DOCUMENTELE PROFESORULUI Matematic¤’ pentru ... DOCUMENTELE PROFESORULUI Matematic¤’ pentru clasa a

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DOCUMENTELE PROFESORULUI Matematic¤’ pentru ... DOCUMENTELE PROFESORULUI...

 • DOCUMENTELE PROFESORULUI Matematică pentru clasa a VII-a

  De ce aleg manualul Editurii Sigma?

  Planificarea calendaristică anuală la matematică, clasa a VII-a

  Programa școlară la matematică, clasa a VII-a (aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017)

  Σ Σ

  Manualul prezintă conţinuturile de algebră, respectiv geometrie, în unități de învățare succesive. Astfel:  se realizează conexiuni firești între noțiuni, conform programei:

  ”Conținuturile au fost selectate pe baza principiului continuităţii şi al coerenţei şi sunt puternic interconectate.” (programa școlară OMEN nr. 3393/28.02.2017)

   se exersează conținuturi de algebră în context geometric și invers.

  Fiecare lecție a manualului:  are un fir logic, în care se pornește de la o

  situație-problemă cu aplicabilitate practică;  acoperă cu rigurozitate explicarea conceptelor

  prevăzute de programa școlară (prin definiții, reguli, demonstrații formulate clar și însoțite de o ilustrare care intensifică fixarea și înțelegerea).

  Manualul asigură o evaluare consistentă, realizată prin:  test inițial la începutul fiecărei unități de învățare;  scurte probe de evaluare ”Alege și rezolvă în

  5 minute” pentru verificarea imediată a gradului de învățare;

   teste sumative la final de unitate, care urmăresc în mod direct competențele vizate în unitatea parcursă;

   exerciții și probleme organizate pe patru niveluri de dificultate.

 • MATEMATICĂ pentru clasa a VII-a

  Lucrarea conține:

  Planificarea calendaristică anuală la matematică pentru clasa a VII-a

  Programa școlară la matematică pentru clasa a VII-a aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017

  Σ

  Σ

 • 2

  U ni

  ta te

  a de

  în vă

  ță m

  ân t:

  C la

  sa a

  V II-

  a

  N r.

  or e

  pe s

  ăp tă

  m ân

  ă: 4

  P

  ro fe

  so r:

  A vi

  z di

  re ct

  or

  M A

  TE M

  A TI

  C Ă

  - C

  la sa

  a V

  II- a

  PL A

  N IF

  IC A

  R E

  C A

  LE N

  D A

  R IS

  TI C

  Ă A

  N U

  A LĂ

  O R

  IE N

  TA TI

  VĂ 1

  1 P la

  ni fic

  ar ea

  c al

  en da

  ris tic

  ă es

  te re

  al iz

  at ă

  pe nt

  ru a

  nu l ș

  co la

  r 2 01

  9 -2

  02 0

  (c ar

  e ar

  e 35

  d e

  să pt

  ăm ân

  i, di

  n ca

  re 1

  5 să

  pt ăm

  ân i p

  en tru

  se m

  es tru

  l I și

  2 0

  de să

  pt ăm

  ân i p

  en tru

  se m

  es tru

  l a l I

  I-l ea

  ). 2

  A ce

  as tă

  p la

  ni fic

  ar e

  ar e

  în v

  ed er

  e m

  an ua

  lu l:

  M at

  em at

  ic ă

  pe nt

  ru c

  la sa

  a V

  II- a,

  E di

  tu ra

  S ig

  m a,

  2 01

  9

  N r.

  cr

  t. U

  ni ta

  te a

  de

  în vă

  ța re

  C om

  pe te

  nţ e

  sp ec

  ifi ce

  (c

  on fo

  rm

  pr og

  ra m

  ei )

  C on

  ţin ut

  ur i

  O re

  pr

  ed ar

  e –

  în vă

  ța re

  ev al

  ua re

  fo

  rm at

  iv ă

  O re

  d e

  ev al

  ua re

  su

  m at

  iv ă

  și

  la d

  is p.

  pr

  of .

  Să pt

  ./ da

  ta

  Pa g.

  d in

  m

  an ua

  l2 O

  bs er va ții

  SE M

  E ST

  R U

  L I

  1.

  R ec

  ap itu

  la re

  , e va

  lu ar

  e in

  iţi al

  ă

  2

  S1

  2.

  U ni

  ta te

  a de

  în

  vă ța

  re 1

  :

  N um

  er e

  și

  op er

  aț ii

  ar itm

  et ic

  e 1.

