, pihak yang bertandatangan di bawah bersetuju untuk menyiapkan perkhidmatan

  mengikut Arahan dan Syarat-syarat Kepada Penyebutharga yang diberikan.

  Sebagaimana yang telah difahami, pihak tuan boleh menerima atau menolak sebutharga kami sama

  ada ianya lebih tinggi atau lebih rendah dari sebutharga lain atau sama. Sebutharga ini akan sentiasa

  sah selama sembilan puluh hari (90) hari dari tarikh penyerahan sebutharga dan tempoh serah

  bekalan adalah seperti berikut ______________(Sila nyatakan tempoh serah bekalan).

  Dan selanjutnya, pihak bertandatangan di bawah bersetuju sekiranya pihak tuan menerima sebutharga

  ini untuk menyediakan penyataan penerimaan deposit Bon Pelaksanaan sekiranya dipohon.

  Borang V

 • 35

  Pihak bertandatangan di bawah pasti, selepas penelitian, dokumen yang digunakan dalam sebutharga

  ini adalah salinan asal seperti yang termasuk dalam cadangan sebutharga.

  Tandatangan Penyebutharga:

  ……………………… Tandatangan Saksi kepada Penyebutharga:

  …………………………

  Nama dan alamat syarikat Nama dan alamat syarikat Nama Pegawai Nama Pegawai

  Tarikh: …………………………

  Tarikh: …………………………

 • 36

  SURAT AKAUN PEMBIDA

  BAGI SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH

  (DALAM TEMPOH JAMINAN) MESIN AUTOMASI KERJA KAYU UNTUK LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

  (SEBUTHARGA BIL : MTIB/SH/019/2017)

  Saya, ………………………………………………… nombor K.P. ……………………………..yang mewakili (Nama Wakil Syarikat) ………………………………………………………nombor pendaftaran...…………….……………………… (Nama Syarikat) (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB) dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) atau mana-mana individu lain, sebgai sogokan untuk dipilih dalam sebutharga seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan surat perwakilan kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat diatas untuk membuat pengisytiharan ini. 2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebutharga seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil: 2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi sebutharga di atas; atau 2.2 penamatan kontrak bagi sebutharga di atas; dan 2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan

  Kerajaan. 3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebutharga seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Yang Benar, ………………………………… Nama: No. KP: Tarikh: Cop Syarikat:

  Borang VI