  1 2.

  1 2.

  7 4.

  1

  La ns

  ar e

  pr oi

  ec t,

  ev al

  ua re

  in iți

  al ă

  1 8/

  9 N

  um er

  e na

  tu ra

  le ; n

  um er

  e ra

  țio na

  le ;

  de sc

  om pu

  ne ri

  1 10

  O rd

  in ea

  e fe

  ct uă

  rii o

  pe ra

  ții lo

  r c u

  nu m

  er e

  ra țio

  na le

  . O pe

  ra ții

  in ve

  rs e

  2 S2

  12

  R ăd

  ăc in

  a pă

  tra tă

  d in

  tr- un

  n um

  ăr p

  ăt ra

  t pe

  rfe ct

  2

  14

  Es tim

  ar ea

  ră dă

  ci ni

  i p ăt

  ra te

  d in

  tr- un

  nu

  m ăr

  1

  S3

  16

  Re ca

  pi tu

  la re

  p en

  tr u

  ev al

  ua re

  a un

  ită ții

  d e

  în vă

  ța re

  1

  18

  Ev al

  ua re

  a su

  m at

  iv ă

  a un

  ită ții

  d e

  în vă

  ța re

  1

  19

  Ac tiv

  ită ți

  re m

  ed ia

  le sa

  u de

  p ro

  gr es

  1

 • 3

  3.

  U ni

  ta te

  a de

  în

  vă ța

  re 2

  :

  Pa tr

  ul at

  er ul

  1. 4

  2. 4

  3. 4

  4. 4

  6. 4

  La ns

  ar e

  pr oi

  ec t,

  ev al

  ua re

  in iți

  al ă

  1

  S4

  20 /2

  1 Po

  lig oa

  ne

  1 22

  Su

  m a

  un gh

  iu ril

  or u

  nu i p

  at ru

  la te

  r c on

  ve x

  1 24

  Pa

  ra le

  lo gr

  am ul

  . D ef

  in iți

  e și

  p ro

  pr ie

  tă ți

  2 26

  S5

  C on

  di ții

  c a

  un p

  at ru

  la te

  r s ă

  fie

  pa ra

  le lo

  gr am

  2

  30

  Pa ra

  le lo

  gr am

  e pa

  rti cu

  la re

  : d re

  pt un

  gh i,

  ro m

  b, p

  ăt ra

  t; pr

  op rie

  tă țil

  e lo

  r 2

  34

  S6

  Tr ap

  ez ul

  . T ra

  pe ze

  p ar

  tic ul

  ar e

  1 38

  Li

  ni a

  m ijl

  oc ie

  în tr

  iu ng

  hi . L

  in ia

  m ijl

  oc ie

  în

  tr ap

  ez

  2 42

  Re ca

  pi tu

  la re

  p en

  tr u

  ev al

  ua re

  a un

  ită ții

  d e

  în vă

  ța re

  1

  S7

  46

  Ev al

  ua re

  a su

  m at

  iv ă

  a un

  ită ții

  d e

  în vă

  ța re

  1

  47

  Ac tiv

  ită ți

  re m

  ed ia

  le sa

  u de

  p ro

  gr es

  1

  4.

  U ni

  ta te

  a de

  în

  vă ța

  re 3

  :

  M ul

  țim ea

  nu

  m er

  el or

  re

  al e

  1. 1

  2. 1

  3. 1

  4. 1

  5. 1

  6. 1

  La ns

  ar e

  pr oi

  ec t,

  ev al

  ua re

  in iți

  al ă

  1 48

  /4 9

  N um

  er e

  ra țio

  na le

  , n um

  er e

  ira țio

  na le

  2

  S8

  50

  M ul

  ţim ea

  n um

  er el

  or re

  al e

  2 52

  A

  pr ox

  im ăr

  i a le

  n um

  er el

  or re

  al e

  1 S9

  55

  R

  eg ul

  i d e

  ca lc

  ul c

  u ra

  di ca

  li 2

  58

  A du

  na re

  a și

  sc ăd

  er ea

  n um

  er el

  or re

  al e

  1 61

  În

  m ul

  țir ea

  n um

  er el

  or re

  al e;

  m ed

  ia

  ge om

  et ric

  ă 2

  S1 0

  64

  R ap

  oa rte

  d e

  nu m

  er e

  re al

  e; m

  ed ia

  ar

  itm et

  ic ă

  2 67

  Pu te

  ri cu

  e xp

  on en

  t î nt

  re g

  de n

  um er

  e re